ந – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நகக்குறி 1
நகர் 23
நகர்க்கு 1
நகர்க்குள்ளே 1
நகர்க்குளே 1
நகர 5
நகரம் 1
நகரில் 5
நகரின் 1
நகரை 1
நகுர்தத் 1
நகை 3
நகைப்பவரை 1
நகையும் 1
நங்கள் 1
நங்காய் 1
நங்கை 2
நங்கைமார் 2
நஞ்சி 1
நஞ்சு 3
நட்டம் 1
நட 1
நடக்கும் 1
நடத்தானை 1
நடத்தி 1
நடத்துவார் 1
நடந்த 1
நடந்தாய் 2
நடந்து 3
நடப்போம் 1
நடம் 1
நடம்செய்தவர் 1
நடமிடுகின்ற 1
நடாத்தி 1
நடு 1
நடுநடுங்க 1
நடுவே 1
நடை 6
நடையில் 2
நடையினாள் 1
நத்து 1
நதியான் 1
நந்தி 2
நம்பர் 1
நம்பியார் 1
நம்பினோரை 1
நமக்கு 1
நமை 1
நய 1
நயத்தினை 1
நயினார் 1
நரபாலன் 2
நரர் 1
நரி 2
நரிக்கும் 1
நரிக்கொம்பாகிலும் 1
நரிகூட 1
நரைத்த 1
நல் 44
நல்ல 3
நல்லார்க்கும் 1
நல்லாரை 1
நல்லி 1
நல்லூர் 1
நலம்செயும் 1
நலார் 1
நவநிதியும் 2
நவவீரரும் 1
நவில 1
நவிலுவாயே 1
நள்ளார் 1
நள்ளிய 1
நளன் 1
நறுக்கி 1
நறும் 2
நறை 1
நன்றாய் 2
நன்று 4
நன்றே 2

நகக்குறி (1)

வா என்று கைச்சுருள் தா என்று வாங்காள் மனக்குறி கண்டு நகக்குறி வைத்த பின் – குற்-குறவஞ்சி:2 330/3

மேல்

நகர் (23)

நல் நகர் பெருமான் முன் போய் நாணமும் கலையும் தோற்ற – குற்-குறவஞ்சி:2 28/1
நாடகம் ஆடிய தோகை மயில் என நல் நகர் வீதியிலே அணி – குற்-குறவஞ்சி:2 42/3
நல் நகர் திரிகூடம் பாடி நகுர்தத் திகுர்தத் தகுர்தத் தொம் என – குற்-குறவஞ்சி:2 47/3
நடை கண்டால் அன்னம் தோற்கும் நல் நகர் வசந்தவல்லி – குற்-குறவஞ்சி:2 56/1
பெருகு நல் நகர் குறும்பலாவினார் வசந்த மோகினி பெரு நிலாவினொடு கலாவினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 61/2
எண்ணிலா பகையெடுத்தார் இ நகரை நல் நகர் என்று எவர் சொன்னாரோ – குற்-குறவஞ்சி:2 67/2
நல் நகர் குற்றாலர் முன்னமே செல்லுவாய் மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 71/4
பெம்மானை நல் நகர் பேர் ராசவீதியில் கண்டு அவர் – குற்-குறவஞ்சி:2 76/1
நல் நகர் திருக்குற்றாலநாதர் மேல் ஆசை பூண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 86/1
பாடிய மறை தேடிய நாயகர் பன்னகர் பணி நல் நகர் நாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 110/1
செந்நெல் காத்து அளிக்கும் நல் நகர் பதியான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/8
அந்தர துந்துபி முழங்கும் நல் நகர் குற்றாலலிங்கர் அருளை பாடி – குற்-குறவஞ்சி:2 128/1
நாட்டு வளம் எனக்கு உரைத்து குற்றால நகர் வளமும் நவிலுவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 153/4
நல் நகர் குற்றாலம்-தன்னில் எங்கும் நாட்டும் எண்ணூற்றெண்பத்தேழு ஆண்டு-தன்னில் – குற்-குறவஞ்சி:2 196/1
நல்ல மேற்குலத்தான் இந்த நல் நகர் தலத்தான் ஆக – குற்-குறவஞ்சி:2 207/3
ஆன் ஏறும் செல்வர் திரிகூடநாதர் அணி நகர் வாழ் – குற்-குறவஞ்சி:2 212/1
நா மாலை குறவஞ்சி நல் நகர் பட்டணம் முழுதும் நடக்கும் நாளில் – குற்-குறவஞ்சி:2 249/3
நல் நகர் குற்றாலத்து அந்தாதி சொன்னவன் நள்ளார் தொழும் பிச்சைப்பிள்ளை திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/4
நல் நகர் ஊர் கட்டி சாலை மடம் கட்டி நாயகர் கோவில் கொலுமண்டபம் கட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 281/1
பன்னரும் அன்னத்தை நல் நகர் ஈசர் பரிகலம் ஈந்திடும் பார்ப்பானுக்கு ஈந்தனர் – குற்-குறவஞ்சி:2 290/3
கட்டி திரவியம் கண் போலும் நல் நகர் காவியே கண்ணில் கண்டிடம் எல்லாம் அவளாக தோணுதே பாவியே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/4
பூணாக பாம்பு அணிவார் பொன் நகர் சூழ் நல் நகரின் – குற்-குறவஞ்சி:2 347/2
நல் நகர் குற்றாலநாதரை வேண்டினேன் சிங்கி மணி – குற்-குறவஞ்சி:2 394/1

