கொ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கொக்காகிலும் 1
கொக்கிறகு 3
கொக்கு 8
கொக்குக்கு 2
கொக்கும் 2
கொக்கை 1
கொங்கண 1
கொங்கணம் 1
கொங்கு 2
கொங்கை 2
கொங்கைக்கு 1
கொங்கையாள் 1
கொங்கையான 1
கொங்கையின் 1
கொச்சி 1
கொஞ்ச 1
கொஞ்சத்தனத்தை 1
கொஞ்சி 2
கொஞ்சும் 1
கொட்ட 1
கொட்டக்கொட்ட 1
கொட்டகை 1
கொட்டழகு 1
கொட்டிக்கொண்டு 1
கொட்டிய 1
கொடி 3
கொடிக்கு 1
கொடிக்கும் 1
கொடிகளின் 1
கொடிதனை 1
கொடிது 1
கொடிய 2
கொடியான் 1
கொடியிலே 1
கொடியின் 1
கொடியே 4
கொடியை 1
கொடு 1
கொடுக்கிலார் 1
கொடுத்த 6
கொடுத்தவர் 1
கொடுத்தாள் 1
கொடுத்து 1
கொடுத்தோம் 3
கொடுப்பது 1
கொடுப்பேனோ 1
கொடுபோனார் 1
கொடுபோனான் 1
கொடும் 2
கொடுவா 1
கொடை 1
கொடோம் 1
கொண்ட 12
கொண்டல் 2
கொண்டாட 1
கொண்டாடி 2
கொண்டார் 2
கொண்டால் 1
கொண்டாள் 1
கொண்டாளே 1
கொண்டான் 2
கொண்டு 15
கொண்டுபோச்சுது 1
கொண்டுவா 1
கொண்டுவாடா 3
கொண்டைக்குலாத்தியும் 1
கொண்டையாள் 1
கொத்தி 2
கொத்தியே 1
கொத்து 4
கொதிக்குது 1
கொதிக்கும் 1
கொந்து 2
கொப்படா 1
கொப்பழகு 1
கொப்பு 1
கொப்புளம் 2
கொம்பு 2
கொம்பே 1
கொம்மை 1
கொய்யும் 1
கொல்லத்து 1
கொல்லிமலை 1
கொல்லிமலை-தனில் 1
கொல்லையின் 1
கொலு 2
கொலுமண்டபம் 1
கொலுவிருக்கும் 1
கொலுவிருப்பார் 1
கொலுவில் 3
கொலை 2
கொழிக்கும் 2
கொழித்த 1
கொழித்து 1
கொழுத்த 1
கொழுந்துவிட்டு 1
கொழுநனுக்கு 1
கொழும் 1
கொழும்பு 1
கொள்வாய் 1
கொள்வானேன் 2
கொள்ளோம் 1
கொற்ற 3
கொன்றை 3

கொக்காகிலும் (1)

கூறாகிலும் ஒரு கொக்காகிலும் நரிக்கொம்பாகிலும் தாரேன் வம்புகள் பேசியே – குற்-குறவஞ்சி:2 300/4

மேல்

கொக்கிறகு (3)

வக்காவின் மணி பூண்டு கொக்கிறகு சிகை முடித்து வரி தோல் கச்சை – குற்-குறவஞ்சி:2 250/1
கொக்கிறகு சூடிக்கொண்டு குருவி வேட்டையாடிக்கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 252/1
மேனாள் படுத்திட்ட கொக்கிறகு இன்னும் விடைமேலிருப்பார் சடை மேல் இருக்குது – குற்-குறவஞ்சி:2 289/4

மேல்

கொக்கு (8)

மாடப்புறாவும் மயிலும் வருகுது மற்றொரு சாரியாய் கொக்கு திரள் எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 267/2
தான் ஆசைப்பட்டு முன் கொண்ட கொக்கு எல்லாம் தரிகொண்டுதில்லை நரி கொண்டுபோச்சுது – குற்-குறவஞ்சி:2 289/2
ஆறு நாள் கூடி ஒரு கொக்கு பட்டது அகப்பட்ட கொக்கை அவித்து ஒரு சட்டியில் – குற்-குறவஞ்சி:2 291/2
பேறா முனிவரும் ஏற்றுக்கொண்டார் இதை பிக்கு சொல்லாமலே கொக்கு படுக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 291/4
கூனி கொத்தி முக்கி விக்கி கொக்கு இருக்கும் பண்ணை எலாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 292/2
தேசத்து கொக்கு எல்லாம் கண்ணிக்குள்ளே வந்து சிக்குது பார் கறி தக்குது பார் இனி – குற்-குறவஞ்சி:2 301/4
குடித்தவர் போலே வீழ்ந்தாய் கொக்கு நீ படுத்து வாழ்ந்தாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 317/2
கொக்கு படுக்க குறியிடம் பாரடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 391/2

