மலைபடுகடாம்

சொற்பிரிப்பு-மூலம்அடிநேர்-உரை
திரு மழை தலைஇய இருள் நிற விசும்பின்கருக்கொண்ட மேகங்கள் ஒன்றுகூடிய கருமை நிறங்கொண்ட பரந்த வானில்
விண் அதிர் இமிழ் இசை கடுப்ப பண் அமைத்துவிண்ணகமே அதிரும்படி முழங்கும் ஓசையைப் போன்று, தாளங்களைத் தட்டிப்பார்த்து,
திண் வார் விசித்த முழவொடு ஆகுளிஉறுதியான வாரால் இறுகக் கட்டிய மத்தளத்துடன், சிறுபறையும்,
நுண் உருக்குற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில்நன்றாக உருக்கப்பட்டு ஒளிர்கின்ற தகடாகத் தட்டப்பட்ட கஞ்சதாளமும்,
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு                5மின்னுகின்ற கரிய மயில் இறகுகளின் அழகிய கொத்து(கட்டப்பட்ட) கொம்பு வாத்தியமும் சேர்த்து,          5
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின்துளைகள் இடையிடையே விடப்பட்ட, யானையின் துதிக்கை போன்ற குழலமைப்புக்கொண்ட,
இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடுஇளியென்னும் பண்ணின் ஓசையைத் தானொலிக்கும் குறுகிய பாரமான நெடுவங்கியத்துடன்,
விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇபாடுவதைச் சுருதி குன்றாமல் கைக்கொள்ளும் இனிய வேய்ங்குழலும் நெருக்கமாகச் சேர்க்கப்பட்டு,
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை(தாளத்திற்கு)இடைநின்று ஒலிக்கும் (தவளையின்)அரித்தெழும் ஓசையையுடைய தட்டைப்பறையும்,
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி            10அடிக்குரல் ஓசையில் (தாளத்துடன்)ஒத்து ஒலிக்கும் வலிமையான விளிம்புப் பகுதியையுடைய சல்லியும்,      10
நொடி தரு பாணிய பதலையும் பிறவும்காலவரை காட்டுவதற்கு ஒலிக்கும் ஒருகண் பறையும், இன்னும் பிற இசைக்கருவிகளும்,
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்பகார்காலத்தே கொள்ளப்படும் பலாவின் காய்களைக்கொண்ட கொத்தைப் போல,
நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர்சமமாய் எடைகட்டி(பைகளில் இட்டு வாயின் சுருக்கை)இறுக்கித் தோளின்(இருபுறமும்) தொங்கவிட்ட பைகளை உடையவராய் –
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில்கடுக்காய் மரம் நெருங்கி வளர்ந்த இடம் பெரிதான மலைச்சரிவில்
படுத்து வைத்து அன்ன பாறை மருங்கின்              15பரப்பி வைத்ததைப் போன்றிருக்கும் பாறைகளின் பக்கத்தே,                                     15
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி(கீழே கிடப்பதை)எடுத்து நிறுத்திவைத்ததைப் போன்ற குறுகலான (ஏறுதற்குக்)கடினமான சிறிய வழியை,
தொடுத்த வாளியர் துணை புணர் கானவர்தொடுக்கப்பட்ட அம்பினை உடையவராய்த் தம் துணைவியரோடே சேர்ந்திருக்கும் கானவர்,
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும்இடற்பாடு செய்யாமல், போவோர் வருவோரை (வழிகாட்டியும் உதவியும்)போகச்செய்யும் 
அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாதுபாறைக்குன்றின் உச்சியில், நடந்துபோகும் கடினத்தை(யும்) பெரிதாகக்கொள்ளாமல்,
இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி             20உடைத்து அமைக்கப்பட்ட பாதையின் செங்குத்தான பகுதியில் (பழைய)வழித்தடத்தையே பார்த்து நடந்து –       20
தொடி திரிவு அன்ன தொண்டு படு திவவின்(கையில் சுற்றியுள்ள)தொடியின் திருக்கினைப்போன்ற ஒன்பது என்னும் எண் உண்டான வார்க்கட்டினையும்,
கடிப்பகை அனைத்தும் கேள்வி போகா(பேய்க்குப் பகையாகிய)வெண்சிறுகடுகளவும்(=சிறிதளவும்) இசைச் சுருதியில் தவறு இல்லாது
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின்ஒலிநயத்தைக் கூர்ந்து கேட்டுக்கேட்டுக் கட்டிய வகிர்ந்து முறுக்கேற்றப்பட்ட நரம்பினில்
அரலை தீர உரீஇ வரகின்கழலைகள் முற்றிலும் அகலுமாறு சிம்பெடுத்து, வரகின்
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ              25கதிர்(மணிகள்) ஒவ்வொன்றாக உதிர்ந்ததைப்போல நுண்ணிய துளைகளை இட்டு,         25
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்திஒலியை எதிரொலித்துப் பெரிதாக்கும் தன்மை அமைந்த (கூடு போன்ற)பத்தலினைப் பசையினால் சேர்த்து,
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கிமின்னுகின்ற துளைகள் முற்றிலும் அடையுமாறு ஆணிகளை இறுகப் பதித்து,
புதுவது புனைந்த வெண்கை யாப்பு அமைத்துபுதுமையான உருவாக்கமாக தந்தத்தை யாப்பாக(பத்தரின் மேல் குறுக்குக்கட்டையாக) அமைத்து,
புதுவது போர்த்த பொன் போல் பச்சைபுதியதாகப் போர்த்திய பொன்னின் நிறம் போன்ற (நிறமுடைய) தோல்போர்வையை உடையதாய்;
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால்         30மணமாலை (இன்னும்)மணக்கும்(புதுமணம் மாறாத), (மொய்க்கும்)வண்டுகளும் மணம்வீசும் கூந்தலினையுடைய 30
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்துஇளம்பெண்ணின் அழகுநிறைந்த, மெல்லிதாக அசையும் அழகிய மார்பகத்தே 
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்பசென்று முடிவுறும் மயிர் முறைமையோடு அமைந்திருக்கும் அழகிய அமைப்பு போன்று,
அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது(இரண்டு ஓரங்களையும் இணைத்து)நடுவினில் சேர்வதுபோல் சீராக அமைத்து, தனக்குரிய அளவினில் மாறாது,
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்திஇரண்டாகப் பிரிவுபட உள்ளிருத்தப்பட்ட நீண்டு வளைந்த உந்தியெனும் வயிற்றுப்பகுதியையும்;
நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை              35நுட்பமான அரத்தால் அராவின நுண்ணிய தன்மையும், கரிய நிறத்தில்                              35
களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின்களாப்பழத்தை ஒத்த, சீறியெழுந்து நிற்கும் தோற்றத்தையும்,
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ்வளைந்து உயர்ந்த கொம்பினையும் உடைய பெரிதாய் ஒலிக்கும் பேரியாழ் என்ற பெரிய யாழை
அமைவர பண்ணி அருள் நெறி திரியாது(நன்கு)அமைவாகச் செய்து, சொல்லப்பட்ட நியதிகளினின்றும் மாறுபடாமல்,
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்பஇசை கேட்கும் சிறப்புடைய அரசவை(யிலுள்ளோர்) ஏற்றுக்கொள்ளும் விதத்தில்,
துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு         40துறைகள் பலவற்றையும் கற்றுத்தேர்ந்த இளநிலை முடிந்த (=அனுபவமிக்க) பாணர்களோடு –    40
உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின்உயர்ந்தோங்கிய (=மிக உயர்ந்த)பெரிய மலைகளை (எவ்விதத்)தீங்குமின்றி ஏறிவருதலால்,
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்னவலிமை குன்றிய நாயின் நாவைப் போன்றதும்,
துளங்கு இயல் மெலிந்த கல் பொரு சீறடிசோர்வடைந்த தன்மையினால் தளர்வுற்றதும், கற்களை மிதித்து நடந்ததுமான சிறிய பாதங்களையும்,
கணம் கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇகூட்டமாய் இருக்கும் மயில்கள் (தங்கள் தோகையைத் தாழ்த்தியதைப்)போன்று தலைமயிர் தாழ விழச் சோர்வுடன் நடந்து,
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து        45மான் கண்ணோடு (உருவத்தால்)ஒத்தும்,(நோக்கால்)மாறுபட்டும், அமைதிகொண்ட, சிவந்த வரியையுடைய கண்களையும்,       45
இலங்கு வளை விறலியர் நின் புறம் சுற்றஒளிர்கின்ற வளையல்களையும் கொண்ட விறலியர் உமக்குப் பின்னால் சூழ்ந்து வர –
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல்குளத்தில் மூழ்கியதைப் போன்ற பயனைத் தருகின்ற குளிர்ந்த நிழலில்,
புனல் கால்கழீஇய மணல் வார் புறவில்வெள்ள நீர் தூய்மைப்படுத்திய மணல்பரப்பு (ஆங்காங்கே)நீண்டுகிடக்கும் முல்லைநிலத்தின்கண்,
புலம்பு விட்டு இருந்த புனிறு இல் காட்சி(நடந்துவந்த)வருத்தத்தைக் கைவிட்டு அமர்ந்திருந்த புதுமைப்பொலிவு இல்லாத(தளர்ந்த) தோற்றத்தையுடைய,
கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ          50அணிகலன்களைப் பெறும் கூத்தர் குடும்பத்திற்குத் தலைவனே,                                   50
தூ மலர் துவன்றிய கரை பொரு நிவப்பின்தூய பூக்கள் அடர்ந்துகிடக்கும் கரை(யின் உச்சி)யை மோதுகின்ற (அளவுக்கு)உயர்ச்சியினையுடைய
மீமிசை நல் யாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்குபெரும் பெருக்குள்ள நல்ல ஆறு கடலில் விரிந்து பரவியதைப்போல்,
யாம் அவணின்றும் வருதும் நீயிரும்நாங்கள் அவ்விடத்திலிருந்து வருகின்றோம்; நீங்களும்,
கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇயபழங்கள் நிறைந்துவழியும் காட்டை நோக்கி (அப்பழங்களைத் தன்)சுற்றத்தோடு தின்னுவதற்கு,
துனை பறை நிவக்கும் புள் இனம் மான                55விரைவாக(த் தம்) சிறகுகளை உயர்த்தும் பறவைக்கூட்டம் போல,                                  55
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின்அலங்காரமான மாலையினால் அழகுபெற்ற, வண்டுகள் மொய்க்கும் மார்பினையுடைய,
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள்கோலமிட்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட அழகிய முலையையும் வளைவுள்ள மூங்கில்(போன்ற) திரண்ட தோளையும்
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன்பூப் போன்ற குளிர்ச்சியான கண்ணையும் உடைய பெண்களின் கணவனான;
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின்பகைவர் நாட்டை நாசமாக்கும் (பகைவர்)நெருங்குவதற்கு முடியாத வலிமையுடைய,
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு            60புகழ் பாடுதல்(என்ற) விதையினையும் (பரிசில்மீது)விருப்பம் (என்ற)ஏரினையும் (கொண்ட)உழவர்க்கு(=பரிசிலர்க்கு)         60
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல்புதுப் பெருக்காய் வந்த நீர் (போன்ற)அழகிய மேனியைக்கொண்ட,
மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சிதன் அறிவிற்கு மாறாக நினைக்காமல் நல்லனவற்றை உணரும் நுண்ணறிவுடைய,
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண்வில்தொழில் பயின்ற பெரிய கையினையும், (தனக்குப்)பொருத்தமான சிறந்த அணிகலன்களையும் உடைய
நன்னன் சேய் நன்னன் படர்ந்த கொள்கையொடுநன்னன் மகனான நன்னனை நினைத்த உறுதிப்பாட்டுடன்
உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த          65(அவனையே)நினைத்தவராக (அவனிடம்)சென்றடைந்தால், நல்லநேரத்தை எதிர்கொண்ட              65
புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்குறுதலின்(பறவையால் தோன்றிய)நல்ல சகுனம் பெற்றவர் ஆவீர், எம்மைச் சந்தித்ததால் –
ஆற்றின் அளவும் அசையும் நல் புலமும்(செல்லும்)பாதையின் தன்மையையும், தங்குவதற்கான நல்ல இடங்களையும்,
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும்வேறெங்கும் காணமுடியாத செழிப்பு நாளும் உண்டாகும் அவனது நாடு விளைக்கும் உணவுகளையும்,
மலையும் சோலையும் மா புகல் கானமும்மலைகளையும், பொழில்களையும், விலங்குகள் அடைந்திருக்கும் காடுகளையும்,
தொலையா நல் இசை உலகமொடு நிற்ப            70குறைக்கமுடியாத நல்ல புகழ் உலகம் உள்ளளவும் நிலைக்கும்படியாக,                             70