மேல்

நகர்க்கு (1)

கட்டுற்ற நல் நகர்க்கு என் கண்ணி எலாம் கொத்தி வெற்றி – குற்-குறவஞ்சி:2 310/3

மேல்

நகர்க்குள்ளே (1)

சத்திபீடத்து இறைவர் நல் நகர்க்குள்ளே வந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 216/1

மேல்

நகர்க்குளே (1)

கன்னி என்று நான் இருக்க நல் நகர்க்குளே என்னை – குற்-குறவஞ்சி:2 237/1

மேல்

நகர (5)

மூக்கு எழுந்த முத்து_உடையார் அணிவகுக்கும் நல் நகர மூதூர் வீதி – குற்-குறவஞ்சி:2 4/1
நிருபன் இவன் நல் நகர தெருவிலே நெடுநேரம் – குற்-குறவஞ்சி:2 23/1
நல் தாலம்-தன்னில் உள்ளோர் யாவரேனும் நல் நகர தலத்தில் வந்து பெறுவார் பேறு – குற்-குறவஞ்சி:2 326/1
பெற்றார் தாம் நல் நகர தலத்தை விட்டால் பிரமலோகம் வரைக்கும் பேறு உண்டாமோ – குற்-குறவஞ்சி:2 326/2
பேர் வாழி அரசர் செங்கோல் வாழி நல் நகர பேரால் ஓங்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 410/3

மேல்

நகரம் (1)

பேறாக நல் நகரம் காக்கும் இந்த கையே – குற்-குறவஞ்சி:2 221/1

மேல்

நகரில் (5)

கொந்து அடி பூம் குழல் சரிய நல் நகரில் வசந்தவல்லி கொடிய காமன் – குற்-குறவஞ்சி:2 44/1
நல் நகரில் ஈசருக்கு நான்தானோ ஆசைகொண்டேன் மானே பல – குற்-குறவஞ்சி:2 80/1
நல் நகரில் குற்றாலநாதர் கிளை வளத்தை – குற்-குறவஞ்சி:2 192/1
முல்லைப்பூம் குழலாளே நல் நகரில் வாழ் முத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 226/1
நல் நகரில் ஈசர் உன்னை மேவ வருவார் இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 246/1

மேல்

நகரின் (1)

