ஆ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஆ 49 ஆ-வயின் 1 ஆஅ 1 ஆஅங்கு 27 ஆஅம் 1 ஆஅய் 20 ஆஅல் 1 ஆக்க 1 ஆக்கத்தில் 1 ஆக்கம் 7 ஆக்கமும் 3 ஆக்கி 1 ஆக்கிய 5 ஆக்கு 1 ஆக்குக 2 ஆக்குதல் 1 ஆக்கும் 2 ஆக்குமோ 1 ஆக 376 ஆகத்து 25 ஆகம் 44 ஆகல் 13 ஆகலின் 56 ஆகலும் 12 ஆகலோ 4 ஆகவும் 15 ஆகற்க 2 ஆகன் 4 ஆகா 8 ஆகாது 7 ஆகாதே 3 ஆகாமை 1 ஆகாமையின் 1 ஆகாமையோ 2 ஆகாயத்து 1 ஆகி 173 ஆகிய 77 ஆகிய-காலை 1 ஆகிய-காலையும் 1 ஆகியது 1 ஆகியர் 10 ஆகியரோ 8 ஆகியளே…

Read More

எ– முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் எ 27 எ-கால் 1 எ-வயின் 1 எஃகம் 20 எஃகமொடு 3 எஃகின் 8 எஃகினவை 1 எஃகு 36 எஃகொடு 1 எக்கர் 53 எக்கர்-தொறும் 1 எக்கி 2 எக்குவ 1 எக்குவோரும் 1 எகின 1 எகினம் 3 எங்கும் 1 எச்சத்துள் 1 எச்சம் 1 எச்சமும் 1 எச்சில் 2 எஞ்ச 2 எஞ்சலின் 1 எஞ்சா 3 எஞ்சாது 8 எஞ்சாமை 2 எஞ்சி 2 எஞ்சிய 10 எஞ்சினம் 1 எஞ்சு 2 எஞ்சும் 2 எஞ்சும்-மன் 2 எஞ்சுவர்-கொல்லோ 1 எஞ்சுவையே 2 எஞ்ஞான்றும் 4 எட்டு 1 எடுக்க 1 எடுக்கல் 1 எடுக்கல்லா 2 எடுக்கும் 4 எடுத்த 51 எடுத்தல் 1 எடுத்தலின்…

Read More

க – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் கஃடு 1 கங்கன் 1 கங்கு 1 கங்குல் 45 கங்குல்-தோறு 1 கங்குலான் 5 கங்குலானே 2 கங்குலில் 2 கங்குலின் 2 கங்குலும் 17 கங்கை 8 கச்சம் 1 கச்சியோனே 1 கச்சின் 2 கச்சினர் 1 கச்சினன் 2 கச்சினனே 1 கச்சு 2 கச்சை 5 கசடு 3 கசிந்த 1 கசிந்தவர் 1 கசிந்து 2 கசிபு 1 கசிவு 1 கசிவு-உற்ற 1 கசிவொடு 1 கஞ்சக 1 கஞ்சி 1 கஞல் 4 கஞல 4 கஞலி 2 கஞலிய 9 கஞன்ற 1 கட்கு 6 கட்கும் 2 கட்சி 8 கட்சியில் 2 கட்சியின் 1 கட்டழித்து 1 கட்டளை 8 கட்டி 15 கட்டிய…

Read More

த – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் தக்க 9 தக்கது 2 தக்கதோ 4 தக்கவிர் 1 தக்கன்றால் 1 தக்கன்று 1 தக்கன்றே 3 தக்கனரே 1 தக்காய் 4 தக்கார் 1 தக்காள் 1 தக்கான் 1 தக்கு 1 தக்கோனை 2 தக 47 தகட்ட 1 தகட்டு 5 தகடு 2 தகடூர் 1 தகர் 6 தகர 3 தகரம் 7 தகரமும் 2 தகரன் 1 தகரொடு 1 தகரோடு 2 தகவு 9 தகவே 4 தகாஅ 2 தகாஅது 1 தகாஅய் 1 தகாஅர் 1 தகாஅன் 1 தகு 26 தகுதி 3 தகுதியும் 1 தகுந 7 தகும் 2 தகுமே 2 தகுமோ 6 தகுவன 2 தகுவி 5 தகுவியை…

