வா – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வா 1
வாக்கு 1
வாகனத்தார்க்கும் 1
வாகனத்தானை 1
வாகனத்தில் 1
வாகனத்தின் 1
வாகனத்து 1
வாகனர்க்கும் 1
வாகனை 1
வாகான 1
வாகு 1
வாங்க 1
வாங்கவே 1
வாங்காள் 1
வாங்கி 5
வாங்கியே 1
வாச 1
வாசம் 1
வாசர் 3
வாசல் 3
வாசல்-தொறும் 1
வாசலில் 2
வாட்கார 1
வாட்டமில்லா 1
வாட 1
வாடாமாலை 1
வாடை 2
வாணி 1
வாதவூரான் 1
வாம 1
வாய் 6
வாய்க்கு 1
வாய்ப்பான 1
வாய்மதமோ 1
வாயால் 2
வாயில் 2
வார் 4
வார்த்தை 3
வாராத 1
வாராது 1
வாராய் 7
வாரி 1
வாரியை 1
வாரை 1
வால் 1
வால 2
வாவி-தொறும் 1
வாழ் 4
வாழ்த்தி 1
வாழ்த்துகிறேன் 12
வாழ்ந்தாய் 1
வாழ 1
வாழவல்லான்குடி 1
வாழி 8
வாழும் 3
வாழை 4
வாழைக்குருத்தில் 1
வாழையில் 1
வாள் 4
வாள்_நுதலாள் 1
வாளை 1
வான் 4
வானரங்கள் 1
வானவர் 3
வானவர்க்கு 1
வானவரை 1
வானின் 2
வானுலகில் 2

வா (1)

வா என்று கைச்சுருள் தா என்று வாங்காள் மனக்குறி கண்டு நகக்குறி வைத்த பின் – குற்-குறவஞ்சி:2 330/3

மேல்

வாக்கு (1)

வாக்கு எழுந்த குறுமுனிக்கா மறி எழுந்த கரம் காட்டும் வள்ளலார் சீர் – குற்-குறவஞ்சி:2 4/2

மேல்

வாகனத்தார்க்கும் (1)

ஆகு_வாகனத்தார்க்கும் தோகை_வாகனர்க்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 185/2

மேல்

வாகனத்தானை (1)

ஆனை_வாகனத்தானை வானுலகில் இருத்தும் – குற்-குறவஞ்சி:2 185/1

மேல்

வாகனத்தில் (1)

வாகனத்தில் ஏறிவரும் யோக புருடன் அவன் – குற்-குறவஞ்சி:2 233/1

மேல்

வாகனத்தின் (1)

வாகனத்தின் மால் விடைக்கு லோகம் ஒக்க ஓரடி காண் மானே – குற்-குறவஞ்சி:2 79/2

மேல்

வாகனத்து (1)

அடல் குலாவிய தோகை வாகனத்து அரசு வேல் வலம் வாங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 9/2

மேல்

வாகனர்க்கும் (1)

ஆகு_வாகனத்தார்க்கும் தோகை_வாகனர்க்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 185/2

மேல்

வாகனை (1)

வாகனை கண்டு உருகுதையோ ஒரு மயக்கமதாய் வருகுதையோ – குற்-குறவஞ்சி:2 55/1

மேல்

வாகான (1)

வாகான சிங்கனை மேவிக்கொண்டு வங்கார நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 261/2

மேல்

வாகு (1)

வாகு குழல் பின்னல் கண்டாய் வெண்ணிலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 66/2

மேல்

வாங்க (1)

பன்னிரு கை வேல் வாங்க பதினொருவர் படை தாங்க பத்து திக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:1 2/1

மேல்

வாங்கவே (1)

அடல் குலாவிய தோகை வாகனத்து அரசு வேல் வலம் வாங்கவே
படலை மார்பினில் கொன்றை மாலிகை பதக்கம் மணி ஒளி தேங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 9/2,3

மேல்

வாங்காள் (1)

வா என்று கைச்சுருள் தா என்று வாங்காள் மனக்குறி கண்டு நகக்குறி வைத்த பின் – குற்-குறவஞ்சி:2 330/3

மேல்

வாங்கி (5)

