கு – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

குகையும் 1
குங்குமமும் 1
குச்சலர் 1
குஞ்சம் 1
குஞ்சரம் 1
குட்டத்து 1
குட்டியே 1
குடம் 2
குடிக்கு 1
குடிகொளும் 1
குடிசை 1
குடித்தவர் 1
குடித்துப்போட்டு 1
குடுக்கை 1
குடுமி 1
குடுவையில் 1
குடை 1
குண்டல 1
குத்த 1
குத்தடா 2
குத்தி 3
குத்தியில் 1
குத்தியே 1
குத்தினால் 3
குதட்டும் 1
குதி 1
குதிகொண்டு 1
குதித்து 2
குதிரை 2
குப்பியும் 1
கும்ப 1
கும்பகோணம் 1
கும்பமுனிக்கு 1
குமரி 2
குமரிகட்கு 1
குமார 1
குமாரத்தியார் 1
குமாரன் 1
குமிழிலே 1
குமுறும் 1
குயில் 1
குயிலுக்கு 1
குயிலும் 1
குரங்கு 1
குரல் 1
குரலில் 1
குரவை 2
குரு 1
குருகினம் 1
குருகினுக்கு 1
குருகும் 2
குருகூர் 1
குருகையூரார் 1
குருத்திடும் 1
குருத்துரோகம் 1
குருத்தை 1
குருநாடு 1
குருபரனை 1
குருவி 4
குருவிகள் 1
குல 2
குலசேகரப்பட்டி 1
குலத்தில் 2
குலதெய்வத்தை 1
குலம் 3
குலவித்தை 1
குலாவிய 1
குலாவுள்ள 1
குலாவே 1
குலுக்கும் 1
குலைந்த 1
குலையாதே 1
குவலயம் 1
குழப்பிப்போட்டாய் 1
குழம்பு 1
குழல் 10
குழல்மொழி 2
குழல்மொழி_இடத்தார் 1
குழல்மொழிக்கு 1
குழல்மொழிச்செல்வி 1
குழல்மொழிப்பெண் 1
குழல்வாய்மொழி 6
குழல்வாய்மொழியை 1
குழலார்க்கு 3
குழலாளே 1
குழலி-தன் 1
குழலில் 1
குழலும் 1
குழவி 1
குழு 1
குழை 7
குழைகள் 1
குழைந்து 2
குளங்களும் 1
குளத்தில் 1
குளத்து 1
குளத்தூர் 1
குளமுடை 1
குளவி 1
குளிர் 1
குளிர்ச்சியால் 1
குளிர்ந்து 1
குளிரும் 1
குளுவ 2
குளுவரில் 1
குளுவன் 1
குளுவனும் 2
குளுவா 5
குற்றால 13
குற்றாலச்சங்கு-தன் 1
குற்றாலத்து 7
குற்றாலநம்பி 1
குற்றாலநாதர் 12
குற்றாலநாதரை 1
குற்றாலநாதன் 1
குற்றாலநாதனை 1
குற்றாலநாயகர் 1
குற்றாலப்பேரி 1
குற்றாலம் 2
குற்றாலம்-தன்னில் 1
குற்றாலமலை 3
குற்றாலர் 19
குற்றாலலிங்கர் 1
குற 5
குறட்டில் 1
குறத்தியை 1
குறவஞ்சி 19
குறவஞ்சி-தன்னை 2
குறவஞ்சிக்கு 1
குறவர் 1
குறவன் 2
குறவனும் 1
குறளி 1
குறளிவித்தை 1
குறி 21
குறிக்கா 1
குறிக்காக 1
குறிகள் 2
குறிகளில் 1
குறிகளும் 1
குறிசொல்ல 5
குறிசொல்லவா 4
குறிசொல்லி 4
குறிசொல்லிவந்தாய் 1
குறிசொல்வாயே 1
குறிஞ்சி 2
குறித்தே 1
குறிமுகமோ 1
குறியாகிலும் 1
குறியிடம் 1
குறியின் 1
குறியே 1
குறியை 3
குறியோ 2
குறுக்கிட்டால் 1
குறுக்கிடவே 1
குறுகிய 1
குறுங்கை 1
குறும் 2
குறும்பலவர் 1
குறும்பலவில் 1
குறும்பலா 4
குறும்பலா_உடையார் 1
குறும்பலாவிலே 1
குறும்பலாவினார் 1
குறும்பலாவினில் 2
குறும்பால் 2
குறும்பும் 1
குறுமுனி 1
குறுமுனிக்கா 1
குறுமுனிவன் 1
குறைந்தாய் 1
குறைவைப்பாயோ 1
குன்ற 1
குன்றக்குடி 1
குன்றத்தை 1
குன்றமாய் 1
குன்றி 2
குன்றிமணி 1
குன்றியும் 1
குன்றில் 1

குகையும் (1)

தவ முனிவர் கூட்டரவும் அவர் இருக்கும் குகையும்
சஞ்சீவி முதலான விஞ்சை மூலிகையும் – குற்-குறவஞ்சி:2 169/1,2

மேல்

குங்குமமும் (1)

விந்தை அகில் குங்குமமும் சந்தனமும் நாறும் – குற்-குறவஞ்சி:2 138/2

மேல்

குச்சலர் (1)

கொங்கணம் ஆரியம் குச்சலர் தேசமும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/31

மேல்

குஞ்சம் (1)

வனிதைமார் பல குஞ்சம் சாமரை வரிசை விசிறி சுழற்றவே – குற்-குறவஞ்சி:2 11/3

மேல்

குஞ்சரம் (1)