பலர் புறம்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ(பகைவர்)பலரையும் தோற்கடித்து, அவரது அரிய அணிகலன்களைக் கொணர்ந்து,
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும்புலவர்க்கு வழங்கும் அவன் கொடைமழையையும்,
இகழுநர் பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்குஇகழுவோரைத் தன்வயப்படுத்தும் ஆற்றலும், புகழுபவர்க்கு
அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடுதன் ஆட்சி முழுதையும் கொடுத்தாலும் மனநிறைவடையாத எண்ணத்துடன்,
தூ துளி பொழிந்த பொய்யா வானின்           75தூய்மையான துளிகளை மிகுதியாகப் பெய்கின்ற பருவம் தவறாத வானத்தைப் போன்று,  75
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள் மகிழ் இருக்கையும்நிற்காமல் கொடுக்கும் அவனது நாளோலக்கத்தையும் (முற்பகல் நேர அரசு வீற்றிருப்பு),
நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்துநல்லோர் கூடியிருக்கும் நாவால் (சிறந்தவற்றை)உரைக்கும் அவையில்,
வல்லார் ஆயினும் புறம் மறைத்து சென்றோரை(சொல்)வன்மையில்லாதவர் எனினும் (அவர்)தரப்பை மறைத்து, தம்மிடம் சென்றோரை,
சொல்லிக்காட்டி சோர்வு இன்றி விளக்கி(தம் பொருளைச்)சொல்லிக் காட்டி, (திரும்பத் திரும்ப)சோர்வடையாமல் விளக்கி,
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும்    80நன்றாக நடத்தும் அவனுடைய அவைமக்களின் சீலத்தையும்,                                        80
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல்நீர் (சூழ்ந்த)இவ்வுலகம் நடுங்கும்படி அச்சம் தரும் பேரளவிலான வலிமையையுடைய,
பேர் இசை நவிரம் மேஎய் உறையும்பெரும் புகழ்கொண்ட நவிரம் என்னும் மலையில் நிலைகொண்டு வாழுகின்ற,
காரி உண்டி கடவுளது இயற்கையும்நஞ்சை உணவாகக் கொண்ட இறைவனது இயல்பையும்,
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும்பரந்துகிடக்கும் இருள் நீங்கும்படி பகற்பொழுதைச் செய்து உதிக்கும்
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும்              85ஞாயிற்றைப் போன்ற அவனது பழிச்சொல் அற்ற மேன்மையையும்,                             85
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம்வெகுதூரத்தில் உள்ளனவாயினும், பகைவர் நாட்டின்
நுகம் பட கடந்து நூழிலாட்டி(வண்டிக்கு நுகத்தடி போன்ற)முன்னணிப்படை வீழுமாறு மேற்சென்று (படையினரைக்)கொன்று குவித்து,
புரை தோல் வரைப்பின் வேல் நிழல் புலவோர்க்குசிறந்த கேடகங்களைக்கொண்ட கோட்டைமதிலில் இருக்கும் வேல் படையின் பாதுகாப்பில் இருக்கும் அறிஞர்க்கு
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும்கொடை என்னும் தம் கடமையை ஆற்றிய அவனது மூத்தோர் வரலாற்றையும்,
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு       90இரையைத் தேர்ந்தெடுத்து (அதை நோக்கி மெதுவாக ஊர்ந்து)நகரும் வளைந்த காலையுடைய முதலையுடன்,          90
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின்அலைகள் உண்டாகும் அளவிற்கு ஆழமான, பாறைகளைத் தோண்டி அமைத்த பள்ளத்தையும்,
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சிமலையை ஒத்த உயர்ச்சியோடு வானை எட்டித் தொடும் மதிலினையுமுடைய,
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும்புகழ் (எங்கும்)சென்று மிகுகின்ற அவனுடைய மூதூரின் இயல்பினையும்,
கேள் இனி வேளை நீ முன்னிய திசையேகேட்பாயாக – இப்பொழுது, வேளிர் குலத்தவனை நீ நினைத்துச் செல்கின்ற திசைதான்,
மிகு வளம் பழுநிய யாணர் வைப்பின்         95பெருகுகின்ற வளம் நிறைவடைந்த புதுவருவாயையுடைய ஊர்களால்                           95
புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே(என்றும்)புதியதாகவே இருக்கும் தன்மை வந்தது, இது அத்திசையின் பண்பு;
வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாதுமேகம் மின்னல் வெட்டோடு மழையைக்கொட்ட, குறைவில்லாமல்
இட்ட எல்லாம் பெட்டாங்கு விளையவிதைத்தவை எல்லாம் விரும்பியவாறே விளைய,
பெயலொடு வைகிய வியன் கண் இரும் புனத்துமழையோடு (எப்போதும்)நிலைகொண்ட அகன்ற இடமாகிய பெரிய கொல்லை நிலத்தில்,
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல            100அகன்ற இருண்ட வானத்தின் கார்த்திகை என்னும் விண்மீன் போல,                         100
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டைவெண்மையாக மலர்ந்தன மிக மெல்லிய கொடியை உடைய முசுட்டை;
நீலத்து அன்ன விதை புன மருங்கில்நீல மணிகள் போன்ற (விதைகள்)விதைக்கப்பட்ட கொல்லைக்காட்டின் பக்கத்தே,
மகுளி பாயாது மலி துளி தழாலின்மகுளியென்னும் அரக்குநோய் பரவாமல், மிகுந்த மழைத் துளியைத் தழுவுதலால்,
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின்நீர் இறைக்கும் சாலைப் போன்று நிறைந்த சுனைகளையுடைய காட்டுநிலத்தில்,
கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ்          105பிஞ்சுத்தன்மை போன(=முற்றிய) கரிய காய்கள் ஒரு கைப்பிடிக்குள் ஏழு காய்களே கொள்ளத்தக்கனவாய்        105
நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள்நெய் (உள்ளே)கொண்டிருக்க வளர்ந்தன பலவாகக் கிளைத்த ஈரப்பதமான எள்;
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்பபொய்ச் சண்டைபோடும் யானைக்கன்றுகளின் (ஒன்றோடொன்று)பின்னிப்பிணைந்த துதிக்கைகள் போல,
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல்கொய்யப்படும் பக்குவம் பெற்றன பிணைந்துகிடக்கும் கதிர்களையுடைய தினை;
விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவிதொறும்முற்றிய தயிர் (கீழே விழுந்து ஏற்பட்ட)சிதறலைப்போல் பூக்கள் உதிர்ந்து, (கதிர்கொய்யப்பட்ட)அரிதாள்கள்தோறும்
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை     110அரிவாள் போன்ற வளைந்த காய்களைக் கொண்டன அவரை;                                     110
மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின்எருமையைப் போன்ற பாறைகள் மிகுந்திருக்கும் வழியில்,
வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சிவாதிடுபவனின் கைகளைப் போன்று கிளைத்துப்பிரிந்த கதிர்கள் (முற்றியதால்)தலைவணங்கி,
இரும்பு கவர்வுற்றன பெரும் புன வரகே(இரும்பாலாகிய)அரிவாள் வசப்பட்டன(=அரிதலுற்றன) பெரிய கொல்லைக்காட்டின் வரகுகள்;
பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்புபால் பிடித்து முற்றி, பலவிதமாய்க் கிளைத்து (அடிக்கும்)காற்றால் ஊடறுக்கப்பட்டு,
வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல்                115மிகுதியாக விளைந்தன ஐவனம் என்னும் மலைநெல்;                                       115
வேல் ஈண்டு தொழுதி இரிவுற்று என்னவேல்களோடு நெருக்கமாக (வந்த வேற்படையாகிய)கூட்டம் தோற்றோடியதைப் போன்று,
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ் கனைத்து இறைஞ்சிகாற்று மிகவும் அடித்து மோதுகையினால், சாய்ந்து ஆரவாரமாக ஒலித்து, தலைவணங்கி,
குறை அறை வாரா நிவப்பின் அறையுற்றுகுட்டையாதலும் சூம்பிப்போதலும் உண்டாகாத வளர்ச்சியுடன், வெட்டப்பட்டு, 
ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழை கரும்பேஆலைக்காக (அறைபடுவதற்காக)வாடியிருக்கும் இனிக்கும் கோலாகிய கரும்பு;
புயல் புனிறு போகிய பூ மலி புறவின்               120மழையால் கசடுகள் நீக்கப்பட்ட, பூக்கள் நிறைந்த காட்டுநிலத்தில்,                           120     
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரைஅவல் இடிக்கும் பக்குவம் பெற்றன, அழகிய கொத்துக்கொத்தான மூங்கில்நெல்;
தொய்யாது வித்திய துளர் படு துடவைஉழாமல் விதைக்கப்பட்டு, களைக்கொட்டுகளால் கொத்தப்பட்ட தோட்டங்களில்
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில்வெண்சிறுகடுகு(ச் செடிகள்) நெருங்கிவளர்ந்தன; வெளுத்த(நெல்)அரிதாளையுடைய வயல்களில்,
மை என விரிந்தன நீள் நறு நெய்தல்கரேர் என மலர்ந்தன, நீண்ட நறிய நெய்தல்;
செய்யா பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி               125(கையால்)செய்யப்படாத(இயற்கையாய் அமைந்த) பாவை(உருவில்) வளர்ந்து, அழகு மிகுந்து,   125
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்துஉறைப்புத்தன்மை கொண்டன, இஞ்சி; (முற்றி)மாவாகும் தன்மை பெற்று,
வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழிதொறும்வலிமையுள்ள பெண்யானையின் முழங்காலைப் போன்று, குழிகள்தோறும்,
விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலைசிறந்த நிலையில் (நிலத்தடியில்)வளர்ந்தன, செழுமையான கொடியையுடைய கவலை எனும் கிழங்கு;
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து எனகாம்பினுள் செலுத்தப்பட்ட (எஃகினாலான)வேல் (நுனிப்பாகம்)யானையின் முகத்தில் பாய்ந்தது எனும்படி,
ஊழ் மலர் ஒழி முகை உயர் முகம் தோய                130பதம்கெட்டு மலர்தல் இல்லாத(நன்கு திரண்ட) மொட்டுக்களின் நிமிர்ந்த முகங்கள் உரசும்படியாக,          130
துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை(பக்கத்திலுள்ள)பாறைகள் சூழ நின்ற தோட்டத்தின் வாழைமரங்களில்,
இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்குஇறுகிக்கிடக்கும் குலைகள் முதிர்ந்து பழுத்தன; பயன்தரும் நிலை அடைந்து
ஊழுற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறைமுதிர்தலுற்று (காற்றுக்கு) ஆடின பெருமூங்கில்நெல்; அகன்ற பாறையின்மேல், 
காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின்(தம்)பருவத்தே அன்றியும் (எல்லாக் காலங்களிலும்)மரங்கள் பயனைக் கொடுத்தலால்,
காலின் உதிர்ந்தன கரும் கனி நாவல்                135காற்றால் உதிர்ந்தன, கரிய கனிகளான நாவல்பழங்கள்;                                          135
மாறுகொள ஒழுகின ஊறு நீர் உயவை(குடிப்பதற்கு)மாற்றுப்பொருளாக (நீர்)சொரிந்தன, ஊறுகின்ற நீரையுடைய உயவைக்கொடி; 
நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்துசுண்ணாம்பின் தன்மையில் (முற்றித்இ)திரண்டன, கூவைக்கிழங்கு; சதைப்பற்றுடன் சாறு மிக்கு,
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து(மிக்க தித்திப்பினால் திகட்டலால்)உண்பாரைத் தடுத்தன, தேமாங்கனிகள்; (மேல்தோல்)புண்ணாகி வெடித்து,
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினிவிதைகளை உதிர்த்தன, நெடிய அடிப்பகுதியையுடைய ஆசினிப்பலாப்பழங்கள்;
விரல் ஊன்று படு கண் ஆகுளி கடுப்ப                140விரல்கள் அழுந்தப்பதிந்து ஒலியெழுப்பும் முகப்பையுடைய சிறுபறையைப் போன்று,         140
குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்துபேராந்தைகள் (சேவலும் பெட்டையும்)மாறி மாறிக் கூப்பிடும் நெடிய மலைச் சாரலில்,
கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரிஅடிவாரத்திலும் உச்சியிலும், மழை வாய்க்கப்பெற்றமையால் அதனைப்பெற்று, 
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கிவழியே செல்லும் கூத்தருடைய மத்தளங்களைப் போன்று தொங்கி,
முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவேமுதிர்வு கொண்டு தலை வணங்கின, (மேலும் கீழும்)அசைகின்ற கிளைகளிலுள்ள பலாப்பழங்கள்;
தீயின் அன்ன ஒண் செங்காந்தள்                     145நெருப்பினைப் போன்று ஒளிர்வுள்ள செங்காந்தளின்                                            145
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்துமழையால் செழித்து வளர்ந்த புதிய மொட்டினைத் தசையெனக் கருதி,
அறியாது எடுத்த புன் புற சேவல்அறியாமல் எடுத்த பொலிவிழந்த முதுகினையுடைய பருந்து,
ஊஉன் அன்மையின் உண்ணாது உகுத்தென(அது)தசையில்லாததால், உண்ணாமல் கீழேபோட்டுவிட,
நெருப்பின் அன்ன பல் இதழ் தாஅய்நெருப்பைப் போன்ற பல இதழ்கள் பரந்து,
வெறிக்களம் கடுக்கும் வியல் அறைதோறும்            150வெறியாடுகின்ற களத்தை ஒக்கும் அகன்ற பாறைகள்தோறும்                                150
மண இல் கமழும் மா மலை சாரல்மண வீடு (போன்று) மணக்கும் பெரிய மலைப்பக்கத்தே கிடைக்கும்
தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர்தேனுடையராய், கிழங்குடையராய், தசை நிறைந்த நார்க்கூடையராய்,
சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கிசிறிய கண்ணையுடைய பன்றியின் (தசைகளில்)பழுதுள்ளவற்றை நீக்கி,
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக(தம்மில்)போர்செய்து இறந்த யானைகளின் தந்தங்கள் காவுத்தண்டாக,
தூவொடு மலிந்த காய கானவர்                        155(மற்றுமுள்ள)தசைகளோடே நிறைய (கூடைகளைத்)தோளில் சுமந்துவந்த கானவருடைய      155
செழும் பல் யாணர் சிறு குடி படினேவளப்பம் மிக்க பல்வித புதுவருவாயையுடைய சிறிய ஊரில் தங்கினால்,
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர்(அலைச்சலால்)கறுத்துப்போன பெரிய சுற்றத்துடன் பக்குவமாக வேகவைத்த அவ்வுணவை நிறையப் பெறுவீர் – 
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கிஅன்று அவ்விடத்தில் இளைப்பாறி, இரவிலும் (அவர்களுடன்)சேர்ந்து தங்கி,
கன்று எரி ஒள் இணர் கடும்பொடு மலைந்து(தீக்கங்குகளில்)கனலாய் எரியும் நெருப்பு(ப்போன்று) ஒளிரும் பூங்கொத்துக்களைச் சூடி, 
சேந்த செயலை செப்பம் போகி                        160சிவந்த அசோக மரங்களுள்ள சீராக்கப்பட்ட வழியில் சென்று,                                    160
அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர்(மேலும் கீழூம்)அசைகின்ற மூங்கில்கள் கிரீச்சிடும் கடினமான ஏற்ற இறக்கங்களான பாதைகளையுடைய
சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்திமலைச்சரிவை அடுத்திருந்த சிறிய ஊரை அடைந்து,
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள்‘(பகைவர் மேல்)பொறுமைகாட்டாத போர்களையும் (அவற்றில்)வெற்றிபெறும் தீவிர முனைப்பினையுமுடைய,
மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினேமானஉணர்ச்சிமிக்க, வலிமைமிக்க நன்னனுடைய கூத்தர் யாம்’ என்று கூறுவீராயின்,
நும் இல் போல நில்லாது புக்கு                    165உம்முடைய (சொந்த)வீடு போல (வாசலில்)நிற்காமல் உள்ளே சென்று,                               165
கிழவிர் போல கேளாது கெழீஇஉரிமையுடையவர் போலக் கேட்காமலேயே (அவருடன்)நட்புரிமை கொள்ள,
சேண் புலம்பு அகல இனிய கூறிதொலைவிலிருந்து வந்த உம் வருத்தம் நீங்க இனிய மொழிகள் கூறி,
பரூஉ குறை பொழிந்த நெய்க்கண் வேவையொடுபெரிய பெரிய தசைகள் மிகுதியாகப்போட்ட நெய்யின்கண் வெந்த பொரியலுடன்,
குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர்(மிகுந்த)நிறங்கொண்ட கண்போன்ற (பருக்கைகளாலான)தினைச்சோற்றுக் குவியலைப் பெறுவீர் –
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு           170(மலை மீது)ஏறிக் கொண்டுவந்த பொலிவுள்ள மலையின் அரும்பொருட்களோடு,                  170
வேய் பெயல் விளையுள் தேம் கள் தேறல்மூங்கில் குழாய்க்குள் பெய்தலுற்று விளைவித்ததான தேனால் செய்த கள்ளின் தெளிவைக்
குறைவு இன்று பருகி நறவு மகிழ்ந்து வைகறைகுறைவு இல்லாமல் குடித்து, (அதன்)நறுமணத்தில்(=களிப்பில்) மகிழ்ந்து, விடியற்காலையில்,
பழம் செருக்குற்ற நும் அனந்தல் தீரபழைய களிப்பினால் அடைந்த உமது போதைமயக்கம் தீரும்படி,
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ்அருவிநீர் அடித்துக்கொண்டுவந்த (பலாப்)பழத்தினின்றும் சிதறிய வெண்மையான விதைகளையும்,
வரு விசை தவிர்த்த கடமான் கொழும் குறை    175(முட்டுவதற்கு ஓடி)வரும் வேகத்தைத் தணித்து (ப் பின் கொன்ற)கடமானின் கொழுத்த தசைகளையும்,   175
முளவுமா தொலைச்சிய பைம் நிண பிளவைமுள்ளம்பன்றியைக் கொன்ற மின்னுகின்ற கொழுப்பையுடைய பிளக்கப்பட்ட தசைத்துண்டுகளையும்,
பிணவு நாய் முடுக்கிய தடியொடு விரைஇபெண் நாயை விரட்டிக் கடிக்கவிட்டுக்கிடைத்த (உடும்பின்)பருமனான தசைத்துண்டோடு கலந்து,
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின்வெண்மையான புடைத்த பக்கங்களைக்கொண்ட, நாரை உச்சியில் கொண்ட (புளியம்)பழத்தின்
இன் புளி கலந்து மா மோர் ஆகமனதிற்குகந்த புளிப்பையும் கலந்து, விலங்கின் மோர் (உலைநீர்)ஆக,
கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து               180மூங்கிலில் வளர்ந்த நெல்லின் அரிசியை உலையில் உதிர்த்து,                          180
வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇசுரபுன்னை மரங்கள் வளர்ந்துநிற்கும் மலைச்சாரல் கமகமக்கும்படி கிளறி,
நறு மலர் அணிந்த நாறு இரு முச்சிநல்ல வாசனையுள்ள மலர்களைச் சூடிய இனிய மணம் வீசும் கரிய உச்சிக்கொண்டையையுடைய
குறமகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சிகுறமகள், (தான்)ஆக்கிய அருமையாக மலர்ந்து உதிரிஉதிரியான சோற்றை,
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇமனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடனும், (மிக்க)ஆர்வத்துடனும் கலந்துதர,
மகமுறை தடுப்ப மனைதொறும் பெறுகுவிர்              185தாய்பிள்ளை ஆகிவிட்டதால் (இருந்து செல்க என்று)தடுக்க, (இந்த விருந்தோம்பலை)வீடுகள்தோறும் பெறுவீர் –       185
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னியபோர் செய்யும் மிக்க வலிமையையுடைய மன்னனைக் கருதிச்செல்லும்
பரிசில் மறப்ப நீடலும் உரியிர்பரிசிலை(யும்) மறக்குமளவுக்கு (உமது இருப்பை)நீட்டித்தலுக்கு உரித்தாவீர்;
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடேஅத்தகையது (அன்று – அசை)அவன்  மலையின்மீது (உள்ள)நாடு (நாட்டின் மலைப்பகுதி);
நிரை இதழ் குவளை கடி வீ தொடினும்வரிசையாய் அமைந்த இதழ்களையுடைய குவளையின் தொழுகைக்குரிய பூக்களைத் (தெரியாமல்)தொட்டாலும்,
வரை அரமகளிர் இருக்கை காணினும்           190மலைத்தேவதைகளின் இருப்பிடங்களைப் பார்த்தாலும்,                                           190
உயிர் செல வெம்பி பனித்தலும் உரியிர்உயிர் போக (=மிகவும்) மனம் வெதும்பி நடுங்குதலுக்கும் உரித்தாவீர்;
பல நாள் நில்லாது நில நாடு படர்மின்(எனவே)பல நாட்கள் நிற்காமல், (=தாமதியாமல்)(மலையை விட்டிறங்கி)சமவெளிப்பகுதிக்கு விரைவீர் –
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சிவிளைந்த (தினைப்)புனத்தை (பன்றிகள்)சிறிது சிறிதாக அழித்து இல்லாமலாக்கிவிடுவதால், (அப்)பன்றிகளுக்குப் பயந்து,
புழைதொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர்(அவை நுழையும்)ஒடுங்கிய வழிகள்தோறும் மாட்டிவைத்த பெரிய கல் பலகையால் செய்த அடார்
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள் இருள்           195(என்னும்)சிறந்த பொறிகளை உடையன வழிகள், (எனவே)கும்மிருட்டு(ப்போய்)                        195
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழிமின்(பொழுது)புலர்ந்த விடியற்காலைவரை தங்கியிருந்துப் பின் (அவ்விடத்தைக்)கடந்துசெல்வீராக –
நளிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின்அடுத்தடுத்துப் பலர் புழங்காத நேரான பாதைகளில் போகத் துணிந்தால்,
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில்சரளைமேடுகளில் மேற்பரப்பு வெடித்து(உண்டான),கூழாங்கல்(நிறைந்த) ஆழமற்ற பள்ளங்கள்(உள்ள)பிளவுகளில்
கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்புமார் உளவேமறைந்து பாம்புகள் சுருண்டுகிடக்கும் குழிகளும் உள்ளன;
குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி          200(அவ்விடங்களை மனத்தில்)குறித்துவைத்துக்கொண்டு, (மற்ற விலங்குகளுக்காக)மரத்தில் ஏறிக் கைதட்டிப் பார்த்து,  200
செறி தொடி விறலியர் கைதொழூஉ பழிச்சநெருக்கமாக வளையல் (அணிந்த) விறலியர் கைகூப்பி வாழ்த்த,
வறிது நெறி ஒரீஇ வலம் செயா கழிமின்சற்றே அவ்வழியைக் கடந்த பின்னர் வலப்பக்கமாகவே செல்லுங்கள் –
புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர்காய்ந்து, பிஞ்சுத்தன்மை நீங்கிய(பிஞ்சுத்தன்மை நீங்கிக் காய்ந்த) தினைப்புனத்தைச் சுற்றிவந்த குறவர்கள்,
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉஉயரமான இடத்திலுள்ள பரணில் ஏறி, கைகளைத் தட்டி,
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை                205பரந்துபட்டுக்கிடக்கும் மலைகளின் புதர்க்காடுகளில் கூட்டமாகத்திரியும் யானைகள்             205
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல்பகலில் (வந்து)நிற்கும் நிலையைக் குலைக்கின்ற கவண்கள் விடும் மூர்க்கத்தனமான கற்கள்,
இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லெனபெரிய மூங்கிலின் ஈரமான தண்டுகளில் (பட்டுப் பட்டுத்) தாவித்தாவிச் சென்று சலசலப்பு உண்டாக்க,
கரு விரல் ஊகம் பார்ப்போடு இரியகருத்த விரல்களையுடைய குரங்குகள் (தம்)குட்டிகளோடே மிரண்டோட,
உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்னஉயிர்களைக் கொல்வதையே இயல்பாகக் கொண்டுள்ள கூற்றத்தைப் போன்று,
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழிமின்   210(அக் கவண்கற்கள்)வருகின்ற வேகம் குறையமாட்டா, (எனவே)மரங்களில் ஒளிந்துநின்று (ப் பின்)கடந்துசெல்லுங்கள்-   210
உரவு களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கிவலிமையுள்ள யானைகளை(யும்) வஞ்சகமாகக் கவரும் முதலைகள் சோம்பிக்கிடக்கும்,
இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின்(பகலிலும்)இரவுநேரத்தைப் போன்ற இருள் அடர்ந்திருக்கும் எல்லையோரக் காட்டினையும்,
குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர்நீர்க்குமிழிகள் சுழன்று வருகின்ற ஆழமான பொய்கையின் நீர் அரித்த கரையின்(மறுபக்கத்தில்),
அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவைஅகழியில் இறங்குவது போன்ற, காட்டாற்று வழித்தடம்
வழூஉம் மருங்கு உடைய வழாஅல் ஓம்பி                215வழுக்கும் இடங்களைக் கொண்டிருத்தலால், வழுவாமை காத்து,                                    215
பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றிபருத்த கொடிகள் பின்னியவற்றை ஆதரவாகப் பிடித்துக்கொண்டு,
துருவின் அன்ன புன் தலை மகாரோடுசெம்மறியாட்டைப் போன்று, பரட்டைத் தலையினையுடைய (உம்)பிள்ளைகளோடே,