மேல்

கொக்குக்கு (2)

கக்கா என்று ஓலமிடும் குருவி கொக்குக்கு ஏற்ற கண்ணி கையில் வாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 251/3
ஆயிரம் கொக்குக்கு கண்ணியை வைத்து நான் அப்பாலே போய் ஒருமிப்பாய் இருக்கையில் – குற்-குறவஞ்சி:2 314/1

மேல்

கொக்கும் (2)

வன்ன பருந்து ஒரு கள்வன் கொடுபோனான் வக்காவும் நாரையும் கொக்கும் படுக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 290/4
ஆலாவும் கொக்கும் அருகே வருகுது ஆசார கள்ளர் போல் நாரை திரியுது – குற்-குறவஞ்சி:2 302/1

மேல்

கொக்கை (1)

ஆறு நாள் கூடி ஒரு கொக்கு பட்டது அகப்பட்ட கொக்கை அவித்து ஒரு சட்டியில் – குற்-குறவஞ்சி:2 291/2

மேல்

கொங்கண (1)

கொங்கண சிங்கி-தன்னை கூட்டிவா காட்டுவேனே – குற்-குறவஞ்சி:2 319/4

மேல்

கொங்கணம் (1)

கொங்கணம் ஆரியம் குச்சலர் தேசமும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/31

மேல்

கொங்கு (2)

கொங்கு அலர் செண்பகச்சோலை குறும்பலா ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 175/1
வஞ்சி மலைநாடு கொச்சி கொங்கு மக்கம் மராடம் துலக்காணம் மெச்சி – குற்-குறவஞ்சி:2 195/1

மேல்

கொங்கை (2)

கொங்கை கொடும் பகை வென்றனம் என்று குழைந்து குழைந்து ஆட மலர் – குற்-குறவஞ்சி:2 40/3
வீங்க காண்பது மங்கையர் கொங்கை வெடிக்க காண்பது கொல்லையின் முல்லை – குற்-குறவஞ்சி:2 161/3

மேல்

கொங்கைக்கு (1)

வார் ஆடும் கொங்கைக்கு சந்தனம் பூசாள் மறுத்து நான் பூசினும் பூசலாகாது என்பாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 331/2

மேல்

கொங்கையாள் (1)

கச்சு கிடக்கினும் தித்திச்சுக்கிடக்கும் இரு கொங்கையாள்
ஒல்லும் கருத்தர் மன கல்லும் சுழிக்கும் எழில் உந்தியாள் மீதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 36/2,3

மேல்

கொங்கையான (1)

பருத்த மலையை கையில் இணக்கினார் கொங்கையான
பருவ மலையை கையில் இணக்கிலார் – குற்-குறவஞ்சி:2 83/3,4

மேல்

கொங்கையின் (1)

சுட்டிக்கு இணங்கு நுதல் சுந்தரியாள் கொங்கையின் மேல் – குற்-குறவஞ்சி:2 286/2

மேல்

கொச்சி (1)

வஞ்சி மலைநாடு கொச்சி கொங்கு மக்கம் மராடம் துலக்காணம் மெச்சி – குற்-குறவஞ்சி:2 195/1

மேல்

கொஞ்ச (1)

பார மா மதி வெண்குடை மிஞ்ச பறக்கும் கிள்ளை பரிகள் முன் கொஞ்ச
தேரின் மாரன் வசந்தன் உலாவும் திருக்குற்றாலர் தென் ஆரியநாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 154/3,4

மேல்

கொஞ்சத்தனத்தை (1)

கோரத்தை வைத்த விழிக்கு எதிர் சென்றேன் என் கொஞ்சத்தனத்தை அறிந்து சுகக்காரி – குற்-குறவஞ்சி:2 329/2

மேல்

கொஞ்சி (2)

