சை – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சைவக்கொழுந்து 1
சைவம் 1
சைவமுத்திரையை 1
சைவர் 2

சைவக்கொழுந்து (1)

தானைத்தலைவன் வயித்தியப்பன் பெற்ற சைவக்கொழுந்து தருமத்துக்கு ஆலயம் – குற்-குறவஞ்சி:2 279/1

மேல்

சைவம் (1)

கூடலை உள்ளாக்கி சைவம் புறம்பாக்கி கூடும் சமணரை நீடும் கழுவேற்ற – குற்-குறவஞ்சி:2 267/3

மேல்

சைவமுத்திரையை (1)

சைவமுத்திரையை வானின் மேல் தரிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/1

மேல்

சைவர் (2)

சைவர் மேலிட சமணர் கீழிட சகல சமயமும் ஏற்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 12/1
சாறாக வைத்த பின் வேத பிராமணர் தாமும் கொண்டார் சைவர் தாமும் கொண்டார் தவ – குற்-குறவஞ்சி:2 291/3

மேல்