குஞ்சரம் முதல் பூசித்த நாயகர் குறுமுனி தமிழ் நேசித்த நாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 113/1

மேல்

குட்டத்து (1)

குட்டத்து நாட்டாரும் காயங்குளத்தாரும் – குற்-குறவஞ்சி:2 376/1

மேல்

குட்டியே (1)

காடு எல்லாம் பட்சியா கூடி வளம் பாடி கண்ணியும் தட்டி என் கண்ணிலும் குட்டியே – குற்-குறவஞ்சி:2 313/4

மேல்

குடம் (2)

பொன்னின் குடம் போல் புடைத்து எழுந்த பார முலை – குற்-குறவஞ்சி:2 122/3
தறை மெழுகு கோலமிடு முறை பெறவே கணபதி வை அம்மே குடம்
தாங்காய் முப்பழம் படைத்தாய் தேங்காயும் உடைத்து வைப்பாய் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 208/1,2

மேல்

குடிக்கு (1)

பிடியே எமது குடிக்கு ஒரு பெண்பிள்ளாய் கருத்து விள்ளாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 72/4

மேல்

குடிகொளும் (1)

பழகும் வடிவு தங்கி அழகு குடிகொளும் முகத்தினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 35/2

மேல்

குடிசை (1)

நானிலம் சூழ் குடிசை வைத்தியநாத நரபாலன் – குற்-குறவஞ்சி:2 306/3

மேல்

குடித்தவர் (1)

குடித்தவர் போலே வீழ்ந்தாய் கொக்கு நீ படுத்து வாழ்ந்தாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 317/2

மேல்

குடித்துப்போட்டு (1)

அத்தனையும் குடித்துப்போட்டு ஆர் பிறகே தொடர்ந்தாளோ – குற்-குறவஞ்சி:2 346/4

மேல்

குடுக்கை (1)

பெரிய குடுக்கை முட்ட மண்டுவேன் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 201/2

மேல்

குடுமி (1)

தவள மதி தவழ் குடுமி பனிவரையின் முளைத்து எழுந்து தகை சேர் முக்கண் – குற்-குறவஞ்சி:1 4/1

மேல்

குடுவையில் (1)

குத்தியில் அரக்கும் கள்ளும் குடுவையில் தென்னங்கள்ளும் – குற்-குறவஞ்சி:2 346/3

மேல்

குடை (1)

வெண்ணிலா குடை பிடித்து மீன கேதனம் பிடித்த வேனிலானே – குற்-குறவஞ்சி:2 67/4

மேல்

குண்டல (1)

சுண்டு விரலிலே குண்டல பூச்சி – குற்-குறவஞ்சி:2 367/1

மேல்

குத்த (1)

பாதம் வருடி துடை குத்த வேண்டாமோ சிங்கி மன – குற்-குறவஞ்சி:2 389/1

மேல்

குத்தடா (2)

குலைந்த கண்ணியை திருத்தி குத்தடா
குற்றாலமலை மேல் குளுவா குற்றாலமலை மேல் – குற்-குறவஞ்சி:2 296/1,2
போதம் வருடி போய் பூனையை குத்தடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 389/2

மேல்

குத்தி (3)

வேளை-தோறும் புகுந்து திருவிளையாட்டம் கண்ணி குத்தி வேட்டையாடி – குற்-குறவஞ்சி:2 253/2
ஆனை குத்தி சாய்த்த திறலாளர் திருக்குற்றாலர் – குற்-குறவஞ்சி:2 292/1
கோவில் விளையாட்டம் எங்கும் கண்ணி குத்தி கூவினான் நூவனை விட்டு ஏவினானே – குற்-குறவஞ்சி:2 303/4

மேல்

குத்தியில் (1)

குத்தியில் அரக்கும் கள்ளும் குடுவையில் தென்னங்கள்ளும் – குற்-குறவஞ்சி:2 346/3

மேல்

குத்தியே (1)

நூறாவது கண்ணியை பேறாக குத்தியே நூவனும் நானும் இருந்தோம் உனக்கு இனி – குற்-குறவஞ்சி:2 300/2

மேல்

குத்தினால் (3)

கலந்த கண்ணியை நெருக்கி குத்தினால்
காக்கையும் படுமே குளுவா காக்கையும் படுமே – குற்-குறவஞ்சி:2 293/1,2
மலர்ந்த கண்ணியை கவிழ்த்து குத்தினால்
வக்காவும் படுமே குளுவா வக்காவும் படுமே – குற்-குறவஞ்சி:2 294/1,2
உலைந்த கண்ணியை இறுக்கி குத்தினால்
உள்ளானும் படுமே குளுவா உள்ளானும் படுமே – குற்-குறவஞ்சி:2 295/1,2

மேல்

குதட்டும் (1)

வான் புனல் குதட்டும் மட குருகினுக்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 115/3

மேல்

குதி (1)

காடு-தொறும் ஓடி வரையாடு குதி பாயும் – குற்-குறவஞ்சி:2 139/1

மேல்

குதிகொண்டு (1)

இரு பந்து குதிகொண்டு ஆட இரு பந்து முலைகொண்டு ஆட – குற்-குறவஞ்சி:2 48/2

மேல்

குதித்து (2)

பாரிலே பாதாளகங்கை வந்தது என குதித்து பசும் தேன் கங்கை – குற்-குறவஞ்சி:2 81/2
கும்பமுனிக்கு சிவமான காலம் குதித்து ஓடிப்போன வயிணவர் போலவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 315/3