மலை-தனில் பொன் வஞ்சி குறவஞ்சி அபரஞ்சி கொஞ்சி வருகின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 116/4
முட்டி கிடந்து கொஞ்சி முத்தாடி கூடி நன்றாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 286/3

மேல்

கொஞ்சும் (1)

வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியொடு கொஞ்சும்
மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வான் கவிகள் கெஞ்சும் – குற்-குறவஞ்சி:2 129/1,2

மேல்

கொட்ட (1)

செல் இனங்கள் முழவு கொட்ட மயில் இனங்கள் ஆடும் – குற்-குறவஞ்சி:2 148/1

மேல்

கொட்டக்கொட்ட (1)

தென்றல் குளவி தினம் கொட்டக்கொட்ட நொந்தேனே – குற்-குறவஞ்சி:2 75/2

மேல்

கொட்டகை (1)

கொட்டகை தூண் போல் கால் இலங்க ஒட்டகம் போலே மேல் இலங்க – குற்-குறவஞ்சி:2 262/1

மேல்

கொட்டழகு (1)

கொட்டழகு கூத்துடையார் குற்றாலநாதர் வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 275/1

மேல்

கொட்டிக்கொண்டு (1)

கொட்டிக்கொண்டு ஐயே குருவி எலாம் போயினுமே – குற்-குறவஞ்சி:2 310/4

மேல்

கொட்டிய (1)

கொட்டிய உடுக்கு கோடாங்கி குறி முதல் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/29

மேல்

கொடி (3)

பிடித்த சுகந்த வல்லி கொடி போல் வசந்தவல்லி பெருக்கமே சத்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 38/3
தோத்திர வடிவம் மின்ன பூத்த மலர் கொடி என்ன – குற்-குறவஞ்சி:2 127/2
குன்றத்தை பார்த்தால் கொடி இடை தாங்குமோ சிங்கி தன் – குற்-குறவஞ்சி:2 383/1

மேல்

கொடிக்கு (1)

கொடிக்கு சுரைக்காய் கனத்து கிடக்குமோ சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 383/2

மேல்

கொடிக்கும் (1)

தேன் ஈன்ற மலைச்சாரல் மான் ஈன்ற கொடிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 187/2

மேல்

கொடிகளின் (1)

மோனை கொடிகளின் காடு நெடுவெளி மூடி அடங்கலும் ஓடி இருண்ட பின் – குற்-குறவஞ்சி:2 13/3

மேல்

கொடிதனை (1)

கொடிதனை திருக்குற்றால குறவஞ்சிக்கு இயம்புவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 7/4

மேல்

கொடிது (1)

கூதலோ கொடிது காதலோ கடினம் – குற்-குறவஞ்சி:2 351/3

மேல்

கொடிய (2)

கொலை களவு கள் காமம் குருத்துரோகம் கொடிய பஞ்சபாதகமும் தீர்த்ததாலே – குற்-குறவஞ்சி:1 8/2
கொந்து அடி பூம் குழல் சரிய நல் நகரில் வசந்தவல்லி கொடிய காமன் – குற்-குறவஞ்சி:2 44/1

மேல்

கொடியான் (1)

சேவக விருது செய விடை கொடியான்
மூவகை முரசும் முழங்கும் மண்டபத்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/11,12

மேல்

கொடியிலே (1)

வள்ளி கொடியிலே துத்திப்பூ பூப்பானேன் சிங்கி காதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 377/1

மேல்

கொடியின் (1)

கோட்டு வளம் முலை காட்டும் கொடியின் வளம் இடை காட்டும் குறிஞ்சி பூத்த – குற்-குறவஞ்சி:2 153/1

மேல்

கொடியே (4)

கொடியே மதுரம் பழுத்து ஒழுகு கொம்பே வம்பு பொருத முலை – குற்-குறவஞ்சி:2 72/3
தரைப்பெண்ணுக்கு அணி போல் வந்த தமனிய கொடியே மாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 78/1
வார்த்தை விசேடங்கள் கற்ற மலை குறவஞ்சி கொடியே வருக்கை வாசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 180/3
கூர் வளம் பாடி ஆடும் குறவஞ்சி கொடியே கேளாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 193/2

மேல்

கொடியை (1)

குவலயம் பூத்து அருள் கொடியை கோதை குழல்வாய்மொழியை கூறுவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 4/4

மேல்

கொடு (1)

