கட்டுருபன்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதன் 1 -அதனிலே 2 -அதனை 3 -அதனொடு 1 -அது 1 -கண் 8 -கணே 1 -கொல் 13 -கொலோ 1 -தங்கள் 1 -தம் 16 -தமக்கு 1 -தமை 2 -தம்மை 2 -தம்மையும் 1 -தன் 8 -தனக்கு 1 -தனை 6 -தன்னுடைய 1 -தன்னை 4 -தாமும் 2 -தான் 1 -தொறு 1 -தொறும் 6 -தோறும் 3 -நின்று 4 -நின்றும் 2 -பால் 6 -மின் 48 -மினோ 63 -மின்களோ 7 -வயின் 1 -வழி 1 -வாய் 1 -வாயின் 1 தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் -அதன் (1) காந்தருடன் கனல்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்க 3 வைகும் 1 வைகுவோர் 1 வைத்த 10 வைத்தது 1 வைத்ததும் 1 வைத்தருளி 2 வைத்தலுமே 1 வைத்தவன் 2 வைத்தாய் 1 வைத்தான் 1 வைத்திடு-மினோ 1 வைத்து 4 வைத்தே 3 வைத 1 வைப்பர் 1 வைப்பாம் 1 வைப்பு 1 வையகமாம் 1 வையீரே 1 தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்க (3) அனைத்து அறமும் ஒக்க அடி வைக்க அடி வைத்தே அறத்தொடு மற துறை நடக்க நடை கற்றே – கலிங்:239/2 விரித்த வாள் உகிர் விழி தழல் புலியை மீது வைக்க இமயத்தினை – கலிங்:273/1 நீரும் தெளித்து கலம் வைக்க நிலமே சமைத்து…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகம் 1 வேகாமே 1 வேகைக்கு 1 வேட்கை 1 வேட்ட 1 வேட்டை 1 வேட்டையாடி 1 வேடத்தால் 1 வேடனை 1 வேண்டா 1 வேண்டி 1 வேண்டின் 1 வேண்டும் 4 வேண்டுமால் 1 வேண்டுமோ 1 வேத 1 வேதங்கள் 2 வேதம் 3 வேதமுனி 1 வேதியர்-பால் 1 வேதியர்கள் 1 வேது 1 வேதுபட 1 வேந்தர் 4 வேந்தர்-தம் 1 வேந்தரும் 1 வேந்தன் 2 வேந்தனை 1 வேந்தை 1 வேய் 3 வேய்ந்த 1 வேல் 9 வேல்கள் 1 வேலாலும் 1 வேலி 2 வேலும் 1 வேலுமாம் 1 வேலை 5 வேழ 1 வேழத்தின் 1 வேழம் 8 வேழம்பர் 1 வேள்வி…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுண்டு 1 வெகுளி 1 வெகுளியினால் 1 வெட்கியே 1 வெட்டலின் 1 வெட்டி 3 வெட்டின 1 வெட்டினர் 1 வெடிக்கவே 1 வெடித்த 1 வெடுவெடு 1 வெண் 9 வெண்குடை 4 வெதும்பும் 1 வெந்த 2 வெந்திலா 1 வெந்து 2 வெந்நிடும் 1 வெம் 28 வெம்பும் 1 வெம்மையினை 1 வெம்மையை 1 வெய்து 1 வெய்யவன் 1 வெய்யோன் 1 வெயர் 1 வெயில் 1 வெயிலும் 1 வெருவர 2 வெருவா 1 வெருவிய 1 வெருவியே 1 வெல்ல 1 வெல்வன் 1 வெள் 2 வெள்ளணி 1 வெள்ளமும் 4 வெள்ளாட்டின் 1 வெள்ளாறும் 1 வெள்ளி 2 வெள்ளியால் 1 வெள்ளில் 1 வெள்ளை…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்கு 1 வீசி 3 வீசு 1 வீசுகின்ற 1 வீணை 2 வீர 2 வீரமகள் 1 வீரர் 13 வீரர்-தம் 1 வீரை 1 வீவது 1 வீழ் 7 வீழ்ந்த 3 வீழ்ந்தன 1 வீழ 3 வீழவும் 1 வீழும் 1 தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்கு (1) வீங்கு தலை