மேல்

குதிரை (2)

ஆனை பெருக்கமும் குதிரை பெருக்கமும் அவனி முழுதினும் நெருங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 13/2
ஆசார ஈன துலுக்கன் குதிரை அடி ஒட்டு பாறை அடி ஒட்டினால் போலும் – குற்-குறவஞ்சி:2 301/3

மேல்

குப்பியும் (1)

குருகையூரார் தந்த குப்பியும் தொங்கலும் சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 380/2

மேல்

கும்ப (1)

தட்டு ஒத்த கும்ப தட முலை காட்டும் சகோரமே சற்று தண்ணென்றும் வெச்சென்றும் காட்டிவிட்டால் உபகாரமே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/3

மேல்

கும்பகோணம் (1)

குருநாடு கேதாரம் கோலக்கொண்டை கோகரணம் செகநாதம் கும்பகோணம்
அரியலூர் சீரங்கம் திருவானைக்கா அடங்கலும் போய் சிங்கி-தனை தேடி சிங்கன் – குற்-குறவஞ்சி:2 320/2,3

மேல்

கும்பமுனிக்கு (1)

கும்பமுனிக்கு சிவமான காலம் குதித்து ஓடிப்போன வயிணவர் போலவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 315/3

மேல்

குமரி (2)

நெல்வேலி சிங்கிகுளம் தேவநல்லூர் நிலைதரும் சிற்றூர் குமரி திருவாங்கோடு – குற்-குறவஞ்சி:2 321/2
வற்றாத வட அருவி சாரல் நீங்கி வடகாசி குமரி மட்டும் அலைந்த சிங்கன் – குற்-குறவஞ்சி:2 326/3

மேல்

குமரிகட்கு (1)

மலையை கரையப்பண்ணுவேன் குமரிகட்கு வாராத முலைகளும் வரப்பண்ணுவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/1

மேல்

குமார (1)

கொய்யும் மலர் தார் இலஞ்சி குமார குரு விளையாடும் திருவிளையாட்டத்தில் – குற்-குறவஞ்சி:2 274/4

மேல்

குமாரத்தியார் (1)

சீர் பெற்ற சோழன் குமாரத்தியார் தந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 372/1

மேல்

குமாரன் (1)

வேதநாராயணவேள் குமாரன் விசை தொண்டை நாடாளன் – குற்-குறவஞ்சி:2 307/1

மேல்

குமிழிலே (1)

வன்ன குமிழிலே புன்னை அரும்பு ஏது சிங்கி மண்ணில் – குற்-குறவஞ்சி:2 379/1

மேல்

குமுறும் (1)

எட்டு பறவை குமுறும் கமுகிலே – குற்-குறவஞ்சி:2 375/1

மேல்

குயில் (1)

திக்கு எலாம் தென்றல் புலி வந்து பாயுதே மன்மதா குயில்
சின்னம் பிடித்த பின் அன்னம் பிடியாதே மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 69/1,2

மேல்

குயிலுக்கு (1)

பேடை குயிலுக்கு கண்ணியை வைத்து நான் – குற்-குறவஞ்சி:2 322/1

மேல்

குயிலும் (1)

மாட புறாவும் குயிலும் படுத்தேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 322/3

மேல்

குரங்கு (1)

செழும் குரங்கு தேமாவின் பழங்களை பந்தடிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 135/1

மேல்

குரல் (1)

எட்டு குரலில் ஒரு குரல் கூவும் புறாவே எனது ஏகாந்த சிங்கியை கூவாதது என்ன குலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/1

மேல்

குரலில் (1)

எட்டு குரலில் ஒரு குரல் கூவும் புறாவே எனது ஏகாந்த சிங்கியை கூவாதது என்ன குலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/1

மேல்

குரவை (2)

கொத்து மலர் குழல் தெய்வ மங்கையர் குரவை பரவையை நெருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/1
நங்கைமார் குரவை ஒலி பொங்குமாகடலே – குற்-குறவஞ்சி:2 171/2

மேல்

குரு (1)

கொய்யும் மலர் தார் இலஞ்சி குமார குரு விளையாடும் திருவிளையாட்டத்தில் – குற்-குறவஞ்சி:2 274/4

மேல்

குருகினம் (1)

பொன் நிற வான் எங்கும் தம் நிறமாக புரிந்து புவனம் திரிந்து குருகினம் – குற்-குறவஞ்சி:2 266/4

மேல்

குருகினுக்கு (1)

வான் புனல் குதட்டும் மட குருகினுக்கு
தேன் புரையேறும் சித்திரா நதியான் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/3,4

மேல்

குருகும் (2)

குருகும் நாரையும் அன்னமும் தாராவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 265/3
ஏறாத மீன்களும் ஏறி வருகுது எத்திசைப்பட்ட குருகும் வருகுது – குற்-குறவஞ்சி:2 300/1

மேல்

குருகூர் (1)

வில்லிபுத்தூர் கருவைநல்லூர் புன்னைக்காவு வேள் திருச்செந்தூர் குருகூர் சீவைகுந்தம் – குற்-குறவஞ்சி:2 321/1

மேல்

குருகையூரார் (1)

குருகையூரார் தந்த குப்பியும் தொங்கலும் சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 380/2

மேல்

குருத்திடும் (1)

தாழை சோறிட வாழை குருத்திடும் சந்திரசூடர் தென் ஆரியநாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 156/4