பூணாக பாம்பு அணிவார் பொன் நகர் சூழ் நல் நகரின்
சேண் ஆர் பெரும் தெருவில் சிங்கியை முன் தேடிவைத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 347/2,3

மேல்

நகரை (1)

எண்ணிலா பகையெடுத்தார் இ நகரை நல் நகர் என்று எவர் சொன்னாரோ – குற்-குறவஞ்சி:2 67/2

மேல்

நகுர்தத் (1)

நல் நகர் திரிகூடம் பாடி நகுர்தத் திகுர்தத் தகுர்தத் தொம் என – குற்-குறவஞ்சி:2 47/3

மேல்

நகை (3)

இன் நகை மடவார்க்கு இடதுகை பார்த்து – குற்-குறவஞ்சி:2 115/36
வல்லை நிகர் முலை இல்லை எனும் இடை வில்லை அன நுதல் முல்லை பொரு நகை
வல்லி என ஒரு கொல்லிமலை-தனில் வல்லி அவளினும் மெல்லி இவள் என – குற்-குறவஞ்சி:2 119/1,2
சந்த முலை துவளும் இடை தவள நகை பவள இதழ் தையலே உன் – குற்-குறவஞ்சி:2 128/3

மேல்

நகைப்பவரை (1)

ஓடுவார் நகைப்பவரை நாடுவார் கவிழ்வார் – குற்-குறவஞ்சி:2 20/2

மேல்

நகையும் (1)

நகையும் முகமும் அவள் நாணைய கைவீச்சும் பகைவரும் திரும்பி பார்ப்பாரடா – குற்-குறவஞ்சி:2 336/1

மேல்

நங்கள் (1)

நாறும் பூ குற்றாலச்சங்கு-தன் கட்டளை நங்கள் ஒல்லார் அரி நரபாலன் கட்டளை – குற்-குறவஞ்சி:2 284/2

மேல்

நங்காய் (1)

கோல மா காளி குற்றால நங்காய்
கால வைரவா கன துடி கறுப்பா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/11,12

மேல்

நங்கை (2)

பைங்கொடி நங்கை வசந்த சவுந்தரி பந்து பயின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 40/4
நரைத்த மாடு ஏறுவார்க்கோ நங்கை நீ மயல்கொண்டாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 78/4

மேல்

நங்கைமார் (2)

நங்கைமார் பலரும் கூறும் நல் மொழி தேறல் மாந்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 53/3
நங்கைமார் குரவை ஒலி பொங்குமாகடலே – குற்-குறவஞ்சி:2 171/2

மேல்

நஞ்சி (1)

வஞ்சி எழில் அபரஞ்சி வரி விழி நஞ்சி முழு மற நெஞ்சி பலவினில் – குற்-குறவஞ்சி:2 118/1

மேல்

நஞ்சு (3)

நாகம் புயத்தில் கட்டி நஞ்சு கழுத்தில் கட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 50/1
நஞ்சு பருகி அமுதம் கொடுத்தவர் எனது வாள் விழி – குற்-குறவஞ்சி:2 84/3
நஞ்சு பருகி அமுதம் கொடுக்கிலார் – குற்-குறவஞ்சி:2 84/4

மேல்

நட்டம் (1)

நுங்களில் பிரிந்தால் என்ன நூவனுக்கு உண்டோ நட்டம்
கங்கணம் எனக்கு ஏன் சிங்கா காசலை உனக்கு உண்டானால் – குற்-குறவஞ்சி:2 319/2,3

மேல்

நட (1)

நட வருவியானே நமை – குற்-குறவஞ்சி:2 397/4

மேல்

நடக்கும் (1)

நா மாலை குறவஞ்சி நல் நகர் பட்டணம் முழுதும் நடக்கும் நாளில் – குற்-குறவஞ்சி:2 249/3

மேல்

நடத்தானை (1)

சித்ரசபை நடத்தானை திடத்தானை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 404/2

மேல்

நடத்தி (1)

