அ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் அ 165 அ-பால் 2 அ-பாலான 1 அ-வயின் 1 அ-வயினான 1 அஃகா-காலையான 1 அஃகான் 1 அஃகி 1 அஃது 5 அஃறிணை 19 அஃறிணைக்கு 2 அஃறிணையவ்வே 2 அக்கின் 1 அக்கு 3 அக்கே 1 அக்கொடு 1 அக 1 அகத்தவர் 1 அகத்திடுமே 1 அகத்திணை 2 அகத்து 2 அகத்தும் 1 அகத்தோன் 2 அகப்பட்ட 2 அகப்படுத்தல் 1 அகப்படுமே 1 அகப்பாட்டு 2 அகப்பாட்டு_வண்ணம் 2 அகம் 5 அகமே 1 அகர 12 அகரத்து 1 அகரம் 12 அகரமும் 1 அகரமொடு 4 அகல்-வயின் 1 அகல்வு 1 அகல 1 அகலமும் 2 அகலின் 1 அகவல் 1 அகற்சி 1 அகற்சி-கண்ணும்…

Read More