நொ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நொடி 1 நொந்தில 1 கலிங்கத்துப்பரணி நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் நொடி (1) அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே – கலிங்:441/2 மேல் நொந்தில (1) திக்குவிசயத்தின் வரும் என்று அவை பயிற்றி செம் கை மலர் நொந்தில சுமந்தில தனக்கே – கலிங்:247/2 மேல்

Read More

நே – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நேமி 2 நேமியோடு 1 நேய 1 நேர் 6 நேர்_இழை 1 நேரெதிர்த்து 1 கலிங்கத்துப்பரணி நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் நேமி (2) தண்டு தனு வாள் பணிலம் நேமி எனும் நாம தன் படைகள் ஆன திரு ஐம்படை தரித்தே – கலிங்:240/2 களித்த வீரர் விட்ட நேமி கண்டு வீசு தண்டிடை – கலிங்:431/1 மேல் நேமியோடு (1) பறிந்த தேரின் நேமியோடு பார் கிடப்பது ஒக்குமே – கலிங்:430/2 மேல் நேய (1) நேய கலவி மயக்கத்தே நிகழ்ந்த மொழியை கிளி உரைப்ப – கலிங்:67/1 மேல் நேர் (6) நேர் அதற்கு இதனை நான்…

Read More

நெ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நெக 2 நெகிழ்த்து 1 நெஞ்சம் 1 நெஞ்சினொடு 1 நெடிய 1 நெடியன 1 நெடு 10 நெடும் 22 நெய்த்து 1 நெய்யாக 1 நெருக்கலின் 1 நெருங்கி 1 நெருங்கு 1 நெருப்பினில் 1 நெருப்பினின் 1 நெருப்பினை 1 நெருப்பு 1 நெருப்பும் 1 நெருப்பொடு 1 நெல்லி 1 நெளிந்தன 1 நெற்றாய் 1 நெறி 6 நெறிசெய 1 நெறிபடவே 1 நெறியில் 1 நெறியின் 1 நெறியினை 1 கலிங்கத்துப்பரணி நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் நெக (2) அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற…

Read More

நூ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நூக்குமது 1 நூல்களின் 1 நூலில் 1 நூறாயிரமே 7 நூறு 3 கலிங்கத்துப்பரணி நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் நூக்குமது (1) பல்கால் திண் திரை கரங்கள் கரையின் மேன்மேல் பாய் கடல்கள் நூக்குமது அ படர் வெம் கானில் – கலிங்:94/1 மேல் நூல்களின் (1) கதங்களில் பொருது இறைஞ்சிடா அரசர் கால்களில் தளையும் நூல்களின் பதங்களின் தளையும் அன்றி வேறு ஒரு பதங்களில் தளைகள் இல்லையே – கலிங்:274/1,2 மேல் நூலில் (1) அழகின் மேல் அழகு பெற அணி அனைத்தும் அணிந்தருளி கணித நூலில் பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து…

Read More

நு – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நுகமொடு 1 நுகர்தற்கு 1 நுகர்ந்திட 1 நுகரவும் 1 நுடங்க 1 நுடங்கவே 1 நுண் 2 நுதல் 1 நுதலில் 1 நுதிக்கே 1 நுரை 6 நுரையின் 1 நுழை 1 நுழைந்து 1 நுழைவர்கள் 1 நுழைவன 1 கலிங்கத்துப்பரணி நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் நுகமொடு (1) எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் – கலிங்:352/2 மேல் நுகர்தற்கு (1) தணி தவள பிறையை சடை மிசை வைத்த விடை தலைவர் வனத்தினிடை தனி நுகர்தற்கு நினைத்து – கலிங்:125/1 மேல் நுகர்ந்திட (1) உடல் விழுந்திடின்…