பல்லக்கு ஏறும் தெருவில் ஆனை நடத்தி மணி – குற்-குறவஞ்சி:2 227/1

மேல்

நடத்துவார் (1)

அருகில் இருந்து கதைகள் நடத்துவார் எடுத்து மாதர் அணைத்து வாழைக்குருத்தில் கிடத்துவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 61/1

மேல்

நடந்த (1)

பொட்டழகும் காதழகும் பொன்னழகுமாய் நடந்த
கட்டழகி-தன் அழகு என் கண் அளவுகொள்ளாதே – குற்-குறவஞ்சி:2 275/3,4

மேல்

நடந்தாய் (2)

எங்கே நடந்தாய் நீ சிங்கி எங்கே நடந்தாய் நீ – குற்-குறவஞ்சி:2 355/2
எங்கே நடந்தாய் நீ சிங்கி எங்கே நடந்தாய் நீ – குற்-குறவஞ்சி:2 355/2

மேல்

நடந்து (3)

ஒய்யாரமாக நடந்து வசந்தவல்லி ஓவியம் போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 31/2
முந்தடி பிந்தடி இடை போய் மூன்றடி நாலடி நடந்து முடுகி மாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 44/2
தொக்கான நடை நடந்து திரிகூடமலை குறவன் தோன்றினானே – குற்-குறவஞ்சி:2 251/4

மேல்

நடப்போம் (1)

கிழங்கு கிள்ளி தேன் எடுத்து வளம் பாடி நடப்போம்
கிம்புரியின் கொம்பு ஒடித்து வெம்பு தினை இடிப்போம் – குற்-குறவஞ்சி:2 134/1,2

மேல்

நடம் (1)

மத்தளம் புயல் போல் முழங்கிட மயில்_அனார் நடம் பெருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/3

மேல்

நடம்செய்தவர் (1)

சீராய் இரங்க நடம்செய்தவர் குற்றால வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 269/2

மேல்

நடமிடுகின்ற (1)

என்றும் எழுதிய மன்றில் நடமிடுகின்ற சரணினர் வென்றி மலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 120/4

மேல்

நடாத்தி (1)

செங்கை மாத்திரைக்கோல் செங்கோல் நடாத்தி
கன்னடம் தெலுங்கு கலிங்க ராச்சியமும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/32,33

மேல்

நடு (1)

கட்டிக்கொண்டே சற்றே முத்தம்கொடுக்கவா சிங்கி நடு
பட்டப்பகலில் நான் எட்டி கொடுப்பேனோ சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 386/1,2

மேல்

நடுநடுங்க (1)

மிக்கான புலி கரடி கிடுகிடென நடுநடுங்க வெறித்து நோக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 251/2

மேல்

நடுவே (1)

நித்திரா பாவிக்கு என்ன போட்டி நடுவே இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 90/2

மேல்

நடை (6)

அன்ன நடையில் ஒரு சின்ன நடை பயிலும் நடையினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 37/4
நடை கண்டால் அன்னம் தோற்கும் நல் நகர் வசந்தவல்லி – குற்-குறவஞ்சி:2 56/1
தொக்கான நடை நடந்து திரிகூடமலை குறவன் தோன்றினானே – குற்-குறவஞ்சி:2 251/4
மட்டு ஆர் குழலி-தன் சாயலை காட்டும் மயூரமே அவள் மா மலர் தாள் நடை காட்டாதது என்ன விகாரமே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/2
செட்டி பற்றில் கண்ணிவைத்து சிங்கி நடை சாயலினால் – குற்-குறவஞ்சி:2 310/1
பெட்டைக்குளத்தில் அன்ன பேடை நடை பார்த்திருந்தேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 310/2

மேல்

நடையில் (2)

அன்ன நடையில் ஒரு சின்ன நடை பயிலும் நடையினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 37/4
நடையில் அழகும் இரு துடையில் அழகும் அவள் உடையில் அழகும் என்னை உருக்குது ஐயோ – குற்-குறவஞ்சி:2 337/2

