ம – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மக்கம் 1
மகத்தை 1
மகபதி 1
மகம் 1
மகர 1
மகராசர் 1
மகராசி 1
மகள் 3
மகனார்க்கும் 2
மகா 1
மகிமை 2
மகிழ்ச்சி 1
மகுட 1
மகுடாகமம் 1
மங்கல 1
மங்குலில் 1
மங்கை 3
மங்கைக்கு 1
மங்கையர் 2
மங்கையாம் 1
மஞ்சனை 1
மட்டிலா 1
மட்டு 2
மட்டுப்படாவிடில் 1
மட்டும் 1
மட 2
மடந்தை 1
மடந்தையர் 1
மடம் 1
மடவார் 2
மடவார்க்கு 1
மடி 1
மடித்தது 2
மண்டபத்தான் 1
மண்டலீகரை 1
மண்டிய 1
மண்டுவேன் 1
மண்டோதரியாள் 1
மண்ணில் 2
மண்ணிலே 1
மண்ணுலகத்தவர்க்கும் 1
மண்ணோடே 1
மணக்கோலம் 1
மணமும் 1
மணி 15
மணியபட்டன் 1
மத்தளம் 1
மத்தளம்பாறை 1
மத்து 1
மத 4
மதத்து 1
மதர் 1
மதன் 3
மதன 1
மதனனும் 1
மதனை 1
மதி 14
மதி_கொண்டான் 1
மதியம் 2
மதியாமல் 2
மதில் 1
மதிலும் 1
மதுரம் 1
மதுரித 1
மதுரை 4
மதுரையில் 1
மந்தர 1
மந்தி 1
மந்தியொடு 1
மந்திரம் 1
மந்திரியாகவும் 1
மந்திரியார் 1
மயக்கம் 1
மயக்கமதாய் 1
மயக்கமோ 1
மயக்காதே 1
மயக்கால் 1
மயக்கி 1
மயக்குது 1
மயக்கும் 2
மயக்குவள் 1
மயங்கவே 2
மயங்காரோ 1
மயங்கிக்கிடக்கின்றேன் 1
மயல் 2
மயல்கொண்டாயே 1
மயல்கொண்டாளே 1
மயனும் 1
மயிர் 1
மயில் 4
மயில்_அனார் 1
மயிலி 1
மயிலுக்கு 1
மயிலும் 2
மயிலையும் 1
மயூரமே 1
மரங்கொத்திப்பட்சியும் 1
மரநாய் 1
மரப்பாவை 1
மரமாய் 1
மராடம் 1
மரு 1
மருக்கள் 1
மருகர் 1
மருகா 1
மருங்கில் 1
மருங்கு 1
மருட்டி 1
மருதூர் 2
மருதூர்க்கு 1
மருந்தாகிலும் 1
மருந்து 6
மருந்தும் 2
மருப்பு 1
மருமகனை 1
மல்லன் 1
மல்லாடவே 1
மலர் 11
மலர்ந்த 1
மலரும் 1
மலி 2
மலை 32
மலை-தனில் 1
மலைக்கு 1
மலைகள் 2
மலைச்சாரல் 1
மலைநாட்டார் 1
மலைநாடு 1
மலையரசன்-தனை 1
மலையில் 1
மலையும் 1
மலையே 3
மலையை 5
மவுனநாயகர் 1
மவுனயோகியரும் 1
மழ 1
மழு 4
மழு_ஏற்றவர் 1
மழுவும் 1
மழை 3
மற்றொரு 1
மற 1
மறக்கவும் 1
மறந்தாய் 1
மறந்தால் 1
மறந்து 1
மறந்துவிட்டேன் 1
மறி 2
மறிக்கும் 1
மறு 2
மறுகிவிட்டேனே 1
மறுகினில் 1
மறுகினூடே 1
மறுகு 1
மறுத்து 1
மறுபிறவி 1
மறை 5
மறைகள் 1
மறைகூட 1
மறைத்த 1
மறைத்து 1
மறையவனை 1
மறையோனை 1
மன்மதா 16
மன்றல் 3
மன்றில் 1
மன்று-தனில் 1
மன்னர் 1
மன்னர்-தாம் 1
மன்னவர் 1
மன்னவர்-தமக்கு 1
மன்னவர்கள் 1
மன்னவன் 1
மன்னவனை 1
மன்னன் 3
மன்னிய 1
மன 2
மனக்குறி 3
மனக்குறியும் 1
மனதில் 1
மனம் 5
மனம்கொண்டாள் 1
மனிதராகிய 1
மனு 2
மனுநீதி 1
மனையறத்தால் 1

மக்கம் (1)

வஞ்சி மலைநாடு கொச்சி கொங்கு மக்கம் மராடம் துலக்காணம் மெச்சி – குற்-குறவஞ்சி:2 195/1

மேல்

மகத்தை (1)

போயினும் ஐயே நாயகர் குற்றாலர் பொல்லாத தக்கன் மகத்தை அழித்த நாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 312/1

மேல்

மகபதி (1)

சேனை மகபதி வாசல் ஆனை பெறும் பிடிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 187/1

மேல்

மகம் (1)

அஞ்சு நூறு மகம் கொண்ட நாடு அநேக கோடி யுகம் கண்ட நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 159/1

மேல்

மகர (1)

மந்தர முலைகள் ஏசல் ஆட மகர குழைகள் ஊசலாட – குற்-குறவஞ்சி:2 46/1

மேல்

மகராசர் (1)

வழங்கு கொடை மகராசர் குறும்பலவில் ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 136/1

மேல்

மகராசி (1)

திக்குமே உடையர் ஆவர் செக மகராசி நீயே – குற்-குறவஞ்சி:2 222/2

மேல்

மகள் (3)

வருக்கையார் திரிகூடத்தில் மாமியாள் மகள் மேல் கண்ணும் – குற்-குறவஞ்சி:2 316/1
கருத்து வேறானாய் தாயை கற்பித்த மகள் போல் என்னை – குற்-குறவஞ்சி:2 316/3
பாண்டியனார் மகள் வேண்டும் குறிக்காக – குற்-குறவஞ்சி:2 364/1

மேல்

மகனார்க்கும் (2)

தானையால் தந்தை கால் எறிந்த மகனார்க்கும்
தரு காழி_மகனார்க்கும் தகப்பனார் கண்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 186/1,2
தரு காழி_மகனார்க்கும் தகப்பனார் கண்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 186/2

மேல்

மகா (1)

கனக மகா மேரு என நிற்கும் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 141/2

மேல்

மகிமை (2)

நரிகூட கயிலை சென்ற திரிகூட தல மகிமை நவில கேளே – குற்-குறவஞ்சி:2 163/4
சிவமதுகங்கையின் மகிமை புவனம் எங்கும் புகழும் – குற்-குறவஞ்சி:2 168/1

மேல்

மகிழ்ச்சி (1)

வந்த குறவஞ்சி-தன்னை வசந்தவல்லி கண்டு மனம் மகிழ்ச்சி கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 128/2

மேல்

மகுட (1)

மண்டலீகரை நந்தி பிரம்படி மகுட கோடியில் புடைக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 7/4

மேல்

மகுடாகமம் (1)

கோல மகுடாகமம் சங்கர விசுவநாதன் அருள் – குற்-குறவஞ்சி:2 101/1

மேல்

மங்கல (1)