மேல்

குருத்துரோகம் (1)

கொலை களவு கள் காமம் குருத்துரோகம் கொடிய பஞ்சபாதகமும் தீர்த்ததாலே – குற்-குறவஞ்சி:1 8/2

மேல்

குருத்தை (1)

மெல்லிய பூம் தொடை வாழை குருத்தை
விரித்து மடித்தது ஆர் சிங்கி விரித்து மடித்தது ஆர் – குற்-குறவஞ்சி:2 369/1,2

மேல்

குருநாடு (1)

குருநாடு கேதாரம் கோலக்கொண்டை கோகரணம் செகநாதம் கும்பகோணம் – குற்-குறவஞ்சி:2 320/2

மேல்

குருபரனை (1)

குற்றாலத்து உறைவானை குருபரனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 407/2

மேல்

குருவி (4)

கக்கா என்று ஓலமிடும் குருவி கொக்குக்கு ஏற்ற கண்ணி கையில் வாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 251/3
கொக்கிறகு சூடிக்கொண்டு குருவி வேட்டையாடிக்கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 252/1
வந்த குருவி கலைந்து ஓடிப்போகுது – குற்-குறவஞ்சி:2 299/4
கொட்டிக்கொண்டு ஐயே குருவி எலாம் போயினுமே – குற்-குறவஞ்சி:2 310/4

மேல்

குருவிகள் (1)

கோவிலில் புறவில் காவினில் அடங்கா குருவிகள் படுக்கும் குளுவனும் நானே – குற்-குறவஞ்சி:2 254/2

மேல்

குல (2)

குல மணி பாசியும் குன்றியும் புனைந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 115/20
புள்ளிமான் ஈன்ற பூவையே குற குல
வள்ளிநாயகியே வந்து எனக்கு உதவாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/5,6

மேல்

குலசேகரப்பட்டி (1)

வியன் குலசேகரப்பட்டி குளங்களும் – குற்-குறவஞ்சி:2 277/2

மேல்

குலத்தில் (2)

ஒரு குலத்தில் பெண்கள் கொடோம் ஒரு குலத்தில் கொள்ளோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 149/1
ஒரு குலத்தில் பெண்கள் கொடோம் ஒரு குலத்தில் கொள்ளோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 149/1

மேல்

குலதெய்வத்தை (1)

நிலவரத்தை தேர்ந்துகொள்வாய் குலதெய்வத்தை நேர்ந்துகொள்வாய் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 210/2

மேல்

குலம் (3)

உறவு பிடித்தாலும் விடோம் குறவர் குலம் நாங்கள் – குற்-குறவஞ்சி:2 149/2
குலம் பார்க்கில் தேவரினும் பெரிய குலம் கண்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 181/2
குலம் பார்க்கில் தேவரினும் பெரிய குலம் கண்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 181/2

மேல்

குலவித்தை (1)

குலவித்தை குறியே ஆனால் குறவஞ்சி குறைவைப்பாயோ – குற்-குறவஞ்சி:2 198/2

மேல்

குலாவிய (1)

அடல் குலாவிய தோகை வாகனத்து அரசு வேல் வலம் வாங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 9/2

மேல்

குலாவுள்ள (1)

வேதம் மூன்றும் பலா உள்ள நாடு விசேஷம் மூன்றும் குலாவுள்ள நாடு – குற்-குறவஞ்சி:2 160/2

மேல்

குலாவே (1)

எட்டு குரலில் ஒரு குரல் கூவும் புறாவே எனது ஏகாந்த சிங்கியை கூவாதது என்ன குலாவே
மட்டு ஆர் குழலி-தன் சாயலை காட்டும் மயூரமே அவள் மா மலர் தாள் நடை காட்டாதது என்ன விகாரமே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/1,2

மேல்

குலுக்கும் (1)

மொழிக்கு ஒரு பசப்பும் முலைக்கு ஒரு குலுக்கும்
விழிக்கு ஒரு சிமிட்டும் வெளிக்கு ஒரு பகட்டுமாக – குற்-குறவஞ்சி:2 115/23,24

மேல்

குலைந்த (1)

குலைந்த கண்ணியை திருத்தி குத்தடா – குற்-குறவஞ்சி:2 296/1

மேல்

குலையாதே (1)

நாலுபேர் முன் எனை நாணம் குலையாதே சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 388/2

மேல்

குவலயம் (1)

குவலயம் பூத்து அருள் கொடியை கோதை குழல்வாய்மொழியை கூறுவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 4/4

மேல்

குழப்பிப்போட்டாய் (1)

உளப்பிப்போட்டாய் குறியை குழப்பிப்போட்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 230/2

மேல்

குழம்பு (1)

முருகு சந்தன குழம்பு பூசுவார் விரகத்தீயை மூட்டி மூட்டி விசிறி வீசுவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 60/1

மேல்

குழல் (10)