மேல்

நடையினாள் (1)

அன்ன நடையில் ஒரு சின்ன நடை பயிலும் நடையினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 37/4

மேல்

நத்து (1)

நத்து அணி கரங்கள் சேப்ப நால் அடி முன்னே ஓங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 39/3

மேல்

நதியான் (1)

தேன் புரையேறும் சித்திரா நதியான்
ஏரி நீர் செழிக்க வாரி நீர் கொழிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/4,5

மேல்

நந்தி (2)

மண்டலீகரை நந்தி பிரம்படி மகுட கோடியில் புடைக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 7/4
அ தலையில் கடந்தவர்கள் நந்தி பிரம்படிக்கு ஒதுங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 99/1

மேல்

நம்பர் (1)

கெம்பாறடையே நம்பர் குற்றாலர் – குற்-குறவஞ்சி:2 299/1

மேல்

நம்பியார் (1)

ஐயர் குற்றாலத்து நம்பியார் திருத்தும் அப்பால் ஒரு தாதன் குற்றாலப்பேரி – குற்-குறவஞ்சி:2 274/1

மேல்

நம்பினோரை (1)

தம்பம் என்றே நம்பினோரை சதிபண்ணி தாம் வாழ பார்ப்பவர் செல்வங்கள் போலவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 315/1

மேல்

நமக்கு (1)

என்ன முலை நமக்கு எழுந்த வன்ன முலை என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 26/2

மேல்

நமை (1)

நட வருவியானே நமை – குற்-குறவஞ்சி:2 397/4

மேல்

நய (1)

பாடகமும் சிறு பாதமும் அங்கு ஒரு பாவனை கொண்டாட நய
நாடகம் ஆடிய தோகை மயில் என நல் நகர் வீதியிலே அணி – குற்-குறவஞ்சி:2 42/2,3

மேல்

நயத்தினை (1)

சொல் நயத்தினை நாடிநாடி தோழியருடன் கூடிக்கூடி – குற்-குறவஞ்சி:2 47/2

மேல்

நயினார் (1)

முன்னாள் படுத்த பரும் பெருச்சாளியை மூத்த நயினார் மொடுவாய் கொடுபோனார் – குற்-குறவஞ்சி:2 290/1

மேல்

நரபாலன் (2)

நாறும் பூ குற்றாலச்சங்கு-தன் கட்டளை நங்கள் ஒல்லார் அரி நரபாலன் கட்டளை – குற்-குறவஞ்சி:2 284/2
நானிலம் சூழ் குடிசை வைத்தியநாத நரபாலன்
தான் அபிமானம் வைத்த சிவராமன் சம்பிரதி கணக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 306/3,4

மேல்

நரர் (1)

பண்டை நரர் இவர் தேவர் இவர் என பகுத்து நிறுவிய வேளை-தொறும்தொறும் – குற்-குறவஞ்சி:2 7/3

மேல்

நரி (2)

ஞாளி போல் சுவடெடுத்து பூனை போல் ஒளிபோட்டு நரி போல் பம்மி – குற்-குறவஞ்சி:2 253/3
தான் ஆசைப்பட்டு முன் கொண்ட கொக்கு எல்லாம் தரிகொண்டுதில்லை நரி கொண்டுபோச்சுது – குற்-குறவஞ்சி:2 289/2

மேல்

நரிக்கும் (1)

சிலை பெரிய வேடனுக்கும் நரிக்கும் வேத செல்வருக்கும் தேவருக்கும் இரங்கி மேனாள் – குற்-குறவஞ்சி:1 8/1

மேல்

நரிக்கொம்பாகிலும் (1)

கூறாகிலும் ஒரு கொக்காகிலும் நரிக்கொம்பாகிலும் தாரேன் வம்புகள் பேசியே – குற்-குறவஞ்சி:2 300/4

மேல்

நரிகூட (1)

