தொல்காப்பியம் 2 – சொல்லதிகாரம்

பொருளடக்கம்

1. கிளவியாக்கம


#1
உயர்திணை என்மனார் மக்கள் சுட்டே
அஃறிணை என்மனார் அவர் அல பிறவே
ஆ இரு திணையின் இசைக்குமன சொல்லே

#2
ஆடூஉ அறி சொல் மகடூஉ அறி சொல்
பல்லோர் அறியும் சொல்லொடு சிவணி
அ மு பாற்சொல் உயர்திணையவ்வே

#3
ஒன்று அறி சொல்லே பல அறி சொல் என்று
ஆ இரு பாற்சொல் அஃறிணையவ்வே

#4
பெண்மை சுட்டிய உயர்திணை மருங்கின்
ஆண்மை திரிந்த பெயர் நிலை கிளவியும்
தெய்வம் சுட்டிய பெயர் நிலை கிளவியும்
இ என அறியும் அந்தம் தமக்கு இலவே
உயர்திணை மருங்கின் பால் பிரிந்து இசைக்கும்………………………..5

#5
னஃகான் ஒற்றே ஆடூஉ அறி சொல்

#6
ளஃகான் ஒற்றே மகடூ அறி சொல்

#7
ரஃகான் ஒற்றும் பகர இறுதியும்
மாரை கிளவி உளப்பட மூன்றும்
நேர தோன்றும் பலர் அறி சொல்லே

#8
ஒன்று அறி கிளவி த ற ட ஊர்ந்த
குன்றியலுகரத்து இறுதி ஆகும்

#9
அ ஆ வ என வரூஉம் இறுதி
அ பால் மூன்றே பல அறி சொல்லே

#10
இரு திணை மருங்கின் ஐம் பால் அறிய
ஈற்றின் நின்று இசைக்கும் பதினோர் எழுத்தும்
தோற்றம்-தாமே வினையொடு வருமே

#11
வினையின் தோன்றும் பால் அறி கிளவியும்
பெயரின் தோன்றும் பால் அறி கிளவியும்
மயங்கல் கூடா தம் மரபினவே

#12
ஆண்மை திரிந்த பெயர் நிலை கிளவி
ஆண்மை அறி சொற்கு ஆகு இடன் இன்றே

#13
செப்பும் வினாவும் வழாஅல் ஓம்பல்

#14
வினாவும் செப்பே வினா எதிர் வரினே

#15
செப்பே வழீஇயினும் வரை நிலை இன்றே
அ பொருள் புணர்ந்த கிளவியான

#16
செப்பினும் வினாவினும் சினை முதல் கிளவிக்கு
அ பொருள் ஆகும் உறழ் துணை பொருளே

#17
தகுதியும் வழக்கும் தழீஇயின ஒழுகும்
பகுதி கிளவி வரை நிலை இலவே

#18
இன சுட்டு இல்லா பண்பு கொள் பெயர்க்கொடை
வழக்கு ஆறு அல்ல செய்யுள் ஆறே

#19
இயற்கை பொருளை இற்று என கிளத்தல்

#20
செயற்கை பொருளை ஆக்கமொடு கூறல்

#21
ஆக்கம்-தானே காரணம் முதற்றே

#22
ஆக்க கிளவி காரணம் இன்றியும்
போக்கு இன்று என்ப வழக்கின்-உள்ளே

#23
பால் மயக்கு உற்ற ஐய கிளவி
தான் அறி பொருள்-வயின் பன்மை கூறல்

#24
உருபு என மொழியினும் அஃறிணை பிரிப்பினும்
இரு வீற்றும் உரித்தே சுட்டும்-காலை

#25
தன்மை சுட்டலும் உரித்து என மொழிப
அன்மை கிளவி வேறு இடத்தான

#26
அடை சினை முதல் என முறை மூன்றும் மயங்காமை
நடை பெற்று இயலும் வண்ண சினை சொல்

#27
ஒருவரை கூறும் பன்மை கிளவியும்
ஒன்றனை கூறும் பன்மை கிளவியும்
வழக்கின் ஆகிய உயர் சொல் கிளவி
இலக்கண மருங்கின் சொல் ஆறு அல்ல

#28
செலவினும் வரவினும் தரவினும் கொடையினும்
நிலை பெற தோன்றும் அ நால் சொல்லும்
தன்மை முன்னிலை படர்க்கை என்னும்
அ மூ இடத்தும் உரிய என்ப

#29
அவற்றுள்
தரு சொல் வரு சொல் ஆ இரு கிளவியும்
தன்மை முன்னிலை ஆ ஈர் இடத்த

#30
ஏனை இரண்டும் ஏனை இடத்த

#31
யாது எவன் என்னும் ஆ இரு கிளவியும்
அறியா பொருள்-வயின் செறிய தோன்றும்

#32
அவற்றுள்
யாது என வரூஉம் வினாவின் கிளவி
அறிந்த பொருள்-வயின் ஐயம் தீர்தற்கு
தெரிந்த கிளவி ஆதலும் உரித்தே

#33
இனைத்து என அறிந்த சினை முதல் கிளவிக்கு
வினைப்படு தொகுதியின் உம்மை வேண்டும்

#34
மன்னா பொருளும் அன்ன இயற்றே

#35
எ பொருள் ஆயினும் அல்லது இல் எனின்
அ பொருள் அல்லா பிறிது பொருள் கூறல்

#36
அ பொருள் கூறின் சுட்டி கூறல்

#37
பொருளொடு புணரா சுட்டுப்பெயர் ஆயினும்
பொருள் வேறுபடாஅது ஒன்று ஆகும்மே

#38
இயற்பெயர் கிளவியும் சுட்டுப்பெயர் கிளவியும்
வினைக்கு ஒருங்கு இயலும் காலம் தோன்றின்
சுட்டுப்பெயர் கிளவி முற்பட கிளவார்
இயற்பெயர் வழிய என்மனார் புலவர்

#39
முற்பட கிளத்தல் செய்யுளுள் உரித்தே

#40
சுட்டு முதல் ஆகிய காரண கிளவியும்
சுட்டுப்பெயர் இயற்கையின் செறிய தோன்றும்

#41
சிறப்பின் ஆகிய பெயர்நிலை கிளவிக்கும்
இயற்பெயர் கிளவி முற்பட கிளவார்

#42
ஒரு பொருள் குறித்த வேறு பெயர் கிளவி
தொழில் வேறு கிளப்பின் ஒன்று இடன் இலவே

#43
தன்மை சொல்லே அஃறிணை கிளவி என்று
எண்ணு வழி மருங்கின் விரவுதல் வரையார்

#44
ஒருமை எண்ணின் பொது பிரி பாற்சொல்
ஒருமைக்கு அல்லது எண்ணு முறை நில்லாது

#45
வியங்கோள் எண்ணுப்பெயர் திணை விரவு வரையார்

#46
வேறு வினை பொது சொல் ஒரு வினை கிளவார்

#47
எண்ணும்-காலும் அது அதன் மரபே

#48
இரட்டைக்கிளவி இரட்டின் பிரிந்து இசையா

#49
ஒரு பெயர் பொது சொல் உள் பொருள் ஒழிய
தெரிபு வேறு கிளத்தல் தலைமையும் பன்மையும்
உயர்திணை மருங்கினும் அஃறிணை மருங்கினும்

#50
பெயரினும் தொழிலினும் பிரிபவை எல்லாம்
மயங்கல் கூடா வழக்கு-வழி பட்டன

#51
பல-வயினானும் எண்ணு திணை விரவுப்பெயர்
அஃறிணை முடிபின செய்யுள்-உள்ளே

#52
வினை வேறுபடூஉம் பல பொருள் ஒரு சொல்
வினை வேறுபடாஅ பல பொருள் ஒரு சொல் என்று
ஆ இரு வகைய பல பொருள் ஒரு சொல்

#53
அவற்றுள்
வினை வேறுபடூஉம் பல பொருள் ஒரு சொல்
வேறுபடு வினையினும் இனத்தினும் சார்பினும்
தேற தோன்றும் பொருள் தெரி நிலையே

#54
ஒன்று வினை மருங்கின் ஒன்றி தோன்றும்

#55
வினை வேறுபடாஅ பல பொருள் ஒரு சொல்
நினையும்-காலை கிளந்து-ஆங்கு இயலும்

#56
குறித்தோன் கூற்றம் தெரித்து மொழி கிளவி

#57
குடிமை ஆண்மை இளமை மூப்பே
அடிமை வன்மை விருந்தே குழுவே
பெண்மை அரசே மகவே குழவி
தன்மை திரி பெயர் உறுப்பின் கிளவி
காதல் சிறப்பே செறற்சொல் விறற்சொல் என்று………………………..5
ஆ அறு_மூன்றும் உளப்பட தொகைஇ
அன்ன பிறவும் அவற்றொடு சிவணி
முன்னத்தின் உணரும் கிளவி எல்லாம்
உயர்திணை மருங்கின் நிலையின ஆயினும்
அஃறிணை மருங்கின் கிளந்து-ஆங்கு இயலும் ………………………..10

