ஆ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஆ 49 ஆ-வயின் 1 ஆஅ 1 ஆஅங்கு 27 ஆஅம் 1 ஆஅய் 20 ஆஅல் 1 ஆக்க 1 ஆக்கத்தில் 1 ஆக்கம் 7 ஆக்கமும் 3 ஆக்கி 1 ஆக்கிய 5 ஆக்கு 1 ஆக்குக 2 ஆக்குதல் 1 ஆக்கும் 2 ஆக்குமோ 1 ஆக 376 ஆகத்து 25 ஆகம் 44 ஆகல் 13 ஆகலின் 56 ஆகலும் 12 ஆகலோ 4 ஆகவும் 15 ஆகற்க 2 ஆகன் 4 ஆகா 8 ஆகாது 7 ஆகாதே 3 ஆகாமை 1 ஆகாமையின் 1 ஆகாமையோ 2 ஆகாயத்து 1 ஆகி 173 ஆகிய 77 ஆகிய-காலை 1 ஆகிய-காலையும் 1 ஆகியது 1 ஆகியர் 10 ஆகியரோ 8 ஆகியளே…

Read More

எ– முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் எ 27 எ-கால் 1 எ-வயின் 1 எஃகம் 20 எஃகமொடு 3 எஃகின் 8 எஃகினவை 1 எஃகு 36 எஃகொடு 1 எக்கர் 53 எக்கர்-தொறும் 1 எக்கி 2 எக்குவ 1 எக்குவோரும் 1 எகின 1 எகினம் 3 எங்கும் 1 எச்சத்துள் 1 எச்சம் 1 எச்சமும் 1 எச்சில் 2 எஞ்ச 2 எஞ்சலின் 1 எஞ்சா 3 எஞ்சாது 8 எஞ்சாமை 2 எஞ்சி 2 எஞ்சிய 10 எஞ்சினம் 1 எஞ்சு 2 எஞ்சும் 2 எஞ்சும்-மன் 2 எஞ்சுவர்-கொல்லோ 1 எஞ்சுவையே 2 எஞ்ஞான்றும் 4 எட்டு 1 எடுக்க 1 எடுக்கல் 1 எடுக்கல்லா 2 எடுக்கும் 4 எடுத்த 51 எடுத்தல் 1 எடுத்தலின்…

Read More

க – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் கஃடு 1 கங்கன் 1 கங்கு 1 கங்குல் 45 கங்குல்-தோறு 1 கங்குலான் 5 கங்குலானே 2 கங்குலில் 2 கங்குலின் 2 கங்குலும் 17 கங்கை 8 கச்சம் 1 கச்சியோனே 1 கச்சின் 2 கச்சினர் 1 கச்சினன் 2 கச்சினனே 1 கச்சு 2 கச்சை 5 கசடு 3 கசிந்த 1 கசிந்தவர் 1 கசிந்து 2 கசிபு 1 கசிவு 1 கசிவு-உற்ற 1 கசிவொடு 1 கஞ்சக 1 கஞ்சி 1 கஞல் 4 கஞல 4 கஞலி 2 கஞலிய 9 கஞன்ற 1 கட்கு 6 கட்கும் 2 கட்சி 8 கட்சியில் 2 கட்சியின் 1 கட்டழித்து 1 கட்டளை 8 கட்டி 15 கட்டிய…

Read More

த – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் தக்க 9 தக்கது 2 தக்கதோ 4 தக்கவிர் 1 தக்கன்றால் 1 தக்கன்று 1 தக்கன்றே 3 தக்கனரே 1 தக்காய் 4 தக்கார் 1 தக்காள் 1 தக்கான் 1 தக்கு 1 தக்கோனை 2 தக 47 தகட்ட 1 தகட்டு 5 தகடு 2 தகடூர் 1 தகர் 6 தகர 3 தகரம் 7 தகரமும் 2 தகரன் 1 தகரொடு 1 தகரோடு 2 தகவு 9 தகவே 4 தகாஅ 2 தகாஅது 1 தகாஅய் 1 தகாஅர் 1 தகாஅன் 1 தகு 26 தகுதி 3 தகுதியும் 1 தகுந 7 தகும் 2 தகுமே 2 தகுமோ 6 தகுவன 2 தகுவி 5 தகுவியை…

Read More

ப – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் பஃறி 1 பஃறுளி 1 பஃறேர் 1 பக்கத்தின் 1 பக்கத்து 5 பக்கம் 8 பக்கின் 1 பக்கு 1 பக 13 பகட்டின் 3 பகட்டு 26 பகட்டுக்கு 1 பகட்டொடு 1 பகடு 32 பகடே 1 பகர் 2 பகர்ந்து 5 பகர்ந்தேம் 1 பகர்நர் 2 பகர்நரும் 2 பகர்நரொடு 1 பகர்பவர் 1 பகர்பு 1 பகர்வர் 1 பகர்வு 1 பகர 5 பகரும் 7 பகல் 104 பகல்_கெழு_செல்வன் 1 பகலிட 1 பகலில் 1 பகலின் 3 பகலினும் 1 பகலும் 18 பகலே 6 பகலொடு 1 பகலோன் 1 பகழி 21 பகழியின் 1 பகழியும் 1 பகற்குறி 2 பகன்றை 21 பகன்றையொடு…