நரிகூட கயிலை சென்ற திரிகூட தல மகிமை நவில கேளே – குற்-குறவஞ்சி:2 163/4

மேல்

நரைத்த (1)

நரைத்த மாடு ஏறுவார்க்கோ நங்கை நீ மயல்கொண்டாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 78/4

மேல்

நல் (44)

நல் நவவீரரும் புகழ மலைகள் எட்டும் கடல் ஏழும் நாடி ஆடி – குற்-குறவஞ்சி:1 2/2
மூக்கு எழுந்த முத்து_உடையார் அணிவகுக்கும் நல் நகர மூதூர் வீதி – குற்-குறவஞ்சி:2 4/1
நிருபன் இவன் நல் நகர தெருவிலே நெடுநேரம் – குற்-குறவஞ்சி:2 23/1
நல் நகர் பெருமான் முன் போய் நாணமும் கலையும் தோற்ற – குற்-குறவஞ்சி:2 28/1
நாடகம் ஆடிய தோகை மயில் என நல் நகர் வீதியிலே அணி – குற்-குறவஞ்சி:2 42/3
கொந்து அடி பூம் குழல் சரிய நல் நகரில் வசந்தவல்லி கொடிய காமன் – குற்-குறவஞ்சி:2 44/1
நல் நகர் திரிகூடம் பாடி நகுர்தத் திகுர்தத் தகுர்தத் தொம் என – குற்-குறவஞ்சி:2 47/3
நங்கைமார் பலரும் கூறும் நல் மொழி தேறல் மாந்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 53/3
நடை கண்டால் அன்னம் தோற்கும் நல் நகர் வசந்தவல்லி – குற்-குறவஞ்சி:2 56/1
பெருகு நல் நகர் குறும்பலாவினார் வசந்த மோகினி பெரு நிலாவினொடு கலாவினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 61/2
எண்ணிலா பகையெடுத்தார் இ நகரை நல் நகர் என்று எவர் சொன்னாரோ – குற்-குறவஞ்சி:2 67/2
நல் நகர் குற்றாலர் முன்னமே செல்லுவாய் மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 71/4
பெம்மானை நல் நகர் பேர் ராசவீதியில் கண்டு அவர் – குற்-குறவஞ்சி:2 76/1
நல் நகரில் ஈசருக்கு நான்தானோ ஆசைகொண்டேன் மானே பல – குற்-குறவஞ்சி:2 80/1
நல் நகர் திருக்குற்றாலநாதர் மேல் ஆசை பூண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 86/1
பாடிய மறை தேடிய நாயகர் பன்னகர் பணி நல் நகர் நாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 110/1
செந்நெல் காத்து அளிக்கும் நல் நகர் பதியான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/8
அந்தர துந்துபி முழங்கும் நல் நகர் குற்றாலலிங்கர் அருளை பாடி – குற்-குறவஞ்சி:2 128/1
தேட காண்பது நல் அறம் கீர்த்தி திருக்குற்றாலர் தென் ஆரியநாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 162/4
நல் நகரில் குற்றாலநாதர் கிளை வளத்தை – குற்-குறவஞ்சி:2 192/1
நல் நகர் குற்றாலம்-தன்னில் எங்கும் நாட்டும் எண்ணூற்றெண்பத்தேழு ஆண்டு-தன்னில் – குற்-குறவஞ்சி:2 196/1