#58
காலம் உலகம் உயிரே உடம்பே
பால் வரை தெய்வம் வினையே பூதம்
ஞாயிறு திங்கள் சொல் என வரூஉம்
ஆ ஈர்_ஐந்தொடு பிறவும் அன்ன
ஆ-வயின் வரூஉம் கிளவி எல்லாம் ………………………..5
பால் பிரிந்து இசையா உயர்திணை மேன

#59
நின்று-ஆங்கு இசைத்தல் இவண் இயல்பு இன்றே

#60
இசைத்தலும் உரிய வேறிடத்தான

#61
எடுத்த மொழி இனம் செப்பலும் உரித்தே

#62
கண்ணும் தோளும் முலையும் பிறவும்
பன்மை சுட்டிய சினை நிலை கிளவி
பன்மை கூறும் கடப்பாடு இலவே
தம் வினைக்கு இயலும் எழுத்து அலங்கடையே

2. வேற்றுமையியல்


#1
வேற்றுமை-தாமே ஏழ் என மொழிப

#2
விளி கொள்வதன்-கண் விளியொடு எட்டே

#3
அவை-தாம்
பெயர் ஐ ஒடு கு
இன் அது கண் விளி என்னும் ஈற்ற

#4
அவற்றுள்
எழுவாய் வேற்றுமை பெயர் தோன்று நிலையே

#5
பொருண்மை சுட்டல் வியங்கொள வருதல்
வினை நிலை உரைத்தல் வினாவிற்கு ஏற்றல்
பண்பு கொள வருதல் பெயர் கொள வருதல் என்று
அன்றி அனைத்தும் பெயர் பயனிலையே

#6
பெயரின் ஆகிய தொகையும்-மார் உளவே
அவ்வும் உரிய அ-பாலான

#7
எ-வயின் பெயரும் வெளிப்பட தோன்றி
அ இயல் நிலையல் செவ்விது என்ப

#8
கூறிய முறையின் உருபு நிலை திரியாது
ஈறு பெயர்க்கு ஆகும் இயற்கைய என்ப

#9
பெயர்நிலை கிளவி காலம் தோன்றா
தொழில் நிலை ஒட்டும் ஒன்று அலங்கடையே

#10
இரண்டாகுவதே
ஐ என பெயரிய வேற்றுமை கிளவி
எ வழி வரினும் வினையே வினைக்குறிப்பு
அ இரு முதலின் தோன்றும் அதுவே

#11
காப்பின் ஒப்பின் ஊர்தியின் இழையின்
ஒப்பின் புகழின் பழியின் என்றா
பெறலின் இழவின் காதலின் வெகுளியின்
செறலின் உவத்தலின் கற்பின் என்றா
அறுத்தலின் குறைத்தலின் தொகுத்தலின் பிரித்தலின்………………………..5
நிறுத்தலின் அளவின் எண்ணின் என்றா
ஆக்கலின் சார்தலின் செலவின் கன்றலின்
நோக்கலின் அஞ்சலின் சிதைப்பின் என்றா
அன்ன பிறவும் அ முதல் பொருள
என்ன கிளவியும் அதன்-பால என்மனார் ………………………..10

#12
மூன்றாகுவதே
ஒடு என பெயரிய வேற்றுமை கிளவி
வினை முதல் கருவி அனை முதற்று அதுவே

#13
அதனின் இயறல் அதன் தகு கிளவி
அதன் வினைப்படுதல் அதனின் ஆதல்
அதனின் கோடல் அதனொடு மயங்கல்
அதனொடு இயைந்த ஒரு வினை கிளவி
அதனொடு இயைந்த வேறு வினை கிளவி ………………………..5
அதனொடு இயைந்த ஒப்பு அல் ஒப்பு உரை
இன் ஆன் ஏது ஈங்கு என வரூஉம்
அன்ன பிறவும் அதன் பால என்மனார்

#14
நான்காகுவதே
கு என பெயரிய வேற்றுமை கிளவி
எ பொருள் ஆயினும் கொள்ளும் அதுவே

#15
அதற்கு வினை உடைமையின் அதற்கு உடம்படுதலின்
அதற்கு படு பொருளின் அது ஆகு கிளவியின்
அதற்கு யாப்பு உடைமையின் அதன் பொருட்டு ஆதலின்
நட்பின் பகையின் காதலின் சிறப்பின் என்று
அ பொருள் கிளவியும் அதன் பால என்மனார்………………………..5

#16
ஐந்தாகுவதே
இன் என பெயரிய வேற்றுமை கிளவி
இதனின் இற்று இது என்னும் அதுவே

#17
வண்ணம் வடிவே அளவே சுவையே
தண்மை வெம்மை அச்சம் என்றா
நன்மை தீமை சிறுமை பெருமை
வன்மை மென்மை கடுமை என்றா
முதுமை இளமை சிறத்தல் இழித்தல் ………………………..5
புதுமை பழமை ஆக்கம் என்றா
இன்மை உடைமை நாற்றம் தீர்தல்
பன்மை சின்மை பற்று விடுதல் என்று
அன்ன பிறவும் அதன் பால என்மனார்

#18
ஆறாகுவதே
அது என பெரிய வேற்றுமை கிளவி
தன்னினும் பிறிதினும் இதனது இது எனும்
அன்ன கிளவி கிழமைத்து அதுவே

#19
இயற்கையின் உடைமையின் முறைமையின் கிழமையின்
செயற்கையின் முதுமையின் வினையின் என்றா
கருவியின் துணையின் கலத்தின் முதலின்
ஒரு-வழி உறுப்பின் குழுவின் என்றா
தெரிந்து மொழி செய்தியின் நிலையின் வாழ்ச்சியின்………………………..5
திரிந்து வேறுபடூஉம் பிறவும் அன்ன
கூறிய மருங்கின் தோன்றும் கிளவி
ஆறன் பால என்மனார் புலவர்

#20
ஏழாகுவதே
கண் என பெயரிய வேற்றுமை கிளவி
வினை செய் இடத்தின் நிலத்தின் காலத்தின்
அனை வகை குறிப்பின் தோன்றும் அதுவே

#21
கண் கால் புறம் அகம் உள் உழை கீழ் மேல்
பின் சார் அயல் புடை தே வகை எனாஅ
முன் இடை கடை தலை வலம் இடம் எனாஅ
அன்ன பிறவும் அதன் பால என்மனார்

#22
வேற்றுமை பொருளை விரிக்கும்-காலை
ஈற்று நின்று இயலும் தொகை-வயின் பிரிந்து
பல் ஆறாக பொருள் புணர்ந்து இசைக்கும்
எல்லா சொல்லும் உரிய என்ப

3. வேற்றுமை மயங்கியல்


#1
கருமம் அல்லா சார்பு என் கிளவிக்கு
உரிமையும் உடைத்தே கண் என் வேற்றுமை

#2
சினை நிலை கிளவிக்கு ஐயும் கண்ணும்
வினை நிலை ஒக்கும் என்மனார் புலவர்

#3
கன்றலும் செலவும் ஒன்றும்-மார் வினையே

#4
முதற்சினை கிளவிக்கு அது என் வேற்றுமை
முதல்-கண் வரினே சினைக்கு ஐ வருமே

#5
முதல் முன் ஐ வரின் கண் என் வேற்றுமை
சினை முன் வருதல் தெள்ளிது என்ப

#6
முதலும் சினையும் பொருள் வேறுபடாஅ
நுவலும்-காலை சொற்குறிப்பினவே

#7
பிண்ட பெயரும் ஆ இயல் திரியா
பண்டு இயல் மருங்கின் மரீஇய மரபே

#8
ஒரு வினை ஒடு சொல் உயர்பின் வழித்தே

#9
மூன்றனும் ஐந்தனும் தோன்ற கூறிய
ஆக்கமொடு புணர்ந்த ஏது கிளவி
நோக்கு ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர்