நெடும் கழையின் மிசை-தோறும் திசை-தோறும் விழித்து நின்று – கலிங்:117/1 மேல் வீசி (3) திக்கில் உள நித்திலம் முகந்துகொடு வீசி ஒரு தென்றல் வருகின்றது எனவே – கலிங்:298/2 ஒட்டு அற பட்ட போரில் ஊர்பவர்-தம்மை வீசி கட்டு அறுத்தவர் போல் நின்று கட்டுண்ட களிறு அநேகம் –…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்குமே 1 விச்சை 2 விசயதரன் 1 விசும்பின் 1 விசும்பு 2 விசும்பு-அதனிலே 1 விசும்பை 1 விசும்வு 1 விசை 6 விசைபட 1 விசைபடு 1 விசையமகட்கு 1 விட்ட 6 விட்டருளியே 1 விட்டவர் 1 விட்டு 8 விட 4 விடம் 1 விடம்பை 1 விடர்கள் 1 விடவிகள் 1 விடா 1 விடாத 1 விடாது 1 விடியளவும் 3 விடு 15 விடு-மின் 2 விடுகம்பிகளா 1 விடுகிலர் 1 விடுத்த 1 விடும் 7 விடுவராலோ 1 விடுவரே 1 விடுவாளை 1 விடை 3 விடைகொடுக்க 1 விடைகொண்டு 1 விடைத்து 1 விண்டு 1 விண்ணப்பம் 2 விண்ணின் 2 விண்ணின்-வாய் 1 விண்ணுளோர்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 1 வாகனம் 1 வாகை 2 வாங்க 2 வாங்கி 5 வாங்கீரே 1 வாசம் 1 வாசி 3 வாண 1 வாணர் 1 வாணனை 1 வாதப்போரும் 1 வாதம் 1 வாதராசனை 1 வாது 1 வாய் 28 வாய்-தொறும் 1 வாய்களோ 1 வாய்மை 1 வாயிடை 1 வாயின் 3 வாயின்-நின்று 1 வாயின 1 வாயினால் 1 வாயினான் 1 வாயினில் 1 வாயை 4 வாயொடு 1 வார் 3 வார்க்க 1 வார்த்தை 1 வார்ப்பராலோ 1 வாரண 2 வாரணப்போரும் 2 வாரணம் 8 வாரணமும் 1 வாராமல் 1 வாரார் 1 வாரி 4 வாரியில் 1 வாரீர் 4 வாரீரே 16 வால்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகிர் 1 வகிர்ப்பட்டு 1 வகுக்க 1 வகுத்த 2 வகுத்தன 1 வகை 4 வகையுமே 1 வங்கர் 1 வங்களர் 1 வசுதேவற்கு 1 வசுதேவன் 1 வசையில் 1 வஞ்சி 1 வட்ட 3 வட்டணங்கள் 2 வட்டம் 1 வட்டு 1 வட 10 வடக்கர் 1 வடத்திடையில் 1 வடத்தினும் 1 வடம் 5 வடமலைக்கும் 1 வடமாம் 1 வடி 1 வடித்து 1 வடிவு 3 வடு 1 வடுகும் 1 வடுப்பட்டாரை 1 வடுப்படும் 1 வடுவுண்டாயோ 1 வடுவை 1 வண்டல் 2 வண்டினுக்கும் 1 வண்டு 2 வண்டை 4 வண்டையர் 2 வண்டையர்க்கு 1 வண்டொடும் 1 வண்ண 1 வண்ணத்த 1 வண்ணம்…

Read More

ரா – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ராசி 1 ராமாயண 1 தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ராசி (1) துஞ்சி வீழ் துரக ராசி பார் உடல் துணிந்து வீழ் குறை துடிப்ப பார் – கலிங்:165/1 மேல் ராமாயண (1) தேவாசுர ராமாயண மாபாரதம் உள என்று – கலிங்:472/1 மேல்

Read More

ர – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ரதத்து 1 தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ரதத்து (1) குட திசை புக கடவு குரகத ரதத்து இரவி குறுகலும் எறிக்கும் இருள் போல் – கலிங்:251/1

Read More