கொத்து மலர் குழல் தெய்வ மங்கையர் குரவை பரவையை நெருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/1
சத்தி பயிரவி கெளரி குழல் பொழி தையலாள் இடம் இருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/4
மை வளையும் குழல் சோர கை வளை கொண்டான் இது என்ன – குற்-குறவஞ்சி:2 27/1
பொங்கு கனம் குழை மண்டிய கெண்டை புரண்டு புரண்டு ஆட குழல்
மங்குலில் வண்டு கலைந்தது கண்டு மதன் சிலை வண்டு ஓட இனி – குற்-குறவஞ்சி:2 41/1,2
கொந்து அடி பூம் குழல் சரிய நல் நகரில் வசந்தவல்லி கொடிய காமன் – குற்-குறவஞ்சி:2 44/1
வாகு குழல் பின்னல் கண்டாய் வெண்ணிலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 66/2
வார் சடை ஈது அல்ல கார் குழல் பின்னல் காண் மன்மதா நெற்றி – குற்-குறவஞ்சி:2 71/1
ஆடும் இரு குழை தோடும் ஒரு குழல் காடும் இணை விழி சாடவே – குற்-குறவஞ்சி:2 121/1
கன்னங்கரிய குழல் காம வஞ்சி-தன் மார்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 122/2
காட்டு வளம் குழல் காட்டும் மலை வளம்தான் நீ உரைத்து காட்டுவானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 153/2

மேல்

குழல்மொழி (2)

கோடிய மதி சூடிய நாயகர் குழல்மொழி புணர் அழகிய நாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 111/1
குழல்மொழி_இடத்தார் குறும்பலா_உடையார் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/1

மேல்

குழல்மொழி_இடத்தார் (1)

குழல்மொழி_இடத்தார் குறும்பலா_உடையார் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/1

மேல்

குழல்மொழிக்கு (1)

பெண்ணிலே குழல்மொழிக்கு ஓர் பங்குகொடுத்தவர் கொடுத்த பிரமையாலே – குற்-குறவஞ்சி:2 62/1

மேல்

குழல்மொழிச்செல்வி (1)

நல்லி பனிமலை வல்லி குழல்மொழிச்செல்வி புணர்பவர் கல்வி மலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 119/4

மேல்

குழல்மொழிப்பெண் (1)

ஒருநாளுக்கொருநாளில் வியனாக குழல்மொழிப்பெண்
உகந்திருக்கும் கொலு வேளை கண்டாய் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 96/1,2

மேல்

குழல்வாய்மொழி (6)

வால சுந்தரி குழல்வாய்மொழி அருள் கண் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/15
மை கணாள் குழல்வாய்மொழி பாகர் வசந்த ஆரியநாடு எங்கள் நாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 158/4
கோயில் குழல்வாய்மொழி மங்கை பேரிக்கும் குற்றாலநாயகர் சிற்றாற்று வெள்ளம் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 271/2
தேவி குழல்வாய்மொழி பெண் நாச்சியார் கால் செண்பக கால் திருந்த மதி சூடினார் கால் – குற்-குறவஞ்சி:2 303/1
மாது குழல்வாய்மொழி சேர் மன்னவனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 409/2
வார் வாழும் தனத்தி குழல்வாய்மொழி அம்பிகை வாழி வதுவை சூட்டும் – குற்-குறவஞ்சி:2 410/1

மேல்

குழல்வாய்மொழியை (1)

குவலயம் பூத்து அருள் கொடியை கோதை குழல்வாய்மொழியை கூறுவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 4/4

மேல்

குழலார்க்கு (3)

காரை சேர்ந்த குழலார்க்கு நாணி கடலை சேர்ந்த கறுப்பான மேகம் – குற்-குறவஞ்சி:2 155/1
கார் வளர் குழலார்க்கு எல்லாம் கருதி நீ விருந்தா சொல்லும் – குற்-குறவஞ்சி:2 193/3
கொத்து ஆர் குழலார்க்கு வித்தாரமாக – குற்-குறவஞ்சி:2 356/1

மேல்

குழலாளே (1)

முல்லைப்பூம் குழலாளே நல் நகரில் வாழ் முத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 226/1

மேல்

குழலி-தன் (1)

மட்டு ஆர் குழலி-தன் சாயலை காட்டும் மயூரமே அவள் மா மலர் தாள் நடை காட்டாதது என்ன விகாரமே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/2

மேல்

குழலில் (1)

சிலை நுதலில் கஸ்தூரி திலகமிட்டு நறும் குழலில் செச்சை சூடி – குற்-குறவஞ்சி:2 116/1

மேல்

குழலும் (1)

நெடிய பூம் குழலும் மை கண் நீலமும் கறுப்பினாளை – குற்-குறவஞ்சி:1 7/2

மேல்

குழவி (1)

மன்றல் குழவி மதியம் புனைந்தாரை கண்டு சிறு – குற்-குறவஞ்சி:2 75/1

மேல்

குழு (1)

மானவர் குழு மதுரையில் பாண்டியன் மந்திரியார் கையில் முந்தி பணம்போட்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 289/1

மேல்

குழை (7)

இருண்ட மேகம் சுற்றி சுருண்டு சுழியெறியும் கொண்டையாள் குழை
ஏறி ஆடி நெஞ்சை சூறையாடும் விழி கெண்டையாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 33/1,2
பொங்கு கனம் குழை மண்டிய கெண்டை புரண்டு புரண்டு ஆட குழல் – குற்-குறவஞ்சி:2 41/1
கொப்பழகு குழை மடந்தை பள்ளியறை-தனிலிருந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 107/1
ஒன்றில் இரதியும் ஒன்றில் மதனனும் ஊசலிடு குழை பொங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/3
ஆடும் இரு குழை தோடும் ஒரு குழல் காடும் இணை விழி சாடவே – குற்-குறவஞ்சி:2 121/1
ஒரு குழை சங்கம் ஒரு குழை தங்கம் உரிய விநோதர் திரிகூடநாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 257/1
ஒரு குழை சங்கம் ஒரு குழை தங்கம் உரிய விநோதர் திரிகூடநாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 257/1