#10
இரண்டன் மருங்கின் நோக்கு அல் நோக்கம் அ
இரண்டன் மருங்கின் ஏதுவும் ஆகும்

#11
அது என் வேற்றுமை உயர்திணை தொகை-வயின்
அது என் உருபு கெட குகரம் வருமே

#12
தடுமாறு தொழிற்பெயர்க்கு இரண்டும் மூன்றும்
கடி நிலை இலவே பொருள்-வயினான

#13
ஈற்று பெயர் முன்னர் மெய் அறி பனுவலின்
வேற்றுமை தெரிப உணருமோரே

#14
ஓம்படை கிளவிக்கு ஐயும் ஆனும்
தாம் பிரிவு இலவே தொகை வரு-காலை

#15
ஆறன் மருங்கின் வாழ்ச்சி கிழமைக்கு
ஏழும் ஆகும் உறை நிலத்தான

#16
கு தொக வரூஉம் கொடை எதிர் கிளவி
அ பொருள் ஆறற்கு உரித்தும் ஆகும்

#17
அச்ச கிளவிக்கு ஐந்தும் இரண்டும்
எச்சம் இலவே பொருள்-வயினான

#18
அன்ன பிறவும் தொல் நெறி பிழையாது
உருபினும் பொருளினும் மெய் தடுமாறி
இரு-வயின் நிலையும் வேற்றுமை எல்லாம்
திரிபு இடன் இலவே தெரியுமோர்க்கே

#19
உருபு தொடர்ந்து அடுக்கிய வேற்றுமை கிளவி
ஒரு சொல் நடைய பொருள் செல் மருங்கே

#20
இறுதியும் இடையும் எல்லா உருபும்
நெறி படு பொருள்-வயின் நிலவுதல் வரையார்

#21
பிறிது பிறிது ஏற்றலும் உருபு தொக வருதலும்
நெறிபட வழங்கிய வழி மருங்கு என்ப

#22
ஐயும் கண்ணும் அல்லா பொருள்-வயின்
மெய் உருபு தொகாஅ இறுதியான

#23
யாதன் உருபின் கூறிற்று ஆயினும்
பொருள் செல் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும்

#24
எதிர் மறுத்து மொழியினும் தம்தம் மரபின்
பொருள் நிலை திரியா வேற்றுமை சொல்லே

#25
கு ஐ ஆன் என வரூஉம் இறுதி
அவ்வொடு சிவணும் செய்யுள்-உள்ளே

#26
அ என பிறத்தல் அஃறிணை மருங்கின்
குவ்வும் ஐயும் இல் என மொழிப

#27
இதனது இது இற்று என்னும் கிளவியும்
அதனை கொள்ளும் பொருள்-வயினானும்
அதனான் செயற்படற்கு ஒத்த கிளவியும்
முறை கொண்டு எழுந்த பெயர்ச்சொல் கிளவியும்
பால் வரை கிளவியும் பண்பின் ஆக்கமும் ………………………..5
காலத்தின் அறியும் வேற்றுமை கிளவியும்
பற்று விடு கிளவியும் தீர்ந்து மொழி கிளவியும்
அன்ன பிறவும் நான்கன் உருபின்
தொல் நெறி மரபின தோன்றல் ஆறே

#28
ஏனை உருபும் அன்ன மரபின
மானம் இலவே சொல் முறையான

#29
வினையே செய்வது செயப்படுபொருளே
நிலனே காலம் கருவி என்றா
இன்னதற்கு இது பயன் ஆக என்னும்
அன்ன மரபின் இரண்டொடும் தொகைஇ
ஆ எட்டு என்ப தொழில் முதனிலையே ………………………..5

#30
அவை-தாம்
வழங்கு இயல் மருங்கின் குன்றுவ குன்றும்

#31
முதலின் கூறும் சினை அறி கிளவியும்
சினையின் கூறும் முதல் அறி கிளவியும்
பிறந்த-வழி கூறலும் பண்பு கொள் பெயரும்
இயன்றது மொழிதலும் இருபெயரொட்டும்
வினைமுதல் உரைக்கும் கிளவியொடு தொகைஇ………………………..5
அனை மரபினவே ஆகுபெயர் கிளவி

#32
அவை-தாம்
தம்தம் பொருள்-வயின் தம்மொடு சிவணலும்
ஒப்பு இல் வழியான் பிறிது பொருள் சுட்டலும்
அ பண்பினவே நுவலும்-காலை

#33
வேற்றுமை மருங்கின் போற்றல் வேண்டும்

#34
அளவு நிறையும் அவற்றொடு கொள்-வழி
உள என மொழிப உணர்ந்திசினோரே

#35
கிளந்த அல்ல வேறு பிற தோன்றினும்
கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே

4. விளிமரபு


#1
விளி எனப்படுப கொள்ளும் பெயரொடு
தெளிய தோன்றும் இயற்கைய என்ப

#2
அவ்வே
இவ் என அறிதற்கு மெய் பெற கிளப்ப

#3
அவை-தாம்
இ உ ஐ ஓ என்னும் இறுதி
அ பால் நான்கே உயர்திணை மருங்கின்
மெய் பொருள் சுட்டிய விளி கொள் பெயரே

#4
அவற்றுள்
இ ஈ ஆகும் ஐ ஆய் ஆகும்

#5
ஓவும் உவ்வும் ஏயொடு சிவணும்

#6
உகரம்-தானே குற்றியலுகரம்

#7
ஏனை உயிரே உயர்திணை மருங்கின்
தாம் விளி கொள்ளா என்மனார் புலவர்

#8
அளபெடை மிகூஉம் இகர இறு பெயர்
இயற்கைய ஆகும் செயற்கைய என்ப

#9
முறைப்பெயர் மருங்கின் ஐ என் இறுதி
ஆவொடு வருதற்கு உரியவும் உளவே

#10
அண்மை சொல்லே இயற்கை ஆகும்

#11
ன ர ல ள என்னும் அ நான்கு என்ப
புள்ளி இறுதி விளி கொள் பெயரே

#12
ஏனை புள்ளி ஈறு விளி கொள்ளா

#13
அன் என் இறுதி ஆ ஆகும்மே

#14
அண்மை சொல்லிற்கு அகரமும் ஆகும்

#15
ஆன் என் இறுதி இயற்கை ஆகும்

#16
தொழிலின் கூறும் ஆன் என் இறுதி
ஆய் ஆகும்மே விளி-வயினான

#17
பண்பு கொள் பெயரும் அதன் ஓர்_அற்றே

#18
அளபெடை பெயரே அளபெடை இயல

#19
முறைப்பெயர் கிளவி ஏயொடு வருமே

#20
தான் என் பெயரும் சுட்டுமுதல் பெயரும்
யான் என் பெயரும் வினாவின் பெயரும்
அன்றி அனைத்தும் விளி கோள் இலவே

#21
ஆரும் அருவும் ஈரொடு சிவணும்

#22
தொழிற்பெயர் ஆயின் ஏகாரம் வருதலும்
வழுக்கு இன்று என்மனார் வயங்கியோரே

#23
பண்பு கொள் பெயரும் அதன் ஓர்_அற்றே

#24
அளபெடை பெயரே அளபெடை இயல

#25
சுட்டுமுதல் பெயரே முன் கிளந்து அன்ன

#26
நும்மின் திரிபெயர் வினாவின் பெயர் என்று
அ முறை இரண்டும் அவற்று இயல்பு இயலும்

#27
எஞ்சிய இரண்டின் இறுதி பெயரே
நின்ற ஈற்று அயல் நீட்டம் வேண்டும்

#28
அயல் நெடிது ஆயின் இயற்கை ஆகும்

#29
வினையினும் பண்பினும்
நினைய தோன்றும் ஆள் என் இறுதி
ஆய் ஆகும்மே விளி-வயினான

#30
முறைப்பெயர் கிளவி முறைப்பெயர் இயல

#31
சுட்டுமுதல் பெயரும் வினாவின் பெயரும்
முன் கிளந்து அன்ன என்மனார் புலவர்

#32
அளபெடை பெயரே அளபெடை இயல

#33
கிளந்த இறுதி அஃறிணை விரவுப்பெயர்
விளம்பிய நெறிய விளிக்கும்-காலை

#34
புள்ளியும் உயிரும் இறுதி ஆகிய
அஃறிணை மருங்கின் எல்லா பெயரும்
விளி நிலை பெறூஉம் காலம் தோன்றின்
தெளி நிலை உடைய ஏகாரம் வரலே

#35
உள எனப்பட்ட எல்லா பெயரும்
அளபு இறந்தனவே விளிக்கும்-காலை
சேய்மையின் இசைக்கும் வழக்கத்தான

#36
அம்ம என்னும் அசைச்சொல் நீட்டம்
அ முறைப்பெயரொடு சிவணாது ஆயினும்
விளியொடு கொள்ப தெளியுமோரே

#37
த ந நு எ என அவை முதல் ஆகி
தன்மை குறித்த ன ர ள என் இறுதியும்
அன்ன பிறவும் பெயர் நிலை வரினே
இன்மை வேண்டும் விளியொடு கொளலே