ஏங்க காண்பது மங்கல பேரிகை ஈசர் ஆரியநாடு எங்கள் நாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 161/4

மேல்

மங்குலில் (1)

மங்குலில் வண்டு கலைந்தது கண்டு மதன் சிலை வண்டு ஓட இனி – குற்-குறவஞ்சி:2 41/2

மேல்

மங்கை (3)

அறிவை மயக்கும் ஒரு கருவம் இருக்கும் மங்கை பருவத்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 34/2
பங்கய மங்கை வசந்த சவுந்தரி பந்து பயின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 41/4
கோயில் குழல்வாய்மொழி மங்கை பேரிக்கும் குற்றாலநாயகர் சிற்றாற்று வெள்ளம் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 271/2

மேல்

மங்கைக்கு (1)

மன்னன் ஒருவன் வரிசையிட்டான் கங்கை மங்கைக்கு நானே வரிசைசெய்வேன் என – குற்-குறவஞ்சி:2 266/2

மேல்

மங்கையர் (2)

கொத்து மலர் குழல் தெய்வ மங்கையர் குரவை பரவையை நெருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/1
வீங்க காண்பது மங்கையர் கொங்கை வெடிக்க காண்பது கொல்லையின் முல்லை – குற்-குறவஞ்சி:2 161/3

மேல்

மங்கையாம் (1)

மங்கையாம் வசந்தவல்லி மனம்கொண்டாள் மயல்கொண்டாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 53/4

மேல்

மஞ்சனை (1)

கஞ்சனை முகில் மஞ்சனை நொடித்தவர் காமனை சிறு சோமனை முடித்தவர் – குற்-குறவஞ்சி:2 112/1

மேல்

மட்டிலா (1)

மட்டிலா குறிகளும் கட்டினால் அடக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/30

மேல்

மட்டு (2)

கட்டான திரிகூட சிங்கன் முன்னே மட்டு ஈ வாய் நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 262/2
மட்டு ஆர் குழலி-தன் சாயலை காட்டும் மயூரமே அவள் மா மலர் தாள் நடை காட்டாதது என்ன விகாரமே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/2

மேல்

மட்டுப்படாவிடில் (1)

மட்டுப்படாவிடில் மண்ணோடே முட்டடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 387/2

மேல்

மட்டும் (1)

வற்றாத வட அருவி சாரல் நீங்கி வடகாசி குமரி மட்டும் அலைந்த சிங்கன் – குற்-குறவஞ்சி:2 326/3

மேல்

மட (2)

அடுக்கு வன்ன சேலை எடுத்து நெறிபிடித்த உடையினாள் மட
அன்ன நடையில் ஒரு சின்ன நடை பயிலும் நடையினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 37/3,4
வான் புனல் குதட்டும் மட குருகினுக்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 115/3

மேல்

மடந்தை (1)

கொப்பழகு குழை மடந்தை பள்ளியறை-தனிலிருந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 107/1

மேல்

மடந்தையர் (1)

துன்னி மீள வளர்ந்து மடந்தையர் தோளை வென்று சுடர் முத்தம் ஈன்று – குற்-குறவஞ்சி:2 157/2

மேல்

மடம் (1)

நல் நகர் ஊர் கட்டி சாலை மடம் கட்டி நாயகர் கோவில் கொலுமண்டபம் கட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 281/1

மேல்

மடவார் (2)

ஒரு கோடி மான்கள் போல் வரு கோடி மடவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 16/2
வக்கா மணி பூட்டிக்கொண்டு மடவார் கண் போல் ஈட்டி கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 252/2

மேல்

மடவார்க்கு (1)

இன் நகை மடவார்க்கு இடதுகை பார்த்து – குற்-குறவஞ்சி:2 115/36

மேல்

மடி (1)

துள்ளி மடி மேல் இருந்து தோளின் மேல் ஏறியவள் – குற்-குறவஞ்சி:2 297/3

மேல்

மடித்தது (2)

விரித்து மடித்தது ஆர் சிங்கி விரித்து மடித்தது ஆர் – குற்-குறவஞ்சி:2 369/2
விரித்து மடித்தது ஆர் சிங்கி விரித்து மடித்தது ஆர் – குற்-குறவஞ்சி:2 369/2

மேல்

மண்டபத்தான் (1)

மூவகை முரசும் முழங்கும் மண்டபத்தான்
அண்ட கோடிகளை ஆணையால் அடக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/12,13

மேல்

மண்டலீகரை (1)

மண்டலீகரை நந்தி பிரம்படி மகுட கோடியில் புடைக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 7/4

மேல்

மண்டிய (1)

பொங்கு கனம் குழை மண்டிய கெண்டை புரண்டு புரண்டு ஆட குழல் – குற்-குறவஞ்சி:2 41/1

மேல்

மண்டுவேன் (1)

பெரிய குடுக்கை முட்ட மண்டுவேன் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 201/2

மேல்

மண்டோதரியாள் (1)

தென்னிலங்கை வாழும் ஒரு கன்னிகை மண்டோதரியாள் மானே அவர் – குற்-குறவஞ்சி:2 80/3

மேல்

மண்ணில் (2)

அம் நலார் மொழி-தன்னை பழித்தது என்று ஆடவர் மண்ணில் மூடும் கரும்பு – குற்-குறவஞ்சி:2 157/1
வன்ன குமிழிலே புன்னை அரும்பு ஏது சிங்கி மண்ணில்
முந்நீர் சலாபத்து முத்து மூக்குத்தி காண் சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 379/1,2

மேல்

மண்ணிலே (1)

மண்ணிலே மதி மயங்கிக்கிடக்கின்றேன் உனக்கும் மதி மயக்கம் தானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 62/2

மேல்

மண்ணுலகத்தவர்க்கும் (1)

பொன்னுலக தேவருக்கும் மண்ணுலகத்தவர்க்கும்
பூதலத்தின் முனிவருக்கும் பாதலத்துளார்க்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 189/1,2

மேல்

மண்ணோடே (1)

மட்டுப்படாவிடில் மண்ணோடே முட்டடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 387/2

மேல்

மணக்கோலம் (1)

நல் பாண்டிராச்சியம் உய்ய சொக்கநாயகர் வந்து மணக்கோலம் செய்ய – குற்-குறவஞ்சி:2 197/3

மேல்

மணமும் (1)

மாலையும் மணமும் வரப்பெறும் குறியோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/30

மேல்

மணி (15)