ஒருவிர்ஒருவிர் ஓம்பினர் கழிமின்ஒருவர் ஒருவராக (ஒருவரை ஒருவர்)இறுகப் பிடித்தவராய்ச் செல்லுங்கள் –
அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல்(காலில்)மிதிபட்டு வாடிக்கிடக்கும் மலையெருக்கு மண்டிக்கிடக்கும் மலைச்சரிவுகளில்,
விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா       220விழுந்தவரைக் கொல்லும் ஆழமான பொய்கையின் அருகே,                           220
வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசிவழுவழுப்பான மெல்லிய ஏட்டால் (கீழுள்ள)தரையை மறைக்கும் நுண்ணிய தன்மையுள்ள பாசி
அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய(ஊன்றிய)காலின் உறுதியைக் குலைக்கும் (=வழுக்கும்) வழுக்குநிலங்களும் உள்ளன,
முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடுமுழுப் பாதையும் பின்னி வளர்ந்த நுண்ணிதான கோல்களையுடைய வேரல் என்னும் சிறுமூங்கிலுடன்
எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழிமின்எருவை என்னும் நாணலின் மெல்லிய கோல்களையும் (பிடித்துக்)கொண்டவர்களாய்ச் செல்லுங்கள் –
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய              225உயர்ந்து நிற்றலையுடைய பெருமை மிக்க (நவிர)மலையில், புள்ளிகளையுடைய (தம்)முகத்தில அழுந்தப் பதிய,           225
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணைமழை போன்று இறங்கிவரும் வில் பொழியும் கடுமையான அம்புகள்,
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை(கழுத்தில் கிடக்கும் கிண்கிணி)மாலையுடன் அழகூட்டும், போர்த்தொழில் பயின்ற யானையின்
சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சிமுகபடாம் போன்று பொலிவுற்ற, தீச்சுடர் (போன்ற)பூக்களையுடைய, சுற்றிலும் கரை அமைந்த மடுக்களையுடைய,
ஓர் யாற்று இயவின் மூத்த புரிசைஓர் ஆற்றின் போக்கில் உள்ள பழைய கோட்டைமதிலையுடைய
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின்          230மிகவும் அரிதாகப் போற்றி வணங்கப்படும் வழக்கினையுடைய கடவுளைப் பார்த்தால்,         230
தொழா நிர் கழியின் அல்லது வறிதுவணங்கி நீங்கள் சென்றுவிடுங்கள், அவ்வாறில்லாமல் கொஞ்சமேனும்
நும் இயம் தொடுதல் ஓம்புமின் மயங்கு துளிஉம்முடைய இசைக்கருவிகளைத் தொடுதலைத் தவிருங்கள், (ஏனெனில்)நெருக்கமான துளிகளைக்கொண்ட
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பேமழை (எப்போதும்)பெய்யலாம் அவனுடைய வளமிக்க மலையிடத்தே (மழையில் கருவிகள் நனையுமாதலால்) –
அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலிசோழியைப் போன்ற வெண்மையான வேர்களையுடைய மயிலிறகுகளைக்கொண்ட
கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும்            235தோகையையுடைய மயில்கள் தம்மிடங்களில் சோர்வுறும்வரை ஆடிக்கொண்டிருப்பினும், 235
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்னதீவிரமாய்ப் பறையடிக்கும் கழைக்கூத்தாடிகளின் பிள்ளைகளைப் போன்று,
நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும்நீண்ட மூங்கிலின் உச்சிக்கொம்பில் குரங்குகள் (நழுவியும் ஏறியும்) ஆடிக்கொண்டிருப்பினும்,
நேர் கொள் நெடு வரை நேமியின் தொடுத்தசெங்குத்தைக் கொண்ட(=செங்குத்தான) உயர்ந்த மலையில், தேர்ச்சக்கரம் போன்று (தேனீக்கள்)கட்டிய,
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும்தெய்வமகளிர் விரும்பும் அடுக்கடுக்காய் அமைந்த சரிவுகளில், தேனடையைக் கண்டாலும்,
ஞெரேரென நோக்கல் ஓம்புமின் உரித்து அன்று 240‘படக்’என்று (அவற்றைத் திரும்பிப்) பார்ப்பதைத் தவிருங்கள், (அது உமக்கு)உரித்தான செயல் அன்று,     240
நிரை செலல் மெல் அடி நெறி மாறுபடுகுவிர்(ஏனெனில்)ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மெதுவாக எட்டெடுத்துவைக்கும் காலடிகள் வழி மாறிப் போகலாவீர் –
வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினேமலைக்குச்செல்லும் கிளைப்பாதையையுடைய வனத்துள் செல்லநேர்ந்தால்,
கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகிகாவற்பரண் மீது உயரத்தில் இருப்பவன் ஏவிவிட்ட அம்போடு ஓடிப்போய்,
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கிவெண்ணெய் போன்ற வெண்மையான கொழுப்பு (அம்பு தைத்த இடத்தில்)மிகுதியாய் வெளிவர,
நிறம் புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின்         245மார்பில் புண் ஏற்பட்டு, மண் தின்ற (மண்ணைத்தோண்டியதால் தேய்ந்துபோன)கொம்போடு,     245
நெறி கெட கிடந்த இரும் பிணர் எருத்தின்வழியை விட்டு விலகிக் கிடக்கின்ற, கரிய சொரசொரப்புள்ள கழுத்தினையுடைய,
இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின்இருட்டை வெட்டிப்போட்டதைப் போன்ற காட்டுப்பன்றியைக் கண்டால்,
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின்(முற்றிக்)காய்ந்துபோன மூங்கில்கள் (ஒன்றோடொன்று)உரசிக்கொண்டதால் காட்டில் உண்டான தீயில்
நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்துஅடர்ந்த புகை வீசாமல், வாட்டி மயிர்போக வழித்துவிட்டு (வெந்ததை)உண்டு,
துகள் அற துணிந்த மணி மருள் தெள் நீர்            250தூசியை விலக்கிவிட்டு (கையால் வெட்டியதைப்போன்று)மொண்ட பளிங்கோவென நினைக்கத்தக்க தெளிந்த நீரை,     250
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகிகுவளை மலரால் அழகுபெற்ற புதிய நீர் கொண்ட சுனையில் களைப்பு நீங்கக் குடித்து,
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர்மீதம்வைத்த தசையைக் கொண்ட பருத்த வடிவுடைய மூட்டையுடையராய்,
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடுகிட்டிப்புள் கையினின்றும் போகும்(தட்டிக்கொண்டே வரும்) வாராத தலை(முடி)ப் பிள்ளைகளுடன்,
அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும்இரவிற்கு இடைவழிகளில் காலத்தைப் போக்குவதைத் தவிர்த்து, வழியிலுள்ள, உமது(சொந்த)
இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதிமின்         255வீட்டிற்குள் நுழைவதைப்போன்ற(உயரமான நுழைவிடம் கொண்ட) கல்குகைகளில் தங்குவீராக –   255
அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பிஇரவில் கூட்டாக (அவ்விடத்தில்)தங்கி, (நெடுநேரம் அசந்து தூங்கி)ஓய்வெடுத்தலைத் தவிர்த்து,
வான்கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்துவானம் துயிலெழுந்த விடியற்காலத்தே, (சீக்கிரமாய்ப்)புத்துணர்வோடு எழுந்து,
கானகம் பட்ட செம் நெறி கொண்மின்காட்டிடைக் கிடந்த செம்மையான பாதையில் போவீராக –
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண்குளத்தைப் பார்த்ததைப் போன்ற, அகன்ற பசுமையான(குளிர்ந்த), அழகிய அவ்விடத்தே
மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும்          260மதம் மிகுந்து கோபத்துடனிருக்கும் யானையின் செருக்கை(யும்) அழிக்கக்கூடிய,                 260
துஞ்சு மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கிவிழுந்துகிடக்கும் மரத்தைப்போன்ற மலைப்பாம்பினின்றும் ஒதுங்கி,
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர்எல்லைகடந்து தொலைதூரத்திலும் மணம்வீசும் பூவும், உண்டவர்கள்
மறந்து அமைகல்லா பழனும் ஊழ் இறந்துமறந்து இருக்கமுடியாத பழங்களும், வழக்கத்தை மீறி,
பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார்(அவற்றால்)பெரும் பயன் மிகுந்தாலும், மனிதர் (அவற்றை)நெருங்கார்; 
இரும் கால் வீயும் பெரு மர குழாமும்              265நீண்ட காம்பையுடைய (அப்)பூவினையும், (அப்பழங்களையுடைய)பெரிய மரக்கூட்டங்களையும்    265
இடனும் வலனும் நினையினிர் நோக்கிஇடப்பக்கத்திலும், வலப்பக்கத்திலும் நினைவினிற்கொண்டவராய்ப் பார்த்து,
குறி அறிந்து அவையவை குறுகாது கழிமின்(அவற்றின்)அடையாளங்களை அறிந்து அவற்றையெல்லாம் அணுகாமல் போவீராக;
கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்துகிளைகள் பலவும் முற்றிப்போன பூவாது காய்க்கும் மரமாகிய ஆலமரத்தில்,
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின்ஒன்றுசேர்ந்த பல இசைக்கருவிகள் (இசைத்ததைப்)போன்ற (பல)ஓசைகள் இணைந்த பறவைகளின்
நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்மின்     270வாழ்விடங்களைக் காணும்படியான அகன்ற இடத்தையுடைய மலையை மெல்ல மெல்ல விட்டு அகல்வீராக-270
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின்பெரிய நிழல் படிந்த மரங்கள் நெருங்கிவளர்ந்த அடர்ந்த புதர்க்காடுகளில்,
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனம் தலைகதிரவன் சுடாத(வெப்பம்படாத) வான்வெளியைக்கொண்ட அகன்ற இடங்களில்,
தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும்திசை தடுமாறும் காலமாயினும்,
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும்முறிந்துபோகாத கெட்டியான வில்லையுடையவர்களாய் விலங்குகளைத் தேடிச் சுற்றியலையும்
குறவரும் மருளும் குன்றத்து படினே                275குறவர்களும் (வழி தவறி)மனம்தடுமாறும் குன்றுகளில் சென்றால்,                               275
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லெனஅகன்ற இடத்தையுடைய பாறையில் கூடி, சுற்றுப்புறம் அதிரும்படியாக,
இயங்கல் ஓம்பி நும் இயங்கள் தொடுமின்மேற்செல்லுதலைத் தவிர்த்து உமது இசைக்கருவிகளை இசைப்பீராக –
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசைஒலித்தல் இனிமையான (இனிமையாக ஒலிக்கும்)அருவியின் பயன் மிகுந்த உச்சிகளில்
காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரேகாடுகளைக் காத்து வசிக்கும் கானவர் (பலர்)உளர்;
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள்                280வழக்கிலுள்ள துறையைத் தவறவிட்ட(வேறு துறையில் புகுந்து,திரும்பிவர முயன்று, முடியாத)வலிமை குன்றிய மக்கள்   280
புனல் படு பூசலின் விரைந்து வல் எய்திநீரில் சிக்கிய கூச்சலைக் கேட்டதைப் போல் (உம் இசையைக்கேட்டு)வேகமாக ஓடிவந்து சீக்கிரமாய் (உம்மைக்)கிட்டி,
உண்டற்கு இனிய பழனும் கண்டோர்உண்பதற்கு இனிமையான பழங்களையும், பார்த்தவர்கள்
மலைதற்கு இனிய பூவும் காட்டிசூடுவதற்கு மகிழ்ச்சிதரும் பூக்களையும், காட்டி
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துறதீமைகள் மிகுந்த பாதையில் அவர் முன்னேசெல்ல,
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட                    285உம்முடைய மனத்துயரம் முற்றிலும் நீங்க,                                                           285
இம்மென் கடும்போடு இனியிர் ஆகுவிர்(மனநிறைவோடு)‘இம்’ என்ற ஒலியெழுப்பும் சுற்றத்தோடே மகிழ்ச்சியுள்ளவர் ஆகுவீர்;
அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்புதெரிந்தவர்கள் கூறிய திசைகளைப் பின்பற்றி,
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர்சிறிதும் பெரிதுமான(ஏற்ற இறக்கங்களில்)(அவர் சொல்லிக்கொடுத்தது போல்)முறையாக(ஏறி) இறங்கி, புதியவர்கள்
நோக்கினும் பனிக்கும் நோய் கூர் அடுக்கத்துபார்த்தாலே நடுங்கும் பயம் மிக்க மலைச்சரிவுகளில்,