5. பெயரியல்


#1
எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே

#2
பொருண்மை தெரிதலும் சொன்மை தெரிதலும்
சொல்லின் ஆகும் என்மனார் புலவர்

#3
தெரிபு வேறு நிலையலும் குறிப்பின் தோன்றலும்
இரு பாற்று என்ப பொருண்மை நிலையே

#4
சொல் எனப்படுப பெயரே வினை என்று
ஆ இரண்டு என்ப அறிந்திசினோரே

#5
இடைச்சொல் கிளவியும் உரிச்சொல் கிளவியும்
அவற்று வழி மருங்கின் தோன்றும் என்ப

#6
அவற்றுள்
பெயர் எனப்படுபவை தெரியும்-காலை
உயர்திணைக்கு உரிமையும் அஃறிணைக்கு உரிமையும்
ஆ இரு திணைக்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையும்
அ மூ உருபின தோன்றல் ஆறே

#7
இரு திணை பிரிந்த ஐம் பால் கிளவிக்கும்
உரியவை உரிய பெயர்-வயினான

#8
அவ்வழி
அவன் இவன் உவன் என வரூஉம் பெயரும்
அவள் இவள் உவள் என வரூஉம் பெயரும்
அவர் இவர் உவர் என வரூஉம் பெயரும்
யான் யாம் நாம் என வரூஉம் பெயரும்
யாவன் யாவள் யாவர் என்னும் ………………………..5
ஆ-வயின் மூன்றொடு அ பதினைந்தும்
பால் அறி வந்த உயர்திணை பெயரே

#9
ஆண்மை அடுத்த மகன் என் கிளவியும்
பெண்மை அடுத்த மகள் என் கிளவியும்
பெண்மை அடுத்த இகர இறுதியும்
நம் ஊர்ந்து வரூஉம் இகர ஐகாரமும்
முறைமை சுட்டா மகனும் மகளும் ………………………..5
மாந்தர் மக்கள் என்னும் பெயரும்
ஆடூஉ மகடூஉ ஆ இரு பெயரும்
சுட்டு முதல் ஆகிய அன்னும் ஆனும்
அவை முதல் ஆகிய பெண்டு என் கிளவியும்
ஒப்பொடு வரூஉம் கிளவியொடு தொகைஇ ………………………..10
அ பதினைந்தும் அவற்று ஓர்_அன்ன

#10
எல்லாரும் என்னும் பெயர்நிலை கிளவியும்
எல்லீரும் என்னும் பெயர்நிலை கிளவியும்
பெண்மை அடுத்த மகன் என் கிளவியும்
அன்ன இயல என்மனார் புலவர்

#11
நில பெயர் குடி பெயர் குழுவின் பெயரே
வினை பெயர் உடை பெயர் பண்பு கொள் பெயரே
பல்லோர் குறித்த முறை நிலை பெயரே
பல்லோர் குறித்த சினை நிலை பெயரே
பல்லோர் குறித்த திணை நிலை பெயரே ………………………..5
கூடி வரு வழக்கின் ஆடு இயல் பெயரே
இன்றிவர் என்னும் எண்ணியல் பெயரொடு
அன்றி அனைத்தும் அவற்று இயல்பினவே

#12
அன்ன பிறவும் உயர்திணை மருங்கின்
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த
என்ன பெயரும் அ திணையவ்வே

#13
அது இது உது என வரூஉம் பெயரும்
அவை முதல் ஆகிய ஆய்த பெயரும்
அவை இவை உவை என வரூஉம் பெயரும்
அவை முதல் ஆகிய வகர பெயரும்
யாது யா யாவை என்னும் பெயரும் ………………………..5
ஆ-வயின் மூன்றொடு அ பதினைந்தும்
பால் அறி வந்த அஃறிணை பெயரே

#14
பல்ல பல சில என்னும் பெயரும்
உள்ள இல்ல என்னும் பெயரும்
வினை பெயர் கிளவியும் பண்பு கொள் பெயரும்
இனைத்து என கிளக்கும் எண்ணுக்குறி பெயரும்
ஒப்பின் ஆகிய பெயர்நிலை உளப்பட ………………………..5
அ பால் ஒன்பதும் அவற்று ஓர்_அன்ன

#15
கள்ளொடு சிவணும் அ இயற்பெயரே
கொள் வழி உடைய பல அறி சொற்கே

#16
அன்ன பிறவும் அஃறிணை மருங்கின்
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த
என்ன பெயரும் அ திணையவ்வே

#17
தெரிநிலை உடைய அஃறிணை இயற்பெயர்
ஒருமையும் பன்மையும் வினையொடு வரினே

#18
இரு திணை சொற்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையின்
திரிபு வேறுபடூஉம் எல்லா பெயரும்
நினையும்-காலை தம்தம் மரபின்
வினையொடு அல்லது பால் தெரிபு இலவே

#19
நிகழூஉ நின்ற பலர் வரை கிளவியின்
உயர்திணை ஒருமை தோன்றலும் உரித்தே
அன்ன மரபின் வினை-வயினான

#20
இயற்பெயர் சினைப்பெயர் சினைமுதற்பெயரே
முறைப்பெயர் கிளவி தாமே தானே
எல்லாம் நீயிர் நீ என கிளந்து
சொல்லிய அல்ல பிறவும் ஆஅங்கு
அன்னவை தோன்றின் அவற்றொடும் கொளலே………………………..5

#21
அவற்றுள்
நான்கே இயற்பெயர் நான்கே சினைப்பெயர்
நான்கு என மொழிமனார் சினைமுதற்பெயரே
முறைப்பெயர் கிளவி இரண்டு ஆகும்மே
ஏனை பெயரே தம்தம் மரபின

#22
அவை-தாம்
பெண்மை இயற்பெயர் ஆண்மை இயற்பெயர்
பன்மை இயற்பெயர் ஒருமை இயற்பெயர் என்று
அ நான்கு என்ப இயற்பெயர் நிலையே

#23
பெண்மை சினைப்பெயர் ஆண்மை சினைப்பெயர்
பன்மை சினைப்பெயர் ஒருமை சினைப்பெயர் என்று
அ நான்கு என்ப சினைப்பெயர் நிலையே

#24
பெண்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே
ஆண்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே
பன்மை சுட்டிய சினைமுதற்பெயரே
ஒருமை சுட்டிய சினைமுதற்பெயர் என்று
அ நான்கு என்ப சினைமுதற்பெயரே ………………………..5

#25
பெண்மை முறைப்பெயர் ஆண்மை முறைப்பெயர் என்று
ஆ இரண்டு என்ப முறைப்பெயர் நிலையே

#26
பெண்மை சுட்டிய எல்லா பெயரும்
ஒன்றற்கும் ஒருத்திக்கும் ஒன்றிய நிலையே

#27
ஆண்மை சுட்டிய எல்லா பெயரும்
ஒன்றற்கும் ஒருவற்கும் ஒன்றிய நிலையே

#28
பன்மை சுட்டிய எல்லா பெயரும்
ஒன்றே பலவே ஒருவர் என்னும்
என்று இ பாற்கும் ஓர்_அன்னவ்வே

#29
ஒருமை சுட்டிய எல்லா பெயரும்
ஒன்றற்கும் ஒருவர்க்கும் ஒன்றிய நிலையே

#30
தாம் என் கிளவி பன்மைக்கு உரித்தே

#31
தான் என் கிளவி ஒருமைக்கு உரித்தே

#32
எல்லாம் என்னும் பெயர்நிலை கிளவி
பல்-வழி நுதலிய நிலைத்து ஆகும்மே

#33
தன் உள்ளுறுத்த பன்மைக்கு அல்லது
உயர்திணை மருங்கின் ஆக்கம் இல்லை

#34
நீயிர் நீ என வரூஉம் கிளவி
பால் தெரிபு இலவே உடன் மொழி பொருள

#35
அவற்றுள்
நீ என் கிளவி ஒருமைக்கு உரித்தே

#36
ஏனை கிளவி பன்மைக்கு உரித்தே

#37
ஒருவர் என்னும் பெயர்நிலை கிளவி
இரு பாற்கும் உரித்தே தெரியும்-காலை

#38
தன்மை சுட்டின் பன்மைக்கு ஏற்கும்

#39
இன்ன பெயரே இவை எனல் வேண்டின்
முன்னம் சேர்த்தி முறையின் உணர்தல்

#40
மகடூஉ மருங்கின் பால் திரி கிளவி
மகடூஉ இயற்கை தொழில்-வயினான

#41
ஆ ஓ ஆகும் பெயரும்-மார் உளவே
ஆ இடன் அறிதல் செய்யுள்-உள்ளே

#42
இறைச்சி பொருள்-வயின் செய்யுளுள் கிளக்கும்
இயற்பெயர் கிளவி உயர்திணை சுட்டா
நிலத்து-வழி மருங்கின் தோன்றலான