படலை மார்பினில் கொன்றை மாலிகை பதக்கம் மணி ஒளி தேங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 9/3
மால் ஏற பொருதும் என்று மணி சிலம்பு முரசு அறைய வருகின்றாரே – குற்-குறவஞ்சி:2 15/4
சந்திர சூடர் குறும் பலவு ஈசுரர் சங்கு அணி வீதியிலே மணி
பைந்தொடி நாரி வசந்த ஒய்யாரி பொன் பந்துகொண்டு ஆடினளே – குற்-குறவஞ்சி:2 43/3,4
பனக மணி இரு காதும் கண்டால் பாவையும்-தான் உருகாதோ – குற்-குறவஞ்சி:2 54/4
கூடல் வளை கரம் அசைய மாத்திரைக்கோல் ஏந்தி மணி கூடை தாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 114/3
குல மணி பாசியும் குன்றியும் புனைந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 115/20
கொலை மதர் கண் மை எழுதி மாத்திரைக்கோல் வாங்கி மணி கூடை தாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 116/2
ஆடும் அரவு ஈனும் மணி கோடி வெயில் எறிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 137/1
வித்தாரம் என் குறி அம்மே மணி
முத்தாரம் பூணும் முகிழ் முலை பெண்ணே – குற்-குறவஞ்சி:2 194/1,2
பல்லக்கு ஏறும் தெருவில் ஆனை நடத்தி மணி
பணி ஆபரணம் பூண்ட பார்த்திபன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 227/1,2
பூ மாலை இதழி பெற பொன் மாலை மணி மாலை பொலிவாய் பூண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 249/2
வக்காவின் மணி பூண்டு கொக்கிறகு சிகை முடித்து வரி தோல் கச்சை – குற்-குறவஞ்சி:2 250/1
வக்காவின் மணி சூடி வகைக்காரி சிங்கி வரும் வழியை தேடி – குற்-குறவஞ்சி:2 251/1
வக்கா மணி பூட்டிக்கொண்டு மடவார் கண் போல் ஈட்டி கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 252/2
நல் நகர் குற்றாலநாதரை வேண்டினேன் சிங்கி மணி
பன்னகம் பூண்டாரை பாடிக்கொள்வோமடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 394/1,2

மேல்

மணியபட்டன் (1)

வல்ல மணியபட்டன் பெருமை வளர் சங்குமுத்துநம்பி – குற்-குறவஞ்சி:2 304/3

மேல்

மத்தளம் (1)

மத்தளம் புயல் போல் முழங்கிட மயில்_அனார் நடம் பெருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/3

மேல்

மத்தளம்பாறை (1)

மாரனேரிக்குளம் மத்தளம்பாறை வழிமறித்தான்குளம் ஆலடிப்பற்றும் – குற்-குறவஞ்சி:2 273/3

மேல்

மத்து (1)

தூங்க காண்பது மாம்பழ கொத்து சுழல காண்பது தீம் தயிர் மத்து
வீங்க காண்பது மங்கையர் கொங்கை வெடிக்க காண்பது கொல்லையின் முல்லை – குற்-குறவஞ்சி:2 161/2,3

மேல்

மத (4)

நின்று மத கரி பூசை அன்று செய்த தலமே – குற்-குறவஞ்சி:2 177/1
புலியொடு புலியை தாக்கி போர் மத யானை சாய்க்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 258/1
வலியவர் திரிகூடத்தில் மத புலி சிங்கன் முன்னே – குற்-குறவஞ்சி:2 258/2
பெண்கள் மயக்கும் அவள் விரக பார்வை சிங்கி பிடித்தால் மத பயலும் பெலப்பானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 335/2

மேல்

மதத்து (1)

மா மதத்து அருவி பாயும் மலை என வளர்ந்த மேனி – குற்-குறவஞ்சி:1 1/3

மேல்

மதர் (1)

கொலை மதர் கண் மை எழுதி மாத்திரைக்கோல் வாங்கி மணி கூடை தாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 116/2

மேல்

மதன் (3)

மங்குலில் வண்டு கலைந்தது கண்டு மதன் சிலை வண்டு ஓட இனி – குற்-குறவஞ்சி:2 41/2
குன்ற சிலையாளர் குற்றாலநாதர் முன் போனேன் மதன்
வென்றி சிலை கொடு மெல்லமெல்ல பொருதானே – குற்-குறவஞ்சி:2 75/3,4
பாவிதானே மதன் கணை ஏவினானே – குற்-குறவஞ்சி:2 352/1

மேல்

மதன (1)

கலக மதன பயலை என் மேல் கண்காட்டிவிட்ட சிங்கி-தனை காட்டாய் ஐயே – குற்-குறவஞ்சி:2 340/4

மேல்

மதனனும் (1)

ஒன்றில் இரதியும் ஒன்றில் மதனனும் ஊசலிடு குழை பொங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/3

மேல்

மதனை (1)

படி ஏழு உடையோர் திரிகூட படை மா மதனை பயிற்றிய சொல் – குற்-குறவஞ்சி:2 72/1

மேல்

மதி (14)

தவள மதி தவழ் குடுமி பனிவரையின் முளைத்து எழுந்து தகை சேர் முக்கண் – குற்-குறவஞ்சி:1 4/1
மேக்கு எழுந்த மதி சூடி கிழக்கு எழுந்த ஞாயிறு போல் மேவினாரே – குற்-குறவஞ்சி:2 4/4
பல்லின் அழகை எட்டிப்பார்க்கும் மூக்கில் ஒரு முத்தினாள் மதி
பழகும் வடிவு தங்கி அழகு குடிகொளும் முகத்தினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 35/1,2
மண்ணிலே மதி மயங்கிக்கிடக்கின்றேன் உனக்கும் மதி மயக்கம் தானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 62/2
மண்ணிலே மதி மயங்கிக்கிடக்கின்றேன் உனக்கும் மதி மயக்கம் தானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 62/2
கோடிய மதி சூடிய நாயகர் குழல்மொழி புணர் அழகிய நாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 111/1
நீடு மலை மயில் ஆடு மலை மதி சூடு மலை திரிகூடமலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 121/4
பரிதி மதி சூழ் மலையை துருவனுக்கு கொடுத்தோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 152/1
பார மா மதி வெண்குடை மிஞ்ச பறக்கும் கிள்ளை பரிகள் முன் கொஞ்ச – குற்-குறவஞ்சி:2 154/3
பிள்ளை மதி வாள்_நுதலாள் பேசாத வீறு அடங்க – குற்-குறவஞ்சி:2 297/2
தேவி குழல்வாய்மொழி பெண் நாச்சியார் கால் செண்பக கால் திருந்த மதி சூடினார் கால் – குற்-குறவஞ்சி:2 303/1
வரு சிராப்பள்ளி விட்டு மதுரை தேடி மதி_கொண்டான் திரிகூடம் எதிர் கண்டானே – குற்-குறவஞ்சி:2 320/4
சீத மதி புனைந்தவர் குற்றாலநாதர் திருநாட்டில் இருவரும் தாம் கண்ட போது – குற்-குறவஞ்சி:2 348/1
கொற்ற மதி சடையானை குறும்பலா உடையானை – குற்-குறவஞ்சி:2 398/1

மேல்

மதி_கொண்டான் (1)

வரு சிராப்பள்ளி விட்டு மதுரை தேடி மதி_கொண்டான் திரிகூடம் எதிர் கண்டானே – குற்-குறவஞ்சி:2 320/4

மேல்

மதியம் (2)

மன்றல் குழவி மதியம் புனைந்தாரை கண்டு சிறு – குற்-குறவஞ்சி:2 75/1
கட கரியை உரித்தவனை கலை மதியம் தரித்தவனை – குற்-குறவஞ்சி:2 408/1

மேல்

மதியாமல் (2)

காமி என்றாய் குறவஞ்சி வாய் மதியாமல் – குற்-குறவஞ்சி:2 237/2
மதியாமல் பெண் சேர வல்லவன் என்றாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 241/2

மேல்

மதில் (1)

தழைத்த மதில் சிகரம் எங்கும் கொழுத்த கயல் பாயும் – குற்-குறவஞ்சி:2 174/2

மேல்

மதிலும் (1)

