கட்டுருபன்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 1 -கொல் 3 -கொலோ 3 -கொல்லோ 5 -தம் 8 -தன் 10 -தனில் 2 -தனின் 1 -தனை 2 -தன்னில் 2 -தொறு 1 -தொறும் 1 -தோறும் 2 -பால் 1 -மின் 10 -மின்கள் 1 -கண் (1) சிகரங்கள் போல் மடிய தெள்ளாற்றுக்-கண் சிவந்தான் தென்னன் தொண்டி – நந்திக்-:2 38/3 மேல் -கொல் (3) எதிரெதிரே கெட நின்றது எவ்வூர்-கொல் அறியோமால் – நந்திக்-:2 14/4 நாறாது இவள் திரு மேனியும் நாம் என்-கொல் நாணுவதே – நந்திக்-:2 40/4 ஏயும் மாங்குயிற்கு என்னை-கொல் ஆவதே – நந்திக்-:2 88/2 மேல் -கொலோ (3) துஞ்சா நயனத்தொடு சோரும் இவட்கு அருளாது ஒழிகின்றது தொண்டை-கொலோ செஞ்சாலி வயல் படர்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்கும் 1 வைத்த 2 வைத்து 1 வைத்தே 1 வைதிடற்கு 1 வைப்பார்க்கு 1 வையத்தார்க்கே 1 வையம் 2 வையம்-தன்னில் 1 வைக்கும் (1) பேராசை வைக்கும் பிராயமோ நேராதார் – நந்திக்-:2 62/2 மேல் வைத்த (2) விலங்கல் வைத்த மின் நோக்கின் மேலும் உண்டோ வினையேற்கே – நந்திக்-:2 32/4 அடல் ஏறு வலத்து உயர் வைத்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் தாம் – நந்திக்-:2 55/1 மேல் வைத்து (1) ஆட்டாதே வைத்து என்னை ஆயிரமும் செய்தீரே – நந்திக்-:2 46/4 மேல் வைத்தே (1) நெரித்தே வயிற்றில் வைத்தே நிற்பளே வஞ்சி நெஞ்சு உலர்ந்தே – நந்திக்-:2 96/4 மேல் வைதிடற்கு (1) அடற்கு ஊடு சாவே அமையாது…

Read More

வே – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகம் 1 வேகின்ற 1 வேங்கை 2 வேட்டம் 1 வேண்டார் 1 வேண்டாவோ 1 வேண்டும் 1 வேணியும் 1 வேந்தர் 5 வேந்தர்-தம் 2 வேந்தரோ 1 வேந்தன் 6 வேந்தே 1 வேய் 2 வேர் 1 வேல் 11 வேலை 1 வேழம் 4 வேழமுகன் 1 வேகம் (1) வெண்ணிலாவே இந்த வேகம் உனக்கு ஆகாதே – நந்திக்-:2 107/4 மேல் வேகின்ற (1) வேகின்ற பாவியேன் மெய் – நந்திக்-:2 104/4 மேல் வேங்கை (2) புனத்து நின்ற வேங்கை மேல் புகைந்து எழுந்த ஆனையின் – நந்திக்-:2 34/1 ஈன்ற வேங்கை இரும் கணி சூழ்ச்சியே – நந்திக்-:2 36/4 மேல் வேட்டம் (1) மேவி அனந்த வனம் புகுந்தான்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுண்டோன் 1 வெண் 6 வெண்குடை 3 வெண்ணிலாவே 1 வெண்மதி 1 வெப்பு 1 வெம் 6 வெம்மை 1 வெய்ய 1 வெள் 2 வெள்ளாற்று 3 வெள்ளி 1 வெள்ளெருக்கும் 1 வெளி 1 வெளு 1 வெளுக்கில் 1 வெளுத்து 1 வெற்பில் 2 வெறியலூர் 1 வெறும் 1 வென்ற 5 வென்றான் 1 வென்று 2 வென்றோன் 1 வெகுண்டோன் (1) விரவாத மன்னர் எலாம் விண் ஏற வெள்ளாற்று வெகுண்டோன் தொண்டைக்கு – நந்திக்-:2 19/1 மேல் வெண் (6) கதிர் ஒளிய வெண் மருப்பு கன வயிரம் செறிந்ததால் – நந்திக்-:2 14/2 நூல் கடல் புலவன் நுரை வெண் திரை – நந்திக்-:2 26/1 அல்லினோடும் வெண்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 1 வீசல் 1 வீசும் 2 வீசுமால் 1 வீசுவதோ 1 வீட்டு 1 வீதி-தோறும் 1 வீர 6 வீரம் 2 வீரமே 1 வீரர் 2 வீரவன் 1 வீற்றிருக்க 1 வீறுபாய 1 வீ (1) வீ சிகையில் கொன்றையும் வெள்ளெருக்கும் விராய் தொடுத்த – நந்திக்-:2 1/17 மேல் வீசல் (1) வீசல் மறந்தாலும் மெல்லியல் என் பேதை – நந்திக்-:2 30/2 மேல் வீசும் (2) மிடல் ஏறிய கோதை நினைந்து அயர்வாள் மெலிய தழல் வீசும் இ மா மதியே – நந்திக்-:2 55/4 சிலர்க்கு எல்லாம் செழும் தென்றல் அமுது அளிக்கும் காலம் தீவினையேற்கு அ தென்றல் தீ வீசும் காலம் – நந்திக்-:2 56/2 மேல் வீசுமால்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசயமும் 1 விசயனுக்கு 1 விசும்பில் 1 விசும்புக்கு 1 விசும்பும் 1 விஞ்சைகளும் 1 விட்ட 1 விட்டு 4 விடலை 1 விடியவே 1 விடியாத 1 விடிவளவும் 1 விடிவிளக்கும் 1 விடு-மின் 2 விடுகின் 1 விடுகு 1 விடுகே 1 விடுத்தார் 1 விடுதிர்-கொல்லோ 1 விடும் 1 விடுவேன் 1 விடேல் 3 விடை 2 விடைப்பாகன் 1 விடையுடன் 1 விடையோன் 1 விண் 3 விண்ட 1 விண்ணப்பமே 1 விண்ணாட்டிடை 1 வித்து 1 விதியின் 1 விபரிதம் 1 விம்ம 1 விம்மில் 1 விம்மு 2 வியன் 2 விரல் 1 விரவாத 1 விரவுமாகிலே 1 விராய் 1 விரிய 1 விரை…