#43
திணையொடு பழகிய பெயர் அலங்கடையே

6. வினையியல்


#1
வினை எனப்படுவது வேற்றுமை கொள்ளாது
நினையும்-காலை காலமொடு தோன்றும்

#2
காலம்-தாமே மூன்று என மொழிப

#3
இறப்பின் நிகழ்வின் எதிர்வின் என்றா
அ மு காலமும் குறிப்பொடும் கொள்ளும்
மெய் நிலை உடைய தோன்றலாறே

#4
குறிப்பினும் வினையினும் நெறிப்பட தோன்றி
காலமொடு வரூஉம் வினைச்சொல் எல்லாம்
உயர்திணைக்கு உரிமையும் அஃறிணைக்கு உரிமையும்
ஆ இரு திணைக்கும் ஓர்_அன்ன உரிமையும்
அ மூ உருபின தோன்றலாறே ………………………..5

#5
அவை-தாம்
அம் ஆம் எம் ஏம் என்னும் கிளவியும்
உம்மொடு வரூஉம் க ட த ற என்னும்
அ நா கிளவியொடு ஆ எண் கிளவியும்
பன்மை உரைக்கும் தன்மை சொல்லே

#6
க ட த ற என்னும்
அ நான்கு ஊர்ந்த குன்றியலுகரமொடு
ஏன் அல் என வரூஉம் ஏழும்
தன் வினை உரைக்கும் தன்மை சொல்லே

#7
அவற்றுள்
செய்கு என் கிளவி வினையொடு முடியினும்
அ இயல் திரியாது என்மனார் புலவர்

#8
அன் ஆன் அள் ஆள் என்னும் நான்கும்
ஒருவர் மருங்கின் படர்க்கை சொல்லே

#9
அர் ஆர் ப என வரூஉம் மூன்றும்
பல்லோர் மருங்கின் படர்க்கை சொல்லே

#10
மாரை கிளவியும் பல்லோர் படர்க்கை
கால கிளவியொடு முடியும் என்ப

#11
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த
அ நால் ஐந்தும் மூன்று தலை இட்ட
முன்னுற கிளந்த உயர்திணையவ்வே

#12
அவற்றுள்
பன்மை உரைக்கும் தன்மை கிளவி
எண் இயல் மருங்கின் திரிபவை உளவே

#13
யாஅர் என்னும் வினாவின் கிளவி
அ திணை மருங்கின் மு பாற்கும் உரித்தே

#14
பால் அறி மரபின் அ மூ ஈற்றும்
ஆ ஓ ஆகும் செய்யுள்-உள்ளே

#15
ஆய் என் கிளவியும் அவற்றொடு கொள்ளும்

#16
அது சொல் வேற்றுமை உடைமையானும்
கண் என் வேற்றுமை நிலத்தினானும்
ஒப்பினானும் பண்பினானும் என்று
அ பால் காலம் குறிப்பொடு தோன்றும்

#17
அன்மையின் இன்மையின் உண்மையின் வன்மையின்
அன்ன பிறவும் குறிப்பொடு கொள்ளும்
என்ன கிளவியும் குறிப்பே காலம்

#18
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த
அன்ன மரபின் குறிப்பொடு வரூஉம்
கால கிளவி உயர்திணை மருங்கின்
மேலை கிளவியொடு வேறுபாடு இலவே

#19
அ ஆ வ என வரூஉம் இறுதி
அ பால் மூன்றே பலவற்று படர்க்கை

#20
ஒன்றன் படர்க்கை த ற ட ஊர்ந்த
குன்றியலுகரத்து இறுதி ஆகும்

#21
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த
அ மூ_இரண்டும் அஃறிணையவ்வே

#22
அ திணை மருங்கின் இரு பால் கிளவிக்கும்
ஒக்கும் என்ப எவன் என் வினாவே

#23
இன்று இல உடைய என்னும் கிளவியும்
அன்று உடைத்து அல்ல என்னும் கிளவியும்
பண்பு கொள் கிளவியும் உள என் கிளவியும்
பண்பின் ஆகிய சினைமுதல் கிளவியும்
ஒப்பொடு வரூஉம் கிளவியொடு தொகைஇ ………………………..5
அ பால் பத்தும் குறிப்பொடு கொள்ளும்

#24
பன்மையும் ஒருமையும் பால் அறி வந்த
அன்ன மரபின் குறிப்பொடு வரூஉம்
கால கிளவி அஃறிணை மருங்கின்
மேலை கிளவியொடு வேறுபாடு இலவே

#25
முன்னிலை வியங்கோள் வினையெஞ்சு கிளவி
இன்மை செப்பல் வேறு என் கிளவி
செய்ம்மன செய்யும் செய்த என்னும்
அ முறை நின்ற ஆ எண் கிளவியும்
திரிபு வேறுபடூஉம் செய்திய ஆகி ………………………..5
இரு திணை சொற்கும் ஓர்_அன்ன உரிமைய

#26
அவற்றுள்
முன்னிலை கிளவி
இ ஐ ஆய் என வரூஉம் மூன்றும்
ஒப்ப தோன்றும் ஒருவர்க்கும் ஒன்றற்கும்

#27
இர் ஈர் மின் என வரூஉம் மூன்றும்
பல்லோர் மருங்கினும் பலவற்று மருங்கினும்
சொல் ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர்

#28
எஞ்சிய கிளவி இடத்தொடு சிவணி
ஐம் பாற்கும் உரிய தோன்றல் ஆறே

#29
அவற்றுள்
முன்னிலை தன்மை ஆ ஈர் இடத்தொடு
மன்னாது ஆகும் வியங்கோள் கிளவி

#30
பல்லோர் படர்க்கை முன்னிலை தன்மை
அ-வயின் மூன்றும் நிகழும் காலத்து
செய்யும் என்னும் கிளவியொடு கொள்ளா

#31
செய்து செய்யூ செய்பு செய்து என
செய்யியர் செய்யிய செயின் செய செயற்கு என
அ வகை ஒன்பதும் வினையெஞ்சு கிளவி

#32
பின் முன் கால் கடை வழி இடத்து என்னும்
அன்ன மரபின் காலம் கண்ணிய
என்ன கிளவியும் அவற்று இயல்பினவே

#33
அவற்றுள்
முதல் நிலை மூன்றும் வினைமுதல் முடிபின

#34
அ மு கிளவியும் சினை வினை தோன்றின்
சினையொடு முடியா முதலொடு முடியினும்
வினை ஓர்_அனைய என்மனார் புலவர்

#35
ஏனை எச்சம் வினைமுதலானும்
ஆன் வந்து இயையும் வினைநிலையானும்
தாம் இயல் மருங்கின் முடியும் என்ப

#36
பல் முறையானும் வினையெஞ்சு கிளவி
சொல் முறை முடியாது அடுக்குந வரினும்
முன்னது முடிய முடியும்-மன் பொருளே

#37
நிலனும் பொருளும் காலமும் கருவியும்
வினைமுதல் கிளவியும் வினையும் உளப்பட
அ அறு பொருட்கும் ஓர்_அன்ன உரிமைய
செய்யும் செய்த என்னும் சொல்லே

#38
அவற்றொடு வரு வழி செய்யும் என் கிளவி
முதல்-கண் வரைந்த மூ ஈற்றும் உரித்தே

#39
பெயரெஞ்சுகிளவியும் வினையெஞ்சு கிளவியும்
எதிர் மறுத்து மொழியினும் பொருள் நிலை திரியா

#40
தம்தம் எச்சமொடு சிவணும் குறிப்பின்
எ சொல் ஆயினும் இடைநிலை வரையார்

#41
அவற்றுள்
செய்யும் என்னும் பெயரெஞ்சுகிளவிக்கு
மெய்யொடும் கெடுமே ஈற்று-மிசை உகரம்
அ இடன் அறிதல் என்மனார் புலவர்

#42
செய்து என் எச்சத்து இறந்த காலம்
எய்து இடன் உடைத்தே வாரா காலம்

#43
மு நிலை காலமும் தோன்றும் இயற்கை
எ முறை சொல்லும் நிகழும் காலத்து
மெய் நிலை பொது சொல் கிளத்தல் வேண்டும்

#44
வாரா காலத்தும் நிகழும் காலத்தும்
ஓராங்கு வரூஉம் வினைச்சொல் கிளவி
இறந்த காலத்து குறிப்பொடு கிளத்தல்
விரைந்த பொருள என்மனார் புலவர்

#45
மிக்கதன் மருங்கின் வினைச்சொல் சுட்டி
அ பண்பு குறித்த வினைமுதல் கிளவி
செய்வது இல் வழி நிகழும் காலத்து
மெய் பெற தோன்றும் பொருட்டு ஆகும்மே

#46
இது செயல் வேண்டும் என்னும் கிளவி
இரு-வயின் நிலையும் பொருட்டு ஆகும்மே
தன் பாலானும் பிறன் பாலானும்