வென்றி சிலை கொடு மெல்லமெல்ல பொருதானே – குற்-குறவஞ்சி:2 75/4

மேல்

கொடுக்கிலார் (1)

நஞ்சு பருகி அமுதம் கொடுக்கிலார் – குற்-குறவஞ்சி:2 84/4

மேல்

கொடுத்த (6)

அடுத்த ஒரு புலி கொடுத்த சோமனும் ஆனை கொடுத்த விதான சேலையும் – குற்-குறவஞ்சி:2 8/3
அடுத்த ஒரு புலி கொடுத்த சோமனும் ஆனை கொடுத்த விதான சேலையும் – குற்-குறவஞ்சி:2 8/3
உடுத்த திருமருங்கு அசைய மலர் அயன் கொடுத்த பரிகலம் இசையவே – குற்-குறவஞ்சி:2 8/4
பெண்ணிலே குழல்மொழிக்கு ஓர் பங்குகொடுத்தவர் கொடுத்த பிரமையாலே – குற்-குறவஞ்சி:2 62/1
கொடுத்த வரிசையடா சிங்கா கொடுத்த வரிசையடா – குற்-குறவஞ்சி:2 362/2
கொடுத்த வரிசையடா சிங்கா கொடுத்த வரிசையடா – குற்-குறவஞ்சி:2 362/2

மேல்

கொடுத்தவர் (1)

நஞ்சு பருகி அமுதம் கொடுத்தவர் எனது வாள் விழி – குற்-குறவஞ்சி:2 84/3

மேல்

கொடுத்தாள் (1)

சடைகொண்டான் உடை தான் கொண்டு தன் உடை கொடுத்தாள் ஐயன் – குற்-குறவஞ்சி:2 56/3

மேல்

கொடுத்து (1)

வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியொடு கொஞ்சும் – குற்-குறவஞ்சி:2 129/1

மேல்

கொடுத்தோம் (3)

அருள் இலஞ்சி வேலர்-தமக்கு ஒரு பெண்ணை கொடுத்தோம்
ஆதினத்து மலைகள் எல்லாம் சீதனமா கொடுத்தோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 151/1,2
ஆதினத்து மலைகள் எல்லாம் சீதனமா கொடுத்தோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 151/2
பரிதி மதி சூழ் மலையை துருவனுக்கு கொடுத்தோம்
பரமர் திரிகூடமலை பழைய மலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 152/1,2

மேல்

கொடுப்பது (1)

தடுப்பது ஒரு கரம் கொடுப்பது ஒரு கரம் தரித்த சுடர் மழு விரித்தது ஒரு கரம் – குற்-குறவஞ்சி:2 8/1

மேல்

கொடுப்பேனோ (1)

பட்டப்பகலில் நான் எட்டி கொடுப்பேனோ சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 386/2

மேல்

கொடுபோனார் (1)

முன்னாள் படுத்த பரும் பெருச்சாளியை மூத்த நயினார் மொடுவாய் கொடுபோனார்
பின்னான தம்பியார் ஆடு மயிலையும் பிள்ளை குறும்பால் பிடித்துக்கொண்டு ஏகினார் – குற்-குறவஞ்சி:2 290/1,2

மேல்

கொடுபோனான் (1)

வன்ன பருந்து ஒரு கள்வன் கொடுபோனான் வக்காவும் நாரையும் கொக்கும் படுக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 290/4

மேல்

கொடும் (2)

கொங்கை கொடும் பகை வென்றனம் என்று குழைந்து குழைந்து ஆட மலர் – குற்-குறவஞ்சி:2 40/3
விண்ணிலே நெருப்பை வைத்தாய் தண் நிலா கொடும் பாவி வெண்ணிலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 62/4

மேல்

கொடுவா (1)

அறுகு புனல் விளக்கிடுவாய் அடைக்காய் வெள்ளிலை கொடுவா அம்மே வடை – குற்-குறவஞ்சி:2 209/1

மேல்

கொடை (1)

வழங்கு கொடை மகராசர் குறும்பலவில் ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 136/1

மேல்

கொடோம் (1)

ஒரு குலத்தில் பெண்கள் கொடோம் ஒரு குலத்தில் கொள்ளோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 149/1

மேல்

கொண்ட (12)

