பி – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பிக்கு 1
பிச்சைப்பிள்ளை 3
பிச்சோ 1
பிடாரி 1
பிடி 1
பிடிக்குது 1
பிடிக்கும் 1
பிடிக்குள் 1
பிடித்த 4
பிடித்தது 1
பிடித்தால் 1
பிடித்தாலும் 1
பிடித்து 2
பிடித்துக்கொண்டு 1
பிடித்துவந்த 1
பிடித்தே 1
பிடியாதே 1
பிடியே 1
பித்தன் 1
பிதுங்கி 1
பிந்தடி 1
பிரம்படி 1
பிரம்படிக்கு 1
பிரம்புடையான் 1
பிரமலோகம் 1
பிரமைகொண்ட 1
பிரமைகொண்டான் 1
பிரமையாலே 1
பிராட்டியார் 1
பிராமணர் 1
பிரிந்தால் 1
பிரியும் 1
பிள்ளாய் 1
பிள்ளை 2
பிள்ளையார் 1
பிளவும் 1
பிறகே 1
பிறந்ததற்கோ 1
பிறந்ததுண்டே 1
பிறந்தாய் 1
பிறந்தாலும் 1
பிறர் 2
பிறவாத 1
பிறை 2
பிறை_நுதலே 1
பிறையார் 1
பிறையை 1
பின் 7
பின்தொடர 1
பின்னம் 1
பின்னல் 2
பின்னான 1
பின்னும் 1
பின்னே 1
பின்னை 2
பின்னையும்-தான் 1

பிக்கு (1)

பேறா முனிவரும் ஏற்றுக்கொண்டார் இதை பிக்கு சொல்லாமலே கொக்கு படுக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 291/4

மேல்

பிச்சைப்பிள்ளை (3)

மானவன் குற்றாலநாதனை பெற்றவன் வள்ளல் எனும் பிச்சைப்பிள்ளை திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 279/3
நல் நகர் குற்றாலத்து அந்தாதி சொன்னவன் நள்ளார் தொழும் பிச்சைப்பிள்ளை திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/4
சீராளன் பிச்சைப்பிள்ளை திருப்பணி செல்வ புதுக்குளமும் – குற்-குறவஞ்சி:2 305/1

மேல்

பிச்சோ (1)

பேசிடாத மோசம் என்ன மோசமோ என்பார் காம பேயோ என்பார் பிச்சோ என்பார் மாயமோ என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 57/2

மேல்

பிடாரி (1)

எக்கலாதேவி துர்க்கை பிடாரி
மிக்கதோர் குறிக்கா வேண்டினேன் உங்களை – குற்-குறவஞ்சி:2 223/15,16

மேல்

பிடி (1)

கரிகூட பிடி திரியும் சாரலிலே ஒரு வேடன் கை வில் ஏந்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 163/3

மேல்

பிடிக்குது (1)

பிடிக்குது கருத்து நன்றாய் பேசுது சக்கதேவி – குற்-குறவஞ்சி:2 224/2

மேல்

பிடிக்கும் (1)

சேனை மகபதி வாசல் ஆனை பெறும் பிடிக்கும்
தேன் ஈன்ற மலைச்சாரல் மான் ஈன்ற கொடிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 187/1,2

மேல்

பிடிக்குள் (1)

துடிக்குள் அடங்கி ஒரு பிடிக்குள் அடங்கும் சின்ன இடையினாள் காம – குற்-குறவஞ்சி:2 37/1

மேல்

பிடித்த (4)

பிடித்த சுகந்த வல்லி கொடி போல் வசந்தவல்லி பெருக்கமே சத்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 38/3
வெண்ணிலா குடை பிடித்து மீன கேதனம் பிடித்த வேனிலானே – குற்-குறவஞ்சி:2 67/4
சின்னம் பிடித்த பின் அன்னம் பிடியாதே மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 69/2
வலதுகை பிடித்த மாத்திரைக்கோலும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/22