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின்          290மலர்ந்த பூக்கள் பரவிக்கிடக்கும் பட்டை பட்டையான நிழலில் களைப்பாறி இருப்பின்,             290
பல திறம் பெயர்பவை கேட்குவிர் மாதோபலவிதமான நடமாட்டங்களை(உற்றுக்கேட்டால்) கேட்பீர் –
கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின்ஆண் கருங்குரங்கு தோண்டின பெரிய பலாப்பழம் காயம் மிகுந்து ஊற்றெடுப்பதால்,
மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம்தோறும்மலை முழுதும் மணம்கமழும் திசைகள்தோறும்,
அருவி நுகரும் வான் அரமகளிர்அருவி(யில் குளித்து அதன் பயனை) நுகரும் வானத்துத் தெய்வ மகளிர்,
வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடைதொறும்            295(அருவிநீர்)விழும் வேகத்தைத் தவிர்க்காமல் (தம் முதுகில்)வாங்கி (நீரைக்) குடையும்போதெல்லாம்       295
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசைகேட்கும் இமிழும் ஒலியைக் கொண்ட உமது இசைக்கருவி (எழுப்புவதைப்)போன்ற இனிய ஓசையும்;
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல்ஒளிர்கின்றதும் ஏந்திநிற்பதுமான கொம்பினையுடைய (தன்)இனத்தைப்பிரிந்த ஒற்றை ஆண்யானை,
விலங்கல் மீமிசை பணவை கானவர்குறுக்குமலையில் மிக உயரமான பரண் (மீது இருக்கும்)குறவர்களின்
புலம் புக்கு உண்ணும் புரி வளை பூசல்நிலத்தில் புகுந்து (பயிர்களைத்)தின்ன, (அதனை விரட்ட, அவர்கள்)ஆர்வத்துடன் சுற்றிவளைத்து ஏற்படுத்தும் ஓசையும்;
சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின்                300தூரத்துக் குகையைப் படுக்குமிடமாகக்கொண்ட, இரும்பைப் போன்ற முட்களையுடைய           300
எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகைமுள்ளம்பன்றி தாக்கியதால் தவறிவிழுந்த குறவருடைய அழுகையும்;
கொடுவரி பாய்ந்தென கொழுநர் மார்பில்(வளைந்த வரிகளைக்கொண்ட)புலி பாய்ந்ததால் (தம்)கணவர் மார்பில்(ஏற்பட்ட)
நெடு வசி விழுப்புண் தணிமார் காப்பு எனநீண்ட பிளவாகிய விழுப்புண்ணை ஆற்றுவதற்காக, காக்கக்கூடியது என
அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல்(ஆற்றுக் கருமணல் போல் அலை அலையான)நெறிப்பு உள்ள மயிரினையுடைய (மலை)இடைச்சியர் பாடலோசையும்;
தலை நாள் பூத்த பொன் இணர் வேங்கை         305முதல்நாளில்(=முதன்முதலில்) பூத்த பொன் போன்ற கொத்தினையுடைய வேங்கை மலர்களைச் 305
மலைமார் இடூஉம் ஏம பூசல்சூடுவதற்குப் (பெண்கள்)போடும் (தீங்கற்ற)மகிழ்ச்சி ஆரவாரமும்;
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடிகன்றை வயிற்றுக்குக் கீழே(கால்களுக்கிடையே) கொண்ட இளந் தலையுடைய பேதைமையுள்ள பெண்யானை,
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின்வலிமைக்கு ஓர் எல்லை என்று கூறத்தக்க அதன் கணவன் பாதுகாத்துநிற்பதினால்,
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்தென கிளையொடுஒளிரும் நிறமுள்ள வலிமையுள்ள புலி பாய்ந்ததினால், (தன்)சுற்றத்தோடு,
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல்        310உயர்ந்த மலையில் (மற்றவரை உதவிக்குக்)கூப்பிடும் இடியோசை போன்று முழங்கும் குரலும்;        310
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி(குட்டியைக்)கையில் பிடிப்பதை மறந்த கரிய விரலையுடைய மந்தி,
அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்குஎளிதாய் அணுகமுடியாத பிளவுக்குள் விழுந்துவிட்ட தன் (தாவுதலை முற்றிலும்)கற்றுக்கொள்ளாத குட்டிக்காக
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றிதளிர்களை மேய்ந்து (வளர்ந்த) உடம்பினையுடைய சுற்றத்தோடே கூடிநின்று
சிறுமையுற்ற களையா பூசல்துன்பப்பட்ட (யாராலும்)களையமுடியாத பெரிய அமளியும்;
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை          315ஆண்கருங்குரங்கு(ம்) (ஏறமுடியாதென்று)கைவிட்ட, பார்ப்பதற்கு இனிய உயர்ந்த மலையில், 315
நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆகஉறுதியாக நட்டுச் சார்த்திய கணுக்களைக்கொண்ட மூங்கிலே வழியாகக்கொண்டு,
பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளைபெரும் பலனாக எடுத்துச்சேர்த்த இனிய (தேன் கூட்டினின்றும்)கொள்ளையாகக் கொண்ட பொருட்காக,
அரும் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகைஎளிதாய்க் கிட்டமுடியாத (தேனுக்குக் காவலரண் போன்ற)தேனடைகளை அழித்த கானவர் மகிழ்ச்சிக்கூச்சலும்;
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் எனதிருத்தமாகச்செய்யப்பட்ட வேலையுடைய தலைவனுக்கு(நன்னனுக்கு) புதிய குடியிறையாக அமையும் என்று
நறவு நாள்செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு            320கள்ளை (அரசனுக்கு) நாள்செய்வதற்காகச் செய்த குறவர்கள் தம் பெண்களோடு                       320
மான் தோல் சிறு பறை கறங்க கல்லெனமான் தோலால் செய்யப்பட்ட சிறுபறையைச் சுழற்ற கல கல என்னும் ஓசையுடன்,
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவைவிண்ணைத் தொடும் மலையுச்சியில் வழிபாடுசெய்ய எழுப்பும் குலவை ஒலியும்;
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்னநல்ல தோற்றப்பொலிவையுடைய நெடும் தேர் தன் வழித்தடத்தில் வந்ததைப் போன்ற
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசைபரல்கற்கள்(மீது) ஆறு(ஓடிவரும்போது) சலசலக்கும்(ஒலி) மலைப்பிளவுகளில் பெரிதாக ஒலிக்கும் எதிரொலி ஓசையும்;
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து               325பெரிய நீர்ச்சுழலில் அகப்பட்ட கொடுங்குணமுள்ள யானையின்                                    325
உரவு சினம் தணித்து பெரு வெளில் பிணிமார்மிகுகின்ற சினத்தைத் தணித்து, பெரிய கம்பங்களில் கட்டுவதற்கு,
விரவு மொழி பயிற்றும் பாகர் ஓதை(விலங்குமொழி கலந்த)கலப்பு மொழியால் பழக்கும் பாகருடைய ஆரவாரமும்;
ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்தொறும்ஒலிக்கும் மூங்கில் தட்டைகளை மீண்டும் மீண்டும் அடிப்பவராய், புனங்கள்தோறும்
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல்கிளியை விரட்டுகின்ற பெண்களின் கூச்சலால் எழும் ஆரவாரமும்;
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு          330(தன்)கூட்டத்தைவிட்டுப் பிரிந்துபோன (வலம் இடமாக)அசைந்தாடும் திமிலைக்கொண்ட காளையும்,      330
மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடைமலையிலிருந்து புறப்பட்டுவந்த காட்டுமாட்டின் சீறியெழுந்த காளையும்,
மாறா மைந்தின் ஊறு பட தாக்கிகுறையாத வலிமையுடன் (ஒன்றற்கொன்று) காயம் ஏற்படும்படியாகத் தாக்கி,
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்பஇடையர்கள் குறவர்களோடு முழுவதும் ஒத்து ஆரவாரிக்க,
வள் இதழ் குளவியும் குறிஞ்சியும் குழையசெழுமையான இதழ்களைக்கொண்ட காட்டுமல்லிகையும் குறிஞ்சிப்பூவும் வாடும்படி,
நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை          335காளைகள் சண்டையிடும் கல்லென்ற ஆரவாரமும்;                                                 335
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சிகாந்தளின், துடுப்பைப்போன்ற, கமழுகின்ற (வெட்டுவதற்குக்கூரான விளிம்புள்ள)மடலை ஓங்கிப்பாய்ச்சி,
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம்உருண்டு திரண்ட குலைகளையுடைய பலாவின் சுளைகள் நன்கு பழுத்த இனிய பழத்தினை
உண்டு படு மிச்சில் காழ் பயன் கொண்மார்தின்று விழுந்த மீதமான(பழங்களின்) கொட்டைகளின் பயன் கொள்ள(=அவற்றை எடுக்க)
கன்று கடாஅவுறுக்கும் மகாஅர் ஓதைகன்றுகளால் (அப் பழங்களின்மீது)போரடிக்கும் பிள்ளைகளின் ஓசையும்;
மழை கண்டு அன்ன ஆலைதொறும் ஞெரேரென        340மேகங்களைப் பார்த்தாற் போல் (புகை விடும்)ஆலைகள்தோறும், விரைவாக                   340
கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும்(கரும்புத்)தட்டைகளைக் கணுக்களில் துண்டாக்கும் கரும்பின் ஏற்றம் இறைப்பது போன்ற ஒலியும்;
தினை குறு மகளிர் இசை படு வள்ளையும்தினையைக் குற்றுகின்ற பெண்களுடைய தாளத்தோடு கூடிய வள்ளைப்பாட்டும்;
சேம்பும் மஞ்சளும் ஓம்பினர் காப்போர்சேம்பையும் மஞ்சளையும் பேணிக் காப்போர்
பன்றிப்பறையும் குன்றகம் சிலம்பும்பன்றிகள் (வராதிருக்கக் கொட்டும்) பறையொலியும்; (இவற்றின்)குன்றிடத்து எதிரொலியும்;
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி 345என்று இந்த அனைத்தும், ஒத்து ஒன்றாகப் பெருகியொலித்து,                                    345
அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன்தாழ்நிலத்தவும் மேல்நிலத்தவும் (ஆகிய ஒலி அனைத்தும்)கூடிப் பலவும் ஒன்றுசேர்தலால்,
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த(அளக்கக்கூடிய எந்த)அளவை (யும்)மீறிய, எண்ண முடியாத தன்மையுடையனவாய்,
மலை படு கடாஅம் மாதிரத்து இயம்பமலை(எனும் யானை)யில் உருவாகும் மதநீர் (எனும் வெறியூட்டும் கூட்டொலிகள்)திசைகள்தோறும் ஒலிக்க-
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர்(பல)நிறங்கொண்ட காம்புகளையுடைய மலர்களைப் பிணைத்த மாலை (அணிந்த)பெண்கள்
முழவு துயில் அறியா வியலுள் ஆங்கண்               350முரசுகள் தூக்கம்(=ஓய்வு) அறியாத அகன்ற ஊரினில்(கொண்டாடும்)                               350
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பேதிருவிழாவைப் போன்றது, அவனுடைய(நன்னனுடைய) அகன்ற இடத்தைக்கொண்ட மலை;
கண்ண் தண்ண் என கண்டும் கேட்டும்கண் குளிரக் கண்டும் (செவி குளிரக்)கேட்டும்,
உண்டற்கு இனிய பல பாராட்டியும்உண்ணுவதற்கு இனியவை பலவற்றை உரிமையுடன் கொண்டும்,
இன்னும் வருவதாக நமக்கு என‘இனியும் வருவதாக நமக்கு’ என்று
தொன் முறை மரபினிர் ஆகி பன் மாண்         355நீண்டகால உறவுள்ள (ஒரே)வம்சத்தினர்(போல்) ஆகி, பல்வித சிறப்புக்கொண்ட                      355
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன்போரிடுவதை(ப்பற்றியே) பெருமையுடன் (எந்நேரமும்)பேசும் சிறப்பு நிறைந்த மார்பினன்(ஆன நன்னனின்)
உரும் உரறு கருவிய பெரு மலை பிற்படஇடி முழங்கும் மேகக்கூட்டத்தினையுடைய பெரிய மலைகள் (உமக்குப்)பின்னாகப்போக,
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர்(புதிய இடங்களைக்கண்ட)வியப்பு மேலிட்ட, இனிய குரலையுடைய விறலியர்
நறும் கார் அடுக்கத்து குறிஞ்சி பாடிமணமிக்க கரிய மலைத்தொடரில் குறிஞ்சிப்பண்ணைப் பாடி,
கைதொழூஉ பரவி பழிச்சினிர் கழிமின்                360(தெய்வங்களைக்)கைகூப்பித்தொழுது வணங்கிப் புகழ்ந்து செல்வீர் –                            360
மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கிகருமை பரந்த பெரிய மலையில், பஞ்சு போலப் பொங்கியெழுந்து,
கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதிகையால் எட்டித்தொடமுடியும் என்பதைப் போன்ற கார்காலத்து மேகக் கூட்டம்,
தூஉ அன்ன துவலை துவற்றலின்தூவுவதைப் போன்று நீர்த் திவலைகளை வீசியடிப்பதால்,
தேஎம் தேறா கடும் பரி கடும்பொடுதிக்குத் தெரியாமல் மிக விரைவாக ஓடும் சுற்றத்தோடே,