#47
வன்புற வரூஉம் வினா உடை வினைச்சொல்
எதிர் மறுத்து உணர்த்துதற்கு உரிமையும் உடைத்தே

#48
வாரா காலத்து வினைச்சொல் கிளவி
இறப்பினும் நிகழ்வினும் சிறப்ப தோன்றும்
இயற்கையும் தெளிவும் கிளக்கும்-காலை

#49
செயப்படுபொருளை செய்தது போல
தொழிற்பட கிளத்தலும் வழக்கு இயல் மரபே

#50
இறப்பே எதிர்வே ஆ இரு காலமும்
சிறப்ப தோன்றும் மயங்குமொழி கிளவி

#51
ஏனை காலமும் மயங்குதல் வரையார்

7. இடையியல்


#1
இடை எனப்படுப பெயரொடும் வினையொடும்
நடைபெற்று இயலும் தமக்கு இயல்பு இலவே

#2
அவை-தாம்
புணரியல் நிலையிடை பொருள் நிலைக்கு உதநவும்
வினை செயல் மருங்கின் காலமொடு வருநவும்
வேற்றுமை பொருள்-வயின் உருபு ஆகுநவும்
அசைநிலை கிளவி ஆகி வருநவும்
இசைநிறை கிளவி ஆகி வருநவும் ………………………..5
தம்தம் குறிப்பின் பொருள் செய்குநவும்
ஒப்பு இல் வழியான் பொருள் செய்குநவும் என்று
அ பண்பினவே நுவலும்-காலை

#3
அவை-தாம்
முன்னும் பின்னும் மொழி அடுத்து வருதலும்
தம் ஈறு திரிதலும் பிறிது அவண் நிலையலும்
அன்னவை எல்லாம் உரிய என்ப

#4
கழிவே ஆக்கம் ஒழியிசை கிளவி என்று
அ மூன்று என்ப மன்னை சொல்லே

#5
விழைவே காலம் ஒழியிசை கிளவி என்று
அ மூன்று என்ப தில்லை சொல்லே

#6
அச்சம் பயம் இலி காலம் பெருமை என்று
அ பால் நான்கே கொன்னை சொல்லே

#7
எச்சம் சிறப்பே ஐயம் எதிர்மறை
முற்றே எண்ணே தெரிநிலை ஆக்கம் என்று
அ பால் எட்டே உம்மை சொல்லே

#8
பிரிநிலை வினாவே எதிர்மறை ஒழியிசை
தெரிநிலை கிளவி சிறப்பொடு தொகைஇ
இரு_மூன்று என்ப ஓகாரம்மே

#9
தேற்றம் வினாவே பிரிநிலை எண்ணே
ஈற்றசை இ ஐந்து ஏகாரம்மே

#10
வினையே குறிப்பே இசையே பண்பே
எண்ணே பெயரொடு அ அறு கிளவியும்
கண்ணிய நிலைத்தே என என் கிளவி

#11
என்று என் கிளவியும் அதன் ஓர்_அற்றே

#12
விழைவின் தில்லை தன்னிடத்து இயலும்

#13
தெளிவின் ஏயும் சிறப்பின் ஓவும்
அளபின் எடுத்த இசைய என்ப

#14
மற்று என் கிளவி வினைமாற்று அசைநிலை
அ பால் இரண்டு என மொழிமனார் புலவர்

#15
எற்று என் கிளவி இறந்த பொருட்டே

#16
மற்றையது என்னும் கிளவி-தானே
சுட்டு நிலை ஒழிய இனம் குறித்தன்றே

#17
மன்ற என் கிளவி தேற்றம் செய்யும்

#18
தஞ்ச கிளவி எண்மை பொருட்டே

#19
அந்தில் ஆங்க அசைநிலை கிளவி என்று
ஆ இரண்டு ஆகும் இயற்கைத்து என்ப

#20
கொல்லே ஐயம்

#21
எல்லே இலக்கம்

#22
இயற்பெயர் முன்னர் ஆரை கிளவி
பலர்க்கு உரி எழுத்தின் வினையொடு முடிமே

#23
அசைநிலை கிளவி ஆகு வழி அறிதல்

#24
ஏயும் குரையும் இசைநிறை அசைநிலை
ஆ இரண்டு ஆகும் இயற்கைய என்ப

#25
மா என் கிளவி வியங்கோள் அசைச்சொல்

#26
மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும்
ஆ-வயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல்

#27
அவற்றுள்
இகுமும் சின்னும் ஏனை இடத்தொடும்
தகு நிலை உடைய என்மனார் புலவர்

#28
அம்ம கேட்பிக்கும்

#29
ஆங்க உரையசை

#30
ஒப்பு இல் போலியும் அ பொருட்டு ஆகும்

#31
யா கா
பிற பிறக்கு அரோ போ மாது என வரூஉம்
ஆ ஏழ் சொல்லும் அசைநிலை கிளவி

#32
ஆக ஆகல் என்பது என்னும்
ஆ-வயின் மூன்றும் பிரிவு இல் அசைநிலை

#33
ஈர் அளபு இசைக்கும் இறுதியில் உயிரே
ஆ இயல் நிலையும் காலத்தானும்
அளபெடை நிலையும் காலத்தானும்
அளபெடை இன்றி தான் வரும்-காலையும்
உள என மொழிப பொருள் வேறுபடுதல் ………………………..5
குறிப்பின் இசையான் நெறிப்பட தோன்றும்

#34
நன்று ஈற்று ஏயும் அன்று ஈற்று ஏயும்
அந்து ஈற்று ஓவும் அன் ஈற்று ஓவும்
அன்ன பிறவும் குறிப்பொடு கொள்ளும்

#35
எச்ச உம்மையும் எதிர்மறை உம்மையும்
தத்தமுள் மயங்கும் உடனிலை இலவே

#36
எஞ்சுபொருள் கிளவி செஞ்சொல் ஆயின்
பிற்பட கிளவார் முற்பட கிளத்தல்

#37
முற்றிய உம்மை தொகைச்சொல் மருங்கின்
எச்ச கிளவி உரித்தும் ஆகும்

#38
ஈற்று நின்று இசைக்கும் ஏ என் இறுதி
கூற்று-வயின் ஓர் அளபு ஆகலும் உரித்தே

#39
உம்மை எண்ணும் என என் எண்ணும்
தம்-வயின் தொகுதி கடப்பாடு இலவே

#40
எண் ஏகாரம் இடையிட்டு கொளினும்
எண்ணு குறித்து இயலும் என்மனார் புலவர்

#41
உம்மை தொக்க எனா என் கிளவியும்
ஆ ஈறு ஆகிய என்று என் கிளவியும்
ஆ இரு கிளவியும் எண்ணு-வழி பட்டன

#42
அவற்றின் வரூஉம் எண்ணின் இறுதியும்
பெயர்க்கு உரி மரபின் செவ்வெண் இறுதியும்
ஏயின் ஆகிய எண்ணின் இறுதியும்
யா-வயின் வரினும் தொகை இன்று இயலா

#43
உம்மை எண்ணின் உருபு தொகல் வரையார்

#44
உம் உந்து ஆகும் இடனும்-மார் உண்டே

#45
வினையொடு நிலையினும் எண்ணு நிலை திரியா
நினையல் வேண்டும் அவற்று அவற்று இயல்பே

#46
என்றும் எனவும் ஒடுவும் தோன்றி
ஒன்று வழி உடைய எண்ணினுள் பிரிந்தே

#47
அவ்வ சொல்லிற்கு அவைஅவை பொருள் என
மெய் பெற கிளந்த இயல ஆயினும்
வினையொடும் பெயரொடும் நினைய தோன்றி
திரிந்து வேறு வரினும் தெரிந்தனர் கொளலே

#48
கிளந்த அல்ல வேறு பிற தோன்றினும்
கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே

8. உரியியல்


#1
உரிச்சொல் கிளவி விரிக்கும்-காலை
இசையினும் குறிப்பினும் பண்பினும் தோன்றி
பெயரினும் வினையினும் மெய் தடுமாறி
ஒரு சொல் பல பொருட்கு உரிமை தோன்றினும்
பல சொல் ஒரு பொருட்கு உரிமை தோன்றினும்………………………..5
பயிலாதவற்றை பயின்றவை சார்த்தி
தம்தம் மரபின் சென்று நிலை மருங்கின்
எ சொல் ஆயினும் பொருள் வேறு கிளத்தல்