மேல்

குழைகள் (1)

மந்தர முலைகள் ஏசல் ஆட மகர குழைகள் ஊசலாட – குற்-குறவஞ்சி:2 46/1

மேல்

குழைந்து (2)

கொங்கை கொடும் பகை வென்றனம் என்று குழைந்து குழைந்து ஆட மலர் – குற்-குறவஞ்சி:2 40/3
கொங்கை கொடும் பகை வென்றனம் என்று குழைந்து குழைந்து ஆட மலர் – குற்-குறவஞ்சி:2 40/3

மேல்

குளங்களும் (1)

வியன் குலசேகரப்பட்டி குளங்களும்
ஆயிர பேரியும் தென்காசியும் சுற்றி – குற்-குறவஞ்சி:2 277/2,3

மேல்

குளத்தில் (1)

கலையிலே கிடைத்த பொருள் ஆற்றில் போட்டு கன குளத்தில் எடுத்தானும் காப்பதாமே – குற்-குறவஞ்சி:1 5/4

மேல்

குளத்து (1)

கான குளத்து உள்வாய் கீழை புதுக்குளம் கற்பூரக்கால்பற்றும் தட்டான்குளச்சுற்றும் – குற்-குறவஞ்சி:2 279/4

மேல்

குளத்தூர் (1)

நேரிய குளத்தூர் நின்ற சேவகனே – குற்-குறவஞ்சி:2 223/10

மேல்

குளமுடை (1)

சீர் ஆரும் பேட்டை குளமுடை காங்கேயன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்மேடு முனிக்குருகன்பேரி – குற்-குறவஞ்சி:2 272/2

மேல்

குளவி (1)

தென்றல் குளவி தினம் கொட்டக்கொட்ட நொந்தேனே – குற்-குறவஞ்சி:2 75/2

மேல்

குளிர் (1)

கங்கைக்கொழுந்து அணி தெய்வக்கொழுந்தை நான் கண்டு குளிர்
திங்கள்கொழுந்தையும் தீக்கொழுந்து ஆக்கிக்கொண்டேனே – குற்-குறவஞ்சி:2 74/1,2

மேல்

குளிர்ச்சியால் (1)

கூனை கொண்டு அமிழ்த்துவார் போல் குளிர்ச்சியால் வெதுப்புவாரே – குற்-குறவஞ்சி:2 59/4

மேல்

குளிர்ந்து (1)

நேற்றைக்கு எல்லாம் குளிர்ந்து காட்டி இன்று கொதிக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 90/1

மேல்

குளிரும் (1)

இன்று வரை மேல் குளிரும் காய்ச்சலும் உண்டோ பின்னை – குற்-குறவஞ்சி:2 232/1

மேல்

குளுவ (2)

திக்கு அடங்கா குளுவ சிங்கன் குற்றால திரிகூட சிங்கன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 250/4
திக்கு அடங்கா குளுவ சிங்கன் திரிகூட சிங்கன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 252/4

மேல்

குளுவரில் (1)

வரி சிலை குளுவரில் கவண்டன் மல்லன் வாய்ப்பான நூவனும் வந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 260/2

மேல்

குளுவன் (1)

கூளி போல் தொடர்ந்து அடிக்கும் திரிகூட சிங்கன் எனும் குளுவன் நானே – குற்-குறவஞ்சி:2 253/4

மேல்

குளுவனும் (2)

கோவிலில் புறவில் காவினில் அடங்கா குருவிகள் படுக்கும் குளுவனும் நானே – குற்-குறவஞ்சி:2 254/2
பல மயிர் நறுக்கி சில கண்ணி முறுக்கி பறவைகள் படுக்கும் குளுவனும் நானே – குற்-குறவஞ்சி:2 256/2

மேல்

குளுவா (5)

கண்ணி கொண்டுவாடா குளுவா கண்ணி கொண்டுவாடா – குற்-குறவஞ்சி:2 287/1
காக்கையும் படுமே குளுவா காக்கையும் படுமே – குற்-குறவஞ்சி:2 293/2
வக்காவும் படுமே குளுவா வக்காவும் படுமே – குற்-குறவஞ்சி:2 294/2
உள்ளானும் படுமே குளுவா உள்ளானும் படுமே – குற்-குறவஞ்சி:2 295/2
குற்றாலமலை மேல் குளுவா குற்றாலமலை மேல் – குற்-குறவஞ்சி:2 296/2

மேல்

குற்றால (13)

தன் இரு தாள் தரும் ஒருவன் குற்றால குறவஞ்சி தமிழ் தந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:1 2/4
குற்றால சிவராமநம்பி செயும் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 101/2
முன்னம் கிரி வளைந்த முக்கணர் குற்றால வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 122/1
குற்றால திரிகூடமலை எங்கள் மலையே – குற்-குறவஞ்சி:2 132/2
நாட்டு வளம் எனக்கு உரைத்து குற்றால நகர் வளமும் நவிலுவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 153/4
குற்றால திரிகூட தலம் எங்கள் தலமே – குற்-குறவஞ்சி:2 175/2
பற்றாக பரமர் உறை குற்றால தலமே – குற்-குறவஞ்சி:2 178/2
கோல மா காளி குற்றால நங்காய் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/11
திக்கு அடங்கா குளுவ சிங்கன் குற்றால திரிகூட சிங்கன் வந்தான் – குற்-குறவஞ்சி:2 250/4
சீராய் இரங்க நடம்செய்தவர் குற்றால வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 269/2
செல்வ கடன்_அனையான் குற்றால சிவராமநம்பி எம் கோன் – குற்-குறவஞ்சி:2 304/2
குற்றால தலத்தின் முன்னே தவத்தால் வந்து கூடினான் சிங்கி-தனை தேடினானே – குற்-குறவஞ்சி:2 326/4
ஊர் வாழி குற்றால தலத்து அடியார் வாழி நீடூழி தானே – குற்-குறவஞ்சி:2 410/4