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல்                365(தோளில்)தொங்கவிட்ட உம்முடைய இசைக்கருவிகள் (நனைந்து)தொய்வடையாதபடி,               365
கூவல் அன்ன விடரகம் புகுமின்கிணற்றைப்போன்ற பெரிய பொந்துகளில் புகுந்துகொள்ளுங்கள் –
இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராதுபெரிய பாறைகளைக்கொண்ட இறக்கத்தில் (திடீரென்று)முடிவுறும் (செங்குத்தான)சரிவுகளின் கிட்டப்போகாமல்,
குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்துகுன்றுகளில் உள்ள நிறைந்த துன்பம்(தரும்) பள்ளங்களில்,
நின்று நோக்கினும் கண் வாள் வௌவும்நின்று (சற்று உற்றுப்)பார்த்தாலும் கண்ணின் ஒளியைக் கவர்ந்துகொள்ளும்,
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு        370(தோலில் பூசப்பட்ட கரிய)சாந்து நிறைந்த முரசின் (அதை எடுத்துச்செல்லக் கட்டிய)காவுமரத்தைக் கையில் பிடித்து 370
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி(முரசை அடிக்கும்)குறுந்தடியை (மூன்றாவது)காலாக (ஊன்றிக்)கொண்டு, தடுமாறுதலினின்றும் (உம்மைக்)காத்து,
ஊன்றினிர் கழிமின் ஊறு தவ பலவே(தடியை)ஊன்றினராக(வே) கடந்து செல்லுங்கள் – இடையூறுகள் மிகப் பலவாம்,
அயில் காய்ந்து அன்ன கூர் கல் பாறைவேல்(முகப்பு) (வெயிலில்)காய்ந்ததைப் போன்ற (சுடுகின்ற)கூர்மையான(சில்லுகளைக் கொண்ட) கற்பாறையில்,
வெயில் புறந்தரூஉம் இன்னல் இயக்கத்துவெயில் ஆட்சிசெய்கின்ற இன்னல்(தரும்) வழிகளில்,
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழிமின்              375கதிரவன் (தன்)சினம் தணிந்த (மாலைப்)பொழுதில் செல்லக்கடவீர் –                              375
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடுபுகழ் (எங்கும்)பரவி மிகுகின்ற அவனது(நன்னனது) (அவனைவிட்டு)விலகாத படைத்தலவரோடே
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல்சிறப்புக்களில் மிக உயர்ந்த, மேகக்கூட்டங்களோ என்று நினைக்கத்தோன்றும் பல யானைகள்(உள்ள),
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய(போரிட வந்த)அரசர்களின் நிலையழிக்கும் கோட்டைகளும் (அவ்வழியே)உள்ளன;
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழைதொறும்பின்னிவைத்ததைப் போன்ற கொடிகள் பிணைந்திருக்கும் புதர்க்காட்டில் நுழையும்போதெல்லாம்,
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல்      380முன்னே செல்பவன் (ஒதுக்கிப் பின்)விட்டுவிட்ட கடும் வேகம்கொண்ட திரண்ட கோல்,               380
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணிஇனிய இசையைத்தரும் நல்ல யாழின் (கூடு போன்ற)பத்தலினையும், இழுத்துக்கட்டப்பட்ட
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி(தோலில் பூசப்பட்ட கரிய)சாந்து நிறைந்த முரசின் மேற்பரப்பையும், (அடித்து உடைத்துவிடாதபடி)பாதுகாத்து,
கை பிணி விடாஅது பைபய கழிமின்(முன்செல்பவனைப் பற்றிய)கைப் பிடியை விட்டுவிடாமல் மெல்ல மெல்லப் போவீராக –
களிறு மலைந்து அன்ன கண் கூடு துறுகல்யானைகள் (ஒன்றோடொன்று)சண்டையிட்டதைப் போன்ற ஒன்றன்மீது ஒன்று ஏறிநிற்கும் பாறைகள்(மீது)
தளி பொழி கானம் தலை தவ பலவே              385மழைத்துளிகள் நிறைய விழும் காடுகளும் கூட(அத்துடன்)மிகப் பலவாம்;                          385
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்தென(தன்னுடன்)ஒத்துப்போகாத பகைவரின் தோல்வியின்போது (ஆயுதங்களை மேலே தூக்கி)ஆரவாரித்ததைப் போன்று,
நல் வழி கொடுத்த நாண் உடை மறவர்(வெற்றியாகிய)நல்ல தீர்வைக் கொடுத்த (இறந்துபட்ட)மான உணர்வு உள்ள வீரர்களின்
செல்லா நல் இசை பெயரொடு நட்டஅழியாத நல்ல புகழையுடைய பெயர்களோடு நட்ட
கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே(நடு)கற்கள் நிறைய நிற்கின்ற கிளைத்துச்செல்லும் வழிகள் எண்ணிக்கையில் மிகப் பலவாம்;
இன்பு உறு முரற்கை நும் பாட்டு விருப்பு ஆக       390(கேட்போர்)மகிழ்ச்சி அடையும் தாளக்கட்டுடைய உம்முடைய பாட்டு (நடுகல் வீரருக்கு)விருப்பமாய் அமைய,   390
தொன்று ஒழுகு மரபின் நும் மருப்பு இகுத்து துனைமின்தொன்றுதொட்டுக் கடைப்பிடிக்கும் வழக்கத்தில் உம்முடைய கொம்பை(யும்) வாசித்து விரைவீராக –
பண்டு நற்கு அறியா புலம் பெயர் புதுவிர்(அந்த வழிகள்)முன்பு(எப்படி இருந்தன என்று) நன்றாக அறியாத, நாடு மாறி வரும் புதியவராகிய நீங்கள்
சந்து நீவி புல் முடிந்து இடுமின்(புல்,புதர் வளர்ந்து)குறுகலான வழிகளைத் தொட்டுத்தடவிப் பார்த்து, புற்களை முடிந்து (வழியுண்டாக்கி)வைப்பீர் –
செல்லும் தேஎத்து பெயர் மருங்கு அறிமார்போகும் இடத்தின் பெயரும் எல்லையும் அறியும்படி,
கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த              395கல்லைக் கொத்தி எழுதிய, நல்ல அடிப்பகுதியையுடைய மரா மரத்தடிகளில்                  395
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலைகடவுள்(படிமங்கள்) ஓங்கிநிற்கும் காடுகள் நிறைந்த கிளைவழிகளில்,
ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னா தெவ்வர்(நன்னனை)ஒட்டிப்பழகாமல் பிரிந்துபோன (அவனுடன்)ஒத்துப்போகாத பகைவர்கள்
சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவ பலவே(இந்தப்பக்கம் இருப்பர் என்று)சுட்டிக்காட்டினும் நடுக்கம்வரும் கடினமான வழிகள் மிகப் பலவாம்;
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை‘தேன் சொரிகின்ற தலையிற் சூடும் மாலையினையும், தேர்களை (அள்ளி)வீசும் கவிந்த கையினையும் உடைய
ஓம்பா வள்ளல் படர்ந்திகும் எனினே         400(தனக்கென எதையும்)வைத்துக்கொள்ளாத வள்ளலிடம் செல்கின்றோம்’ என்று சொன்னால்,        400
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர்நலம்சிறந்து மிகுகின்ற அவனுடைய தொன்றுதொட்ட வாழ்க்கைநெறியையுடைய தொன்மையான ஊர்களுக்கு
ஆங்கனம் அற்றே நம்மனோர்க்கேஉள்ளே இருப்பது போன்றதே நம்மைப்போன்றவர்க்கெல்லாம்;
அசைவுழி அசைஇ அஞ்சாது கழிமின்(எனவே)களைப்புற்றபோது இளைப்பாறி அஞ்சாமல் போவீராக –
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளிபுலி வந்ததால், (தன்னைக்)கைவிட்டு ஓடிப்போன தான் (இன்னும்)விரும்புகின்ற துணையை எண்ணி,
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து          405ஆண்மான் நின்று கூப்பிடும் (அக்)காட்டை வழக்கமானபாதையில் சென்றுகடந்து,                    405
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடைவில்லின் ஓசைக்குப் பயந்த சிவந்த கண்களையுடைய காட்டெருது
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின்குறுங்காட்டின் முகப்பிற்குள் விரைந்தோடுகின்ற மணங்கமழும் கொடிகளையுடைய கொல்லைக்காட்டினில்,
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த(தங்கள் ஊர்களைவிட்டு)வேற்று நிலமான (மேட்டுப்பகுதியில்)மேய்ந்த, எருதுகளையுடைய ஆநிரையைச்சேர்ந்த
வளை ஆன் தீம் பால் மிளை சூழ் கோவலர்சங்கு (போன்ற வெண்மையான)பசுக்களின் இனிய பாலை, கிடையைச் சுற்றிக்காவல்புரியும் இடையர்களின்,
வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின்         410வளையல்கள் அணிந்த பெண்கள், (நீவிர்)மகிழும்படி கொண்டுவந்து (உள்ளங்கையில்)ஊற்றுகையினால்,   410
பலம் பெறு நசையொடு பதி வயின் தீர்ந்த நும்(அதைக்குடித்து)பரிசில் பெறும் ஆசையோடு ஊரிலிருந்து வந்த உம்முடைய
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர்வருத்தம் வெகுதூரம் போய்விட(முற்றிலும் நீங்க), புத்துணர்வுபெற்றவர் ஆவீர்;
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன(பண்டங்களை)விற்றுப் (பண்டமாற்றாகப்)பெற்ற கலப்பு நெல்லின் பலவாறான அரிசியைப் போல,
தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரைஇகிடாக்கள் கலந்த செம்மறியாடுகள் வெள்ளாடுகளோடு கலந்து,
கல்லென் கடத்திடை கடலின் இரைக்கும்               415கல்லென்ற ஓசையையுடைய காட்டினில் கடல் போல் இரைச்சலிடும்                           415
பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினேபலவித ஆட்டினங்களைக்கொண்ட மந்தைகள்(இருக்கும் இடத்தில்) இராத்தங்குபவராய்ச் சேர்ந்தால்,
பாலும் மிதவையும் பண்ணாது பெறுகுவிர்பாலும் (தயிரில்)மிதக்கும் வரகுருண்டைச்சோறும் (அப்பொழுது)சமைக்காது (ஏற்கனவே இருந்ததைப்)பெறுவீர்;
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்னநார்(போன்ற) உரோமத்தை உள்ளடக்கிய மெத்தை விரிப்பைக்கொண்ட கட்டில் போன்ற,
மெய் உரித்து இயற்றிய மிதி அதள் பள்ளி(ஆடுகளின்)உடலை உரித்துச் செய்த (வார்)மிதித்த தோலாலான படுக்கையில்,
தீ துணை ஆக சேந்தனிர் கழிமின்                    420நெருப்பே துணையாக தங்கிப் போவீர் –                                                               420
கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின்(அம்பு எய்தால்)கூப்பிடு தூரத்தையும் கடக்கக்கூடிய கூரிய நல்ல அம்பினையும்,
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின்கொடிய வில்லினையும் உடைய (காட்டுப்படையான)விற்படையினரின் கூட்டத்தைக் கண்டால்,
படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை‘தனக்குப் படியாதாரை அழித்த (யாருக்கும்)அடங்குதல் இல்லாத ஆளுமையுள்ளவனும்,
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே(பூங்)கொடிபோன்றவளின் கணவனும் ஆகிய (நன்னனிடம்) செல்கின்றோம்’ என்று சொன்னால்,
தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ                 425தசைகளையும் கிழங்குகளையும் இறையாகப்பெற்றவராய் (அவற்றை உமக்குக்)கொடுத்து, 425
ஓம்புநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்லை(உம்மைப்)பேணுபவர் அன்றி, வருத்துபவர்கள் இல்லை;
ஆங்கு வியம் கொண்மின் அது அதன் பண்பே(பின்னர்)அங்கே (அவர்)போகச்சொன்ன வழியைக் கொள்வீர் – அதுவே அக்காட்டின் தன்மையாம்,
தேம் பட மலர்ந்த மராஅ மெல் இணரும்தேன் உண்டாக மலர்ந்த மராமரத்தின் மென்மையான பூங்கொத்தும்,
உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும்யானை முறித்த அழகிய தளிர்களையுடைய யாம் பூவும்,
தளிரொடு மிடைந்த காமரு கண்ணி             430தளிர்களோடே இறுகக்கலந்த கட்டழகான மாலையை,                         430
திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடிநன்கு காய்ந்த கற்றாழை நாரில் (கட்டி)அழகுபெறச் சூடி,
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணெனசரளைமண்ணுடைய மேட்டுநிலத்தின் (மழைநீரினால்)அரிப்புண்ட வழித்தடங்களில் (தேங்கியுள்ள)குளிர்ந்த
உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழிமின்(மழைநீரைக்)குடித்து, (அதை மொண்டு உடல்)கழுவி (ப்பின் வழிக்கு)எடுத்துக்கொண்டவராய்ச் செல்வீராக –
செ வீ வேங்கை பூவின் அன்னசிவந்த மலர்களைக் கொண்ட வேங்கை மரத்தின் பூக்களைப் போன்ற
வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த           435மூங்கிலினின்றும் கொண்ட அரிசி(யினால் செய்து தயிரில் மிதக்கவிட்ட)உருண்டைச்சோற்றின்மீது ஊற்றிய, 435
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ்மேட்டுநிலத்தில் விளைந்த நெற்பயிரின்(ஊடே வளர்ந்த) அவரைப்பருப்பின் புளிசேர்த்த மசியலை,