மேல்

பிடித்தது (1)

எழுத்த சிறு மறி பிடித்தது ஒரு கரம் இலங்க பணி அணி துலங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 8/2

மேல்

பிடித்தால் (1)

பெண்கள் மயக்கும் அவள் விரக பார்வை சிங்கி பிடித்தால் மத பயலும் பெலப்பானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 335/2

மேல்

பிடித்தாலும் (1)

உறவு பிடித்தாலும் விடோம் குறவர் குலம் நாங்கள் – குற்-குறவஞ்சி:2 149/2

மேல்

பிடித்து (2)

வெண்ணிலா குடை பிடித்து மீன கேதனம் பிடித்த வேனிலானே – குற்-குறவஞ்சி:2 67/4
பெட்டக பாம்பை பிடித்து ஆட்டவேண்டாமோ சிங்கி இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 385/1

மேல்

பிடித்துக்கொண்டு (1)

பின்னான தம்பியார் ஆடு மயிலையும் பிள்ளை குறும்பால் பிடித்துக்கொண்டு ஏகினார் – குற்-குறவஞ்சி:2 290/2

மேல்

பிடித்துவந்த (1)

ஒரு மானை பிடித்துவந்த பெருமானை தொடர்ந்துவரும் – குற்-குறவஞ்சி:2 16/1

மேல்

பிடித்தே (1)

தலை-தனில் பிறையார் பலவினில் உறைவார் தகையினை வணங்கார் சிகை-தனை பிடித்தே
பல மயிர் நறுக்கி சில கண்ணி முறுக்கி பறவைகள் படுக்கும் குளுவனும் நானே – குற்-குறவஞ்சி:2 256/1,2

மேல்

பிடியாதே (1)

சின்னம் பிடித்த பின் அன்னம் பிடியாதே மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 69/2

மேல்

பிடியே (1)

பிடியே எமது குடிக்கு ஒரு பெண்பிள்ளாய் கருத்து விள்ளாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 72/4

மேல்

பித்தன் (1)

பித்தன் அடி துணை சேர்ந்த வாதவூரான் அடிகள் பேணுவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 6/4

மேல்

பிதுங்கி (1)

கோடு பொரு முலை மூடு சலவையின் ஊடு பிதுங்கி மல்லாடவே – குற்-குறவஞ்சி:2 121/2

மேல்

பிந்தடி (1)

முந்தடி பிந்தடி இடை போய் மூன்றடி நாலடி நடந்து முடுகி மாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 44/2

மேல்

பிரம்படி (1)

மண்டலீகரை நந்தி பிரம்படி மகுட கோடியில் புடைக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 7/4

மேல்

பிரம்படிக்கு (1)

அ தலையில் கடந்தவர்கள் நந்தி பிரம்படிக்கு ஒதுங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 99/1

மேல்

பிரம்புடையான் (1)

புரந்திடும் செங்கோலான் பிரம்புடையான் – குற்-குறவஞ்சி:2 2/2

மேல்

பிரமலோகம் (1)

பெற்றார் தாம் நல் நகர தலத்தை விட்டால் பிரமலோகம் வரைக்கும் பேறு உண்டாமோ – குற்-குறவஞ்சி:2 326/2

மேல்

பிரமைகொண்ட (1)

பேரிலே பிரமைகொண்ட பெண்களிலே நானும் ஒரு பெண் கண்டாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 81/4

மேல்

பிரமைகொண்டான் (1)

சேவல் போய் புணர கண்டான் சிங்கி மேல் பிரமைகொண்டான் – குற்-குறவஞ்சி:2 308/4

மேல்

பிரமையாலே (1)

பெண்ணிலே குழல்மொழிக்கு ஓர் பங்குகொடுத்தவர் கொடுத்த பிரமையாலே
மண்ணிலே மதி மயங்கிக்கிடக்கின்றேன் உனக்கும் மதி மயக்கம் தானோ – குற்-குறவஞ்சி:2 62/1,2