பத்து அடி பின்னே வாங்கி பந்தடி பயில்கின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 39/4
கொலை மதர் கண் மை எழுதி மாத்திரைக்கோல் வாங்கி மணி கூடை தாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 116/2
வாரை சேர்ந்த முலைக்கு இணையாகும் மலையை சேர்ந்து சிலை ஒன்று வாங்கி
நீரை சேர்ந்த மழை தாரை அம்பொடு நீள கொண்டல் அம் தேர் ஏறி வெய்யவன் – குற்-குறவஞ்சி:2 155/2,3
கக்கா என்று ஓலமிடும் குருவி கொக்குக்கு ஏற்ற கண்ணி கையில் வாங்கி
தொக்கான நடை நடந்து திரிகூடமலை குறவன் தோன்றினானே – குற்-குறவஞ்சி:2 251/3,4
கலிகளும் கதையும் பேசி கையிலே ஈட்டி வாங்கி
எலிகளை துரத்தும் வீரன் ஈப்புலி நூவன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 258/3,4

மேல்

வாங்கியே (1)

மரு மாலை வாங்கியே வாராய் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 108/2

மேல்

வாச (1)

கூழை வாச பலாவினில் பாய கொழும் பலா கனி வாழையில் சாய – குற்-குறவஞ்சி:2 156/2

மேல்

வாசம் (1)

தேன் அலர் சண்பக வாசம் வானுலகில் வெடிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 135/2

மேல்

வாசர் (3)

பீட வாசர் திரிகூடராசர் சித்தம் உருக்குமே – குற்-குறவஞ்சி:2 38/4
நீடு பலவு ஈசர் கயிலாசகிரி வாசர்
நிலை தங்கும் திரிகூடமலை எங்கள் மலையே – குற்-குறவஞ்சி:2 140/1,2
வார்த்தை விசேடங்கள் கற்ற மலை குறவஞ்சி கொடியே வருக்கை வாசர்
கீர்த்தி விசேடம் பெரிய கிளை விசேடத்தை இனி கிளத்துவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 180/3,4

மேல்

வாசல் (3)

வாசல் கட்டியக்காரன் வந்தனனே – குற்-குறவஞ்சி:2 3/2
சந்திரரும் சூரியரும் வந்து இறங்கும் வாசல் கண்டு ஆய் மானே – குற்-குறவஞ்சி:2 79/4
சேனை மகபதி வாசல் ஆனை பெறும் பிடிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 187/1

மேல்

வாசல்-தொறும் (1)

வாசல்-தொறும் காத்திருக்கும் கண்டாய் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 100/2

மேல்

வாசலில் (2)

அப்பனே மேலை வாசலில் அரசே – குற்-குறவஞ்சி:2 223/7
எந்தையார் வாசலில் பிள்ளையார் செய்வித்து இரண்டு குறிஞ்சி படித்துறையும் செய்த – குற்-குறவஞ்சி:2 282/2

மேல்

வாட்கார (1)

சேனை பெற்ற வாட்கார சிங்கனுக்கு கண்ணி கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 292/3

மேல்

வாட்டமில்லா (1)

வாட்டமில்லா பண்ணை பாட்டப்புறவு எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 265/2

மேல்

வாட (1)

வாட காண்பது மின்னார் மருங்கு வருந்த காண்பது சூலுளை சங்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 162/2

மேல்

வாடாமாலை (1)

ஆசைகொண்டு பாரில் வீழ்ந்தாள் நேச மான் என்பார் விளையாடாள் பாடாள் வாடாமாலை சூடாள் காண் என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 57/1

மேல்

வாடை (2)

பேறான சூளை மருந்தாகிலும் பிறர் பேசாமல் வாடை பொடியாகிலும் அரை – குற்-குறவஞ்சி:2 300/3
வாடை மருந்து பொடியும் அம்மி ஊர் மரப்பாவை பின்தொடர மாய பொடியும் – குற்-குறவஞ்சி:2 339/1

மேல்

வாணி (1)

கஞ்சயோனி உதிக்கின்ற நாடு கமலை வாணி துதிக்கின்ற நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 159/2

மேல்

வாதவூரான் (1)

பித்தன் அடி துணை சேர்ந்த வாதவூரான் அடிகள் பேணுவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 6/4

மேல்

வாம (1)

கடுக்கையார் திரிகூடத்தில் காமத்தால் வாம கள்ளை – குற்-குறவஞ்சி:2 317/1

மேல்

வாய் (6)