மூவகை மதிலும் சாய மூரலால் வீரம்செய்த – குற்-குறவஞ்சி:2 263/1

மேல்

மதுரம் (1)

கொடியே மதுரம் பழுத்து ஒழுகு கொம்பே வம்பு பொருத முலை – குற்-குறவஞ்சி:2 72/3

மேல்

மதுரித (1)

ஒல்லி வட கன டில்லி வரை புகழ் புல்லி வரு குறிசொல்லி மதுரித
நல்லி பனிமலை வல்லி குழல்மொழிச்செல்வி புணர்பவர் கல்வி மலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 119/3,4

மேல்

மதுரை (4)

உயர் மதுரை மாறனுக்கும் செய மருகர் கண்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 183/2
தஞ்சை சிராப்பள்ளி கோட்டை தமிழ் சங்க மதுரை தென்மங்கலப்பேட்டை – குற்-குறவஞ்சி:2 195/3
இன் பா மதுரை மீனாட்சி குறி எங்களை கேட்டதும் சங்கத்தார் சாட்சி – குற்-குறவஞ்சி:2 197/4
வரு சிராப்பள்ளி விட்டு மதுரை தேடி மதி_கொண்டான் திரிகூடம் எதிர் கண்டானே – குற்-குறவஞ்சி:2 320/4

மேல்

மதுரையில் (1)

மானவர் குழு மதுரையில் பாண்டியன் மந்திரியார் கையில் முந்தி பணம்போட்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 289/1

மேல்

மந்தர (1)

மந்தர முலைகள் ஏசல் ஆட மகர குழைகள் ஊசலாட – குற்-குறவஞ்சி:2 46/1

மேல்

மந்தி (1)

மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வான் கவிகள் கெஞ்சும் – குற்-குறவஞ்சி:2 129/2

மேல்

மந்தியொடு (1)

வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியொடு கொஞ்சும் – குற்-குறவஞ்சி:2 129/1

மேல்

மந்திரம் (1)

முலையை ஒழிக்கப்பண்ணுவேன் ஒழித்த பேர்க்கு மோகினி மந்திரம் சொல்லி வரப்பண்ணுவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/2

மேல்

மந்திரியாகவும் (1)

மன்னன் கிளுவையில் சின்னணைஞ்சேந்த்ரன் வடகரை வீட்டுக்கு மந்திரியாகவும்
செந்நெல் மருதூர்க்கு நாயகமாகவும் தென்காசியூருக்கு தாயகமாகவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/1,2

மேல்

மந்திரியார் (1)

மானவர் குழு மதுரையில் பாண்டியன் மந்திரியார் கையில் முந்தி பணம்போட்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 289/1

மேல்

மயக்கம் (1)

மண்ணிலே மதி மயங்கிக்கிடக்கின்றேன் உனக்கும் மதி மயக்கம் தானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 62/2

மேல்

மயக்கமதாய் (1)

வாகனை கண்டு உருகுதையோ ஒரு மயக்கமதாய் வருகுதையோ – குற்-குறவஞ்சி:2 55/1

மேல்

மயக்கமோ (1)

திரிகண்ணரானவர் செய்த கைம் மயக்கமோ
மன்னர்-தாம் இவள் மேல் மயல் சொல்லிவிட்டதோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/26,27

மேல்

மயக்காதே (1)

கண் மயக்கால் மயக்காதே உண்மை சொல்லடி பெரும் – குற்-குறவஞ்சி:2 242/1

மேல்

மயக்கால் (1)

கண் மயக்கால் மயக்காதே உண்மை சொல்லடி பெரும் – குற்-குறவஞ்சி:2 242/1

மேல்

மயக்கி (1)

தீர கனிய மயக்கி முயக்கியே சிங்கார மோகனம் சிங்கி கொண்டாள் அந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 329/4

மேல்

மயக்குது (1)

தொகையாய் சொன்னேன் இனி சொல்லக்கூடாது ஒரு வகையாய் வருகுது என்னை மயக்குது ஐயே – குற்-குறவஞ்சி:2 336/2

மேல்

மயக்கும் (2)

அறிவை மயக்கும் ஒரு கருவம் இருக்கும் மங்கை பருவத்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 34/2
பெண்கள் மயக்கும் அவள் விரக பார்வை சிங்கி பிடித்தால் மத பயலும் பெலப்பானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 335/2

மேல்

மயக்குவள் (1)

வேளாகிலு மயக்குவள் வலிய தட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 344/1

மேல்

மயங்கவே (2)

தொண்டர் கூட்டமும் இமைப்பிலார் என சூழ்ந்து தனித்தனி மயங்கவே
பண்டை நரர் இவர் தேவர் இவர் என பகுத்து நிறுவிய வேளை-தொறும்தொறும் – குற்-குறவஞ்சி:2 7/2,3
பெண்ணுக்கு பெண் மயங்கவே வசந்தவல்லி பேடை அன்னம் போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 30/2

மேல்

மயங்காரோ (1)

மை ஆர் விழியார் கண்டால் மயங்காரோ
செய்ய சடையின் மேலே திங்கள்கொழுந்து இருக்க – குற்-குறவஞ்சி:2 51/2,3

மேல்

மயங்கிக்கிடக்கின்றேன் (1)

மண்ணிலே மதி மயங்கிக்கிடக்கின்றேன் உனக்கும் மதி மயக்கம் தானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 62/2

மேல்

மயல் (2)

மன்னர்-தாம் இவள் மேல் மயல் சொல்லிவிட்டதோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/27
சீராடி கூடி விளையாடி இப்படி தீரா மயல் தந்த தீராமைக்காரியை – குற்-குறவஞ்சி:2 331/3

மேல்

மயல்கொண்டாயே (1)

நரைத்த மாடு ஏறுவார்க்கோ நங்கை நீ மயல்கொண்டாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 78/4

மேல்

மயல்கொண்டாளே (1)

மங்கையாம் வசந்தவல்லி மனம்கொண்டாள் மயல்கொண்டாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 53/4

மேல்

மயனும் (1)

நீடு உலகு எலாம் அளந்த நெடியானும் மயனும்
தேடு அரிய திரிகூடச்செல்வனை யான் வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 403/1,2

மேல்

மயிர் (1)

பல மயிர் நறுக்கி சில கண்ணி முறுக்கி பறவைகள் படுக்கும் குளுவனும் நானே – குற்-குறவஞ்சி:2 256/2

மேல்

மயில் (4)

மத்தளம் புயல் போல் முழங்கிட மயில்_அனார் நடம் பெருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/3
நாடகம் ஆடிய தோகை மயில் என நல் நகர் வீதியிலே அணி – குற்-குறவஞ்சி:2 42/3
நீடு மலை மயில் ஆடு மலை மதி சூடு மலை திரிகூடமலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 121/4
செல் இனங்கள் முழவு கொட்ட மயில் இனங்கள் ஆடும் – குற்-குறவஞ்சி:2 148/1

மேல்

மயில்_அனார் (1)

மத்தளம் புயல் போல் முழங்கிட மயில்_அனார் நடம் பெருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/3

மேல்

மயிலி (1)

கான மலை குறவஞ்சி கள்ளி மயிலி – குற்-குறவஞ்சி:2 242/2

மேல்

மயிலுக்கு (1)