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீடஇரவுக்கு, இடைவழியில் பட்ட வருத்தம் போக,
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றியஅகன்ற உட்பரப்பைக்கொண்ட (அங்குள்ள)ஊர்களிலுள்ள, கம்புகளை நெருக்கமாகக் கட்டிப்
புல் வேய் குரம்பை குடிதொறும் பெறுகுவிர்புல்லால் வேய்ந்த குடிசைகளான வீடுகள்தோறும் பெறுவீர்;
பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி               440தங்கத்தை (ச்சிறிது சிறிதாக)நறுக்கினதைப்போன்ற நுண்ணிதாக ஒன்றுபோலிருக்கும் அரிசியை,       440
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலைவெண்மை(யான கஞ்சியை வடித்து)நீக்கி ஆக்கிய பெரிய உருவமுடைய (சூடான)சோற்றுருண்டையில்,
தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆககுளிர்ந்த(சூடற்ற) நுண்ணிய நெய்விழுதை உட்பொதிவாகக் கொண்டு,
அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர்இளைப்பாறி (அங்குத்)தங்கினால், தினமும் பெறுவீர்; (மேலும்),
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன       சர்க்கரையை(ச் சுளகில்) கொழித்து (குருமணல் போன்ற பகுதியை நீக்கி ஒதுக்கிய)பொடியைப் போல,
உண்ணுநர் தடுத்த நுண் இடி நுவணை          445(திகட்டலால்)உண்பாரைத் தடுக்கும் நுண்ணிதாக இடிக்கப்பட்ட தினைமாவையும் (பெறுவீர்); 445
நொய் மர விறகின் ஞெகிழி மாட்டி(உடைப்பதற்கு எளிதான)சுள்ளிக் குச்சிகளைக் கொள்ளியாகத் தீமூட்டி,
பனி சேண் நீங்க இனிது உடன் துஞ்சிகுளிர் முற்றிலும் விட்டுப்போக இனிதே சேர்ந்து தூங்கி,
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழிமின்பொழுது புலர்ந்த அதிகாலையில் பறவைகளின் குரலைக்கேட்டுப் போவீராக –
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின்அழகில்லாத அடிப்பகுதியையுடைய காஞ்சி மரங்களும், நீர் மோதுகின்ற மதகுகளும்,
மெல் அவல் இருந்த ஊர்தொறும் நல் யாழ்             450(உழுது உழுது)மென்மையாகிப்போன விளைநிலங்களும், இருக்கும் ஊர்கள்தோறும், நல்ல யாழின் 450
பண்ணு பெயர்த்து அன்ன காவும் பள்ளியும்பண்களை மாறிமாறி வாசிப்பதைப்போல, (பலவித இன்பம் தரும்)சோலைகளிலும், துயிலிடங்களிலும்,
பல் நாள் நிற்பினும் சேந்தனிர் செலினும்பலநாள் தங்கினும், (அல்லது ஒருநாள் மட்டும்)தங்கியவராய்ச் சென்றாலும்,
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே(அவற்றை)மிகப் பல உடையது அவனுடைய குளிர்ச்சியான மருதநிலங்களைக்கொண்ட நாடு;
கண்பு மலி பழனம் கமழ துழைஇசம்பங்கோரை நெருங்கிவளர்ந்த வயல்வெளிகள் (சேற்று)மணம்வீச (கைகளினால்)துழாவி,
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை           455வலைகொண்டு மீன்பிடிப்போர் கொண்டுவந்த பெரிய கழுத்தையுடைய வாளைமீன்(துண்டங்களை),    455
நிலையோர் இட்ட நெடு நாண் தூண்டில்நிலையாக நின்று மீன்பிடிப்போர் போட்ட நீண்ட நரம்பையுடைய தூண்டிலால் பிடித்த,
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல்பெண்யானையின் துதிக்கையைப் போன்ற, சிவந்த கண்களையுடைய விரால்மீன்களின்,
துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇஉடுக்கையின் முகப்பரப்பை ஒத்த, துண்டங்களோடு கலந்து,
பகன்றை கண்ணி பழையர் மகளிர்பகன்றைப்பூ மாலை(சூடிய) கள்விற்கும் பழையர்வீட்டுப் பெண்கள்,
ஞெண்டு ஆடு செறுவில் தராய்க்கண் வைத்த            460நண்டுகள் ஓடித்திரியும் வயல்களின்(அருகே) களத்துமேட்டில் வைத்த,                           460
விலங்கல் அன்ன போர் முதல் தொலைஇமலை போன்ற (நெற்கதிர்)போர்களின் அடிப்பாகத்தை இழுத்து (அவற்றைச்)சரித்து,
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க(போரடித்து)வளம் சேர்க்கும் தொழிலாளிகள் நெல்லை முகந்து தர,
துளங்கு தசும்பு வாக்கிய பசும் பொதி தேறல்(வேகும்போது கொதிப்பதால்)குலுங்கும் பானையிலிருந்து வடித்த (நெல்லின்)இளம் முளைகளாலான தெளிந்த கள்ளை,
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்தொறும் பெறுகுவிர்இள வெயில் சூரியனையுடைய(காலைவேளையில்) (நெற்)களங்கள்தோறும் பெறுவீர்;
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு 465(மீனின்)முள்ளை நீக்கிச் சமைத்த(குழம்பினின்றும்) அரித்தெடுத்த (மீன்துண்டங்களோடு)வெண்மையான சோற்றை ,465
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி‘வண்டுகள் மொய்க்கும்படி மணங்கமழும், தேன் சொரியும் (தலையில் சூடிய)மாலையினையும்
திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் எனதிண்ணிய தேரையுமுடைய நன்னனுக்கே (இது)உணவாக ஆகும்’ என(ப்புகழ்ந்துரைத்து)
கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்திபார்ப்போர் வியக்கும்படி, (உமது)சுற்றத்துடன் உண்டு,
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ்எருதுகளை ஓட்டும் உழவரின் (உழவுப்)பாட்டோடு இயையுமாறு (உமது)நல்ல யாழில்
மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழிமின்          470மருதப்பண்ணை வாசித்து, (அங்கு)இளைப்பாறியவராய்ச் செல்வீர் –                                       470
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇவெண்ணெல்லை அறுப்போரின் முழவு(எழுப்பும் ஓசை)க்குப் பயந்து,
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல்சிவந்த கண்களையுடைய எருமைகளின் கூட்டத்தினைப் பிரிந்த (ஒற்றை)எருமைக்கடா,
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றிஉறுமிக்கொண்டு(வரும்) ஓட்டத்தின் வலிமையோடு (உம்மேல்)விரைவாக வரலாம் என்பதைக் கவனத்திற்கொண்டு,
வனை கல திகிரியின் குமிழி சுழலும்(குயவர்)வனையப் பயன்படுத்தும் கருவியின் சக்கரத்தைப் போல நீர்க்குமிழி சுழலும்,
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் 475வேகமான நீரோட்டத்தையுடைய முதல் மதகில் ஒழிவின்றி ஓடும்,                           475
காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின்காண்போர் விரும்பும், கண்ணுக்கு இனிய சேயாற்றின்
யாணர் ஒரு கரை கொண்டனிர் கழிமின்புதுப்புதுச் செல்வம் தரும் ஒரு கரையை வழியாகக்கொண்டு போவீராக –
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின்முத்துமணிகள்(கேட்பாரற்றுத்) தூங்குகின்ற, உயர்ந்தோங்கிய மதிலையுடைய,
பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇஊரினின்றும் குடிபெயர்தலை அறியாத பழமையான குடிமக்கள் நிறைந்துவாழும்,
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து             480அகன்றதாயினும் இடம்போதாத சிறந்த பெரிய கடைத்தெருவினையுடைய,                        480
யாறு என கிடந்த தெருவின் சாறு எனஆறு என்றுசொல்கிறமாதிரி இருக்கும் தெருக்களையுடைய, திருவிழாவோ என்றுநினைக்கும்படி(மக்கள் கூடிய),
இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின்(ஊரைப்பற்றி)ஏளனம்பேசுவோர் (வழி தவறிப்போமோ என)அஞ்சும், சந்திகளையும் தெருக்களையும்கொண்ட,
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடுகடலோ (அல்லது) பெருமழையோ என்று நினைக்கும்படியாக ஒலிக்கும் பேரிரைச்சலோடு,
மலை என மழை என மாடம் ஓங்கிமலையோ (அல்லது) முகில்கூட்டமோ என்று நினைக்கும்படியாக மாடங்கள் உயர்ந்துநிற்க,
துனி தீர் காதலின் இனிது அமர்ந்து உறையும்                485(மக்கள் தம்)துன்பம் தீர்க்கும் விருப்புடன் இன்புற்று அமர்ந்து தங்கியிருக்கும்,                  485
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும்குளுமை பொழியும் சோலைகளில் பல்வித வண்டுகள் ரீங்காரம்செய்யும் —
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர்– (இன்னும்)வெகு தூரத்திலிருப்பதன்று; — (அவன் பழமையான சிறப்பியல்புகள் கொண்ட தொன்மையான ஊர்)-
பொருந்தா தெவ்வர் இரும் தலை துமிய(மன்னனோடு)இசைந்துபோகாத பகைவரின் கரிய தலைகள் துண்டிக்கப்பெற,
பருந்து பட கடக்கு ஒள் வாள் மறவர்பருந்துகள் (சதைகளைத் தூக்கப்)பாய்ந்திறங்க, கள வெற்றிகொள்ளும் ஒளிரும் வாளையுடைய மறவர்
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின்         490(தம்)கரிய காம்பினையுடைய வேலைச் சாத்திவைத்திருக்கும் திட்டிவாசல்களையுடைய,                490
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகுமின்கடுமையான காவலையுடைய கோட்டைவாசலுள் (யாரும் தடுப்பரோ என)ஐயம்கொள்ளாமல் நுழைவீராக;
மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர்மரத்தடித் திண்ணைகளில் வசிப்போராய் தொலைதூர நாட்டிலிருந்து வரும் பரிசிலர் (இவர்),
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி‘வெற்றிகொள்ளும் போரில்(வல்ல நன்னன்) மகன் (நன்னனின்) பெரும் சிறப்பியல்புகளை நினைத்து
வந்தோர் மன்ற அளியர்தாம் எனவந்திருக்கின்றனர் போலும், பாவம் இவர்கள்’ என்று(இரக்கப்பட்டு),
கண்டோர் எல்லாம் அமர்ந்து இனிதின் நோக்கி 495பார்ப்பவர்கள் எல்லாம், கனிவுடன், இனிது நோக்கி,                                                  495
விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகிவிருந்தினராகத் தங்க ஒவ்வொருவரும் (உறவினராக உம்மை)ஏற்றுக்கொள்ள, (அவரிடம்)சேர்ந்து,
பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட(சொந்த ஊரைவிட்டு வந்த)மிகுந்த ஏக்கத்தால் அலைக்கப்பட்ட உம் வருத்தம் குறைந்துபோக –
எரி கான்று அன்ன பூ சினை மராஅத்துநெருப்பைக் கக்கியது போன்ற பூப்பூத்த கிளைகளையுடைய மரா மரத்தில்,
தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட(தன்)கூட்டமெல்லாம் ஓடிப்போய்விட (ஓடமுடியாமல்) வலிய அகப்பட்ட
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி               500மெல்லிய நடையையுடைய காட்டுப்பசுவின் கன்றும், யானைக்கன்றும்,                              500
ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளைவாய்திறவாத கரடியின் வளைந்த பாதங்களையுடைய குட்டியும்,
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள்மலையுச்சியில் பிடித்த (நிலத்தைப்)பற்றிக்கொண்டு ஓடும் வளைந்த கால்களையுடைய
வரை வாழ் வருடை வன் தலை மா தகர்மலையில் வாழும் மலையாடும், உறுதியான தலையையுடைய பெரிய செம்மறியாட்டுக்கிடாவும்,
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வைபாம்பின் வலிமையை அழித்த சிறிய கண்களையுடைய கீரியும்,
அளை செறி உழுவை கோளுற வெறுத்த            505குகையில் பதுங்கியிருந்த புலி கொள்வதற்காகப்பாய, (அதனால்)துன்புற்ற,                               505
மட கண் மரையான் பெரும் செவி குழவிபேதைமை மிகுந்த கண்களையுடைய மரைமானின் பெரிய காதுகளைக்கொண்ட குட்டியும்,
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின்அரக்கை (உருக்கிப்)பரப்பிவிட்டாற் போன்ற சிவந்த நிலத்தில்,
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றைபருக்கைக்கற்களின்மீது தவழும் உடும்பின் வளைந்த பாதங்களைக்கொண்ட ஏறும்,
வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞைமலை அழகுற ஆடும் பேதைமை நிறைந்த கண்களைக்கொண்ட மயிலும்,