அடி இணை மலரும் செவ் வாய் ஆம்பலும் சிவப்பினாளை – குற்-குறவஞ்சி:1 7/1
வீழி கொண்ட செம் கனி வாய் மிக்க குறவஞ்சி பழம் – குற்-குறவஞ்சி:2 217/3
காமி என்றாய் குறவஞ்சி வாய் மதியாமல் – குற்-குறவஞ்சி:2 237/2
கட்டான திரிகூட சிங்கன் முன்னே மட்டு ஈ வாய் நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 262/2
செவ் வாய் கரும்பை அநுராக வஞ்சியை – குற்-குறவஞ்சி:2 325/3
நாக்கு துடிக்குது உன் நல் வாய் இதழுக்கு சிங்கி உன்றன் – குற்-குறவஞ்சி:2 390/1

மேல்

வாய்க்கு (1)

வாய்க்கு ருசிப்பது மாலை கள் அல்லவோ சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 390/2

மேல்

வாய்ப்பான (1)

வரி சிலை குளுவரில் கவண்டன் மல்லன் வாய்ப்பான நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 260/2

மேல்

வாய்மதமோ (1)

வண்மையோ வாய்மதமோ வித்தைமதமோ என் முன் – குற்-குறவஞ்சி:2 241/1

மேல்

வாயால் (2)

இலவுக்கும் சிவந்த வாயால் எனக்கு ஒரு குறிசொல்வாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 198/4
கூழை உண்ட வாயால் குறியை விண்டு சொல்வாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 217/4

மேல்

வாயில் (2)

துடிக்குது என் உதடு நாவும் சொல்லு சொல் எனவே வாயில்
இடிக்குது குறளி அம்மே இனி குறிசொல்ல கேளே – குற்-குறவஞ்சி:2 224/3,4
வாயில் அடிபட்டு இடிபட்டு உதைபட்டு வானவர் தானவர் போனது போலவே – குற்-குறவஞ்சி:2 312/2

மேல்

வார் (4)

வார் சடை ஈது அல்ல கார் குழல் பின்னல் காண் மன்மதா நெற்றி – குற்-குறவஞ்சி:2 71/1
வயிற்றுக்கு இத்தனை போதும் கஞ்சி வார் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 200/2
வார் ஆடும் கொங்கைக்கு சந்தனம் பூசாள் மறுத்து நான் பூசினும் பூசலாகாது என்பாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 331/2
வார் வாழும் தனத்தி குழல்வாய்மொழி அம்பிகை வாழி வதுவை சூட்டும் – குற்-குறவஞ்சி:2 410/1

மேல்

வார்த்தை (3)

சொன்னவர்க்கு இணங்க வார்த்தை சொல்லவும் படித்துக்கொண்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 86/2
வார்த்தை விசேடங்கள் கற்ற மலை குறவஞ்சி கொடியே வருக்கை வாசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 180/3
நாட்டானபேர்க்கான வார்த்தை நான் அறியேனோ – குற்-குறவஞ்சி:2 229/2

மேல்

வாராத (1)

மலையை கரையப்பண்ணுவேன் குமரிகட்கு வாராத முலைகளும் வரப்பண்ணுவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/1

மேல்

வாராது (1)

உறங்க உறக்கமும் வாராது மாயம்செய்தாரை – குற்-குறவஞ்சி:2 89/1

மேல்

வாராய் (7)

தூது நீ சொல்லி வாராய் பெண்ணே குற்றாலர் முன் போய் – குற்-குறவஞ்சி:2 87/1
தூது நீ சொல்லி வாராய் – குற்-குறவஞ்சி:2 87/2
மரு மாலை வாங்கியே வாராய் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 108/2
அம்மே அம்மே சொல்ல வாராய் வெள்ளச்சி அம்மே உனக்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 203/1
இங்கே வாராய் என் கண்ணே இங்கே வாராய் – குற்-குறவஞ்சி:2 349/1
இங்கே வாராய் என் கண்ணே இங்கே வாராய் – குற்-குறவஞ்சி:2 349/1
இங்கே வாராய் மலர் செம் கை தாராய் மோக – குற்-குறவஞ்சி:2 350/1

மேல்

வாரி (1)

ஏரி நீர் செழிக்க வாரி நீர் கொழிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/5

மேல்

வாரியை (1)

சங்கீத வாரியை இங்கித நாரியை சல்லாபக்காரியை உல்லாச மோகன – குற்-குறவஞ்சி:2 328/2

மேல்

வாரை (1)