மேல்

குற்றாலச்சங்கு-தன் (1)

நாறும் பூ குற்றாலச்சங்கு-தன் கட்டளை நங்கள் ஒல்லார் அரி நரபாலன் கட்டளை – குற்-குறவஞ்சி:2 284/2

மேல்

குற்றாலத்து (7)

பூ மலி இதழி மாலை புனைந்த குற்றாலத்து ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:1 1/1
சீரிய தமிழ் மாலைக்குள் செல்வர் குற்றாலத்து ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:1 9/3
தேர் கொண்ட வசந்த வீதி செல்வர் குற்றாலத்து ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 1/1
ஐயர் குற்றாலத்து நம்பியார் திருத்தும் அப்பால் ஒரு தாதன் குற்றாலப்பேரி – குற்-குறவஞ்சி:2 274/1
நல் நகர் குற்றாலத்து அந்தாதி சொன்னவன் நள்ளார் தொழும் பிச்சைப்பிள்ளை திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/4
ஆட்டுவிக்கும் குற்றாலத்து அண்ணலார் நல் நாட்டில் – குற்-குறவஞ்சி:2 338/2
குற்றாலத்து உறைவானை குருபரனை வாழ்த்துகிறேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 407/2

மேல்

குற்றாலநம்பி (1)

வெல்லும் குற்றாலநம்பி புறவு எல்லாம் மீன்கொத்தி கூட்டம் ஐயே – குற்-குறவஞ்சி:2 304/4

மேல்

குற்றாலநாதர் (12)

மா மேரு சிலையாளர் வரதர் குற்றாலநாதர்
வாசல் கட்டியக்காரன் வந்தனனே – குற்-குறவஞ்சி:2 3/1,2
சல்லாப மாது லீலர் குற்றாலநாதர் சங்க நெடுவீதிதனிலே – குற்-குறவஞ்சி:2 32/1
குன்ற சிலையாளர் குற்றாலநாதர் முன் போனேன் மதன் – குற்-குறவஞ்சி:2 75/3
மாலையாகிலும் தரச்சொல்லு குற்றாலநாதர்
தந்தால் என் நெஞ்சை தரச்சொல்லு தராதிருந்தால் – குற்-குறவஞ்சி:2 91/2,3
நாதம் மூன்று உருவான குற்றாலநாதர் ஆரியநாடு எங்கள் நாடே – குற்-குறவஞ்சி:2 160/4
நல் நகரில் குற்றாலநாதர் கிளை வளத்தை – குற்-குறவஞ்சி:2 192/1
நீர் வளர் பவள மேனி நிமலர் குற்றாலநாதர்
கூர் வளம் பாடி ஆடும் குறவஞ்சி கொடியே கேளாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 193/1,2
கொட்டழகு கூத்துடையார் குற்றாலநாதர் வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 275/1
மேயினும் ஐயே குற்றாலநாதர்
வியன் குலசேகரப்பட்டி குளங்களும் – குற்-குறவஞ்சி:2 277/1,2
மால் அயன் போற்றிய குற்றாலநாதர் வழித்தொண்டுசெய்திட கச்சைகட்டிக்கொண்ட – குற்-குறவஞ்சி:2 278/3
தன்னை வளர்க்கின்ற குற்றாலநாதர் தலத்தை வளர்க்கின்ற தானிகளாகவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/3
சீத மதி புனைந்தவர் குற்றாலநாதர் திருநாட்டில் இருவரும் தாம் கண்ட போது – குற்-குறவஞ்சி:2 348/1

மேல்

குற்றாலநாதரை (1)

நல் நகர் குற்றாலநாதரை வேண்டினேன் சிங்கி மணி – குற்-குறவஞ்சி:2 394/1

மேல்

குற்றாலநாதன் (1)

கொந்து ஆர் புயத்தான் இராக்கதப்பெருமாள் குற்றாலநாதன் முன் உற்ற சகோதரன் – குற்-குறவஞ்சி:2 282/3

மேல்

குற்றாலநாதனை (1)

மானவன் குற்றாலநாதனை பெற்றவன் வள்ளல் எனும் பிச்சைப்பிள்ளை திருத்து எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 279/3

மேல்

குற்றாலநாயகர் (1)

கோயில் குழல்வாய்மொழி மங்கை பேரிக்கும் குற்றாலநாயகர் சிற்றாற்று வெள்ளம் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 271/2

மேல்

குற்றாலப்பேரி (1)

ஐயர் குற்றாலத்து நம்பியார் திருத்தும் அப்பால் ஒரு தாதன் குற்றாலப்பேரி
செய் அம் புலியூர் இலஞ்சி மேலகரம் செங்கோட்டை சீவலநல்லூர் சிற்றம்பலம் – குற்-குறவஞ்சி:2 274/1,2

மேல்

குற்றாலம் (2)

