ரா – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ராச்சியமும் 1
ராசவீதியில் 1
ராமநாயகன் 1
ராயா 1

ராச்சியமும் (1)

கன்னடம் தெலுங்கு கலிங்க ராச்சியமும்
தென்னவர் தமிழால் செயத்தம்பம் நாட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/33,34

மேல்

ராசவீதியில் (1)

பெம்மானை நல் நகர் பேர் ராசவீதியில் கண்டு அவர் – குற்-குறவஞ்சி:2 76/1

மேல்

ராமநாயகன் (1)

மேன்மை பெரும் சுந்தரத்தோழன் கட்டளை மிக்க கருவை பதி ராமநாயகன்
நானிலமும் புகழ் தாகம்தீர்த்தானுடன் நல்லூர் வரு சங்கரமூர்த்தி கட்டளை – குற்-குறவஞ்சி:2 285/2,3

மேல்

ராயா (1)

முன்னோடி முருகா வன்னிய ராயா
மன்னிய புலி போல் வரும் பன்றி மாடா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/13,14

மேல்