மேல்

பிராட்டியார் (1)

துள்ளாடும் சூல கபாலர் பிராட்டியார் தொட்டாடும் ஐ வன பட்டாடை போலவே – குற்-குறவஞ்சி:2 268/4

மேல்

பிராமணர் (1)

சாறாக வைத்த பின் வேத பிராமணர் தாமும் கொண்டார் சைவர் தாமும் கொண்டார் தவ – குற்-குறவஞ்சி:2 291/3

மேல்

பிரிந்தால் (1)

நுங்களில் பிரிந்தால் என்ன நூவனுக்கு உண்டோ நட்டம் – குற்-குறவஞ்சி:2 319/2

மேல்

பிரியும் (1)

பின்னும் ஆங்கு அவர் மூரலை வென்று பிரியும் காலத்தில் பெண்மையை வெல்ல – குற்-குறவஞ்சி:2 157/3

மேல்

பிள்ளாய் (1)

பேரிகையே அன்றி பூரிகை ஏன் பிள்ளாய் மன்மதா சிறு – குற்-குறவஞ்சி:2 70/3

மேல்

பிள்ளை (2)

பின்னான தம்பியார் ஆடு மயிலையும் பிள்ளை குறும்பால் பிடித்துக்கொண்டு ஏகினார் – குற்-குறவஞ்சி:2 290/2
பிள்ளை மதி வாள்_நுதலாள் பேசாத வீறு அடங்க – குற்-குறவஞ்சி:2 297/2

மேல்

பிள்ளையார் (1)

எந்தையார் வாசலில் பிள்ளையார் செய்வித்து இரண்டு குறிஞ்சி படித்துறையும் செய்த – குற்-குறவஞ்சி:2 282/2

மேல்

பிளவும் (1)

தின்ன இலையும் பிளவும் அள்ளித்தா அம்மே கப்பல் – குற்-குறவஞ்சி:2 202/1

மேல்

பிறகே (1)

அத்தனையும் குடித்துப்போட்டு ஆர் பிறகே தொடர்ந்தாளோ – குற்-குறவஞ்சி:2 346/4

மேல்

பிறந்ததற்கோ (1)

விண்ணிலே பிறந்ததற்கோ வெண்ணிலாவே எரு – குற்-குறவஞ்சி:2 64/1

மேல்

பிறந்ததுண்டே (1)

பெண்ணுடன் பிறந்ததுண்டே வெண்ணிலாவே என்றன் – குற்-குறவஞ்சி:2 63/3

மேல்

பிறந்தாய் (1)

தண் அமுதுடன் பிறந்தாய் வெண்ணிலாவே அந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 63/1

மேல்

பிறந்தாலும் (1)

பிறந்தாலும் பேராசை ஆகாது அஃது அறிந்தும் – குற்-குறவஞ்சி:2 89/3

மேல்

பிறர் (2)

அரம்பை தேச வில்லும் விரும்பி ஆசை சொல்லும் புருவத்தாள் பிறர்
அறிவை மயக்கும் ஒரு கருவம் இருக்கும் மங்கை பருவத்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 34/1,2
பேறான சூளை மருந்தாகிலும் பிறர் பேசாமல் வாடை பொடியாகிலும் அரை – குற்-குறவஞ்சி:2 300/3

மேல்

பிறவாத (1)

பிறவாத நெறியார்க்கே ஏற்கும் இந்த கையே – குற்-குறவஞ்சி:2 221/2

மேல்

பிறை (2)

கூனல் இளம் பிறை முடித்த வேணி அலங்காரர் – குற்-குறவஞ்சி:2 132/1
குறிசொல்லவா குறிசொல்லவா பிறை_நுதலே குறிசொல்லவா அம்மே ஐயர் – குற்-குறவஞ்சி:2 211/1

மேல்

பிறை_நுதலே (1)

குறிசொல்லவா குறிசொல்லவா பிறை_நுதலே குறிசொல்லவா அம்மே ஐயர் – குற்-குறவஞ்சி:2 211/1