Read More

வா – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாகை 1 வாங்குவித்தான் 2 வாசிகையின் 1 வாட 1 வாடி 1 வாடும் 1 வாடை 5 வாடையே 1 வாண்மையும் 1 வாணாளை 1 வாணி 1 வாணியை 1 வாதை 1 வாதையுற்று 1 வாய் 8 வாய்ச்சியர் 1 வாயற்றீர் 1 வாயில் 1 வாயை 1 வார் 11 வார்த்தை 1 வாழ்கின்றதொர் 1 வாழ்வது 1 வாழாரின் 1 வாழி 6 வாழும் 1 வாள் 4 வாளா 1 வாளி 2 வாளை 1 வான் 6 வானகம் 1 வானோர்க்கு 1 வாகை (1) மடலேறிட வாகை புனைந்த பிரான் வடவேங்கடநாடு உடை மன்னர் பிரான் – நந்திக்-:2 55/2 மேல் வாங்குவித்தான் (2) துயக்குவித்தான் துயில் வாங்குவித்தான்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகை 2 வகையோ 1 வஞ்சனையால் 1 வஞ்சி 2 வஞ்சிக்கு 1 வட்ட 3 வட்டத்து 1 வட்டமான 2 வட்டிப்பனே 1 வட்டு 1 வடக்கு 1 வடபுலத்து 1 வடவரை 1 வடவேங்கடத்தார் 1 வடவேங்கடநாடு 1 வடவேங்கடமலை 1 வடிம்பு 1 வடிவமும் 1 வடிவோ 5 வடு 2 வடுவாய் 1 வண் 3 வண்டல் 1 வண்டினம் 1 வண்டு 3 வண்டுகாள் 1 வண்டோ 1 வதனம் 1 வந்த 2 வந்ததே 2 வந்திடில் 1 வந்திலார் 1 வந்து 3 வந்தோர்க்கு 1 வம்பு 2 வய 1 வயக்குவித்தான் 1 வயல் 3 வயிரம் 1 வயிரி 1 வயிற்றில் 1 வர 4 வரதுங்கன்…

Read More

ர – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ரத்ன 1 ரத்ன (1) மரு தேர் குழலிக்கு கார் முந்துமாகின் மகுட ரத்ன பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை – நந்திக்-:2 96/2,3 மேல்

Read More

யா – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாது 1 யாம் 2 யாமும் 1 யாமோ 1 யார் 1 யாரை 1 யானத்து 1 யானும் 1 யானே 1 யானை 10 யானையின் 1 யாது (1) என்று இன் நிலவு என்னும் இளம்பிறையும் எரியே சொரிகின்றது யாது செய்கோ – நந்திக்-:2 20/2 மேல் யாம் (2) பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே – நந்திக்-:2 35/4 விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே – நந்திக்-:2 45/4 மேல் யாமும் (1) ஈகின்றது புனமும் தினை யாமும் பதி புகும் நாள் – நந்திக்-:2 67/1…

Read More