குறுந்தொகைக்காட்சிகள்

 1. பாடல் 3 – நிலத்தினும் பெரிதே
 2. பாடல் 18 – வேரல் வேலி
 3. பாடல் 21 – வண்டுபடத் ததைந்த
 4. பாடல் 27 – கன்றும் உண்ணாது
 5. பாடல் 40 – யாயும் ஞாயும்
 6. பாடல் 41 – காதலர் உழையராக
 7. பாடல் 49 – அணில் பல் அன்ன
 8. பாடல் 54 – யானே ஈண்டையேனே
 9. பாடல் 58 – இடிக்கும் கேளிர்
 10. பாடல் 85 – யாரினும் இனியன்
 11. பாடல் 87 மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர்-
 12. பாடல் 111 – மென்தோள் நெகிழ்த்த செல்லல்
 13. பாடல் 119 – சிறுவெள் அரவின்
 14. பாடல் 156 – பார்ப்பன மகனே
 15. பாடல் 167 – முளி தயிர் பிசைந்த
 16. பாடல் 176 – ஒருநாள் வாரலன்
 17. பாடல் 196 – வேம்பின் பைங்காய்
 18. பாடல் 246 – பெருங்கடற்கரையது
 19. பாடல் 305 – கண்தர வந்த காம ஒள்ளெரி
 20. பாடல் 374 – எந்தையும் யாயும் உணரக் காட்டி

Related posts