மேல்

பிறையார் (1)

தலை-தனில் பிறையார் பலவினில் உறைவார் தகையினை வணங்கார் சிகை-தனை பிடித்தே – குற்-குறவஞ்சி:2 256/1

மேல்

பிறையை (1)

சிலையை போல் வளைந்து பிறையை போல் இலங்கு நுதலினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 33/4

மேல்

பின் (7)

மோனை கொடிகளின் காடு நெடுவெளி மூடி அடங்கலும் ஓடி இருண்ட பின்
ஏனை சுடர் விரி இடப கேதனம் எழுந்து திசைதிசை விளங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 13/3,4
இரு தனத்து ரவிக்கைதனை அரையில் உடை தொடுவார் பின்
இந்த உடை ரவிக்கை என சந்த முலைக்கு இடுவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 21/1,2
சின்னம் பிடித்த பின் அன்னம் பிடியாதே மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 69/2
சாறாக வைத்த பின் வேத பிராமணர் தாமும் கொண்டார் சைவர் தாமும் கொண்டார் தவ – குற்-குறவஞ்சி:2 291/3
பேடை என்றே அதை சேவல் தொடர்ந்தது பின் ஒரு சேவலும் கூட தொடர்ந்தது – குற்-குறவஞ்சி:2 313/2
காயம் ஒடுங்கி கிடந்தது கண்டு நான் கண்ணி கழற்றி நிலத்திலே வைத்த பின்
சேயிழை-தன் பொருட்டாலே பஞ்சாட்சரம் செபித்த மன்னவன் பாவம் போனால் போல – குற்-குறவஞ்சி:2 314/3,4
வா என்று கைச்சுருள் தா என்று வாங்காள் மனக்குறி கண்டு நகக்குறி வைத்த பின்
ஆ என்று ஒருக்கால் இரு கால் உதைப்பள் அதுக்கு கிடந்து கொதிக்குது என் பேய் மனம் – குற்-குறவஞ்சி:2 330/3,4

மேல்

பின்தொடர (1)

வாடை மருந்து பொடியும் அம்மி ஊர் மரப்பாவை பின்தொடர மாய பொடியும் – குற்-குறவஞ்சி:2 339/1

மேல்

பின்னம் (1)

பின்னம் இன்றி கூழ் எனினும் கொண்டுவா அம்மே வந்தால் – குற்-குறவஞ்சி:2 201/1

மேல்

பின்னல் (2)

வாகு குழல் பின்னல் கண்டாய் வெண்ணிலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 66/2
வார் சடை ஈது அல்ல கார் குழல் பின்னல் காண் மன்மதா நெற்றி – குற்-குறவஞ்சி:2 71/1

மேல்

பின்னான (1)

பின்னான தம்பியார் ஆடு மயிலையும் பிள்ளை குறும்பால் பிடித்துக்கொண்டு ஏகினார் – குற்-குறவஞ்சி:2 290/2

மேல்

பின்னும் (1)

பின்னும் ஆங்கு அவர் மூரலை வென்று பிரியும் காலத்தில் பெண்மையை வெல்ல – குற்-குறவஞ்சி:2 157/3

மேல்

பின்னே (1)

பத்து அடி பின்னே வாங்கி பந்தடி பயில்கின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 39/4

மேல்

பின்னை (2)

ஒன்றுபோடாமல் குறிசொல்லிவந்தாய் பின்னை
உளப்பிப்போட்டாய் குறியை குழப்பிப்போட்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 230/1,2
இன்று வரை மேல் குளிரும் காய்ச்சலும் உண்டோ பின்னை
எந்த வகை என்று குறி கண்டு சொல்லடி – குற்-குறவஞ்சி:2 232/1,2

மேல்

பின்னையும்-தான் (1)

பின்னையும்-தான் உனக்காக சொல்லுவேன் அம்மே அவன் – குற்-குறவஞ்சி:2 240/1

மேல்