பீ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பீட 1
பீலியடா 2

பீட (1)

பீட வாசர் திரிகூடராசர் சித்தம் உருக்குமே – குற்-குறவஞ்சி:2 38/4

மேல்

பீலியடா (2)

காலாழி பீலியடா சிங்கா காலாழி பீலியடா – குற்-குறவஞ்சி:2 368/2
காலாழி பீலியடா சிங்கா காலாழி பீலியடா – குற்-குறவஞ்சி:2 368/2

மேல்