பூ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பூ 8
பூங்கோதை 1
பூங்கோதையே 1
பூச்சி 1
பூஷணம் 1
பூசலாகாது 1
பூசலாட 1
பூசாள் 1
பூசி 1
பூசித்த 1
பூசினும் 1
பூசுவார் 1
பூசை 2
பூட்டி 1
பூட்டிக்கொண்டு 1
பூட்டினாளே 1
பூண்ட 5
பூண்டவனை 1
பூண்டாரை 1
பூண்டு 5
பூண 2
பூணாக 1
பூணும் 1
பூணேனே 1
பூத்த 2
பூத்தது 1
பூத்து 1
பூதலத்தின் 1
பூப்பானேன் 1
பூபாலன் 1
பூம் 5
பூமனுக்கும் 1
பூமிக்கு 1
பூமியில் 1
பூரணத்தை 1
பூரிகை 1
பூவிட்டு 1
பூவில் 1
பூவும் 1
பூவை 1
பூவையே 1
பூவையை 1
பூனை 2
பூனைகுத்தி 1
பூனையை 1

பூ (8)

பூ மலி இதழி மாலை புனைந்த குற்றாலத்து ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:1 1/1
பூ மேவும் மனு வேந்தர் தேவேந்தர் முதலோரை – குற்-குறவஞ்சி:2 2/1
பொன் அணி திலதம் தீட்டி பூ மலர் மாலை சூட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 28/3
திருந்து பூ முருக்கின் அரும்பு போல் இருக்கும் இதழினாள் வரி – குற்-குறவஞ்சி:2 33/3
பூ வளர் செண்பக கா வளர் தம்பிரான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/17
பூ மாலை இதழி பெற பொன் மாலை மணி மாலை பொலிவாய் பூண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 249/2
நாறும் பூ குற்றாலச்சங்கு-தன் கட்டளை நங்கள் ஒல்லார் அரி நரபாலன் கட்டளை – குற்-குறவஞ்சி:2 284/2
பூ என்ற பாதம் வருடிவருடி புளக முலையை நெருடிநெருடி – குற்-குறவஞ்சி:2 330/1

மேல்

பூங்கோதை (1)

வரு சங்க வீதி-தன்னில் வசந்த பூங்கோதை காலில் – குற்-குறவஞ்சி:2 48/1

மேல்

பூங்கோதையே (1)

செல்ல பூங்கோதையே நீ பந்தடிக்கையில் அவன் – குற்-குறவஞ்சி:2 228/1

மேல்

பூச்சி (1)

சுண்டு விரலிலே குண்டல பூச்சி
சுருண்டு கிடப்பானேன் சிங்கி சுருண்டு கிடப்பானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 367/1,2

மேல்

பூஷணம் (1)

வங்கார பூஷணம் பூட்டி திலதம் தீட்டி மாரனை கண்ணாலே மருட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 29/1

மேல்

பூசலாகாது (1)

வார் ஆடும் கொங்கைக்கு சந்தனம் பூசாள் மறுத்து நான் பூசினும் பூசலாகாது என்பாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 331/2

மேல்

பூசலாட (1)

சுந்தர விழிகள் பூசலாட தொங்கத் தொங்கத் தொங்கத் தொம் என – குற்-குறவஞ்சி:2 46/2

மேல்

பூசாள் (1)

வார் ஆடும் கொங்கைக்கு சந்தனம் பூசாள் மறுத்து நான் பூசினும் பூசலாகாது என்பாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 331/2

மேல்

பூசி (1)

பூசி உடுத்து முடித்து வளையிட்டு பொட்டிட்டு மையிட்டு பொன்னிட்டு பூவிட்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 301/1

மேல்

பூசித்த (1)

குஞ்சரம் முதல் பூசித்த நாயகர் குறுமுனி தமிழ் நேசித்த நாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 113/1

மேல்

பூசினும் (1)

வார் ஆடும் கொங்கைக்கு சந்தனம் பூசாள் மறுத்து நான் பூசினும் பூசலாகாது என்பாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 331/2

மேல்

பூசுவார் (1)

முருகு சந்தன குழம்பு பூசுவார் விரகத்தீயை மூட்டி மூட்டி விசிறி வீசுவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 60/1

மேல்

பூசை (2)

