சொ – முதல் சொற்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின் மேல்
சொடுக்கவும்


சொரி
சொரிவு
சொல்மலை
சொலி
சொறி
சொன்றி

சொரி

1 (வி) 1. சிதறிவிடு, shoot down
2. கொட்டு, pour down
3. மிகுதியாகக் கொடு, வழங்கு, give away in plenty
4. தொகுதியாகச் செலுத்து, shoot as arrows
5. சொட்டு, drop out
– 2 (பெ) தினவு, itching

1.1

கம்மியர்
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி – நற் 153/2,3

கொல்லர் கடையும்போது
செம்புப்பொறிகளைச் சிதறிவிடும் பானையைப் போல மின்னலிட்டு,

1.2.

பல் பூ கானல் முள் இலை தாழை
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ – நற் 335/4,5

பலவான பூக்களையுடைய கடற்கரைச் சோலையின் முள் உள்ள இலைகளைக்கொண்ட தாழை
சோற்றை அள்ளிக்கொட்டும் அகப்பையைப் போல கூம்பிய மொட்டு அவிழ,

1.3.

இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர
பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி – பரி 10/126,127

இல்லாத புலவர்கள் ஏந்திநின்ற கைகள் நிரம்பும்படி
தங்கத்தை மிகுதியாக வழங்குகின்ற பாண்டிய மன்னனைப் போலவே, வையைஆறு நீரை நாடெங்கும் இறைத்துப் பரப்பி

1.4.

வில்லு சொரி பகழியின் மென் மலர் தாயின
வல்லு போர் வல்லாய் மலை மேல் மரம் – பரி 18/40,41

வில்லிலிருந்து செலுத்தப்படும் அம்புகளைப் போல் மெல்லிய மலர்களைச் சொரிந்து பரப்பின
சூதாட்டத்தில் வல்லவனே! உன் மலை மேலிருக்கும் மரங்கள்

1.5.

கண்ணீர்
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன – கலி 82/13,14

அவளின் கண்ணீர்
சொட்டுச்சொட்டாய் வடிந்தது முத்து மாலை அறுந்து முத்துக்கள் சிந்தியது போல் இருந்தது

2.

சொரி புறம் உரிஞிய நெறி அயல் மரா அத்து – அகம் 121/8

தினவு பொருந்திய தன் முதுகினை உராய்ந்துகொண்டதான, வழியின் பக்கத்தே உள்ள வேண்கடம்பின்

மேல்


சொரிவு

(பெ) கொட்டுதல், tha act of pouring down

பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு_உழி – குறி 57

பளிங்கை (க் கரைத்துக்)கொட்டியதைப் போன்ற பரந்த சுனையில் மூழ்கி விளையாடுகின்றபொழுது

மேல்


சொல்மலை

(பெ) புகழ்ந்துகூறும் சொற்களின் தொகுப்பு, the concourse of words of praise

அந்தணர் வெறுக்கை அறிந்தோர் சொல்மலை – திரு 263

அந்தணரின் செல்வமாயிருப்பவனே, சான்றோர் புகழும் சொற்களின் ஈட்டமாயிருப்பவனே

மேல்


சொலி

1 – (வி) 1. உரி, பேர்த்தெடு, strip off, tear off, tear off
2. இடம்பெயர், displace
3. நீக்கு, remove, eradicate
2. (பெ) உரிக்கப்பட்ட பட்டை அல்லது மேல்தோல், Bark of a tree; the inner fibrous covering of a bamboo

1.1

காம்பு சொலித்து அன்ன அறுவை உடீஇ – சிறு 236

மூங்கில் ஆடையை உரித்தாற் போன்றதும் ஆகிய உடையினை உடுக்கச்செய்து,

1.2.

கிளையொடு
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து – அகம் 248/4

தன் கூட்டத்துடன்
தொங்கும் முலையினையுடைய பெண்பன்றி இடம்பெயர, காட்டினின்றும் வெளிவந்து

1.3.

உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய
நாள்_இரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் – அகம் 336/3,4

உண்ணாமையால் வருந்திய பெண்நாயின் வருத்தத்தைப் போக்குவதற்கு
காலைப் பொழுதில் இரையினைக் கொண்டுவர எழுந்த நீர்நாய்

2.

பாம்பு உரி அன்ன வடிவின, காம்பின்
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா
ஒண் பூம் கலிங்கம் – புறம் 383/9-11

பாம்பின் தோல்போன்ற வடிவினை உடையவாய் மூங்கில்
கோலின் உட்புறத்தே உள்ள தோல் போன்ற நெய்யப்பட்ட இழைகளின் வரிசை அறிய இயலாத
ஒள்ளிய பூவால் செய்யப்பட்ட ஆடை

மேல்


சொறி

(வி) தினவு நீங்கத் தேய், scratch in order to allay itching

ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும்
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 80,81

உயர்ந்த மதிலின் கதவில் உருமேறு (தன்)கழுத்தைத் (தினவால்)தேய்க்கும்
(வானத்தே)தொங்கும் கோட்டையை அழித்த, தொடி விளங்கும் பெருமையையுடைய கையினை

மேல்


சொன்றி

(பெ) சோறு, boiled rice

குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 193

குறிய தாளினையுடைய வரகின் சிறிய பருக்கைகளாகிய சோற்றை

மேல்