தேர் கொண்ட வசந்த வீதி செல்வர் குற்றாலத்து ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 1/1
பார் கொண்ட விடையில் ஏறும் பவனி எச்சரிக்கை கூற – குற்-குறவஞ்சி:2 1/2
நேர் கொண்ட புரி நூல் மார்பும் நெடிய கைப்பிரம்புமாக – குற்-குறவஞ்சி:2 1/3
கார் கொண்ட முகில் ஏறு என்ன கட்டியக்காரன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 1/4
உடை கொண்ட வழக்குத்தானோ ஊர்கின்ற தேர் கொண்டாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 56/4
மை கருங்கண்ணாள் இரதிக்கு மால் கொண்ட மன்மதா விடை – குற்-குறவஞ்சி:2 68/3
புரத்து நெருப்பை மூவர்க்கு அவித்தவர் மையல் கொண்ட என் – குற்-குறவஞ்சி:2 83/1
அஞ்சு நூறு மகம் கொண்ட நாடு அநேக கோடி யுகம் கண்ட நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 159/1
வாழி கொண்ட மோக வசந்தவல்லி கை பார்த்து – குற்-குறவஞ்சி:2 217/2
வீழி கொண்ட செம் கனி வாய் மிக்க குறவஞ்சி பழம் – குற்-குறவஞ்சி:2 217/3
தான் ஆசைப்பட்டு முன் கொண்ட கொக்கு எல்லாம் தரிகொண்டுதில்லை நரி கொண்டுபோச்சுது – குற்-குறவஞ்சி:2 289/2
மீறும் இலஞ்சி குறத்தியை கொண்ட செவ்வேள் குறவன் முதல் வேட்டைக்கு போன நாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 291/1

மேல்

கொண்டல் (2)

கொண்டல் போல் கவிக்கும் கொற்ற வெண்குடையான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/14
நீரை சேர்ந்த மழை தாரை அம்பொடு நீள கொண்டல் அம் தேர் ஏறி வெய்யவன் – குற்-குறவஞ்சி:2 155/3

மேல்

கொண்டாட (1)

பாடகமும் சிறு பாதமும் அங்கு ஒரு பாவனை கொண்டாட நய – குற்-குறவஞ்சி:2 42/2

மேல்

கொண்டாடி (2)

கொண்டாடி கொண்டாடி கூத்தாடிக்கொண்டானே – குற்-குறவஞ்சி:2 354/4
கொண்டாடி கொண்டாடி கூத்தாடிக்கொண்டானே – குற்-குறவஞ்சி:2 354/4

மேல்

கொண்டார் (2)

சாறாக வைத்த பின் வேத பிராமணர் தாமும் கொண்டார் சைவர் தாமும் கொண்டார் தவ – குற்-குறவஞ்சி:2 291/3
சாறாக வைத்த பின் வேத பிராமணர் தாமும் கொண்டார் சைவர் தாமும் கொண்டார் தவ – குற்-குறவஞ்சி:2 291/3

மேல்

கொண்டால் (1)

வல்லார்க்கு மால் கொண்டால் பொல்லாப்பு என் மேல் உண்டோ மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 68/4

மேல்

கொண்டாள் (1)

தீர கனிய மயக்கி முயக்கியே சிங்கார மோகனம் சிங்கி கொண்டாள் அந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 329/4

மேல்

கொண்டாளே (1)

உடை கொண்ட வழக்குத்தானோ ஊர்கின்ற தேர் கொண்டாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 56/4

மேல்

கொண்டான் (2)

மை வளையும் குழல் சோர கை வளை கொண்டான் இது என்ன – குற்-குறவஞ்சி:2 27/1
வரு சிராப்பள்ளி விட்டு மதுரை தேடி மதி_கொண்டான் திரிகூடம் எதிர் கண்டானே – குற்-குறவஞ்சி:2 320/4

மேல்

கொண்டு (15)

