கட்டுருபன்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதிலே 1 -அது 1 -இடத்து 1 -உடன் 1 -உலகத்தே 1 -கண் 12 -கால் 25 -காலே 2 -காலை 1 -கொல் 9 -கொலோ 1 -தங்கள் 3 -தம் 19 -தமக்கு 1 -தமக்கும் 1 -தமது 1 -தமை 2 -தம்பால் 4 -தம்மை 5 -தம்மையும் 1 -தலை 1 -தன் 37 -தனக்கு 1 -தனில் 7 -தனுள் 1 -தனை 17 -தனோடு 1 -தன்பால் 1 -தன்னாலே 1 -தன்னில் 12 -தன்னின் 1 -தன்னுடன் 2 -தன்னுள் 1 -தன்னுளும் 1 -தன்னை 41 -தன்னையும் 2 -தன்னொடு 2 -தன்னொடும் 2 -தானும் 3 -தொறு 2 -தொறும் 24 -தோறு 5 -தோறும்…

Read More

ஹௌ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹௌ 2 ஹௌவுடனாம் 1 ஹௌ (2) ஒளி அது ஹௌ முன் கிரீம் அது ஈறாம் – திருமந்:1349/1 மெய்ப்பொருள் ஔ முதல் ஹௌ அது ஈறா – திருமந்:1354/1 மேல் ஹௌவுடனாம் (1) சௌ முதல் ஔவொடு ஹௌவுடனாம் கிரீம் – திருமந்:1320/1 மேல்

Read More

ஹி – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹிரீங்கார 1 ஹிரீம் 2 ஹிரீங்கார (1) விண் அமர் சோதி விளங்க ஹிரீங்கார மண் உடைய நாயகி மண்டலம் ஆகுமே – திருமந்:1384/3,4 மேல் ஹிரீம் (2) சட்கோணம்-தன்னில் ஸ்ரீம் ஹிரீம் தான் இட்டு – திருமந்:1312/1 பார் அணியும் ஹிரீம் முன் ஸ்ரீம் ஈறாம் – திருமந்:1329/2 மேல்

Read More

ஹ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹரீம் 1 ஹவ் 1 ஹரீம் (1) ஆனந்தம் ஆனந்தம் அம் ஹரீம் அம் க்ஷம் ஆம் ஆகுமே – திருமந்:910/4 மேல் ஹவ் (1) அட்ட ஹவ் விட்டத்தின் மேலே உவ் இட்டு – திருமந்:1313/2 மேல்

Read More

ஸ்ரீ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்ரீம் 2 ஸ்ரீம் (2) சட்கோணம்-தன்னில் ஸ்ரீம் ஹிரீம் தான் இட்டு – திருமந்:1312/1 பார் அணியும் ஹிரீம் முன் ஸ்ரீம் ஈறாம் – திருமந்:1329/2 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்க 3 வைக்கலும் 1 வைக்கின் 2 வைக்கின்றவாறே 1 வைக்கும் 3 வைகரி 3 வைகலும் 1 வைகாதோர் 1 வைகி 2 வைகியே 1 வைகில் 1 வைகின்ற 1 வைகின்ற-போது 1 வைகுமே 1 வைச்ச 3 வைச்சன 2 வைச்சு 1 வைத்த 49 வைத்தது 10 வைத்ததே 1 வைத்தபடியே 1 வைத்தமை 1 வைத்தலும் 1 வைத்தவன் 2 வைத்தவாறு 2 வைத்தவாறும் 4 வைத்தவாறே 1 வைத்தனர் 2 வைத்தனள் 1 வைத்தனன் 3 வைத்தார் 1 வைத்தார்களே 1 வைத்தாரே 1 வைத்தான் 15 வைத்தானே 10 வைத்திட்டு 2 வைத்திட 2 வைத்திடில் 3 வைத்திடும் 4 வைத்திடே 1 வைத்து 58 வைத்தும் 2 வைத்துள…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வே 1 வேகத்து 1 வேகமில் 1 வேகார் 1 வேகி 1 வேகில் 1 வேகின்ற 2 வேங்கடத்து 1 வேங்கடநாதனை 1 வேங்கடம் 1 வேட்க 1 வேட்கிலே 1 வேட்கும் 1 வேட்கை 8 வேட்கையை 1 வேட்சியும் 1 வேட்டு 4 வேட்டையும் 1 வேட 4 வேடங்கள் 1 வேடத்தர் 1 வேடத்தாரையும் 1 வேடத்து 3 வேடம் 23 வேடமும் 3 வேடமே 1 வேடர் 2 வேண்ட 1 வேண்டா 9 வேண்டாது 2 வேண்டாம் 16 வேண்டார்கள் 4 வேண்டாவால் 1 வேண்டி 11 வேண்டிய 3 வேண்டியவாறு 3 வேண்டில் 6 வேண்டிலே 3 வேண்டின் 3 வேண்டினும் 2 வேண்டு 1 வேண்டும் 6 வேண்டுமே…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுண்டான் 1 வெகுளி 2 வெகுளியும் 1 வெகுளியை 1 வெச்ச 1 வெட்ட 1 வெட்டி 1 வெட்டுவிக்கும் 1 வெட்டுவித்தே 1 வெடிக்கின்றவாறே 1 வெடித்ததே 1 வெண் 13 வெண்ணீற்றன் 1 வெண்ணீற்றால் 1 வெண்ணீறு 1 வெண்ணீறும் 1 வெண்மதி 1 வெண்மதியானே 1 வெண்மை 3 வெதுப்பு 1 வெந்தது 1 வெந்ததுவே 1 வெந்திடின் 1 வெந்து 1 வெப்பு 1 வெப்பும் 1 வெப்புற 1 வெம் 5 வெம்மை 2 வெம்மையால் 1 வெய்து 1 வெய்ய 1 வெய்யவன் 1 வெய்யன் 1 வெயில் 1 வெருக்கு 1 வெருட்டி 1 வெருட்டிடும் 1 வெருவும் 2 வெல்கின்ற 1 வெல்ல 2 வெல்லகில்லேன் 1 வெல்லும்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்க 2 வீங்கி 1 வீங்கிய 1 வீங்கு 2 வீங்கும் 3 வீச்சு 1 வீச 1 வீசத்தை 1 வீசம் 2 வீசமும் 3 வீசமே 1 வீசி 2 வீசிட 1 வீசிடின் 1 வீசில் 1 வீசு-மின் 1 வீசும் 4 வீட்கும் 1 வீட்டினை 1 வீட்டு 1 வீட்டும் 1 வீட 2 வீடல் 1 வீடலும் 1 வீடவே 1 வீடாகும் 1 வீடார் 1 வீடு 14 வீடுக 1 வீடுபேறு 1 வீடும் 2 வீடுற்றான் 1 வீடுற்று 2 வீடே 1 வீணாத்தண்டு 1 வீணை 1 வீணையும் 1 வீதி 1 வீதியும் 1 வீதியுள் 1 வீதியே 1 வீய 2 வீயத்தை…

Read More