கோல மயிலுக்கு கண்ணியை வைத்து நான் – குற்-குறவஞ்சி:2 323/1

மேல்

மயிலும் (2)

மாடப்புறாவும் மயிலும் வருகுது மற்றொரு சாரியாய் கொக்கு திரள் எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 267/2
ஆலாவும் கோல மயிலும் படுத்தேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 323/3

மேல்

மயிலையும் (1)

பின்னான தம்பியார் ஆடு மயிலையும் பிள்ளை குறும்பால் பிடித்துக்கொண்டு ஏகினார் – குற்-குறவஞ்சி:2 290/2

மேல்

மயூரமே (1)

மட்டு ஆர் குழலி-தன் சாயலை காட்டும் மயூரமே அவள் மா மலர் தாள் நடை காட்டாதது என்ன விகாரமே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/2

மேல்

மரங்கொத்திப்பட்சியும் (1)

வெள்ளை புறாவும் சகோரமும் ஆந்தையும் மீன்கொத்திப்புள்ளும் மரங்கொத்திப்பட்சியும்
கிள்ளையும் பஞ்சவர்ணக்கிளி கூட்டமும் கேகயப்பட்சியும் நாகணவாய்ச்சியும் – குற்-குறவஞ்சி:2 268/1,2

மேல்

மரநாய் (1)

வவ்வால் பறக்க மரநாய் அகப்பட்ட – குற்-குறவஞ்சி:2 324/3

மேல்

மரப்பாவை (1)

வாடை மருந்து பொடியும் அம்மி ஊர் மரப்பாவை பின்தொடர மாய பொடியும் – குற்-குறவஞ்சி:2 339/1

மேல்

மரமாய் (1)

வென்றிபெறும் தேவர்களும் குன்றமாய் மரமாய்
மிருகமதாய் தவசிருக்கும் பெரிய தலம் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 179/1,2

மேல்

மராடம் (1)

வஞ்சி மலைநாடு கொச்சி கொங்கு மக்கம் மராடம் துலக்காணம் மெச்சி – குற்-குறவஞ்சி:2 195/1

மேல்

மரு (1)

மரு மாலை வாங்கியே வாராய் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 108/2

மேல்

மருக்கள் (1)

பெருக்கம் பாடிக்கொள்ள மருக்கள் சூடிக்கொள்ள – குற்-குறவஞ்சி:2 353/2

மேல்

மருகர் (1)

உயர் மதுரை மாறனுக்கும் செய மருகர் கண்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 183/2

மேல்

மருகா (1)

செந்தில் வாழ் முருகா செங்கண்மால் மருகா
கந்தனே இலஞ்சி கடவுளே சரணம் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/3,4

மேல்

மருங்கில் (1)

சலவை சேர் மருங்கில் சாத்திய கூடையும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/21

மேல்

மருங்கு (1)

வாட காண்பது மின்னார் மருங்கு வருந்த காண்பது சூலுளை சங்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 162/2

மேல்

மருட்டி (1)

வங்கார பூஷணம் பூட்டி திலதம் தீட்டி மாரனை கண்ணாலே மருட்டி
சிங்கார மோகன பெண்ணாள் வசந்தவல்லி தெய்வ ரம்பை போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 29/1,2

மேல்

மருதூர் (2)

சேனை சவரிப்பெருமாள் சகோதரன் செல்வன் மருதூர் வயித்தியப்பனுடன் – குற்-குறவஞ்சி:2 279/2
சொல் அரிய குறுங்கை களாக்காடு தேடி தொன் மருதூர் அத்தாளநல்லூர் தேடி – குற்-குறவஞ்சி:2 321/3

மேல்

மருதூர்க்கு (1)

செந்நெல் மருதூர்க்கு நாயகமாகவும் தென்காசியூருக்கு தாயகமாகவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/2

மேல்

மருந்தாகிலும் (1)

பேறான சூளை மருந்தாகிலும் பிறர் பேசாமல் வாடை பொடியாகிலும் அரை – குற்-குறவஞ்சி:2 300/3

மேல்

மருந்து (6)

கரும்பு போல் இனித்து மருந்து போல் வடித்த சொல்லினாள் கடல் – குற்-குறவஞ்சி:2 34/3
மாற்று மருந்து முக்கண் மருந்து என்று பரஞ்சாட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 90/4
மாற்று மருந்து முக்கண் மருந்து என்று பரஞ்சாட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 90/4
மிஞ்சிய விரகநோய்க்கு சஞ்சீவி மருந்து போலே – குற்-குறவஞ்சி:2 124/2
வாடை மருந்து பொடியும் அம்மி ஊர் மரப்பாவை பின்தொடர மாய பொடியும் – குற்-குறவஞ்சி:2 339/1
சாற்றும் முன் மருந்து போல சகலர்க்கும் குறிகள் சொல்லி – குற்-குறவஞ்சி:2 341/3

மேல்

மருந்தும் (2)

கூடியிருக்க மருந்தும் இரு பொழுதும் கூடியிருப்பார்களை கலைக்க மருந்தும் – குற்-குறவஞ்சி:2 339/2
கூடியிருக்க மருந்தும் இரு பொழுதும் கூடியிருப்பார்களை கலைக்க மருந்தும்
காடுகட்டு அக்கினிக்கட்டு குறளிவித்தை கண்கட்டுவித்தைகளும் காட்டி தருவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 339/2,3

மேல்

மருப்பு (1)

ஈராயிரம் மருப்பு ஏந்திய யானையான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/10

மேல்

மருமகனை (1)

தாதை இலா திருமகனை தட மலைக்கு மருமகனை
வேத சங்க வீதியனை வேதியனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 399/1,2

மேல்

மல்லன் (1)

வரி சிலை குளுவரில் கவண்டன் மல்லன் வாய்ப்பான நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 260/2

மேல்

மல்லாடவே (1)

கோடு பொரு முலை மூடு சலவையின் ஊடு பிதுங்கி மல்லாடவே
தோடி முரளி வராளி பயிரவி மோடி பெற இசை பாடியே – குற்-குறவஞ்சி:2 121/2,3

மேல்

மலர் (11)

கோ மலர் பாதம் போற்றி குறவஞ்சி தமிழை பாட – குற்-குறவஞ்சி:1 1/2
உடுத்த திருமருங்கு அசைய மலர் அயன் கொடுத்த பரிகலம் இசையவே – குற்-குறவஞ்சி:2 8/4
கொத்து மலர் குழல் தெய்வ மங்கையர் குரவை பரவையை நெருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/1
பொன் அணி திலதம் தீட்டி பூ மலர் மாலை சூட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 28/3
கொங்கை கொடும் பகை வென்றனம் என்று குழைந்து குழைந்து ஆட மலர்
பைங்கொடி நங்கை வசந்த சவுந்தரி பந்து பயின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 40/3,4
இங்கு இது கண்டு உலகு என்படும் என்படும் என்று இடை திண்டாட மலர்
பங்கய மங்கை வசந்த சவுந்தரி பந்து பயின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 41/3,4
தோத்திர வடிவம் மின்ன பூத்த மலர் கொடி என்ன – குற்-குறவஞ்சி:2 127/2
கான மலர் மேல் இருக்கும் மோன அயனார்க்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 188/1
கொய்யும் மலர் தார் இலஞ்சி குமார குரு விளையாடும் திருவிளையாட்டத்தில் – குற்-குறவஞ்சி:2 274/4
மட்டு ஆர் குழலி-தன் சாயலை காட்டும் மயூரமே அவள் மா மலர் தாள் நடை காட்டாதது என்ன விகாரமே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/2
இங்கே வாராய் மலர் செம் கை தாராய் மோக – குற்-குறவஞ்சி:2 350/1