ஒழுங்கு கொண்டு உளத்தை விழுங்கு சிறிய ரோம பந்தியாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 36/4
சடைகொண்டான் உடை தான் கொண்டு தன் உடை கொடுத்தாள் ஐயன் – குற்-குறவஞ்சி:2 56/3
கூனை கொண்டு அமிழ்த்துவார் போல் குளிர்ச்சியால் வெதுப்புவாரே – குற்-குறவஞ்சி:2 59/4
பணிமாறு காலமும் கொண்டு அருளி சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 102/2
நீலகண்டர் குற்றாலர் கொண்டு அருளும் நிறை கொலுவில் – குற்-குறவஞ்சி:2 104/1
வந்த குறவஞ்சி-தன்னை வசந்தவல்லி கண்டு மனம் மகிழ்ச்சி கொண்டு
சந்த முலை துவளும் இடை தவள நகை பவள இதழ் தையலே உன் – குற்-குறவஞ்சி:2 128/2,3
முற்றம் எங்கும் பரந்து பெண்கள் சிற்றிலை கொண்டு ஓடும் – குற்-குறவஞ்சி:2 133/2
கலவிக்கு விழி வாள் கொண்டு காமனை சிங்கி கொள்வாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 198/1
கைக்கான ஆயுதங்கள் கொண்டு சில்லிக்கோல் எடுத்து கண்ணி சேர்த்து – குற்-குறவஞ்சி:2 250/3
வக்கா மணி பூட்டிக்கொண்டு மடவார் கண் போல் ஈட்டி கொண்டு
தொக்கா கச்சை இறுக்கிக்கொண்டு துள்ளு மீசை முறுக்கிக்கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 252/2,3
ஊர்க்குருவிக்கு கண்ணியும் கொண்டு உள்ளானும் வலியானும் எண்ணிக்கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 259/1
கரிக்குருவிக்கு கண்ணியும் கொண்டு கானாங்கோழிக்கு பொரியும் கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 260/1
கரிக்குருவிக்கு கண்ணியும் கொண்டு கானாங்கோழிக்கு பொரியும் கொண்டு
வரி சிலை குளுவரில் கவண்டன் மல்லன் வாய்ப்பான நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 260/1,2
சேனை பெற்ற வாட்கார சிங்கனுக்கு கண்ணி கொண்டு
பூனைகுத்தி நூவன் முழு பூனை போல் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 292/3,4
ஆர தனத்தை படம் கொண்டு மூடி அசைத்து நின்றாள் அதை யானை கொம்பு என்று நான் – குற்-குறவஞ்சி:2 329/1

மேல்

கொண்டுபோச்சுது (1)

தான் ஆசைப்பட்டு முன் கொண்ட கொக்கு எல்லாம் தரிகொண்டுதில்லை நரி கொண்டுபோச்சுது
கானவர் வேடத்தை ஈனம் என்று எண்ணாதே காக்கை படுத்தான் கரு முகில்வண்ணனும் – குற்-குறவஞ்சி:2 289/2,3

மேல்

கொண்டுவா (1)

பின்னம் இன்றி கூழ் எனினும் கொண்டுவா அம்மே வந்தால் – குற்-குறவஞ்சி:2 201/1

மேல்

கொண்டுவாடா (3)

கண்ணி கொண்டுவாடா குளுவா கண்ணி கொண்டுவாடா – குற்-குறவஞ்சி:2 287/1
கண்ணி கொண்டுவாடா குளுவா கண்ணி கொண்டுவாடா – குற்-குறவஞ்சி:2 287/1
கண்ணி கொண்டுவாடா பண்ணவர் குற்றாலர் கார் ஆர் திரிகூட சாரலிலே வந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 288/1

மேல்

கொண்டைக்குலாத்தியும் (1)

காடை வருகுது கம்புள் வருகுது காக்கை வருகுது கொண்டைக்குலாத்தியும்
மாடப்புறாவும் மயிலும் வருகுது மற்றொரு சாரியாய் கொக்கு திரள் எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 267/1,2

மேல்

கொண்டையாள் (1)

இருண்ட மேகம் சுற்றி சுருண்டு சுழியெறியும் கொண்டையாள் குழை – குற்-குறவஞ்சி:2 33/1

மேல்

கொத்தி (2)

கூனி கொத்தி முக்கி விக்கி கொக்கு இருக்கும் பண்ணை எலாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 292/2
கட்டுற்ற நல் நகர்க்கு என் கண்ணி எலாம் கொத்தி வெற்றி – குற்-குறவஞ்சி:2 310/3

மேல்

கொத்தியே (1)

அயிரையும் தேளியும் ஆராலும் கொத்தியே – குற்-குறவஞ்சி:2 277/4

மேல்

கொத்து (4)

