ர – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரகசியமாய் 1
ரஞ்சித 1
ரதி 2
ரம்பை 1
ரம்பையோ 1
ரவிக்கை 1
ரவிக்கைதனை 1

ரகசியமாய் (1)

மேவும் ஒரு சிவலிங்கம் தேவ ரகசியமாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 165/2

மேல்

ரஞ்சித (1)

வஞ்சி வந்தாள் திரிகூட ரஞ்சித மோகினி முன்னே – குற்-குறவஞ்சி:2 124/1

மேல்

ரதி (2)

உல்லாச மாது ரதி போல் வசந்தவல்லி உருவசியும் நாணவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 32/2
வேடிக்கை காம ரதி போல் திரிகூட வெற்பில் உறை சிங்கி-தனை காட்டாய் ஐயே – குற்-குறவஞ்சி:2 339/4

மேல்

ரம்பை (1)

சிங்கார மோகன பெண்ணாள் வசந்தவல்லி தெய்வ ரம்பை போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 29/2

மேல்

ரம்பையோ (1)

இந்திரையோ இவள் சுந்தரியோ தெய்வ ரம்பையோ மோகினியோ மனம் – குற்-குறவஞ்சி:2 43/1

மேல்

ரவிக்கை (1)

இந்த உடை ரவிக்கை என சந்த முலைக்கு இடுவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 21/2

மேல்

ரவிக்கைதனை (1)

இரு தனத்து ரவிக்கைதனை அரையில் உடை தொடுவார் பின் – குற்-குறவஞ்சி:2 21/1

மேல்