மேல்

மலர்ந்த (1)

மலர்ந்த கண்ணியை கவிழ்த்து குத்தினால் – குற்-குறவஞ்சி:2 294/1

மேல்

மலரும் (1)

அடி இணை மலரும் செவ் வாய் ஆம்பலும் சிவப்பினாளை – குற்-குறவஞ்சி:1 7/1

மேல்

மலி (2)

பூ மலி இதழி மாலை புனைந்த குற்றாலத்து ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:1 1/1
கா மலி தரு போல் ஐந்துகைவலான் காவலனே – குற்-குறவஞ்சி:1 1/4

மேல்

மலை (32)

மா மதத்து அருவி பாயும் மலை என வளர்ந்த மேனி – குற்-குறவஞ்சி:1 1/3
அலையிலே மலை மிதக்க ஏறினானும் அத்தியிலே பூவை அந்நாள் அழைப்பித்தானும் – குற்-குறவஞ்சி:1 5/3
வஞ்சி வந்தனளே மலை குறவஞ்சி வந்தனளே – குற்-குறவஞ்சி:2 117/1
நல்லி பனிமலை வல்லி குழல்மொழிச்செல்வி புணர்பவர் கல்வி மலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 119/4
என்றும் எழுதிய மன்றில் நடமிடுகின்ற சரணினர் வென்றி மலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 120/4
நீடு மலை மயில் ஆடு மலை மதி சூடு மலை திரிகூடமலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 121/4
நீடு மலை மயில் ஆடு மலை மதி சூடு மலை திரிகூடமலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 121/4
நீடு மலை மயில் ஆடு மலை மதி சூடு மலை திரிகூடமலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 121/4
வஞ்சி வந்தாள் மலை குறவஞ்சி வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 123/1
கோல மலை வில்லியார் குற்றாலமலை வாழும் குற – குற்-குறவஞ்சி:2 126/2
சொந்த மலை எந்த மலை அந்த மலை வளம் எனக்கு சொல் என்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 128/4
சொந்த மலை எந்த மலை அந்த மலை வளம் எனக்கு சொல் என்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 128/4
சொந்த மலை எந்த மலை அந்த மலை வளம் எனக்கு சொல் என்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 128/4
கயிலை எனும் வடமலைக்கு தெற்கு மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 141/1
கனக மகா மேரு என நிற்கும் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 141/2
சயில மலை தென்மலைக்கு வடக்கு மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 142/1
சயில மலை தென்மலைக்கு வடக்கு மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 142/1
சகல மலையும் தனக்குள் அடக்கும் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 142/2
வயிரமுடன் மாணிக்கம் விளையும் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 143/1
வான் இரவி முழைகள்-தொறும் நுழையும் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 143/2
துங்கர் திரிகூடமலை எங்கள் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 144/2
எல் உலவும் விந்தை மலை எந்தை மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 146/1
எல் உலவும் விந்தை மலை எந்தை மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 146/1
இமயமலை என்னுடைய தமயன் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 146/2
சொல்லரிய சாமிமலை மாமி மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 147/1
தோழி மலை நாஞ்சிநாட்டு வேள்விமலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 147/2
திரிகூடமலை எங்கள் செல்வ மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 148/2
பரமர் திரிகூடமலை பழைய மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 152/2
காட்டு வளம் குழல் காட்டும் மலை வளம்தான் நீ உரைத்து காட்டுவானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 153/2
வார்த்தை விசேடங்கள் கற்ற மலை குறவஞ்சி கொடியே வருக்கை வாசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 180/3
செப்பரு மலை மேல் தெய்வகன்னியர்காள் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/8
கான மலை குறவஞ்சி கள்ளி மயிலி – குற்-குறவஞ்சி:2 242/2

மேல்

மலை-தனில் (1)

மலை-தனில் பொன் வஞ்சி குறவஞ்சி அபரஞ்சி கொஞ்சி வருகின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 116/4

மேல்

மலைக்கு (1)

தாதை இலா திருமகனை தட மலைக்கு மருமகனை – குற்-குறவஞ்சி:2 399/1

மேல்

மலைகள் (2)

நல் நவவீரரும் புகழ மலைகள் எட்டும் கடல் ஏழும் நாடி ஆடி – குற்-குறவஞ்சி:1 2/2
ஆதினத்து மலைகள் எல்லாம் சீதனமா கொடுத்தோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 151/2

மேல்

மலைச்சாரல் (1)

தேன் ஈன்ற மலைச்சாரல் மான் ஈன்ற கொடிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 187/2

மேல்

மலைநாட்டார் (1)

ஆன சடைத்தம்பிரான்பிச்சை கட்டளை அப்பால் மலைநாட்டார் கட்டளை பற்று எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 285/4

மேல்

மலைநாடு (1)

வஞ்சி மலைநாடு கொச்சி கொங்கு மக்கம் மராடம் துலக்காணம் மெச்சி – குற்-குறவஞ்சி:2 195/1

மேல்

மலையரசன்-தனை (1)

பெண்கொடுத்த மலையரசன்-தனை கேட்கவேணும் – குற்-குறவஞ்சி:2 182/2

மேல்

மலையில் (1)

காகம் அணுகா மலையில் மேகம் நிரை சாயும் – குற்-குறவஞ்சி:2 139/2

மேல்

மலையும் (1)

சகல மலையும் தனக்குள் அடக்கும் மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 142/2

மேல்

மலையே (3)

குற்றால திரிகூடமலை எங்கள் மலையே – குற்-குறவஞ்சி:2 132/2
வளம் பெருகும் திரிகூடமலை எங்கள் மலையே – குற்-குறவஞ்சி:2 136/2
நிலை தங்கும் திரிகூடமலை எங்கள் மலையே – குற்-குறவஞ்சி:2 140/2

மேல்

மலையை (5)

பருத்த மலையை கையில் இணக்கினார் கொங்கையான – குற்-குறவஞ்சி:2 83/3
பருவ மலையை கையில் இணக்கிலார் – குற்-குறவஞ்சி:2 83/4
பரிதி மதி சூழ் மலையை துருவனுக்கு கொடுத்தோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 152/1
வாரை சேர்ந்த முலைக்கு இணையாகும் மலையை சேர்ந்து சிலை ஒன்று வாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 155/2
மலையை கரையப்பண்ணுவேன் குமரிகட்கு வாராத முலைகளும் வரப்பண்ணுவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/1

மேல்

மவுனநாயகர் (1)

அவனி போற்றிய குறும்பலா உறை மவுனநாயகர் எவனநாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 6/1

மேல்

மவுனயோகியரும் (1)

கவனசித்தர் ஆதியரும் மவுனயோகியரும்
காத்திருக்கும் கயிலாயம் ஒத்திருக்கும் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 170/1,2

மேல்

மழ (1)

பவனி வந்தனரே மழ விடை பவனி வந்தனரே – குற்-குறவஞ்சி:2 5/1

மேல்

மழு (4)