வாரை சேர்ந்த முலைக்கு இணையாகும் மலையை சேர்ந்து சிலை ஒன்று வாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 155/2

மேல்

வால் (1)

சூடக முன்கையில் வால் வளை கண்டு இரு தோள் வளை நின்று ஆட புனை – குற்-குறவஞ்சி:2 42/1

மேல்

வால (2)

வால சுந்தரி குழல்வாய்மொழி அருள் கண் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/15
சோலையில் வசந்த காலம் வால கோகிலம் வந்தால் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 126/1

மேல்

வாவி-தொறும் (1)

வாவி-தொறும் நின்று சிங்கன் வேட்டையாடி வட அருவி ஆற்றுக்கால் வடகால் தென்கால் – குற்-குறவஞ்சி:2 303/3

மேல்

வாழ் (4)

ஆன் ஏறும் செல்வர் திரிகூடநாதர் அணி நகர் வாழ்
மானே வசந்த பசுங்கொடியே வந்தவேளை நன்றே – குற்-குறவஞ்சி:2 212/1,2
அழகு சந்நிதி வாழ் அம்பல விநாயகா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/2
செந்தில் வாழ் முருகா செங்கண்மால் மருகா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/3
முல்லைப்பூம் குழலாளே நல் நகரில் வாழ் முத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 226/1

மேல்

வாழ்த்தி (1)

சிலையிலே தடித்த தடம் புயத்தை வாழ்த்தி செழித்த குறவஞ்சி நாடகத்தை பாட – குற்-குறவஞ்சி:1 5/2

மேல்

வாழ்த்துகிறேன் (12)

வெற்றி மழு படையானை விடையானை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 398/2
வேத சங்க வீதியனை வேதியனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 399/2
மைந்தர் எனும் இறையோனை மறையோனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 400/2
மாமனுக்கு வரிசையிட்ட மாமனை நான் வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 401/2
மாமன் எனவே பகரும் வள்ளல்-தனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 402/2
தேடு அரிய திரிகூடச்செல்வனை யான் வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 403/2
சித்ரசபை நடத்தானை திடத்தானை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 404/2
அனவரத தாண்டவனை ஆண்டவனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 405/2
திரிகூட பரம்பரனை திகம்பரனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 406/2
குற்றாலத்து உறைவானை குருபரனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 407/2
வட அருவி துறையவனை மறையவனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 408/2
மாது குழல்வாய்மொழி சேர் மன்னவனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 409/2

மேல்

வாழ்ந்தாய் (1)

குடித்தவர் போலே வீழ்ந்தாய் கொக்கு நீ படுத்து வாழ்ந்தாய்
அடிக்கொரு நினைவு ஏன் சிங்கா ஆசை பேய் உனை விடாது – குற்-குறவஞ்சி:2 317/2,3

மேல்

வாழ (1)

தம்பம் என்றே நம்பினோரை சதிபண்ணி தாம் வாழ பார்ப்பவர் செல்வங்கள் போலவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 315/1

மேல்

வாழவல்லான்குடி (1)

துய்ய குன்றக்குடி வாழவல்லான்குடி சுரண்டையூர் முதல் உட்கிடை சுற்றியே – குற்-குறவஞ்சி:2 274/3

மேல்

வாழி (8)

வாழி கொண்ட மோக வசந்தவல்லி கை பார்த்து – குற்-குறவஞ்சி:2 217/2
வார் வாழும் தனத்தி குழல்வாய்மொழி அம்பிகை வாழி வதுவை சூட்டும் – குற்-குறவஞ்சி:2 410/1
தார் வாழி திரிகூடத்தார் வாழி குறுமுனிவன் தலைநாள் சொன்ன – குற்-குறவஞ்சி:2 410/2
தார் வாழி திரிகூடத்தார் வாழி குறுமுனிவன் தலைநாள் சொன்ன – குற்-குறவஞ்சி:2 410/2
பேர் வாழி அரசர் செங்கோல் வாழி நல் நகர பேரால் ஓங்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 410/3
பேர் வாழி அரசர் செங்கோல் வாழி நல் நகர பேரால் ஓங்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 410/3
ஊர் வாழி குற்றால தலத்து அடியார் வாழி நீடூழி தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 410/4
ஊர் வாழி குற்றால தலத்து அடியார் வாழி நீடூழி தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 410/4

