மோ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

மோக (4)

வாழி கொண்ட மோக வசந்தவல்லி கை பார்த்து – குற்-குறவஞ்சி:2 217/2
மோக கிறுகிறுப்படி மோகன கள்ளி – குற்-குறவஞ்சி:2 236/2
காட்டுவிக்கும் முன் மோக கண் மாய சிங்கி-தனை – குற்-குறவஞ்சி:2 338/3
இங்கே வாராய் மலர் செம் கை தாராய் மோக
சங்கை பாராய் காம சிங்கியாரே – குற்-குறவஞ்சி:2 350/1,2

மேல்

மோகம் (2)

மோகம் பெற ஒரு பெண் முடியில் வைத்தார் – குற்-குறவஞ்சி:2 50/4
மோகம் என்பது இதுதானோ இதை முன்னமே நான் அறிவேனோ – குற்-குறவஞ்சி:2 55/2

மேல்

மோகன் (1)

மோகன் வர காணேன் என்றால் வெண்ணிலாவே இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 65/3

மேல்

மோகன (4)

சிங்கார மோகன பெண்ணாள் வசந்தவல்லி தெய்வ ரம்பை போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 29/2
மோகன பசுங்கிளியே சொல்ல கேளாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 226/2
மோக கிறுகிறுப்படி மோகன கள்ளி – குற்-குறவஞ்சி:2 236/2
சங்கீத வாரியை இங்கித நாரியை சல்லாபக்காரியை உல்லாச மோகன – குற்-குறவஞ்சி:2 328/2

மேல்

மோகனம் (1)

தீர கனிய மயக்கி முயக்கியே சிங்கார மோகனம் சிங்கி கொண்டாள் அந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 329/4

மேல்

மோகனமாலை (1)

முன் நாளிலே குறிசொல்லி பெற்ற மோகனமாலை பார் மோகனவல்லி – குற்-குறவஞ்சி:2 196/4

மேல்

மோகனவல்லி (1)

முன் நாளிலே குறிசொல்லி பெற்ற மோகனமாலை பார் மோகனவல்லி – குற்-குறவஞ்சி:2 196/4

மேல்

மோகித்தாய் (1)

தோகை நீ அவனை கண்டு மோகித்தாய் அம்மே அது – குற்-குறவஞ்சி:2 234/1

மேல்

மோகினி (5)

வன்ன மோகினியை காட்டி வசந்த மோகினி வந்தாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 28/4
பெருகு நல் நகர் குறும்பலாவினார் வசந்த மோகினி பெரு நிலாவினொடு கலாவினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 61/2
வஞ்சி வந்தாள் திரிகூட ரஞ்சித மோகினி முன்னே – குற்-குறவஞ்சி:2 124/1
வந்து முன் இருந்து வசந்த மோகினி பெண் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/17
முலையை ஒழிக்கப்பண்ணுவேன் ஒழித்த பேர்க்கு மோகினி மந்திரம் சொல்லி வரப்பண்ணுவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/2

மேல்

மோகினியே (1)

மோகினியே உன்னுடைய கிறுகிறுப்பை எல்லாம் அவன் – குற்-குறவஞ்சி:2 236/1

மேல்

மோகினியை (1)

வன்ன மோகினியை காட்டி வசந்த மோகினி வந்தாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 28/4

மேல்

மோகினியோ (1)

இந்திரையோ இவள் சுந்தரியோ தெய்வ ரம்பையோ மோகினியோ மனம் – குற்-குறவஞ்சி:2 43/1

மேல்

மோசம் (1)

பேசிடாத மோசம் என்ன மோசமோ என்பார் காம பேயோ என்பார் பிச்சோ என்பார் மாயமோ என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 57/2

மேல்

மோசமோ (1)

பேசிடாத மோசம் என்ன மோசமோ என்பார் காம பேயோ என்பார் பிச்சோ என்பார் மாயமோ என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 57/2

மேல்

மோடி (1)

தோடி முரளி வராளி பயிரவி மோடி பெற இசை பாடியே – குற்-குறவஞ்சி:2 121/3

மேல்

மோதிரம் (1)

முத்திரை மோதிரம் இட்ட கையை காட்டாய் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 213/1

மேல்

மோன (2)

மோன வானவர்க்கு எங்கள் கானவர்கள் காட்டும் – குற்-குறவஞ்சி:2 167/1
கான மலர் மேல் இருக்கும் மோன அயனார்க்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 188/1

மேல்

மோனை (1)

மோனை கொடிகளின் காடு நெடுவெளி மூடி அடங்கலும் ஓடி இருண்ட பின் – குற்-குறவஞ்சி:2 13/3

மேல்