கொத்து மலர் குழல் தெய்வ மங்கையர் குரவை பரவையை நெருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/1
தூங்க காண்பது மாம்பழ கொத்து சுழல காண்பது தீம் தயிர் மத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 161/2
போட காண்பது பூமியில் வித்து புலம்ப காண்பது கிண்கிணி கொத்து
தேட காண்பது நல் அறம் கீர்த்தி திருக்குற்றாலர் தென் ஆரியநாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 162/3,4
கொத்து ஆர் குழலார்க்கு வித்தாரமாக – குற்-குறவஞ்சி:2 356/1

மேல்

கொதிக்குது (1)

ஆ என்று ஒருக்கால் இரு கால் உதைப்பள் அதுக்கு கிடந்து கொதிக்குது என் பேய் மனம் – குற்-குறவஞ்சி:2 330/4

மேல்

கொதிக்கும் (1)

நேற்றைக்கு எல்லாம் குளிர்ந்து காட்டி இன்று கொதிக்கும்
நித்திரா பாவிக்கு என்ன போட்டி நடுவே இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 90/1,2

மேல்

கொந்து (2)

கொந்து அடி பூம் குழல் சரிய நல் நகரில் வசந்தவல்லி கொடிய காமன் – குற்-குறவஞ்சி:2 44/1
கொந்து ஆர் புயத்தான் இராக்கதப்பெருமாள் குற்றாலநாதன் முன் உற்ற சகோதரன் – குற்-குறவஞ்சி:2 282/3

மேல்

கொப்படா (1)

வங்காளத்தார் இட்ட சிங்கார கொப்படா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 377/2

மேல்

கொப்பழகு (1)

கொப்பழகு குழை மடந்தை பள்ளியறை-தனிலிருந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 107/1

மேல்

கொப்பு (1)

கிளைகளாய் கிளைத்த பல கொப்பு எலாம் சதுர்வேதம் கிளைகள் ஈன்ற – குற்-குறவஞ்சி:1 3/1

மேல்

கொப்புளம் (2)

கொப்புளம் கொள்வானேன் சிங்கி கொப்புளம் கொள்வானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 373/2
கொப்புளம் கொள்வானேன் சிங்கி கொப்புளம் கொள்வானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 373/2

மேல்

கொம்பு (2)

கிம்புரியின் கொம்பு ஒடித்து வெம்பு தினை இடிப்போம் – குற்-குறவஞ்சி:2 134/2
ஆர தனத்தை படம் கொண்டு மூடி அசைத்து நின்றாள் அதை யானை கொம்பு என்று நான் – குற்-குறவஞ்சி:2 329/1

மேல்

கொம்பே (1)

கொடியே மதுரம் பழுத்து ஒழுகு கொம்பே வம்பு பொருத முலை – குற்-குறவஞ்சி:2 72/3

மேல்

கொம்மை (1)

மும்மை உலகு எங்கும் வெல்ல கொம்மை முலையார்க்கு நல்ல – குற்-குறவஞ்சி:2 125/1

மேல்

கொய்யும் (1)

கொய்யும் மலர் தார் இலஞ்சி குமார குரு விளையாடும் திருவிளையாட்டத்தில் – குற்-குறவஞ்சி:2 274/4

மேல்

கொல்லத்து (1)

அன்பாய் வடகுண பாலில் கொல்லத்து ஆண்டு ஒரு நானூற்றிருபத்துநாலில் – குற்-குறவஞ்சி:2 197/1

மேல்

கொல்லிமலை (1)

கொல்லிமலை எனக்கு இளைய செல்லிமலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 145/1

மேல்

கொல்லிமலை-தனில் (1)

வல்லி என ஒரு கொல்லிமலை-தனில் வல்லி அவளினும் மெல்லி இவள் என – குற்-குறவஞ்சி:2 119/2

மேல்

கொல்லையின் (1)

வீங்க காண்பது மங்கையர் கொங்கை வெடிக்க காண்பது கொல்லையின் முல்லை – குற்-குறவஞ்சி:2 161/3

மேல்

கொலு (2)

கைவேழம் உரித்தவர் குற்றாலர் கொலு அமரருக்கும் காணொணாதால் – குற்-குறவஞ்சி:2 92/3
உகந்திருக்கும் கொலு வேளை கண்டாய் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 96/2

மேல்

கொலுமண்டபம் (1)

நல் நகர் ஊர் கட்டி சாலை மடம் கட்டி நாயகர் கோவில் கொலுமண்டபம் கட்டி – குற்-குறவஞ்சி:2 281/1