மேல்

வாழும் (3)

தென்னிலங்கை வாழும் ஒரு கன்னிகை மண்டோதரியாள் மானே அவர் – குற்-குறவஞ்சி:2 80/3
கோல மலை வில்லியார் குற்றாலமலை வாழும் குற – குற்-குறவஞ்சி:2 126/2
வார் வாழும் தனத்தி குழல்வாய்மொழி அம்பிகை வாழி வதுவை சூட்டும் – குற்-குறவஞ்சி:2 410/1

மேல்

வாழை (4)

துட்டன் அரண்மனைக்கு கட்டும் கதலி வாழை தொடையினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 37/2
வாழை சாய்ந்து ஒரு தாழையில் தாக்க வரு விருந்துக்கு உபசரிப்பார் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 156/3
தாழை சோறிட வாழை குருத்திடும் சந்திரசூடர் தென் ஆரியநாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 156/4
மெல்லிய பூம் தொடை வாழை குருத்தை – குற்-குறவஞ்சி:2 369/1

மேல்

வாழைக்குருத்தில் (1)

அருகில் இருந்து கதைகள் நடத்துவார் எடுத்து மாதர் அணைத்து வாழைக்குருத்தில் கிடத்துவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 61/1

மேல்

வாழையில் (1)

கூழை வாச பலாவினில் பாய கொழும் பலா கனி வாழையில் சாய – குற்-குறவஞ்சி:2 156/2

மேல்

வாள் (4)

நஞ்சு பருகி அமுதம் கொடுத்தவர் எனது வாள் விழி – குற்-குறவஞ்சி:2 84/3
கலவிக்கு விழி வாள் கொண்டு காமனை சிங்கி கொள்வாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 198/1
நெட்டழகு வாள் விழியும் நெற்றியின் மேல் கஸ்தூரி – குற்-குறவஞ்சி:2 275/2
பிள்ளை மதி வாள்_நுதலாள் பேசாத வீறு அடங்க – குற்-குறவஞ்சி:2 297/2

மேல்

வாள்_நுதலாள் (1)

பிள்ளை மதி வாள்_நுதலாள் பேசாத வீறு அடங்க – குற்-குறவஞ்சி:2 297/2

மேல்

வாளை (1)

சூழ மேதி இறங்கும் துறையில் சொரியும் பாலை பருகிய வாளை
கூழை வாச பலாவினில் பாய கொழும் பலா கனி வாழையில் சாய – குற்-குறவஞ்சி:2 156/1,2

மேல்

வான் (4)

வான் புனல் குதட்டும் மட குருகினுக்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 115/3
மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வான் கவிகள் கெஞ்சும் – குற்-குறவஞ்சி:2 129/2
வான் இரவி முழைகள்-தொறும் நுழையும் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 143/2
பொன் நிற வான் எங்கும் தம் நிறமாக புரிந்து புவனம் திரிந்து குருகினம் – குற்-குறவஞ்சி:2 266/4

மேல்

வானரங்கள் (1)

வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியொடு கொஞ்சும் – குற்-குறவஞ்சி:2 129/1

மேல்

வானவர் (3)

வானவர் திருக்குற்றாலர் மையலால் வசந்தவல்லி – குற்-குறவஞ்சி:2 59/1
வானவர் குற்றாலர் திருவாசல் மாட நல் பத்தியமும் – குற்-குறவஞ்சி:2 306/2
வாயில் அடிபட்டு இடிபட்டு உதைபட்டு வானவர் தானவர் போனது போலவே – குற்-குறவஞ்சி:2 312/2

மேல்

வானவர்க்கு (1)

மோன வானவர்க்கு எங்கள் கானவர்கள் காட்டும் – குற்-குறவஞ்சி:2 167/1

மேல்

வானவரை (1)

கானவர்கள் விழி எறிந்து வானவரை அழைப்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 130/1

மேல்

வானின் (2)

சைவமுத்திரையை வானின் மேல் தரிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/1
தேனருவி திரை எழும்பி வானின் வழி ஒழுகும் – குற்-குறவஞ்சி:2 131/1

மேல்

வானுலகில் (2)

தேன் அலர் சண்பக வாசம் வானுலகில் வெடிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 135/2
ஆனை_வாகனத்தானை வானுலகில் இருத்தும் – குற்-குறவஞ்சி:2 185/1

மேல்