Read More

நீ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நீ 6 நீங்க 2 நீங்கின 1 நீட்டுவ 1 நீண்ட 1 நீதி 1 நீந்தி 2 நீந்தியும் 1 நீயும் 1 நீர் 21 நீர்-தன்னை 1 நீர்கள் 1 நீரும் 1 நீல 1 நீலி 1 நீவி 1 நீள் 6 கலிங்கத்துப்பரணி நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் நீ (6) நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் – கலிங்:181/2 ஆர் காப்பார் எங்களை நீ அறிந்தருளி காப்பது அல்லால் அடைய பாழாம் – கலிங்:213/1 காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி…

Read More

நி – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நிகர் 1 நிகர்த்தன 1 நிகழ்ந்த 1 நிகளங்களொடு 1 நிகளம் 1 நிண 11 நிணங்கள் 1 நிணத்தொடு 1 நிணம் 1 நிணமாலாய் 1 நிணமும் 2 நித்தகாரர் 1 நித்தில 3 நித்திலம் 2 நிதம்ப 1 நிதி 2 நிமித்தம் 1 நிமிர 2 நிரந்த 1 நிருத்தம் 1 நிருபர் 1 நிரை 5 நிரைக்கவே 1 நிரைகள் 3 நிரைத்தது 1 நிரைத்தலின் 2 நிரைத்து 6 நிரைந்தவே 1 நிரையே 1 நிரையொடு 1 நில்லாது 1 நில 5 நிலங்கள் 1 நிலத்திடை 2 நிலத்தின் 1 நிலத்து 3 நிலத்துளோர் 1 நிலத்தை 2 நிலம் 8 நிலமகளை 1 நிலமுறு 1 நிலமே 1 நிலவறை…

Read More

நா – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நா 3 நாக்கும் 1 நாக்கை 2 நாக 1 நாங்கள் 2 நாச்சியை 1 நாசிகை 1 நாட்டி 4 நாடகாதி 1 நாடனை 1 நாடிய 1 நாடு 2 நாடுடையான் 1 நாடும் 1 நாண் 3 நாணும்படி 1 நாதன் 1 நாபி 1 நாம் 1 நாம 1 நாமம் 1 நாமாதும் 1 நாயகன் 1 நாயகனை 1 நாயகி 1 நாரதன் 1 நால் 2 நால்வன 1 நாலு 1 நாவகத்துள் 1 நாவில் 1 நாவினால் 1 நாவும் 1 நாழிகளா 1 நாழிகை 1 நாள் 17 நாள்-வயின் 1 நாளில் 1 நாளின் 2 நாளும் 1 நாளே 2 நாளை 1 நாளைக்கும்…

Read More

ந – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ந 1 நக்கி 2 நக்கே 1 நகங்கள் 1 நகம் 2 நகர் 1 நகரங்களும் 1 நகருள் 2 நகரே 1 நகை 5 நகைசெய்வீர் 1 நகைத்த 1 நங்கள் 1 நச்சி 1 நட்டதும் 1 நடக்க 1 நடத்தினளே 1 நடத்தும் 3 நடந்த 1 நடந்தருளிய 1 நடந்து 3 நடமாடி 1 நடமிட்டனவே 1 நடவி 1 நடித்தன 1 நடிப்ப 1 நடு 1 நடுக்குற 1 நடுங்க 1 நடுங்கி 1 நடுங்கியே 1 நடுங்குவர் 1 நடுவில் 1 நடுவுபோய் 1 நடை 4 நடைகள் 1 நடைபயிலும் 1 நடையை 1 நண்ணினன் 1 நண்ணுக 2 நதி 6 நதியொடு 1 நம்…

Read More

தோ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் தோகை 2 தோய் 2 தோய்க்கில் 1 தோய 1 தோரணம் 2 தோல் 1 தோலாத 1 தோழிமார் 1 தோள் 9 தோளில் 2 தோளினை 1 தோற்கும் 1 தோன்றலை 2 தோன்றி 3 தோன்றும் 4 தோன்றுவ 1 தோன்றுவன 1 கலிங்கத்துப்பரணி நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் தோகை (2) மேதி புள் அலகை தோகை ஏறு உவணம் வேழம் என்ற கொடி ஏழு உடை – கலிங்:17/1 துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே – கலிங்:289/2 மேல் தோய் (2)…

Read More