கட்டுருபன்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதினும் 1 -அது 2 -ஆம் 1 -ஆர் 1 -ஆல் 175 -இடை 159 -இடையே 1 -கண் 35 -கணும் 2 -கணே 2 -கண்ணே 1 -கால் 83 -காலும் 4 -காலை 24 -காலையில் 2 -கொல் 23 -கொலோ 22 -கொல்லோ 30 -தம் 18 -தமில் 1 -தமுள் 1 -தம்மில் 1 -தம்மை 1 -தன் 16 -தனில் 2 -தனை 19 -தன்னால் 1 -தன்னில் 3 -தன்னை 7 -தான் 3 -தானும் 1 -தொறும் 44 -தொறுமே 1 -தோறு 1 -தோறும் 19 -நின்று 4 -பால் 103 -பாலதோ 1 -பாலால் 2 -பாலோ 1 -போதில் 1 -போது 4 -மன்னோ…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 21 வைக்க 1 வைக்கும் 2 வைக 1 வைகல் 1 வைகலும் 1 வைகறை 3 வைகி 15 வைகிய 5 வைகினார் 2 வைகும் 23 வைத்த 45 வைத்தது 1 வைத்தலும் 1 வைத்தன 5 வைத்தனர்-ஆல் 1 வைத்தனள் 1 வைத்தார் 3 வைத்தான் 1 வைத்திடாது 1 வைத்து 15 வைத்தேன் 1 வைது 1 வைப்ப 1 வைய 3 வையகத்தார் 5 வையகத்தில் 1 வையகத்து 9 வையகம் 3 வையத்தார் 4 வையத்தாரின் 1 வையத்து 5 வையம் 12 வையம்-வாய் 1 வையமும் 1 வையமே 1 வையவே 1 வையின் 2 வையீர் 1 வையோ 1 வை (21) வை கலந்த நெல்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வே 1 வேக 23 வேகங்கள் 2 வேகத்து 4 வேகத்துற்று 1 வேகம் 5 வேகமுடன் 2 வேகமொடு 1 வேகா 1 வேகு 1 வேகுதும் 2 வேகும் 10 வேகுவார் 3 வேங்கை 5 வேங்கையை 1 வேசரி 2 வேட்கை 5 வேட்கையால் 1 வேட்கையும் 1 வேட்கையே 1 வேட்கையை 1 வேட்டலால் 1 வேட்டலும் 1 வேட்டு 5 வேட்டும் 1 வேட்பது 4 வேட்புறும் 1 வேட 1 வேடத்து 1 வேடம் 6 வேடமாய் 2 வேடமே 1 வேடமோ 1 வேடரும் 1 வேடன் 2 வேடனுக்கு 1 வேண்டலின் 1 வேண்டா 14 வேண்டாது 3 வேண்டாதோ 1 வேண்டாம் 2 வேண்டாமை 2 வேண்டார்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃக 2 வெஃகல் 1 வெஃகா 2 வெஃகி 21 வெஃகிய 3 வெஃகியே 1 வெஃகீர் 1 வெஃகு 3 வெஃகு-மின் 1 வெஃகும் 4 வெஃகேன் 1 வெகுண்ட 7 வெகுண்ட-காலை 1 வெகுண்டன 1 வெகுண்டார் 1 வெகுண்டு 4 வெகுள் 1 வெகுள 1 வெகுளா 1 வெகுளி 11 வெகுளிய 1 வெகுளியின் 1 வெகுளியொடு 1 வெகுளினை 1 வெட்டவும் 1 வெட்டி 1 வெட்டு 1 வெடித்தான் 1 வெடித்து 2 வெடிப்ப 1 வெடியொடு 1 வெண் 57 வெண்ணெயின் 1 வெண்ணை 1 வெண்பொன் 1 வெத்திலத்து 1 வெதிர்ந்திலர் 1 வெதிர்ப்பு 1 வெந்த 5 வெந்த-கால் 1 வெந்தன 1 வெந்தார் 2 வெந்தால்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 16 வீக்க 3 வீக்கலால் 1 வீக்கலும் 2 வீக்கி 11 வீக்கிய 4 வீக்கினார் 1 வீக்கினால் 1 வீக்கினான் 1 வீக்குதல் 1 வீக்குபு 1 வீக்கும்-ஆல் 1 வீங்க 1 வீங்கி 7 வீங்கிய 23 வீங்கியது 1 வீங்கின 1 வீங்கினான் 2 வீங்கு 17 வீங்கும் 8 வீச 23 வீசவே 1 வீசி 12 வீசிய 11 வீசியே 1 வீசிற்று 1 வீசின 1 வீசினரே 2 வீசினன் 1 வீசினான் 