இறையனார் அகப்பொருள்

1 களவு

#1
அன்பின் ஐந்திணை களவு எனப்படுவது
அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள்
கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர்

#2
அதுவே
தானே அவளே தமியர் காண
காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல்

#3
ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின்
பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும்
பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று
ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே

#4
அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல்
எவ்விடத்தானும் களவிற்கு இல்லை

#5
புணர்ந்த பின்றை ஆங்ஙணம் ஒழுகாது
பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து
இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே

#6
இரந்து குறையுறாது கிழவியும் தோழியும்
ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி
பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய்
புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து
மதியுடம்படுத்தற்கும் உரியன் என்ப

#7
முன்னுற உணர்தல் குறையுற உணர்தல்
இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று
அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி

#8
ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து
தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை

#9
முன்னுற உணரினும் அவன் குறையுற்ற
பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது

#10
உள்ளத்து உணர்ச்சி தெள்ளிதின் கரந்து
கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே
குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன

#11
தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு
முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே

#12
குறையுறும் கிழவனை உணர்ந்த தோழி
சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும்
என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என
முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும்
மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ
நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும்
அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும்
படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும்
அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை
முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப

#13
குறையுறு புணர்ச்சி தோழி தேஎத்து
கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன

#14
தோழிக்கு உரியவை கோள்தாய் தேஎத்து
மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே

#15
முற்பட புணராத சொல் இன்மையின்
கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே

#16
களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே
வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன

#17
அல்ல குறிப்படுதலும் அவ்வயின் உரித்தே
அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன

#18
குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும்
அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப

#19
இரவுக்குறியே இல்-வரை இகவாது

#20
பகற்குறி-தானே இகப்பினும் வரையார்

#21
இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது
கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை

#22
அம்பலும் அலரும் களவு

#23
வெளிப்பட்ட பின்றையும் உரிய கிளவி

#24
களவு வெளிப்படா முன்னுறு வரைதல்
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே

#25
பட்ட பின்றை வரையா கிழவன்
நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும்
பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும்
புரைவது என்ப கற்பால் ஆன

#26
வெளிப்படை-தானே விரிக்கும்-காலை
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு
அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே

#27
அவருள்
தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப

#28
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும்
முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை

#29
காப்பு கைமிக்கு காமம் பெருகினும்
நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும்
வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும்
அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும்
அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ
அறத்தொடுநிற்றல் தோழிக்கும் உரித்தே

#30
காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியும்
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும்
ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும்
இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும்
கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும்
தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும்
அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ
தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம்
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப

#31
ஆறு இன்னாமையும் ஊறும் அச்சமும்
தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை

#32
களவினுள் தவிர்ச்சி வரைவின் நீட்டம்
திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப

#33
களவினுள் தவிர்ச்சி கிழவோற்கு இல்லை

2 கற்பு

#34
கற்பினுள் துறவே கடிவரைவு இன்றே

#35
ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று
ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே

#36
அவற்றுள்
ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய

#37
வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே

#38
அரசர் அல்லா ஏனையோர்க்கும்
புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன

#39
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று
ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய

#40
காதல் பரத்தை எல்லார்க்கும் உரித்தே

#41
பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு
உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல்

#42
பரத்தையின் பிரிவே நிலத்திரிவு இன்றே

#43
பரத்தையின் பிரிந்த கிழவோன் மனைவி
பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும்
நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே

#44
கற்பினுள் பிரிந்தோன் பரத்தையின் மறுத்தந்து
அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே

#45
புகழும் கொடுமையும் கிழவோன் மேன

#46
கொடுமை இல்லை கிழவி மேன

#47
கிழவோன் முன்னர் கிழத்தி தற்புகழ்தல்
புலவி காலத்து புரைவது அன்றே

#48
நாடும் ஊரும் இல்லும் சுட்டி
தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே

#49
அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே

#50
உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின்
புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார்

#51
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின்
களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின்
திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார்

#52
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும்
ஒழிந்தார் அறியவும் அறியாமையும்
கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப

#53
எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின்
பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று

#54
வன்புறை குறித்த வாயில் எல்லாம்
அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின்
சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர்

#55
சிறைப்புறம் குறியா தோன்றலும் உளவே
அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன

#56
திணையே கைகோள் கூற்றே கேட்போர்
இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே
அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே

#57
அவற்றுள்
எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய

#58
சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம்

#59
முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம்
எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து
கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும்
கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே

#60
களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர்
உளம் நிகழ் அன்பின் உயர்ச்சி மேன

அடிகள் – 148
சொற்கள் – 633
தனிச் சொற்கள் – 425