மேல்

கொலுவிருக்கும் (1)

நீரிலே பெருகு குறும்பலாவிலே கொலுவிருக்கும் நிமலமூர்த்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 81/3

மேல்

கொலுவிருப்பார் (1)

அப்பொழுது குற்றாலர் தேவியுடன் கொலுவிருப்பார்
ஆசை சொல கூடாது கண்டாய் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 105/1,2

மேல்

கொலுவில் (3)

தினமும் ஒன்பது காலம் கொலுவில் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 93/2
பெரும் கொலுவில் சமயமறியாமல் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 97/2
நீலகண்டர் குற்றாலர் கொண்டு அருளும் நிறை கொலுவில்
நீக்கமிலை எல்லார்க்கும் பொது காண் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 104/1,2

மேல்

கொலை (2)

கொலை களவு கள் காமம் குருத்துரோகம் கொடிய பஞ்சபாதகமும் தீர்த்ததாலே – குற்-குறவஞ்சி:1 8/2
கொலை மதர் கண் மை எழுதி மாத்திரைக்கோல் வாங்கி மணி கூடை தாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 116/2

மேல்

கொழிக்கும் (2)

ஏரி நீர் செழிக்க வாரி நீர் கொழிக்கும்
மாரி நீர் வளர் தென் ஆரியநாட்டான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/5,6
பொருந்து சித்ரநதி துறைகள் பொன்னும் முத்தும் கொழிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 172/2

மேல்

கொழித்த (1)

கத்தும் திரை கொழித்த முத்து நிரை பதித்த பல்லினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 34/4

மேல்

கொழித்து (1)

கன்னி மா பழுத்து கதலி தேன் கொழித்து
செந்நெல் காத்து அளிக்கும் நல் நகர் பதியான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/7,8

மேல்

கொழுத்த (1)

தழைத்த மதில் சிகரம் எங்கும் கொழுத்த கயல் பாயும் – குற்-குறவஞ்சி:2 174/2

மேல்

கொழுந்துவிட்டு (1)

பவளமலைதனில் ஆசை படர்ந்து ஏறி கொழுந்துவிட்டு பருவமாகி – குற்-குறவஞ்சி:1 4/2

மேல்

கொழுநனுக்கு (1)

கொழுநனுக்கு காணிமலை பழனிமலை அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 145/2

மேல்

கொழும் (1)

கூழை வாச பலாவினில் பாய கொழும் பலா கனி வாழையில் சாய – குற்-குறவஞ்சி:2 156/2

மேல்

கொழும்பு (1)

செஞ்சி வடகாசி நீளம் சீனம் சிங்களம் ஈழம் கொழும்பு வங்காளம் – குற்-குறவஞ்சி:2 195/2

மேல்

கொள்வாய் (1)

கலவிக்கு விழி வாள் கொண்டு காமனை சிங்கி கொள்வாய்
குலவித்தை குறியே ஆனால் குறவஞ்சி குறைவைப்பாயோ – குற்-குறவஞ்சி:2 198/1,2

மேல்

கொள்வானேன் (2)

கொப்புளம் கொள்வானேன் சிங்கி கொப்புளம் கொள்வானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 373/2
கொப்புளம் கொள்வானேன் சிங்கி கொப்புளம் கொள்வானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 373/2

மேல்

கொள்ளோம் (1)

ஒரு குலத்தில் பெண்கள் கொடோம் ஒரு குலத்தில் கொள்ளோம்
உறவு பிடித்தாலும் விடோம் குறவர் குலம் நாங்கள் – குற்-குறவஞ்சி:2 149/1,2

மேல்

கொற்ற (3)

கொண்டல் போல் கவிக்கும் கொற்ற வெண்குடையான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/14
உற்றதொரு பனிமலையின் கொற்ற வேந்தனுக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 183/1
கொற்ற மதி சடையானை குறும்பலா உடையானை – குற்-குறவஞ்சி:2 398/1

மேல்

கொன்றை (3)

படலை மார்பினில் கொன்றை மாலிகை பதக்கம் மணி ஒளி தேங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 9/3
கோல வண்டு இணங்கும் கொன்றை மாலிகையான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/16
கள் உலவு கொன்றை அம் தார் கர்த்தர் திரிகூட வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 297/1

மேல்