நல் பாண்டிராச்சியம் உய்ய சொக்கநாயகர் வந்து மணக்கோலம் செய்ய – குற்-குறவஞ்சி:2 197/3
செம்மை இது நல் நிமித்தம் கண்டு பார் அம்மே திரிகூடமலை – குற்-குறவஞ்சி:2 206/1
நல்ல மேற்குலத்தான் இந்த நல் நகர் தலத்தான் ஆக – குற்-குறவஞ்சி:2 207/3
சத்திபீடத்து இறைவர் நல் நகர்க்குள்ளே வந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 216/1
பேறாக நல் நகரம் காக்கும் இந்த கையே – குற்-குறவஞ்சி:2 221/1
முல்லைப்பூம் குழலாளே நல் நகரில் வாழ் முத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 226/1
கன்னி என்று நான் இருக்க நல் நகர்க்குளே என்னை – குற்-குறவஞ்சி:2 237/1
நல் நகரில் ஈசர் உன்னை மேவ வருவார் இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 246/1
நா மாலை குறவஞ்சி நல் நகர் பட்டணம் முழுதும் நடக்கும் நாளில் – குற்-குறவஞ்சி:2 249/3
நல் நகர் குற்றாலத்து அந்தாதி சொன்னவன் நள்ளார் தொழும் பிச்சைப்பிள்ளை திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/4
நல் நகர் ஊர் கட்டி சாலை மடம் கட்டி நாயகர் கோவில் கொலுமண்டபம் கட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 281/1
பன்னரும் அன்னத்தை நல் நகர் ஈசர் பரிகலம் ஈந்திடும் பார்ப்பானுக்கு ஈந்தனர் – குற்-குறவஞ்சி:2 290/3
வானவர் குற்றாலர் திருவாசல் மாட நல் பத்தியமும் – குற்-குறவஞ்சி:2 306/2
கட்டி திரவியம் கண் போலும் நல் நகர் காவியே கண்ணில் கண்டிடம் எல்லாம் அவளாக தோணுதே பாவியே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/4
கட்டுற்ற நல் நகர்க்கு என் கண்ணி எலாம் கொத்தி வெற்றி – குற்-குறவஞ்சி:2 310/3
நல் தாலம்-தன்னில் உள்ளோர் யாவரேனும் நல் நகர தலத்தில் வந்து பெறுவார் பேறு – குற்-குறவஞ்சி:2 326/1
நல் தாலம்-தன்னில் உள்ளோர் யாவரேனும் நல் நகர தலத்தில் வந்து பெறுவார் பேறு – குற்-குறவஞ்சி:2 326/1
பெற்றார் தாம் நல் நகர தலத்தை விட்டால் பிரமலோகம் வரைக்கும் பேறு உண்டாமோ – குற்-குறவஞ்சி:2 326/2
ஆட்டுவிக்கும் குற்றாலத்து அண்ணலார் நல் நாட்டில் – குற்-குறவஞ்சி:2 338/2
பூணாக பாம்பு அணிவார் பொன் நகர் சூழ் நல் நகரின் – குற்-குறவஞ்சி:2 347/2
நாக்கு துடிக்குது உன் நல் வாய் இதழுக்கு சிங்கி உன்றன் – குற்-குறவஞ்சி:2 390/1
நல் நகர் குற்றாலநாதரை வேண்டினேன் சிங்கி மணி – குற்-குறவஞ்சி:2 394/1
பேர் வாழி அரசர் செங்கோல் வாழி நல் நகர பேரால் ஓங்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 410/3