தடுப்பது ஒரு கரம் கொடுப்பது ஒரு கரம் தரித்த சுடர் மழு விரித்தது ஒரு கரம் – குற்-குறவஞ்சி:2 8/1
மெய்யில் சிவப்பழகும் கையில் மழு அழகும் – குற்-குறவஞ்சி:2 51/1
ஏழைபங்கர் செங்கை மழு_ஏற்றவர் குற்றாலர் வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 217/1
வெற்றி மழு படையானை விடையானை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 398/2

மேல்

மழு_ஏற்றவர் (1)

ஏழைபங்கர் செங்கை மழு_ஏற்றவர் குற்றாலர் வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 217/1

மேல்

மழுவும் (1)

கையில் மழுவும் என் கண்ணைவிட்டே அகலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 73/4

மேல்

மழை (3)

குன்றில் இடு மழை மின்கள் என நிரை குன்றி வடம் முலை தங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/1
நீரை சேர்ந்த மழை தாரை அம்பொடு நீள கொண்டல் அம் தேர் ஏறி வெய்யவன் – குற்-குறவஞ்சி:2 155/3
மாதம் மூன்று மழை உள்ள நாடு வருடம் மூன்று விளைவு உள்ள நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 160/1

மேல்

மற்றொரு (1)

மாடப்புறாவும் மயிலும் வருகுது மற்றொரு சாரியாய் கொக்கு திரள் எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 267/2

மேல்

மற (1)

வஞ்சி எழில் அபரஞ்சி வரி விழி நஞ்சி முழு மற நெஞ்சி பலவினில் – குற்-குறவஞ்சி:2 118/1

மேல்

மறக்கவும் (1)

மறந்தால் மறக்கவும் கூடாது பெண்சென்மம் என்று – குற்-குறவஞ்சி:2 89/2

மேல்

மறந்தாய் (1)

தண் அளியை ஏன் மறந்தாய் வெண்ணிலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 63/2

மேல்

மறந்தால் (1)

மறந்தால் மறக்கவும் கூடாது பெண்சென்மம் என்று – குற்-குறவஞ்சி:2 89/2

மேல்

மறந்து (1)

ஒரு கை வளை பூண்ட பெண்கள் ஒரு கை வளை பூண மறந்து
ஓடுவார் நகைப்பவரை நாடுவார் கவிழ்வார் – குற்-குறவஞ்சி:2 20/1,2

மேல்

மறந்துவிட்டேன் (1)

பார தனத்தை திறந்துவிட்டாள் கண்டு பாவியேன் ஆவி மறந்துவிட்டேன் உடன் – குற்-குறவஞ்சி:2 329/3

மேல்

மறி (2)

வாக்கு எழுந்த குறுமுனிக்கா மறி எழுந்த கரம் காட்டும் வள்ளலார் சீர் – குற்-குறவஞ்சி:2 4/2
எழுத்த சிறு மறி பிடித்தது ஒரு கரம் இலங்க பணி அணி துலங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 8/2

மேல்

மறிக்கும் (1)

அம்புலியை கவளம் என்று தும்பி வழி மறிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 137/2

மேல்

மறு (2)

மெய் வளையும் மறு உடைய தெய்வநாயகன் முடித்த – குற்-குறவஞ்சி:2 24/1
மறு இலா பெண்மையில் வரும் திட்டி தோடமோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/25

மேல்

மறுகிவிட்டேனே (1)

செங்கைக்குள் சங்கமும் சிந்தி மறுகிவிட்டேனே – குற்-குறவஞ்சி:2 74/4

மேல்

மறுகினில் (1)

சங்கக்குழையாரை சங்க மறுகினில் கண்டு இரு – குற்-குறவஞ்சி:2 74/3

மேல்

மறுகினூடே (1)

வரைப்பெண்ணுக்கு ஆசை பூண்டு வளர் சங்க மறுகினூடே
நரைத்த மாடு ஏறுவார்க்கோ நங்கை நீ மயல்கொண்டாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 78/3,4

மேல்

மறுகு (1)

மாடம் மறுகு ஊடு திரிகூடமலை குறவஞ்சி வருகின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 114/4

மேல்

மறுத்து (1)

வார் ஆடும் கொங்கைக்கு சந்தனம் பூசாள் மறுத்து நான் பூசினும் பூசலாகாது என்பாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 331/2

மேல்

மறுபிறவி (1)

வட அருவியான் மறுபிறவி சேற்றில் – குற்-குறவஞ்சி:2 397/3

மேல்

மறை (5)

தேக்கு எழுந்த மறை நான்கும் சிலம்பு எழுந்த பாதர் விடை சிலம்பில் ஏறி – குற்-குறவஞ்சி:2 4/3
பாடிய மறை தேடிய நாயகர் பன்னகர் பணி நல் நகர் நாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 110/1
காரண மறை ஆரணம் படித்தவர் கருதிய பெருமானார் – குற்-குறவஞ்சி:2 112/2
ஓராயிரம் மறை ஓங்கிய பரியான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/9
ஆதி மறை சொன்னவனை அனைத்து உயிர்க்கும் முன்னவனை – குற்-குறவஞ்சி:2 409/1

மேல்

மறைகள் (1)

வடிசெய் தமிழ் திருமுறைகள் ஒருபுறம் மறைகள் ஒருபுறம் வழங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 10/4

மேல்

மறைகூட (1)

அரிகூட அயன்கூட மறைகூட தினம் தேட அரிதாய் நின்ற – குற்-குறவஞ்சி:2 163/1

மேல்

மறைத்த (1)

வேங்கையாய் வெயில் மறைத்த பாங்குதனை குறித்தே – குற்-குறவஞ்சி:2 150/2

மேல்

மறைத்து (1)

மா இரும் காகங்கள் ஆயிரம் பட்டு மறைத்து விறைத்து கிடப்பது போலவே – குற்-குறவஞ்சி:2 314/2

மேல்

மறையவனை (1)

வட அருவி துறையவனை மறையவனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 408/2

மேல்

மறையோனை (1)

மைந்தர் எனும் இறையோனை மறையோனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 400/2

மேல்

மன்மதா (16)

