சே – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் சே 6 சேக்கை 1 சேகண 2 சேகர 8 சேகரத்தார் 1 சேகரத்தின் 1 சேகரமான 1 சேகரர் 1 சேகரனான 1 சேகரா 3 சேகு 4 சேகுகு 2 சேகெண 2 சேசெ 5 சேசெச் 1 சேசெம் 1 சேசே 1 சேசேசே 1 சேஞ்செக்கண 1 சேட்ட 1 சேட்டை 1 சேட்டைகள் 1 சேட 1 சேடம் 1 சேடன் 13 சேடனார் 1 சேடனும் 1 சேடிகள் 1 சேடிமார்கள் 1 சேடில் 1 சேண் 11 சேணாடு 2 சேணில் 1 சேணின் 1 சேணுக்கு 1 சேத்த 1 சேத 1 சேதமாகிய 1 சேதன 1 சேதனார்த்த 1 சேதிகள் 1 சேதித்திடும் 1 சேதித்திடுவோர்தம்…

Read More

ஹ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹரஹர 4 ஹரஹரஹர 2 ஹரஹரா 1 ஹரஹர (4) திரிபுரம் தகனரும் வந்திக்கும் சற்குருநாதா ஜெயஜெய ஹரஹர செந்தில் கந்த பெருமாளே – திருப்:78/4 சிவசிவ ஹரஹர தேவா நமோ நம தெரிசன பரகதி ஆனாய் நமோ நம – திருப்:470/13 ஜெயஜெய ஹரஹர தேவா சுர அதிபர் தம்பிரானே – திருப்:470/16 வன்கண் வீரி பிடாரி ஹரஹர சங்கரா என மேரு கிரி தலை மண்டு தூள் எழ வேலை உருவிய வயலூரா – திருப்:575/6 மேல் ஹரஹரஹர (2) மகுட சிரதலம் நெறுநெறுநெறு என அகில புவனமும் ஹரஹரஹர என – திருப்:917/37 நறிய மலர் கொடு ஹரஹரஹர என அமரர் சிறை கெட நறை கமழ் மலர் மிசை – திருப்:1002/15 மேல் ஹரஹரா…

Read More

ஷ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஷட் 1 ஷடாக்ஷர 3 ஷடாக்ஷரம் 1 ஷடாநந 1 ஷடானன 1 ஷடுமையில் 1 ஷண்முக 4 ஷண்முகமாகி 1 ஷண்முகனே 1 ஷட் (1) நீடு ஆர் ஷட் ஆதாரத்தின் மீதே பராபரத்தை நீ காண் எனா அனை சொல் அருள்வாயே – திருப்:223/4 மேல் ஷடாக்ஷர (3) முருக ஷடாக்ஷர சரவண கார்த்திகை முலை நுகர் பார்த்திப என்று பாடி – திருப்:986/3 மேவினார்க்கு அருள் தேக்க துவாதச அக்ஷ ஷடாக்ஷர மேரு வீழ்த்த பராக்ரம வடி வேலா – திருப்:995/7 பக்ஷமும் மேலாய ஷடாக்ஷர சூழ் பாத பத்தி செய் வான் நாடர் பெருமாளே – திருப்:1113/8 மேல் ஷடாக்ஷரம் (1) இசை பயில் ஷடாக்ஷரம் அதாலே இகபர செளக்யம் அருள்வாயே – திருப்:192/2…

Read More

ஸ்ரீ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்ரீபுருடமங்கை 3 ஸ்ரீபுருடமங்கை (3) சீர் மயில மஞ்சு துஞ்சிய சோலை வளர் செம்பொன் உந்திய ஸ்ரீபுருடமங்கை தங்கிய பெருமாளே – திருப்:968/8 சேரவே இலங்கு துங்க வாவிகள் இசைந்து இருந்த ஸ்ரீபுருடமங்கை தங்கு பெருமாளே – திருப்:969/8 மா மறை முழங்கு ஸ்ரீபுருடமங்கை மா நகர் அமர்ந்த பெருமாளே – திருப்:970/8

Read More

ஸ் – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்வாமி 4 ஸ்வாமிமலை 1 ஸ்வாமியாகிய 1 ஸ்வாமீ 1 ஸ்வாமி (4) உம்பர்கள் ஸ்வாமி நமோ நம எம்பெருமானே நமோ நம ஒண் தொடி மோகா நமோ நம என நாளும் – திருப்:53/3 குரு கடாக்ஷ கலா வேதாகம பரம வாக்கிய ஞானாசாரிய குறைவு தீர்த்து அருள் ஸ்வாமி கார்முக வன்பரான – திருப்:559/9 கோது ஆட்டிய ஸ்வாமி என வரும் இளையோனே – திருப்:578/14 சாந்த வித்தக ஸ்வாமி நீப அலங்கன் மார்பா – திருப்:888/12 மேல் ஸ்வாமிமலை (1) சூளிகை உயர்ந்த கோபுர மாளிகை பொன் இஞ்சி சூழ்தரு ஸ்வாமிமலை நின்று உலாவிய பெருமாளே – திருப்:202/8 மேல் ஸ்வாமியாகிய (1) தொலைய இனி ஒரு ஸ்வாமியாகிய நின் ப்ரகாசம் – திருப்:1157/4 மேல்…