Read More

ப – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் பஃறி 1 பஃறுளி 1 பஃறேர் 1 பக்கத்தின் 1 பக்கத்து 5 பக்கம் 8 பக்கின் 1 பக்கு 1 பக 13 பகட்டின் 3 பகட்டு 26 பகட்டுக்கு 1 பகட்டொடு 1 பகடு 32 பகடே 1 பகர் 2 பகர்ந்து 5 பகர்ந்தேம் 1 பகர்நர் 2 பகர்நரும் 2 பகர்நரொடு 1 பகர்பவர் 1 பகர்பு 1 பகர்வர் 1 பகர்வு 1 பகர 5 பகரும் 7 பகல் 104 பகல்_கெழு_செல்வன் 1 பகலிட 1 பகலில் 1 பகலின் 3 பகலினும் 1 பகலும் 18 பகலே 6 பகலொடு 1 பகலோன் 1 பகழி 21 பகழியின் 1 பகழியும் 1 பகற்குறி 2 பகன்றை 21 பகன்றையொடு…

Read More

பு – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் புக்க 9 புக்க-கால் 2 புக்க-வழி 1 புக்கது 1 புக்கவள் 1 புக்கற்றால் 1 புக்கனர் 1 புக்கனன் 2 புக்கனனே 2 புக்கார் 1 புக்காற்கு 2 புக்கான் 1 புக்கில் 3 புக்கீமோ 2 புக்கு 34 புக்கும் 1 புக்கோன் 1 புக 10 புகர் 59 புகர்_முக 2 புகர்_முகம் 2 புகர்ப்பின் 1 புகர்பட 1 புகர்படுபு 1 புகர்வை 1 புகரி 1 புகரும் 1 புகல் 45 புகல்வந்து 1 புகல்வியும் 1 புகல்வின் 2 புகல்வேன் 1 புகல 2 புகலும் 3 புகலொடு 2 புகவின் 3 புகவு 2 புகழ் 141 புகழ்களை 1 புகழ்ச்சி 1 புகழ்தல் 1 புகழ்ந்த 16 புகழ்ந்திசினோனே…

Read More

ம – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மக்கட்கு 1 மக்கள் 4 மக்களும் 2 மக்களுள் 2 மக்களை 1 மக 5 மகட்கு 6 மகட்கே 2 மகடூஉ 7 மகத்து 1 மகமுறை 4 மகர 6 மகர_பகு_வாய் 1 மகர_வாய் 1 மகரம் 1 மகவு 2 மகவை 1 மகவொடு 2 மகவோடும் 1 மகள் 189 மகள்-கொல் 2 மகள்கொடை 1 மகளிர் 216 மகளிர்-தம் 1 மகளிர்க்கு 15 மகளிரின் 14 மகளிரும் 6 மகளிருள் 1 மகளிருள்ளும் 2 மகளிரேம் 1 மகளிரை 5 மகளிரொடு 19 மகளிரோடு 5 மகளே 20 மகளேன் 1 மகளை 2 மகளையாய் 1 மகளோ 1 மகற்கு 2 மகன் 48 மகன்-கொல் 1 மகன்-வயின் 1 மகன்றில்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகிர் 5 வகுத்த 5 வகுத்ததன் 1 வகுத்து 4 வகுத்தோர் 1 வகுந்தில் 1 வகுந்தின் 1 வகுந்து 2 வகுப்ப 1 வகுப்பு-உற்ற 1 வகுளம் 2 வகை 50 வகை_வகை 2 வகைத்து 1 வகைபட 1 வகைமையின் 1 வகைய 2 வகையால் 1 வகையான் 1 வகையின் 3 வகையினால் 1 வகையும் 1 வகையே 1 வகைஇ 1 வங்க 1 வங்கத்து 1 வங்கம் 8 வங்கா 2 வங்கூழ் 2 வச்சிய 1 வச்சிர 1 வச்சிரத்தான் 1 வச்சிரத்தோன் 1 வச்சிரம் 1 வசி 8 வசித்ததை 1 வசிந்து 2 வசிபு 5 வசிவு 1 வசை 19 வசையுநர் 1 வசையும் 1 வஞ்சத்தான்…

Read More

சை – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். சையம் (1) புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ – பரி 11/14

Read More

கட்டுருபன்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -இடை 3 -உடை 1 -உரை 1 -உழி 38 -உற 28 -உறல் 3 -உறவு 1 -உறவும் 1 -உறா 1 -உறாஅ 2 -உறாஅது 2 -உறாஅன் 1 -உறாது 1 -உறாலின் 1 -உறினே 1 -உறீஇ 5 -உறு 101 -உறுக்கும் 3 -உறுதல் 1 -உறுதலின் 1 -உறுத்த 1 -உறுத்தலின் 1 -உறுத்து 6 -உறுத்தே 1 -உறுந்து 1 -உறுபு 2 -உறுப்ப 4 -உறும் 4 -உறுமே 2 -உறுவானை 1 -உறூஉ 1 -உறூஉம் 8 -உற்ற 27 -உற்றது 1 -உற்றவனை 1 -உற்றன 3 -உற்றனம் 1 -உற்றனை 2 -உற்றன்றால் 1 -உற்றார் 2 -உற்று 54 -உற்றேம் 1 -கடை…

Read More