கை கரும்பு என்ன கணை என்ன நீ என்ன மன்மதா இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 68/1
செக்கரும் பாவி நிலாவுமே போதாதோ மன்மதா
மை கருங்கண்ணாள் இரதிக்கு மால் கொண்ட மன்மதா விடை – குற்-குறவஞ்சி:2 68/2,3
மை கருங்கண்ணாள் இரதிக்கு மால் கொண்ட மன்மதா விடை – குற்-குறவஞ்சி:2 68/3
வல்லார்க்கு மால் கொண்டால் பொல்லாப்பு என் மேல் உண்டோ மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 68/4
திக்கு எலாம் தென்றல் புலி வந்து பாயுதே மன்மதா குயில் – குற்-குறவஞ்சி:2 69/1
சின்னம் பிடித்த பின் அன்னம் பிடியாதே மன்மதா
அக்காள் எனும் சகி வெட்காமல் ஏசுவாள் மன்மதா அவள் – குற்-குறவஞ்சி:2 69/2,3
அக்காள் எனும் சகி வெட்காமல் ஏசுவாள் மன்மதா அவள் – குற்-குறவஞ்சி:2 69/3
அல்லாமல் தாய் ஒரு பொல்லாத நீலி காண் மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 69/4
நேரிழையாரையும் ஊரையும் பாரடா மன்மதா கண்ணில் – குற்-குறவஞ்சி:2 70/1
நித்திரை-தான் ஒரு சத்துரு ஆச்சுதே மன்மதா
பேரிகையே அன்றி பூரிகை ஏன் பிள்ளாய் மன்மதா சிறு – குற்-குறவஞ்சி:2 70/2,3
பேரிகையே அன்றி பூரிகை ஏன் பிள்ளாய் மன்மதா சிறு – குற்-குறவஞ்சி:2 70/3
பெண்பிள்ளை மேல் பொருது ஆண்பிள்ளை ஆவையோ மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 70/4
வார் சடை ஈது அல்ல கார் குழல் பின்னல் காண் மன்மதா நெற்றி – குற்-குறவஞ்சி:2 71/1
வந்தது கண் அல்ல சிந்தூர ரேகை பார் மன்மதா
நாரிபங்காளர் தென் ஆரியநாட்டினர் மன்மதா எங்கள் – குற்-குறவஞ்சி:2 71/2,3
நாரிபங்காளர் தென் ஆரியநாட்டினர் மன்மதா எங்கள் – குற்-குறவஞ்சி:2 71/3
நல் நகர் குற்றாலர் முன்னமே செல்லுவாய் மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 71/4

மேல்

மன்றல் (3)

மன்றல் குழவி மதியம் புனைந்தாரை கண்டு சிறு – குற்-குறவஞ்சி:2 75/1
மன்றல் கமழ் சிறு தென்றல் வரும் வழி நின்று தரளம் இலங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/2
மன்றல் வரும் சேனை-தனை கண்டு பயந்தால் இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 231/1

மேல்

மன்றில் (1)

என்றும் எழுதிய மன்றில் நடமிடுகின்ற சரணினர் வென்றி மலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 120/4

மேல்

மன்று-தனில் (1)

மன்று-தனில் தெய்வமுரசு என்றும் மேல் முழங்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 176/1

மேல்

மன்னர் (1)

மன்னர் திரிகூடநாதர் என்னும் போதிலே முகம் – குற்-குறவஞ்சி:2 245/1

மேல்

மன்னர்-தாம் (1)

மன்னர்-தாம் இவள் மேல் மயல் சொல்லிவிட்டதோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/27

மேல்

மன்னவர் (1)

மன்னவர் குற்றாலர் செய்தி இன்னம் இன்னம் கேளாயோ மானே அவர் – குற்-குறவஞ்சி:2 79/1

மேல்

மன்னவர்-தமக்கு (1)

மன்னவர்-தமக்கு வலதுகை நோக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/35

மேல்

மன்னவர்கள் (1)

மன்னவர்கள் மெச்சுகுற வஞ்சி நான் அம்மே என்றன் – குற்-குறவஞ்சி:2 200/1

மேல்

மன்னவன் (1)

சேயிழை-தன் பொருட்டாலே பஞ்சாட்சரம் செபித்த மன்னவன் பாவம் போனால் போல – குற்-குறவஞ்சி:2 314/4

மேல்

மன்னவனை (1)

மாது குழல்வாய்மொழி சேர் மன்னவனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 409/2

மேல்

மன்னன் (3)

மன்னன் ஒருவன் வரிசையிட்டான் கங்கை மங்கைக்கு நானே வரிசைசெய்வேன் என – குற்-குறவஞ்சி:2 266/2
மன்னன் கிளுவையில் சின்னணைஞ்சேந்த்ரன் வடகரை வீட்டுக்கு மந்திரியாகவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/1
வந்தனை சேர் சங்குமுத்து-தன் மைத்துனன் மன்னன் வயித்தியநாதன் திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 282/4

மேல்

மன்னிய (1)

மன்னிய புலி போல் வரும் பன்றி மாடா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/14

மேல்

மன (2)

ஒல்லும் கருத்தர் மன கல்லும் சுழிக்கும் எழில் உந்தியாள் மீதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 36/3
பாதம் வருடி துடை குத்த வேண்டாமோ சிங்கி மன
போதம் வருடி போய் பூனையை குத்தடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 389/1,2

மேல்

மனக்குறி (3)

மேல் இனி வரும் குறி வேண்டுவார் மனக்குறி
மெய் குறி கை குறி விழி குறி மொழி குறி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/38,39
கான் ஏறும் கைம்மலர் காட்டாய் மனக்குறி காட்டுதற்கே – குற்-குறவஞ்சி:2 212/4
வா என்று கைச்சுருள் தா என்று வாங்காள் மனக்குறி கண்டு நகக்குறி வைத்த பின் – குற்-குறவஞ்சி:2 330/3

மேல்

மனக்குறியும் (1)

மெய்க்குறியால் எங்கும் வெல்லுவள் மனக்குறியும்
கைக்குறியும் கண்டு சொல்லுவள் – குற்-குறவஞ்சி:2 345/1,2

மேல்

மனதில் (1)

அஞ்சு தலைக்குள் ஆறு தலை வைத்தார் எனது மனதில்
அஞ்சுதலைக்கு ஒர் ஆறுதலை வையார் – குற்-குறவஞ்சி:2 84/1,2

மேல்

மனம் (5)

கரு மனம் புறம் போக ஒரு கண்ணுக்கு மை எடுத்த – குற்-குறவஞ்சி:2 22/1
இந்திரையோ இவள் சுந்தரியோ தெய்வ ரம்பையோ மோகினியோ மனம்
முந்தியதோ விழி முந்தியதோ கரம் முந்தியதோ எனவே உயர் – குற்-குறவஞ்சி:2 43/1,2
வந்த குறவஞ்சி-தன்னை வசந்தவல்லி கண்டு மனம் மகிழ்ச்சி கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 128/2
ஆ என்று ஒருக்கால் இரு கால் உதைப்பள் அதுக்கு கிடந்து கொதிக்குது என் பேய் மனம் – குற்-குறவஞ்சி:2 330/4
பாதம் நோமே நொந்தால் மனம் பேதம் ஆமே – குற்-குறவஞ்சி:2 351/1

மேல்

மனம்கொண்டாள் (1)

மங்கையாம் வசந்தவல்லி மனம்கொண்டாள் மயல்கொண்டாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 53/4

மேல்

மனிதராகிய (1)

அண்டர் கூட்டமும் முனிவர் கூட்டமும் அசுரர் கூட்டமும் மனிதராகிய
தொண்டர் கூட்டமும் இமைப்பிலார் என சூழ்ந்து தனித்தனி மயங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 7/1,2

மேல்

மனு (2)

பூ மேவும் மனு வேந்தர் தேவேந்தர் முதலோரை – குற்-குறவஞ்சி:2 2/1
பாவலர் மனு காவலர் நாயகர் பதஞ்சலி பணி தாளர் – குற்-குறவஞ்சி:2 110/2

மேல்

மனுநீதி (1)

ஊர் மேல் உயர்ந்த மனுநீதி நாட்டி உடையவர் குற்றாலர் பூசை நைவேத்தியம் – குற்-குறவஞ்சி:2 283/2

மேல்

மனையறத்தால் (1)

மனையறத்தால் அறம் பெருக்கி திறம் வளர்க்கும் கையே – குற்-குறவஞ்சி:2 218/2

மேல்