மீ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மீ 14 மீக்கூரும் 1 மீக்கூற்றத்து 2 மீக்கூற்றம் 1 மீக்கூற 2 மீக்கூறலன் 1 மீக்கூறலின் 1 மீக்கூறி 1 மீக்கூறுநர் 2 மீக்கூறும் 8 மீகையர் 1 மீட்சியும் 1 மீட்டற்கு 1 மீட்டு 2 மீண்டும் 1 மீண்டோர்-மன் 1 மீது 12 மீது_மீது 1 மீதும் 1 மீமிசை 40 மீள்குவம் 1 மீள்தரின் 1 மீள்தருவான் 1 மீள்வாம் 1 மீள 1 மீளி 11 மீளியாளர் 1 மீளும் 1 மீன் 160 மீன்_இனம் 1 மீனின் 11 மீனினும் 3 மீனும் 1 மீனே 1 மீனொடு 4 மீனோடும் 1 மீ (14) இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர் – குறி 27 வென்றி ஆடிய…

Read More

கட்டுருபன்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -ஆயினும் 17 -இடை 6 -கடை 11 -கட்டே 3 -கண் 71 -கண்ணும் 13 -கண்ணே 5 -கண்ணேயும் 1 -கால் 37 -காலை 1 -குரை 1 -குரைத்தே 3 -குரைய 4 -குரையம் 1 -குரையர் 1 -குரையள் 6 -குரையை 2 -கொல் 294 -கொலோ 23 -கொல்லோ 156 -தம் 1 -தான் 2 -தொறு 17 -தொறும் 175 -தொறூஉம் 4 -தோறு 19 -தோறு_உள்ளு 1 -தோறும் 33 -பால் 2 -பால 3 -பாலது 3 -பாலவை 1 -பாற்று 4 -மதி 110 -மன் 158 -மன்ற 2 -மன்னால் 9 -மன்னும் 2 -மன்னே 55 -மன்னோ 38 -மாட்டும் 2 -மார் 114 -மின்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 1 வௌவல் 3 வௌவலின் 5 வௌவி 11 வௌவிக்கொண்டு 1 வௌவிய 4 வௌவியோனே 1 வௌவினர் 1 வௌவினன் 1 வௌவினை 1 வௌவுநர் 1 வௌவுபு 1 வௌவும் 9 வௌவும்_காலை 1 வௌவ (1) தெண் திரை பாவை வௌவ உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/2,3 மேல் வௌவல் (3) ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் பருவத்து பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை – பரி 8/84,85 வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் – பரி 15/50 முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் பொறை எனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல் – கலி 133/13,14 மேல் வௌவலின் (5) தேம்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 50 வை_நுதி 1 வைஇய 1 வைக்கப்படும் 4 வைக்கும் 2 வைகம் 1 வைகல் 28 வைகல்-தொறும் 1 வைகல்-தோறு 1 வைகல்-தோறும் 4 வைகல்_வைகல் 1 வைகலான் 1 வைகலில் 1 வைகலும் 19 வைகலுள் 1 வைகலொடு 2 வைகவும் 3 வைகறை 27 வைகறையானே 1 வைகா 1 வைகி 9 வைகிய 9 வைகின் 2 வைகின 1 வைகினிர் 1 வைகினை 1 வைகு 16 வைகுதி 1 வைகுதும் 2 வைகுந்து 1 வைகுநர் 1 வைகும் 3 வைகுற 1 வைகுறு 6 வைகுறு_மீனின் 3 வைகை 1 வைத்த 17 வைத்தது 2 வைத்தலை 1 வைத்தனர் 1 வைத்தனன் 1 வைத்தான் 1 வைத்தான்-வாய்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேஎள் 1 வேக 1 வேகமோடு 1 வேங்கட 5 வேங்கடத்து 3 வேங்கடம் 6 வேங்கை 123 வேங்கைக்கு 1 வேங்கைமார்பன் 1 வேங்கைய 3 வேங்கையின் 4 வேங்கையும் 5 வேங்கையை 2 வேங்கையொடு 2 வேசரி 1 வேசனை 1 வேட்கும் 3 வேட்குவையே 1 வேட்கை 12 வேட்கைத்து 1 வேட்கையம் 1 வேட்கையர் 2 வேட்கையால் 1 வேட்கையான் 2 வேட்கையின் 11 வேட்கையேம் 1 வேட்கையொடு 1 வேட்கோ 1 வேட்ட 19 வேட்டத்தில் 1 வேட்டத்து 5 வேட்டது 5 வேட்டதே 1 வேட்டம் 23 வேட்டல் 1 வேட்டலின் 1 வேட்டவை 1 வேட்டன்றே 1 வேட்டனவே 1 வேட்டனள் 1 வேட்டனை 3 வேட்டனையால் 1 வேட்டாய்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெ 3 வெஃகா 1 வெஃகாது 1 வெஃகாமை 1 வெஃகார் 1 வெஃகி 13 வெஃகிய 1 வெஃகின் 2 வெஃகினை 1 வெஃகுதல் 1 வெக்கை 1 வெகுண்டனள் 1 வெகுண்டு 6 வெகுள்வர் 1 வெகுள்வாய் 1 வெகுள்வோள் 1 வெகுளாமை 2 வெகுளி 9 வெகுளியான் 1 வெகுளியின் 1 வெகுளியை 1 வெகுளும் 2 வெட்சி 7 வெட்சியும் 1 வெட்டிய 1 வெடி 5 வெடிபட்டு 1 வெண் 309 வெண்_குருகு 19 வெண்குடை 21 வெண்கூதாளத்து 2 வெண்கூதாளம் 1 வெண்கை 3 வெண்ணி 3 வெண்ணிப்பறந்தலை 1 வெண்ணிலவின் 1 வெண்ணிலவே 1 வெண்ணிவாயில் 1 வெண்ணெய் 5 வெண்ணெய்க்கும் 1 வெண்ணெயின் 1 வெண்ணெல் 26 வெண்ணெல்லின்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 143 வீ_வயின் 1 வீங்க 5 வீங்கி 4 வீங்கிய 5 வீங்கின 2 வீங்கு 61 வீங்குபு 4 வீங்குவனள் 1 வீச 2 வீசாயோ 1 வீசி 34 வீசிய 2 வீசியோயே 1 வீசினை 1 வீசு 10 வீசும் 10 வீட்டி 1 வீட 19 வீடு 5 வீடுமோ 1 வீத்த 1 வீதல் 1 வீதலின் 1 வீதியை 1 வீந்த 2 வீந்து 3 வீய்ந்து 1 வீய 2 வீயா 8 வீயாது 5 வீயும் 3 வீரம் 1 வீரர் 1 வீரன் 1 வீரை 2 வீவது-கொல் 1 வீவர் 1 வீவு 3 வீழ் 83 வீழ்-மின் 1 வீழ்க்கும் 2 வீழ்க்கும்மே…