#2
வெளிப்படு சொல்லே கிளத்தல் வேண்டா
வெளிப்பட வாரா உரிச்சொல் மேன

#3
அவை-தாம்
உறு தவ நனி என வரூஉம் மூன்றும்
மிகுதி செய்யும் பொருள என்ப

#4
உரு உட்கு ஆகும் புரை உயர்பு ஆகும்

#5
குருவும் கெழுவும் நிறன் ஆகும்மே

#6
செல்லல் இன்னல் இன்னாமையே

#7
மல்லல் வளனே ஏ பெற்று ஆகும்

#8
உகப்பே உயர்தல் உவப்பே உவகை

#9
பயப்பே பயன் ஆம்

#10
பசப்பு நிறன் ஆகும்

#11
இயைபே புணர்ச்சி

#12
இசைப்பு இசை ஆகும்

#13
அலமரல் தெருமரல் ஆ இரண்டும் சுழற்சி

#14
மழவும் குழவும் இளமை பொருள

#15
சீர்த்தி மிகு புகழ் மாலை இயல்பே

#16
கூர்ப்பும் கழிவும் உள்ளது சிறக்கும்

#17
கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள

#18
அதிர்வும் விதிர்ப்பும் நடுக்கம் செய்யும்

#19
வார்தல் போகல் ஒழுகல் மூன்றும்
நேர்பும் நெடுமையும் செய்யும் பொருள

#20
தீர்தலும் தீர்த்தலும் விடல் பொருட்டு ஆகும்

#21
கெடவரல் பண்ணை ஆ இரண்டும் விளையாட்டு

#22
தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை

#23
அவற்றுள்
தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும்

#24
கய என் கிளவி மென்மையும் செய்யும்

#25
நளி என் கிளவி செறிவும் ஆகும்

#26
பழுது பயம் இன்றே

#27
சாயல் மென்மை

#28
முழுது என் கிளவி எஞ்சா பொருட்டே

#29
வம்பு நிலை இன்மை

#30
மாதர் காதல்

#31
நம்பும் மேவும் நசை ஆகும்மே

#32
ஓய்தல் ஆய்தல் நிழத்தல் சாஅய்
ஆ-வயின் நான்கும் உள்ளதன் நுணுக்கம்

#33
புலம்பே தனிமை

#34
துவன்று நிறைவு ஆகும்

#35
முரஞ்சல் முதிர்வே

#36
வெம்மை வேண்டல்

#37
பொற்பே பொலிவு

#38
வறிது சிறிது ஆகும்

#39
எற்றம் நினைவும் துணிவும் ஆகும்

#40
பிணையும் பேணும் பெட்பின் பொருள

#41
பணையே பிழைத்தல் பெருப்பும் ஆகும்

#42
படரே உள்ளல் செலவும் ஆகும்

#43
பையுளும் சிறுமையும் நோயின் பொருள

#44
எய்யாமையே அறியாமையே

#45
நன்று பெரிது ஆகும்

#46
தாவே வலியும் வருத்தமும் ஆகும்

#47
தெவு கொளல் பொருட்டே

#48
தெவ்வு பகை ஆகும்

#49
விறப்பும் உறப்பும் வெறுப்பும் செறிவே

#50
அவற்றுள்
விறப்பே வெரூஉ பொருட்டும் ஆகும்

#51
கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல்
என்று இவை நான்கும் அரவ பொருள

#52
அவற்றுள்
அழுங்கல் இரக்கமும் கேடும் ஆகும்

#53
கழும் என் கிளவி மயக்கம் செய்யும்

#54
செழுமை வளனும் கொழுப்பும் ஆகும்

#55
விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும்

#56
கருவி தொகுதி

#57
கம நிறைந்து இயலும்

#58
அரியே ஐம்மை

#59
கவவு அகத்திடுமே

#60
துவைத்தலும் சிலைத்தலும் இயம்பலும் இரங்கலும்
இசை பொருள் கிளவி என்மனார் புலவர்

#61
அவற்றுள்
இரங்கல் கழிந்த பொருட்டும் ஆகும்

#62
இலம்பாடு ஒற்கம் ஆ இரண்டும் வறுமை

#63
ஞெமிர்தலும் பாய்தலும் பரத்தல் பொருள

#64
கவர்வு விருப்பு ஆகும்

#65
சேரே திரட்சி

#66
வியல் என் கிளவி அகல பொருட்டே

#67
பேம் நாம் உரும் என வரூஉம் கிளவி
ஆ முறை மூன்றும் அச்ச பொருள

#68
வய வலி ஆகும்

#69
வாள் ஒளி ஆகும்

#70
துய என் கிளவி அறிவின் திரிபே

#71
உயாவே உயங்கல்

#72
உசாவே சூழ்ச்சி

#73
வயா என் கிளவி வேட்கை பெருக்கம்

#74
கறுப்பும் சிவப்பும் வெகுளி பொருள

#75
நிறத்து உரு உணர்த்தற்கும் உரிய என்ப

#76
நொசிவும் நுழைவும் நுணங்கும் நுண்மை

#77
புனிறு என் கிளவி ஈன்றணிமை பொருட்டே

#78
நனவே களனும் அகலமும் செய்யும்

#79
மதவே மடனும் வலியும் ஆகும்

#80
மிகுதியும் வனப்பும் ஆகலும் உரித்தே

#81
புதிதுபடல் பொருட்டே யாணர் கிளவி

#82
அமர்தல் மேவல்

#83
யாணு கவின் ஆம்

#84
பரவும் பழிச்சும் வழுத்தின் பொருள

#85
கடி என் கிளவி
வரைவே கூர்மை காப்பே புதுமை
விரைவே விளக்கம் மிகுதி சிறப்பே
அச்சம் முன்தேற்று ஆ ஈர் ஐந்தும்
மெய்ப்பட தோன்றும் பொருட்டு ஆகும்மே

#86
ஐயமும் கரிப்பும் ஆகலும் உரித்தே

#87
ஐ வியப்பு ஆகும்

#88
முனைவு முனிவு ஆகும்

#89
வையே கூர்மை

#90
எறுழ் வலி ஆகும்

#91
மெய் பெற கிளந்த உரிச்சொல் எல்லாம்
முன்னும் பின்னும் வருபவை நாடி
ஒத்த மொழியான் புணர்த்தனர் உணர்த்தல்
தம்தம் மரபின் தோன்றும்-மன் பொருளே

#92
கூறிய கிளவி பொருள் நிலை அல்ல
வேறு பிற தோன்றினும் அவற்றொடு கொளலே

#93
பொருட்கு பொருள் தெரியின் அது வரம்பு இன்றே

#94
பொருட்கு திரிபு இல்லை உணர்த்த வல்லின்

#95
உணர்ச்சி வாயில் உணர்வோர் வலித்தே

#96
மொழி பொருள் காரணம் விழிப்ப தோன்றா

#97
எழுத்து பிரிந்து இசைத்தல் இவண் இயல்பு இன்றே

#98
அன்ன பிறவும் கிளந்த அல்ல
பல் முறையானும் பரந்தன வரூஉம்
உரிச்சொல் எல்லாம் பொருட்குறை கூட்ட
இயன்ற மருங்கின் இனைத்து என அறியும்
வரம்பு தமக்கு இன்மையின் வழி நனி கடைப்பிடித்து………………………..5
ஓம்படை ஆணையின் கிளந்தவற்று இயலான்
பாங்குற உணர்தல் என்மனார் புலவர்

9. எச்சவியல்


#1
இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல் என்று
அனைத்தே செய்யுள் ஈட்ட சொல்லே

#2
அவற்றுள்
இயற்சொல்-தாமே
செந்தமிழ் நிலத்து வழக்கொடு சிவணி
தம் பொருள் வழாமை இசைக்கும் சொல்லே

#3
ஒரு பொருள் குறித்த வேறு சொல் ஆகியும்
வேறு பொருள் குறித்த ஒரு சொல் ஆகியும்
இரு பாற்று என்ப திரிசொல் கிளவி

#4
செந்தமிழ் சேர்ந்த பன்னிரு நிலத்தும்
தம் குறிப்பினவே திசைச்சொல் கிளவி

#5
வடசொல் கிளவி வட எழுத்து ஒரீஇ
எழுத்தொடு புணர்ந்த சொல் ஆகும்மே

#6
சிதைந்தன வரினும் இயைந்தன வரையார்

#7
அ நா சொல்லும் தொடுக்கும்-காலை
வலிக்கும் வழி வலித்தலும் மெலிக்கும் வழி மெலித்தலும்
விரிக்கும் வழி விரித்தலும் தொகுக்கும் வழி தொகுத்தலும்
நீட்டும் வழி நீட்டலும் குறுக்கும் வழி குறுக்கலும்
நாட்டல் வலிய என்மனார் புலவர் ………………………..5

#8
நிரல்நிறை சுண்ணம் அடிமறி மொழிமாற்று
அவை நான்கு என்ப மொழி புணர் இயல்பே

#9
அவற்றுள்
நிரல்நிறை-தானே
வினையினும் பெயரினும் நினைய தோன்றி
சொல் வேறு நிலைஇ பொருள் வேறு நிலையல்