Read More

பு – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் புக்க 9 புக்க-கால் 2 புக்க-வழி 1 புக்கது 1 புக்கவள் 1 புக்கற்றால் 1 புக்கனர் 1 புக்கனன் 2 புக்கனனே 2 புக்கார் 1 புக்காற்கு 2 புக்கான் 1 புக்கில் 3 புக்கீமோ 2 புக்கு 34 புக்கும் 1 புக்கோன் 1 புக 10 புகர் 59 புகர்_முக 2 புகர்_முகம் 2 புகர்ப்பின் 1 புகர்பட 1 புகர்படுபு 1 புகர்வை 1 புகரி 1 புகரும் 1 புகல் 45 புகல்வந்து 1 புகல்வியும் 1 புகல்வின் 2 புகல்வேன் 1 புகல 2 புகலும் 3 புகலொடு 2 புகவின் 3 புகவு 2 புகழ் 141 புகழ்களை 1 புகழ்ச்சி 1 புகழ்தல் 1 புகழ்ந்த 16 புகழ்ந்திசினோனே…

Read More

ம – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மக்கட்கு 1 மக்கள் 4 மக்களும் 2 மக்களுள் 2 மக்களை 1 மக 5 மகட்கு 6 மகட்கே 2 மகடூஉ 7 மகத்து 1 மகமுறை 4 மகர 6 மகர_பகு_வாய் 1 மகர_வாய் 1 மகரம் 1 மகவு 2 மகவை 1 மகவொடு 2 மகவோடும் 1 மகள் 189 மகள்-கொல் 2 மகள்கொடை 1 மகளிர் 216 மகளிர்-தம் 1 மகளிர்க்கு 15 மகளிரின் 14 மகளிரும் 6 மகளிருள் 1 மகளிருள்ளும் 2 மகளிரேம் 1 மகளிரை 5 மகளிரொடு 19 மகளிரோடு 5 மகளே 20 மகளேன் 1 மகளை 2 மகளையாய் 1 மகளோ 1 மகற்கு 2 மகன் 48 மகன்-கொல் 1 மகன்-வயின் 1 மகன்றில்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகிர் 5 வகுத்த 5 வகுத்ததன் 1 வகுத்து 4 வகுத்தோர் 1 வகுந்தில் 1 வகுந்தின் 1 வகுந்து 2 வகுப்ப 1 வகுப்பு-உற்ற 1 வகுளம் 2 வகை 50 வகை_வகை 2 வகைத்து 1 வகைபட 1 வகைமையின் 1 வகைய 2 வகையால் 1 வகையான் 1 வகையின் 3 வகையினால் 1 வகையும் 1 வகையே 1 வகைஇ 1 வங்க 1 வங்கத்து 1 வங்கம் 8 வங்கா 2 வங்கூழ் 2 வச்சிய 1 வச்சிர 1 வச்சிரத்தான் 1 வச்சிரத்தோன் 1 வச்சிரம் 1 வசி 8 வசித்ததை 1 வசிந்து 2 வசிபு 5 வசிவு 1 வசை 19 வசையுநர் 1 வசையும் 1 வஞ்சத்தான்…

Read More

சை – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.திருமுருகாற்றுப்படை  2.பொருநராற்றுப்படை  3.சிறுபாணாற்றுப்படை  4.பெரும்பாணாற்றுப்படை  5.முல்லைப்பாட்டு  6.மதுரைக்காஞ்சி  7.நெடுநல்வாடை  8.குறிஞ்சிப்பாட்டு  9.பட்டினப்பாலை  10.மலைபடுகடாம்  11.நற்றிணை  12.குறுந்தொகை  13.ஐங்குறுநூறு  14.பதிற்றுப்பத்து  15.பரிபாடல்  16.கலித்தொகை  17.அகநானூறு  18.புறநானூறு முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். சையம் (1) புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ – பரி 11/14

Read More

கட்டுருபன்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -இடை 3 -உடை 1 -உரை 1 -உழி 38 -உற 28 -உறல் 3 -உறவு 1 -உறவும் 1 -உறா 1 -உறாஅ 2 -உறாஅது 2 -உறாஅன் 1 -உறாது 1 -உறாலின் 1 -உறினே 1 -உறீஇ 5 -உறு 101 -உறுக்கும் 3 -உறுதல் 1 -உறுதலின் 1 -உறுத்த 1 -உறுத்தலின் 1 -உறுத்து 6 -உறுத்தே 1 -உறுந்து 1 -உறுபு 2 -உறுப்ப 4 -உறும் 4 -உறுமே 2 -உறுவானை 1 -உறூஉ 1 -உறூஉம் 8 -உற்ற 27 -உற்றது 1 -உற்றவனை 1 -உற்றன 3 -உற்றனம் 1 -உற்றனை 2 -உற்றன்றால் 1 -உற்றார் 2 -உற்று 54 -உற்றேம் 1 -கடை…

Read More