1 வீசினானே 1 வீசு 5 வீசும் 9 வீட்டில் 10 வீட்டின் 4 வீட்டு 26 வீட்டு-இடை 4 வீட்டை 13 வீடலோடு 1 வீடா 2 வீடாத 1 வீடாதன 1 வீடு…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விகத்தன் 1 விகரன் 1 விகலம் 1 விகற்பம் 1 விகற்பித்தார் 1 விகன்று 2 விகிர்தம் 2 விசய 1 விசயம் 2 விசயன் 1 விசிக்கும் 1 விசிகம் 1 விசித்த 2 விசித்திடும்-ஆல் 1 விசித்து 5 விசிப்பார் 1 விசும்பின் 4 விசும்பினை 1 விசும்பு 9 விசும்பு-இடை 2 விசும்பு-இடை-தொறும் 1 விசும்பும் 1 விசும்பொடு 1 விசை 22 விசைய 1 விசையால் 1 விசையில் 5 விசையின் 2 விசையினொடு 2 விசையுற்ற 2 விசையொடு 3 விசையோடு 3 விஞ்ச 12 விஞ்சம் 1 விஞ்சல் 1 விஞ்சா 1 விஞ்சி 12 விஞ்சிய 10 விஞ்சிய-காலை 1 விஞ்சினனோ 1 விஞ்சினார் 1 விஞ்சு 17 விஞ்சுக…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 2 வாகனத்தான் 1 வாகனத்து 1 வாகு 1 வாகை 17 வாகையன் 2 வாகையனாய் 1 வாகையனும் 1 வாகையனை 1 வாகையாம் 1 வாகையாளனும் 1 வாகையான் 14 வாகையான்-தனை 1 வாகையின் 1 வாகையினான் 4 வாகையினோய் 1 வாகையும் 1 வாகையே 1 வாகையை 1 வாங்க 1 வாங்க_அரும் 1 வாங்கி 3 வாங்கிட 1 வாங்கிய 1 வாங்கினான் 1 வாங்கு 1 வாச 8 வாசகத்தை 1 வாசகம் 5 வாசகமே 1 வாசத்து 1 வாசம் 13 வாசமும் 4 வாசமே 1 வாசமோடு 2 வாசல் 1 வாசனை 2 வாசி 6 வாசியொடும் 1 வாட்கை 1 வாட்ட 2 வாட்டமும் 1 வாட்டி…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகிர்ந்து 2 வகுக்கும் 1 வகுக்குவேன் 1 வகுத்த 8 வகுத்ததற்கு 1 வகுத்தது 3 வகுத்தல் 1 வகுத்தலும் 2 வகுத்தலே 1 வகுத்தவை 1 வகுத்தன 1 வகுத்தனர் 2 வகுத்தனனே 2 வகுத்தனையே 1 வகுத்தாய் 1 வகுத்தார் 1 வகுத்தான் 3 வகுத்தி 1 வகுத்திடும் 1 வகுத்து 15 வகுத்தும் 1 வகுத்தேன் 1 வகுத்தோன் 1 வகுப்ப 3 வகுப்பது 1 வகுப்பல் 1 வகுப்பில் 2 வகுப்பு 3 வகுப்பேன் 1 வகுப்பொடு 1 வகுலி 1 வகுளம் 1 வகுளி 1 வகை 56 வகைகள் 1 வகையார்க்கு 1 வகையும் 2 வங்கை 1 வச்சிர 1 வசம் 1 வசி 6 வசிட்டன் 2 வசியோடு…

Read More

லெ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லெயுப்போல்து 1 லெயுப்போல்து (1) லெயுப்போல்து எனும் நாம வெள் வேல் இயலான் – தேம்பா:36 50/4 மேல்

Read More

யோ – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோகத்து 2 யோகம் 1 யோகி 1 யோகத்து (2) நூல் மலி யோகத்து உணர்ந்தவை பொங்கி நுதலிய இவற்றொடு பலவும் – தேம்பா:6 43/3 வீர யோகத்து யூதர் விலக்கி மிக்கு அல்லல் செய்தான் – தேம்பா:14 22/4 மேல் யோகம் (1) சினை விளை இழிவு இல அழிவு இல ஒழிவு இல சீரிய யோகம் ஒருங்கு விளைய – தேம்பா:35 79/3 மேல் யோகி (1) செறித்து உண் அன்று ஆர் யோகி அவற்கே திளை பல் நாள் – தேம்பா:9 66/3 மேல்

Read More