#10
சுண்ணம்-தானே
பட்டாங்கு அமைந்த ஈர் அடி எண் சீர்
ஒட்டு வழி அறிந்து துணித்தனர் இயற்றல்

#11
அடிமறி செய்தி அடி நிலை திரிந்து
சீர் நிலை திரியாது தடுமாறும்மே

#12
பொருள் தெரி மருங்கின்
ஈற்று அடி இறு சீர் எருத்து-வயின் திரியும்
தோற்றமும் வரையார் அடிமறியான

#13
மொழிமாற்று இயற்கை
சொல் நிலை மாற்றி பொருள் எதிர் இயைய
முன்னும் பின்னும் கொள்-வழி கொளாஅல்

#14
த ந நு எ எனும் அவை முதல் ஆகிய
கிளை நுதல் பெயரும் பிரிப்ப பிரியா

#15
இசைநிறை அசைநிலை பொருளொடு புணர்தல் என்று
அவை மூன்று என்ப ஒரு சொல் அடுக்கே

#16
வேற்றுமைத்தொகையே உவமத்தொகையே
வினையின்தொகையே பண்பின்தொகையே
உம்மைத்தொகையே அன்மொழித்தொகை என்று
அ ஆறு என்ப தொகைமொழி நிலையே

#17
அவற்றுள்
வேற்றுமைத்தொகையே வேற்றுமை இயல

#18
உவமத்தொகையே உவம இயல

#19
வினையின்தொகுதி காலத்து இயலும்

#20
வண்ணத்தின் வடிவின் அளவின் சுவையின் என்று
அன்ன பிறவும் அதன் குணம் நுதலி
இன்னது இது என வரூஉம் இயற்கை
என்ன கிளவியும் பண்பின்தொகையே

#21
இரு பெயர் பல பெயர் அளவின் பெயரே
எண்ணியற்பெயரே நிறைப்பெயர் கிளவி
எண்ணின்பெயரொடு அ அறு கிளவியும்
கண்ணிய நிலைத்தே உம்மைத்தொகையே

#22
பண்பு தொக வரூஉம் கிளவியானும்
உம்மை தொக்க பெயர்-வயினானும்
வேற்றுமை தொக்க பெயர்-வயினானும்
ஈற்று நின்று இயலும் அன்மொழித்தொகையே

#23
அவை-தாம்
முன் மொழி நிலையலும் பின் மொழி நிலையலும்
இரு மொழி மேலும் ஒருங்குடன் நிலையலும்
அ மொழி நிலையாது அல் மொழி நிலையலும்
அ நான்கு என்ப பொருள் நிலை மரபே

#24
எல்லா தொகையும் ஒரு சொல் நடைய

#25
உயர்திணை மருங்கின் உம்மைத்தொகையே
பலர்சொல் நடைத்து என மொழிமனார் புலவர்

#26
வாரா மரபின வர கூறுதலும்
என்னா மரபின என கூறுதலும்
அன்னவை எல்லாம் அவற்றுஅவற்று இயல்பான்
இன்ன என்னும் குறிப்புரை ஆகும்

#27
இசை படு பொருளே நான்கு வரம்பு ஆகும்

#28
விரை சொல் அடுக்கே மூன்று வரம்பு ஆகும்

#29
கண்டீர் என்றா கொண்டீர் என்றா
சென்றது என்றா போயிற்று என்றா
அன்றி அனைத்தும் வினாவொடு சிவணி
நின்ற வழி அசைக்கும் கிளவி என்ப

#30
கேட்டை என்றா நின்றை என்றா
காத்தை என்றா கண்டை என்றா
அன்றி அனைத்தும் முன்னிலை அல் வழி
முன்னுற கிளந்த இயல்பு ஆகும்மே

#31
இறப்பின் நிகழ்வின் எதிர்வின் என்ற
சிறப்பு உடை மரபின் அ மு காலமும்
தன்மை முன்னிலை படர்க்கை என்னும்
அ மூ இடத்தான் வினையினும் குறிப்பினும்
மெய்ம்மையானும் இ இரண்டு ஆகும் ………………………..5
அ ஆறு என்ப முற்று இயல் மொழியே

#32
எ-வயின் வினையும் அ இயல் நிலையும்

#33
அவை-தாம்
தம்தம் கிளவி அடுக்குந வரினும்
எ திறத்தானும் பெயர் முடிபினவே

#34
பிரிநிலை வினையே பெயரே ஒழியிசை
எதிர்மறை உம்மை எனவே சொல்லே
குறிப்பே இசையே ஆ ஈர்_ஐந்தும்
நெறிப்பட தோன்றும் எஞ்சு பொருள் கிளவி

#35
அவற்றுள்
பிரிநிலை எச்சம் பிரிநிலை முடிபின

#36
வினையெஞ்சு கிளவிக்கு வினையும் குறிப்பும்
நினைய தோன்றிய முடிபு ஆகும்மே
ஆ-வயின் குறிப்பே ஆக்கமொடு வருமே

#37
பெயரெஞ்சுகிளவி பெயரொடு முடிமே

#38
ஒழியிசை எச்சம் ஒழியிசை முடிபின

#39
எதிர்மறை எச்சம் எதிர்மறை முடிபின

#40
உம்மை எச்சம் இரு ஈற்றானும்
தன் வினை ஒன்றிய முடிபு ஆகும்மே

#41
தன் மேல் செஞ்சொல் வரூஉம்-காலை
நிகழும் காலமொடு வாரா காலமும்
இறந்த காலமொடு வாரா காலமும்
மயங்குதல் வரையார் முறைநிலையான

#42
என என் எச்சம் வினையொடு முடிமே

#43
எஞ்சிய மூன்றும் மேல் வந்து முடிக்கும்
எஞ்சு பொருள் கிளவி இல என மொழிப

#44
அவை-தாம்
தம்தம் குறிப்பின் எச்சம் செப்பும்

#45
சொல் என் எச்சம் முன்னும் பின்னும்
சொல் அளவு அல்லது எஞ்சுதல் இன்றே

#46
அவையல் கிளவி மறைத்தனர் கிளத்தல்

#47
மறைக்கும்-காலை மரீஇயது ஒராஅல்

#48
ஈ தா கொடு என கிளக்கும் மூன்றும்
இரவின் கிளவி ஆகு இடன் உடைய

#49
அவற்றுள்
ஈ என் கிளவி இழிந்தோன் கூற்றே

#50
தா என் கிளவி ஒப்போன் கூற்றே

#51
கொடு என் கிளவி உயர்ந்தோன் கூற்றே

#52
கொடு என் கிளவி படர்க்கை ஆயினும்
தன்னை பிறன் போல் கூறும் குறிப்பின்
தன்னிடத்து இயலும் என்மனார் புலவர்

#53
பெயர்நிலை கிளவியின் ஆஅகுநவும்
திசைநிலை கிளவியின் ஆஅகுநவும்
தொல் நெறி மொழி-வயின் ஆஅகுநவும்
மெய் நிலை மயக்கின் ஆஅகுநவும்
மந்திர பொருள்-வயின் ஆஅகுநவும் ………………………..5
அன்றி அனைத்தும் கடப்பாடு இலவே

#54
செய்யாய் என்னும் முன்னிலை வினைச்சொல்
செய் என் கிளவி ஆகு இடன் உடைத்தே

#55
முன்னிலை முன்னர் ஈயும் ஏயும்
அ நிலை மரபின் மெய் ஊர்ந்து வருமே

#56
கடி சொல் இல்லை காலத்து படினே

#57
குறைச்சொல் கிளவி குறைக்கும் வழி அறிதல்

#58
குறைத்தன ஆயினும் நிறை பெயர் இயல

#59
இடைச்சொல் எல்லாம் வேற்றுமை சொல்லே

#60
உரிச்சொல் மருங்கினும் உரியவை உரிய

#61
வினையெஞ்சு கிளவியும் வேறு பல் குறிய

#62
உரையிடத்து இயலும் உடனிலை அறிதல்

#63
முன்னத்தின் உணரும் கிளவியும் உளவே
இன்ன என்னும் சொல் முறையான

#64
ஒரு பொருள் இரு சொல் பிரிவு இல வரையார்

#65
ஒருமை சுட்டிய பெயர் நிலை கிளவி
பன்மைக்கு ஆகும் இடனும்-மார் உண்டே

#66
முன்னிலை சுட்டிய ஒருமை கிளவி
பன்மையொடு முடியினும் வரை நிலை இன்றே
ஆற்றுப்படை மருங்கின் போற்றல் வேண்டும்

#67
செய்யுள் மருங்கினும் வழக்கியல் மருங்கினும்
மெய் பெற கிளந்த கிளவி எல்லாம்
பல் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது
சொல் வரைந்து அறிய பிரித்தனர் காட்டல்
***சொல்லதிகாரம் முற்றிற்று