மேல்

நல்ல (3)

மும்மை உலகு எங்கும் வெல்ல கொம்மை முலையார்க்கு நல்ல
செம்மையா குறிகள் சொல்ல அம்மே அம்மே என்று செல்ல – குற்-குறவஞ்சி:2 125/1,2
நல்ல மேற்குலத்தான் இந்த நல் நகர் தலத்தான் ஆக – குற்-குறவஞ்சி:2 207/3
வல்லியே உனக்கு நல்ல மாப்பிள்ளை வருவான் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 207/4

மேல்

நல்லார்க்கும் (1)

ஈசர்க்கும் நல்லார்க்கும் எல்லாம் பொறுக்கும் காண் சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 382/2

மேல்

நல்லாரை (1)

நல்லாரை காண்பவர்க்கு எல்லாம் வருமடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 384/2

மேல்

நல்லி (1)

நல்லி பனிமலை வல்லி குழல்மொழிச்செல்வி புணர்பவர் கல்வி மலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 119/4

மேல்

நல்லூர் (1)

நானிலமும் புகழ் தாகம்தீர்த்தானுடன் நல்லூர் வரு சங்கரமூர்த்தி கட்டளை – குற்-குறவஞ்சி:2 285/3

மேல்

நலம்செயும் (1)

போதம் ஊன்றும் நலம்செயும் நாடு புவனம் மூன்றும் வலம்செயும் நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 160/3

மேல்

நலார் (1)

அம் நலார் மொழி-தன்னை பழித்தது என்று ஆடவர் மண்ணில் மூடும் கரும்பு – குற்-குறவஞ்சி:2 157/1

மேல்

நவநிதியும் (2)

நவநிதியும் விளையும் இடம் அவிடம் அது கடந்தால் – குற்-குறவஞ்சி:2 171/1
வீறாக நவநிதியும் விளையும் இந்த கையே – குற்-குறவஞ்சி:2 219/1

மேல்

நவவீரரும் (1)

நல் நவவீரரும் புகழ மலைகள் எட்டும் கடல் ஏழும் நாடி ஆடி – குற்-குறவஞ்சி:1 2/2

மேல்

நவில (1)

நரிகூட கயிலை சென்ற திரிகூட தல மகிமை நவில கேளே – குற்-குறவஞ்சி:2 163/4

மேல்

நவிலுவாயே (1)

நாட்டு வளம் எனக்கு உரைத்து குற்றால நகர் வளமும் நவிலுவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 153/4

மேல்

நள்ளார் (1)

நல் நகர் குற்றாலத்து அந்தாதி சொன்னவன் நள்ளார் தொழும் பிச்சைப்பிள்ளை திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/4

மேல்

நள்ளிய (1)

நள்ளிய திங்களை ஞாயிறு போல கண்டேனே – குற்-குறவஞ்சி:2 77/2

மேல்

நளன் (1)

தூதுவந்த நளன் ஆனான் கன்னிமாடம் துலங்கு தமயந்தி அவள் ஆயினாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 348/4

மேல்

நறுக்கி (1)

பல மயிர் நறுக்கி சில கண்ணி முறுக்கி பறவைகள் படுக்கும் குளுவனும் நானே – குற்-குறவஞ்சி:2 256/2

மேல்

நறும் (2)

கண்ணீர் நறும் புனலா கை வளையே செய் கரையா – குற்-குறவஞ்சி:2 109/3
சிலை நுதலில் கஸ்தூரி திலகமிட்டு நறும் குழலில் செச்சை சூடி – குற்-குறவஞ்சி:2 116/1

மேல்

நறை (1)

அவிழும் நறை பூம் கடப்பம் தாமரையும் ஈன்று ஒரு கோட்டு ஆம்பல் ஈன்று – குற்-குறவஞ்சி:1 4/3

மேல்

நன்றாய் (2)

பிடிக்குது கருத்து நன்றாய் பேசுது சக்கதேவி – குற்-குறவஞ்சி:2 224/2
முட்டி கிடந்து கொஞ்சி முத்தாடி கூடி நன்றாய்
கட்டி கிடக்க முலை கச்சாய் கிடந்திலனே – குற்-குறவஞ்சி:2 286/3,4

மேல்

நன்று (4)

விம்மு முலை கன்னி சொன்ன பேச்சு நன்று அம்மே நேரே – குற்-குறவஞ்சி:2 204/1
மேல்புறத்தில் ஆந்தை இட்ட வீச்சு நன்று அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 204/2
நன்று நன்று குறவஞ்சி நாடகக்காரி இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 229/1
நன்று நன்று குறவஞ்சி நாடகக்காரி இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 229/1

மேல்

நன்றே (2)

மானே வசந்த பசுங்கொடியே வந்தவேளை நன்றே
தானே இருந்த தலமும் நன்றே செழும் தாமரை போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 212/2,3
தானே இருந்த தலமும் நன்றே செழும் தாமரை போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 212/3

மேல்