கானக்கோழி கவர் குரல் சேவல்                      510காட்டுக்கோழியை அழைக்கும் கூவலொலியுடைய சேவலும்,                                  510
கான பலவின் முழவு மருள் பெரும் பழம்காட்டுப் பலாவின் மத்தளமோவென நினைக்கத் தோன்றும் பெரிய பழமும்,
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின்(தானியங்களை)இடித்துக் கலந்துசெய்த(பொரிவிளங்காய்)உருண்டை போன்ற,(ஆனால்) மணம்மிக்க வடு மாங்காயின்
வடி சேறு விளைந்த தீம் பழம் தாரம்தேன் போன்ற சதைப்பற்று முதிர்ந்த இனிய பழங்களாகிய அரும்பண்டங்களும்,
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடிதூறலால் செழுப்புற்றுத் தழைத்து உயர்ந்த, அரும்புகள் முதிருகின்ற (மணம்வீசும்)நறைக் கொடியும்,
காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை            515தோளில் சுமந்துவந்த, நுகத்தடியோ என நினைக்கத்தோன்றும் நூறைக்கிழங்கும்,                    515
பரூஉ பளிங்கு உதிர்த்த பல உறு திரு மணிபருமனான பளிங்குக்கல்லை (உடைத்து)உதிர்த்துவிட்டதைப்போன்ற பலவித அழகிய மணிகளும்,
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானைமினுமினுப்பான(தோலையுடைய) புலி தாக்கிய புண் மிகுந்த யானையின்
முத்து உடை மருப்பின் முழு வலி மிகு திரள்முத்துக்களைக்கொண்ட தந்தத்தின் முழுதும் உறுதி மிகுந்த குவியலும்,
வளை உடைந்து அன்ன வள் இதழ் காந்தள்வளையல் உடைந்ததைப் போன்ற, செழுமையான இதழ்களையுடைய காந்தள்பூவும்,
நாகம் திலகம் நறும் காழ் ஆரம்                    520புன்னைப்பூவும், திலகப்பூவும், மணமிக்க வயிரத்தையுடைய சந்தனமும்,                          520
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறிகரிய கொடிகளையுடைய மிளகின் காய்க்குலைகளின் (காய்ந்துபோகாத)பச்சை மிளகும்,
திருந்து அமை விளைந்த தேம் கள் தேறல்நன்குசெய்யப்பட்ட கெட்டி மூங்கில் குழாயில், நன்கு பக்குவப்பட்ட, தேனிற்செய்த கள்ளின் தெளிவும்,
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர்காட்டில் வசிக்கும் எருமையின், மூங்கில் குழாயினுள் ஊற்றப்பட்ட இன்சுவையுள்ள தயிரும்,
நீல் நிற ஓரி பாய்ந்தென நெடு வரைகருநீல நிறமான முற்றிய தேனின் நிறம் (எங்கும்)பரவியதைப்போன்ற, உயர்ந்த மலையில்
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல்               525சக்கரம் போன்று ஒழுகும் தேனைத் தன்னிடத்தேகொண்ட தேனடைகளும்,                       525
உடம்புணர்பு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும்இவற்றோடு சேர்ந்த ஆசினிப்பலாவும், (மற்ற)எல்லாப்பொருள்களும்,
குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரிகுடகு மலையில் பிறந்த குளுமையான பெரிய காவிரியாற்றைக்
கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்பகடல் (தாகத்துடன்)குடிக்கும் ஆழமான கழிமுகத்தைப் போன்று,
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி(பகைவர் மேல்)பொறுமைகாட்டாத போர்களையுடைய உயரமான வாயிலில் நிறைந்து (இருக்கும்),
வானத்து அன்ன வளம் மலி யானை              530மழைமேகங்களைப் போன்ற செழுமை மிகுந்த யானைகள்(இருக்கும்),                          530
தாது எரு ததைந்த முற்றம் முன்னி(காய்ந்த)சாணத் துகள்கள் (யானை மிதிப்பதால்)சிதறிக்கிடக்கும் முற்றத்தை அடைந்து,
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்பமேகங்களின் முழக்கத்துக்கு ஈடாக முழங்கும் கண்களையுடைய முழவின் கண்கள் ஒலிக்க,
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிரமூங்கிலால் உருவாக்கப்பட்ட பெருவங்கியத்தின் துளையிடங்கள் ஒலியெழுப்ப,
மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ்மருதப்பண்ணை வாசித்த கரிய தண்டினையுடைய சிறுயாழின்
நரம்பு மீது இறவாது உடன் புணர்ந்து ஒன்றி         535நரம்பின் இசையை மீறாது அதனோடு சேர்ந்து ஒன்றுபட்டுப்                                      535
கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர்பாடும் முறையை (நன்கு)அறிந்த இனிய குரல்வளமுடைய விறலியர்,                         
தொன்று ஒழுகு மரபின் தம் இயல்பு வழாஅதுதொன்றுதொட்டுக் கடைப்பிடிக்கும் வழக்கத்தினின்றும் தம் நெறிமுறை தவறாது,
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றைஅளவற்ற வலிமைகொண்ட கடவுளை வாழ்த்திய பின்னர்,
விருந்தின் பாணி கழிப்பி நீள்மொழி(உமக்கே உரித்தான)புதிய பாடல்களைப் பாடி, ‘சூளுரைத்து அதனைக்காப்பதில்
குன்றா நல் இசை சென்றோர் உம்பல்          540குறையாத நல்ல புகழோடு இருந்து மறைந்தோரின் வழிவந்தவனே,                            540
இன்று இவண் செல்லாது உலகமொடு நிற்ப(தம் புகழ்)இன்றைக்கு இங்கே முடிந்துவிடாது, உலகம் உள்ளளவும் நிலைத்திருக்கும்படி,
இடை தெரிந்து உணரும் பெரியோர் மாய்ந்தெனநடுவுநிலை அறிந்து உணர்ந்த பெரியோர்கள் மறைந்தனராக,
கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என(அவர் கைக்கொண்டிருந்த)கொடையாகிய கடமையைச் செய்துமுடித்த அண்ணலே’ என்று
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி(அவனது)வெற்றிகளால் கிடைத்த பெரும் புகழையும், அவன் சிறப்பியல்புகளையும் புகழ்ந்துகூறி,
சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர                545(நீர்)சொல்லிச்சென்றதை முடிக்கவும் விடமாட்டாதவனாய், ‘(என்மீதான)விருப்பம் (உம்மைக்)கொண்டுவந்துசேர்க்க     545
வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என(நீர்)வந்ததே போதும், (வேறு புகழ்மொழி வேண்டாம்)(வழிவந்த)வருத்தமும் பெரியது’ என,
பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்துபோரிடும் பகைவரை எதிர்கொள்ளும் படைத்தலைவர்களோடே (முகம்)மலர்ந்து,
திரு நகர் முற்றம் அணுகல் வேண்டிசிறப்பு மிக்க தன் மனையின் முன்பகுதிக்கு (நீர்)வருவதை விரும்பிக்கேட்டு,
கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇகலகலப்புள்ள (தன்)அவையோரின் நலமுள்ள வலப்பக்கத்தே இருத்தி,
உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து           550‘சிறந்த அரசுரிமையையும், சினங்கொள்ளாத அமைச்சர்களையும்                                    550
அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்துஅகன்ற நாட்டினையும் குறைந்த அறிவினையும் உடையோராய்,
இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகி“எம்மிடம் இல்லை” என்று விரித்த கையினராய்,
தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர்தம் பெயரைத் தம்முடனேயே எடுத்துச்சென்று மாண்டோர்,
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவிஉயர்ந்த மலையிலிருந்து கீழேவிழுகின்ற நீர்ப்பெருக்கு நிறைந்த அருவியின்
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று               555வேகமாகப் பாயும் வெள்ளத்தையுடைய கண்ணுக்கு இனிய சேயாற்றின்                                555
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரேகருமணல் இருக்கும் மணல்மேடுகளிலுள்ள மணலினும் பலரே,
அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் எனஅதனால், புகழோடே முடிவடையட்டும், நமக்கு வரையப்பட்ட வாழ்நாள்’ என்று
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடுபரந்துபட்டு, (எல்லாவற்றிற்கும்)இடம்கொடுக்கும் வானத்தை(யும்)எட்டும் (உயர்ந்த)உள்ளத்தோடு
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிதுஆசைகொண்டவராய்ச் சென்ற உம்மைக்காட்டிலும், தான் பெரிதும்
உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி            560மகிழ்ந்த நெஞ்சத்தோடே கனிவுடன் இனிதாகப் பார்த்து,                                                560
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம்இழை இருக்குமிடம் தெரியாத அளவில் நுண்ணிய நூலால் நெய்த புடைவைகளை
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇஏளனம் அற்ற சிறப்பு உண்டாக உட்கூடுபாய்ந்த இடுப்பில் உடுத்தி,
முடுவல் தந்த பைம் நிணம் தடியொடுபெண்நாய் (கடித்துக்)கொண்டுவந்த இளங்கொழுப்புள்ள தசைகளும்,
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாதுநீண்ட வெண்ணெல்லின் அரிசியும் தட்டுப்பாடு இல்லாமல்,
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து               565முதல்நாள் போன்ற ஆதரவுடன், (உம்முடன் உண்டான)உறவு சிறப்பெய்தி                             565
பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாதுபல நாட்கள் (அங்குத்)தங்கினாலும் பெறுவீர், (தொடர்ந்து)தங்காமல்
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என“போகலாமென்று எண்ணுகிறோம், எமது பழைய ஊருக்கு, திரும்பவும்”, என்று
மெல்லென கூறி விடுப்பின் நும்முள்(தயங்கித்தயங்கி)மெதுவாகக் கூறி, (அவ்விடம் விட்டுச்)சென்றால், உங்களில்
தலைவன் தாமரை மலைய விறலியர்தலவனானவன் பொற்றாமரையைச் சூட, விறலியர்
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய            570சீர்சிறப்பாக(=சீதனமாக) ஒளிரும் அணிகலன்கள் அணிய,                                         570
நீர் இயக்கு அன்ன நிரை செலல் நெடும் தேர்(ஆற்று)நீர் (சீராக)ஒடுவதைப்போன்று வரிசையாகச் செல்லும் நெடிய தேர்களையும்,
வாரி கொள்ளா வரை மருள் வேழம்யானைபிடிக்குமிடத்தில் கொள்ளாத (பகைவரது), மலையோ என்று நினைக்கத்தோன்றும் யானைகளையும்,
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை(கழுத்தைச்சுழ்ந்த)மணிகள் ஒலிக்கும் காளைகளையுடைய பெரிய பசுக்கூட்டங்களையும்,
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவிஅழகிய சேணம் முதலியவற்றால் பொலிவுற்ற, கத்தரிக்கப்பட்ட பிடரிமயிரைக்கொண்ட குதிரைகளையும்,
நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும்            575(எடுக்க எடுக்கக்குறையாமல்)மண் அரிக்கக் கிடக்கும் பொருள்குவியலுடன், அனைத்தையும்  575
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை நிறையவறுமையில்வாடும் புலவர்கள் ஏந்திய கைகள் நிறைய,
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின்அணிகலன்களை அள்ளித்தரக் கவிழ்ந்த இறுக்கமாக இல்லாத தோளணியுடைய பெரிய கைகளில்
வளம் பிழைப்பு அறியாது வாய் வளம் பழுநிவளம் குன்றுதல் இல்லாது, வாய்த்த வளமும் செழித்துமிகுந்து(உள்ள),
கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை ஞெரேரெனமூங்கில் வளரும் நவிரமலையின் உச்சியில், சடுதியாக
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை நல்கி                      580மழை சொரிவதைப் போலக் கொடை வழங்கி,                                                        580
தலை நாள் விடுவிக்கும் பரிசில் மலை நீர்(போவோம் என்ற)முதல்நாளிலேயே(தாமதிக்காமல் உம்மை)வழியனுப்புவான் (தன்)பரிசிலோடே – மலையின் (அருவி)நீர்
வென்று எழு கொடியின் தோன்றும்வென்று உயரும் கொடியைப்போலத் தோன்றும்
குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனேமலைகள் சூழ்ந்த குடியிருப்புகளைக்கொண்ட நாட்டிற்கு உரிமையுடையவன்.

Related posts