Read More

வி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கினான் 1 விக்குள் 1 விச்சிக்கோவே 1 விச்சியர் 1 விச்சை 1 விச்சை_கண் 1 விசய 1 விசயம் 3 விசி 20 விசி_உறு 4 விசித்த 2 விசித்து 3 விசிப்ப 1 விசிப்பு 1 விசிப்பு_உறுத்து 1 விசும்பில் 15 விசும்பிற்கு 1 விசும்பின் 48 விசும்பினானும் 1 விசும்பினானே 3 விசும்பினும் 1 விசும்பு 90 விசும்பு_அகம் 1 விசும்புடன் 1 விசும்பும் 5 விசும்போடு 2 விசை 34 விசைத்த 1 விசைத்து 6 விசைப்ப 1 விசைப்பின் 1 விசைப்பு 1 விசையம் 1 விசையின் 1 விட்ட 11 விட்ட-கால் 1 விட்டது 2 விட்டம் 1 விட்டன்று 1 விட்டனர் 2 விட்டனன் 1 விட்டனனே 2 விட்டனை…

Read More

வா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 16 வாஅ 1 வாஅய்மை 1 வாஅய 1 வாஅல் 2 வாஅள் 1 வாஅன் 1 வாக்க 1 வாக்கல் 1 வாக்கி 2 வாக்கிய 2 வாக்கு 1 வாக்குநர் 1 வாக்குபு 2 வாகுவலயம் 1 வாகை 15 வாங்க 15 வாங்க_வாங்க 1 வாங்கா 1 வாங்கி 48 வாங்கிய 11 வாங்கியும் 1 வாங்கினன் 1 வாங்கு 65 வாங்கு_வயின் 1 வாங்குநள் 1 வாங்குபு 3 வாங்கும் 9 வாங்கும்மே 2 வாங்குவார் 2 வாங்குவான் 1 வாச 3 வாசம் 1 வாட்டல் 1 வாட்டலும் 1 வாட்டாய் 1 வாட்டாற்று 1 வாட்டி 1 வாட்டிய 2 வாட்டுநர் 2 வாட்டும் 1 வாட்டொடும் 1 வாட…

Read More

வ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், திருக்குறள் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகிர் 5 வகுத்த 6 வகுத்ததன் 1 வகுத்தலும் 1 வகுத்தான் 1 வகுத்து 4 வகுத்தோர் 1 வகுந்தில் 1 வகுந்தின் 1 வகுந்து 2 வகுப்ப 1 வகுப்பு 1 வகுப்பு_உற்ற 1 வகுளம் 2 வகை 59 வகை_வகை 2 வகைத்து 1 வகைபட 1 வகைமை 1 வகைமையின் 1 வகைய 2 வகையர் 1 வகையால் 1 வகையான் 4 வகையின் 3 வகையினால் 1 வகையும் 1 வகையே 1 வகைஇ 1 வங்க 1 வங்கத்து 1 வங்கம் 8 வங்கா 2 வங்கூழ் 2 வச்சிய 1 வச்சிர 1 வச்சிரத்தான் 1 வச்சிரத்தோன் 1 வச்சிரம் 1 வசி 8 வசித்ததை 1 வசிந்து 2 வசிபு…

Read More