நின்று மத கரி பூசை அன்று செய்த தலமே – குற்-குறவஞ்சி:2 177/1
ஊர் மேல் உயர்ந்த மனுநீதி நாட்டி உடையவர் குற்றாலர் பூசை நைவேத்தியம் – குற்-குறவஞ்சி:2 283/2

மேல்

பூட்டி (1)

வங்கார பூஷணம் பூட்டி திலதம் தீட்டி மாரனை கண்ணாலே மருட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 29/1

மேல்

பூட்டிக்கொண்டு (1)

வக்கா மணி பூட்டிக்கொண்டு மடவார் கண் போல் ஈட்டி கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 252/2

மேல்

பூட்டினாளே (1)

ஈட்டு சருவாபரணம் பூட்டினாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 248/2

மேல்

பூண்ட (5)

ஒரு கை வளை பூண்ட பெண்கள் ஒரு கை வளை பூண மறந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 20/1
கடித்திடும் அரவம் பூண்ட கர்த்தர் குற்றாலர் நேசம் – குற்-குறவஞ்சி:2 224/1
பணி ஆபரணம் பூண்ட பார்த்திபன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 227/2
மா மாலை பூண்ட சிங்கன் வங்கண சிங்கியை தேடி வருகின்றானே – குற்-குறவஞ்சி:2 249/4
வீதி வந்து குறுக்கிடவே நாணம் பூண்ட விண்ணாண சிங்கி-தனை கண்டு சிங்கன் – குற்-குறவஞ்சி:2 348/3

மேல்

பூண்டவனை (1)

பனக அணி பூண்டவனை பக்தர்களை ஆண்டவனை – குற்-குறவஞ்சி:2 405/1

மேல்

பூண்டாரை (1)

பன்னகம் பூண்டாரை பாடிக்கொள்வோமடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 394/2

மேல்

பூண்டு (5)

வரைப்பெண்ணுக்கு ஆசை பூண்டு வளர் சங்க மறுகினூடே – குற்-குறவஞ்சி:2 78/3
நல் நகர் திருக்குற்றாலநாதர் மேல் ஆசை பூண்டு
சொன்னவர்க்கு இணங்க வார்த்தை சொல்லவும் படித்துக்கொண்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 86/1,2
முலை முகத்தில் குன்றிமணி வடம் பூண்டு திரிகூடமுதல்வர் சாரல் – குற்-குறவஞ்சி:2 116/3
பூ மாலை இதழி பெற பொன் மாலை மணி மாலை பொலிவாய் பூண்டு
நா மாலை குறவஞ்சி நல் நகர் பட்டணம் முழுதும் நடக்கும் நாளில் – குற்-குறவஞ்சி:2 249/2,3
வக்காவின் மணி பூண்டு கொக்கிறகு சிகை முடித்து வரி தோல் கச்சை – குற்-குறவஞ்சி:2 250/1

மேல்

பூண (2)

ஒரு கை வளை பூண்ட பெண்கள் ஒரு கை வளை பூண மறந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 20/1
இந்து அப்பு அணியை நீ பூண பொறுக்குமோ சிங்கி பூவில் – குற்-குறவஞ்சி:2 382/1

மேல்

பூணாக (1)

பூணாக பாம்பு அணிவார் பொன் நகர் சூழ் நல் நகரின் – குற்-குறவஞ்சி:2 347/2

மேல்

பூணும் (1)

முத்தாரம் பூணும் முகிழ் முலை பெண்ணே – குற்-குறவஞ்சி:2 194/2

மேல்

பூணேனே (1)

தாகம் இன்றி பூணேனே கையில் சரி வளையும் காணேனே – குற்-குறவஞ்சி:2 55/4

மேல்

பூத்த (2)

தோத்திர வடிவம் மின்ன பூத்த மலர் கொடி என்ன – குற்-குறவஞ்சி:2 127/2
கோட்டு வளம் முலை காட்டும் கொடியின் வளம் இடை காட்டும் குறிஞ்சி பூத்த
காட்டு வளம் குழல் காட்டும் மலை வளம்தான் நீ உரைத்து காட்டுவானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 153/1,2

மேல்

பூத்தது (1)

கள்ளிப்பூ பூத்தது அதிசயம் அல்லவோ சிங்கி தெற்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 378/1