Read More

ஸா – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸாமி 2 ஸாமி (2) ஞான பண்டித ஸாமி நமோ நம வெகு கோடி – திருப்:170/2 போதவன் புகழ் ஸாமி நமோ நம அரிதான – திருப்:179/4

Read More

ஜோ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜோதி 4 ஜோதியில் 1 ஜோதீ 1 ஜோதி (4) சேர் பஞ்ச வடிவி மோகி யோகம் கொள் மவுன ஜோதி சேர் பங்கின் அமல நாதன் அருள் பாலா – திருப்:162/6 தீப மங்கள ஜோதி நமோ நம தூய அம்பல லீலா நமோ நம – திருப்:170/7 ஆகத்து உளே மகிழ்ந்த ஜோதி ப்ரகாச இன்பம் ஆவிக்கு உளே துலங்கி அருளாதோ – திருப்:1242/4 நித்திய க்ருதா நல் பெருவாழ்வே நிர்த்த ஜெக ஜோதி பெருமாளே – திருப்:1281/4 மேல் ஜோதியில் (1) ஜோதியில் ஜக ஜோதீ மஹா தெவர் தம்பிரானே – திருப்:993/16 மேல் ஜோதீ (1) ஜோதியில் ஜக ஜோதீ மஹா தெவர் தம்பிரானே – திருப்:993/16 மேல்

Read More

ஜே – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜேஜெய 4 ஜேஜே 1 ஜேஜெய (4) நிருதரார்க்கு ஒரு காலா ஜேஜெய சுரர்கள் ஏத்திடு வேலா ஜேஜெய – திருப்:1168/1 நிருதரார்க்கு ஒரு காலா ஜேஜெய சுரர்கள் ஏத்திடு வேலா ஜேஜெய நிமலனார்க்கு ஒரு பாலா ஜேஜெய விறலான – திருப்:1168/1,2 நிமலனார்க்கு ஒரு பாலா ஜேஜெய விறலான – திருப்:1168/2 நெடிய வேல் படையானே ஜேஜெய என இராப்பகல் தானே நான் மிக – திருப்:1168/3 மேல் ஜேஜே (1) திமிதிமி தித்திமி ஜேஜே தீதிமி தொதிதீதோ – திருப்:697/10 மேல்

Read More

ஜெ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜெக 2 ஜெகணகெண 1 ஜெகதல 1 ஜெகதீச 1 ஜெகமொடு 1 ஜெப 2 ஜெபமாலை 1 ஜெபித்து 1 ஜெய 2 ஜெயஜெய 4 ஜெயமால் 1 ஜெயன் 1 ஜெனத்துக்கு 1 ஜெக (2) ஜெக முழுதும் முன்பு தும்பி முகவனொடு தந்தை முன்பு திகிரி வலம் வந்த செம்பொன் மயில் வீரா – திருப்:30/6 நித்திய க்ருதா நல் பெருவாழ்வே நிர்த்த ஜெக ஜோதி பெருமாளே – திருப்:1281/4 மேல் ஜெகணகெண (1) ஜெகணகெண கெணஜெகுத தெத்தித்ரி யந்திரித தக்கத்த குந்தகுர்த திந்திதீதோ – திருப்:622/15 மேல் ஜெகதல (1) ஜெகதல மிடி கெட விளைவன வயல் அணி செங்கோடு அமர்ந்த பெருமாளே – திருப்:588/8 மேல் ஜெகதீச (1) திகழ் வேடம் காளியொடு…

Read More

ஜீ – முதல் சொற்கள், திருப்புகழ் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜீமூத 2 ஜீமூதம் 1 ஜீமூத (2) நெடும் சுருட்டு குழல் ஜீமூத நேர் என நெஞ்சின் மேலே – திருப்:364/2 கீத நிர்த்த வெதாளாடவீ நடநாத புத்திர பாகீரதீ கிருபா சமுத்திர ஜீமூத வாகனர் தந்தி பாகா – திருப்:992/5 மேல் ஜீமூதம் (1) ஆராத காதல் வேடர் மடமகள் ஜீமூதம் ஊர் வலாரி மடமகள் – திருப்:568/5 மேல்

Read More