நொ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நொடித்தவர் 1
நொந்தால் 1
நொந்தேனே 1

நொடித்தவர் (1)

கஞ்சனை முகில் மஞ்சனை நொடித்தவர் காமனை சிறு சோமனை முடித்தவர் – குற்-குறவஞ்சி:2 112/1

மேல்

நொந்தால் (1)

பாதம் நோமே நொந்தால் மனம் பேதம் ஆமே – குற்-குறவஞ்சி:2 351/1

மேல்

நொந்தேனே (1)

தென்றல் குளவி தினம் கொட்டக்கொட்ட நொந்தேனே
குன்ற சிலையாளர் குற்றாலநாதர் முன் போனேன் மதன் – குற்-குறவஞ்சி:2 75/2,3

மேல்