மேல்

பூத்து (1)

குவலயம் பூத்து அருள் கொடியை கோதை குழல்வாய்மொழியை கூறுவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 4/4

மேல்

பூதலத்தின் (1)

பூதலத்தின் முனிவருக்கும் பாதலத்துளார்க்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 189/2

மேல்

பூப்பானேன் (1)

வள்ளி கொடியிலே துத்திப்பூ பூப்பானேன் சிங்கி காதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 377/1

மேல்

பூபாலன் (1)

ஆறை அழகப்ப பூபாலன் கட்டளை அன்பன் திருமலைக்கொழுந்து-தன் கட்டளை – குற்-குறவஞ்சி:2 284/1

மேல்

பூம் (5)

அவிழும் நறை பூம் கடப்பம் தாமரையும் ஈன்று ஒரு கோட்டு ஆம்பல் ஈன்று – குற்-குறவஞ்சி:1 4/3
நெடிய பூம் குழலும் மை கண் நீலமும் கறுப்பினாளை – குற்-குறவஞ்சி:1 7/2
கொந்து அடி பூம் குழல் சரிய நல் நகரில் வசந்தவல்லி கொடிய காமன் – குற்-குறவஞ்சி:2 44/1
ஓட காண்பது பூம் புனல் வெள்ளம் ஒடுங்க காண்பது யோகியர் உள்ளம் – குற்-குறவஞ்சி:2 162/1
மெல்லிய பூம் தொடை வாழை குருத்தை – குற்-குறவஞ்சி:2 369/1

மேல்

பூமனுக்கும் (1)

காமனுக்கும் பூமனுக்கும் கன்னி தெய்வயானைக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 402/1

மேல்

பூமிக்கு (1)

தக்க பூமிக்கு முன்பு உள்ள நாடு சகல தேவர்க்கும் அன்பு உள்ள நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 158/1

மேல்

பூமியில் (1)

போட காண்பது பூமியில் வித்து புலம்ப காண்பது கிண்கிணி கொத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 162/3

மேல்

பூரணத்தை (1)

சூட்சமாக பூரணத்தை வெல்லுதே அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 205/2

மேல்

பூரிகை (1)

பேரிகையே அன்றி பூரிகை ஏன் பிள்ளாய் மன்மதா சிறு – குற்-குறவஞ்சி:2 70/3

மேல்

பூவிட்டு (1)

பூசி உடுத்து முடித்து வளையிட்டு பொட்டிட்டு மையிட்டு பொன்னிட்டு பூவிட்டு
காசு பறித்திடும் வேசையர் ஆசார கண்ணிக்குள்ளே படும் காமுகர் போலவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 301/1,2

மேல்

பூவில் (1)

இந்து அப்பு அணியை நீ பூண பொறுக்குமோ சிங்கி பூவில்
ஈசர்க்கும் நல்லார்க்கும் எல்லாம் பொறுக்கும் காண் சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 382/1,2

மேல்

பூவும் (1)

கருகுதே உடல் உருகுதே என்பார் விரித்த பூவும் கரியுதே முத்தம் பொரியுதே என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 60/2

மேல்

பூவை (1)

அலையிலே மலை மிதக்க ஏறினானும் அத்தியிலே பூவை அந்நாள் அழைப்பித்தானும் – குற்-குறவஞ்சி:1 5/3

மேல்

பூவையே (1)

புள்ளிமான் ஈன்ற பூவையே குற குல – குற்-குறவஞ்சி:2 223/5

மேல்

பூவையை (1)

காராடும்கண்டர் தென் ஆரியநாட்டு உறை காரிய பூவையை ஆரிய பாவையை – குற்-குறவஞ்சி:2 331/4

மேல்

பூனை (2)

ஞாளி போல் சுவடெடுத்து பூனை போல் ஒளிபோட்டு நரி போல் பம்மி – குற்-குறவஞ்சி:2 253/3
பூனைகுத்தி நூவன் முழு பூனை போல் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 292/4

மேல்

பூனைகுத்தி (1)

பூனைகுத்தி நூவன் முழு பூனை போல் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 292/4

மேல்

பூனையை (1)

போதம் வருடி போய் பூனையை குத்தடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 389/2

மேல்