நிலவு_அணிவார் குற்றாலம் நினைத்த பேர்கள் நினைத்த வரம் பெறுவர் அது நினைக்க வேண்டி – குற்-குறவஞ்சி:1 8/3
குற்றாலம் என்று ஒருகால் கூறினால் வற்றா – குற்-குறவஞ்சி:2 397/2

மேல்

குற்றாலம்-தன்னில் (1)

நல் நகர் குற்றாலம்-தன்னில் எங்கும் நாட்டும் எண்ணூற்றெண்பத்தேழு ஆண்டு-தன்னில் – குற்-குறவஞ்சி:2 196/1

மேல்

குற்றாலமலை (3)

கோல மலை வில்லியார் குற்றாலமலை வாழும் குற – குற்-குறவஞ்சி:2 126/2
குற்றாலமலை மேல் குளுவா குற்றாலமலை மேல் – குற்-குறவஞ்சி:2 296/2
குற்றாலமலை மேல் குளுவா குற்றாலமலை மேல் – குற்-குறவஞ்சி:2 296/2

மேல்

குற்றாலர் (19)

நல் நகர் குற்றாலர் முன்னமே செல்லுவாய் மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 71/4
மன்னவர் குற்றாலர் செய்தி இன்னம் இன்னம் கேளாயோ மானே அவர் – குற்-குறவஞ்சி:2 79/1
தூது நீ சொல்லி வாராய் பெண்ணே குற்றாலர் முன் போய் – குற்-குறவஞ்சி:2 87/1
கைவேழம் உரித்தவர் குற்றாலர் கொலு அமரருக்கும் காணொணாதால் – குற்-குறவஞ்சி:2 92/3
நீலகண்டர் குற்றாலர் கொண்டு அருளும் நிறை கொலுவில் – குற்-குறவஞ்சி:2 104/1
அப்பொழுது குற்றாலர் தேவியுடன் கொலுவிருப்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 105/1
குற்றாலர் கிளை வளத்தை கூற கேள் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 181/1
பலவுக்குள் கனியாய் நின்ற பரமர் குற்றாலர் நாட்டில் – குற்-குறவஞ்சி:2 198/3
ஏழைபங்கர் செங்கை மழு_ஏற்றவர் குற்றாலர் வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 217/1
கடித்திடும் அரவம் பூண்ட கர்த்தர் குற்றாலர் நேசம் – குற்-குறவஞ்சி:2 224/1
ஆர் அணி குற்றாலர் தோட்ட நெடுஞ்செய் அபிஷேகப்பேரி கணக்கன்பற்றிலும் – குற்-குறவஞ்சி:2 273/4
ஊர் மேல் உயர்ந்த மனுநீதி நாட்டி உடையவர் குற்றாலர் பூசை நைவேத்தியம் – குற்-குறவஞ்சி:2 283/2
செட்டிக்கு இரங்கி வினை தீர்த்தவர் குற்றாலர் வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 286/1
கண்ணி கொண்டுவாடா பண்ணவர் குற்றாலர் கார் ஆர் திரிகூட சாரலிலே வந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 288/1
கெம்பாறடையே நம்பர் குற்றாலர்
கிருபை புறவில் பறவை படுக்கையில் – குற்-குறவஞ்சி:2 299/1,2
வானவர் குற்றாலர் திருவாசல் மாட நல் பத்தியமும் – குற்-குறவஞ்சி:2 306/2
போயினும் ஐயே நாயகர் குற்றாலர் பொல்லாத தக்கன் மகத்தை அழித்த நாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 312/1
சிங்கியை காம பசுங்கிளி பேடையை சீர் வளர் குற்றாலர் பேர் வளம் பாடிய – குற்-குறவஞ்சி:2 328/1
ஆண்டவர் குற்றாலர் சந்நிதி பெண்கள் – குற்-குறவஞ்சி:2 366/1

மேல்

குற்றாலலிங்கர் (1)

அந்தர துந்துபி முழங்கும் நல் நகர் குற்றாலலிங்கர் அருளை பாடி – குற்-குறவஞ்சி:2 128/1

மேல்

குற (5)

நல்லி பனிமலை வல்லி குழல்மொழிச்செல்வி புணர்பவர் கல்வி மலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 119/4
என்றும் எழுதிய மன்றில் நடமிடுகின்ற சரணினர் வென்றி மலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 120/4
நீடு மலை மயில் ஆடு மலை மதி சூடு மலை திரிகூடமலை குற – குற்-குறவஞ்சி:2 121/4
கோல மலை வில்லியார் குற்றாலமலை வாழும் குற – குற்-குறவஞ்சி:2 126/2
புள்ளிமான் ஈன்ற பூவையே குற குல – குற்-குறவஞ்சி:2 223/5

மேல்

குறட்டில் (1)

ஆட்கொண்டார் குறட்டில் நிற்பார் சிலபேர் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 99/2

மேல்

குறத்தியை (1)

மீறும் இலஞ்சி குறத்தியை கொண்ட செவ்வேள் குறவன் முதல் வேட்டைக்கு போன நாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 291/1

மேல்

குறவஞ்சி (19)

கோ மலர் பாதம் போற்றி குறவஞ்சி தமிழை பாட – குற்-குறவஞ்சி:1 1/2
தன் இரு தாள் தரும் ஒருவன் குற்றால குறவஞ்சி தமிழ் தந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:1 2/4
சிலையிலே தடித்த தடம் புயத்தை வாழ்த்தி செழித்த குறவஞ்சி நாடகத்தை பாட – குற்-குறவஞ்சி:1 5/2
நித்தர் திரிகூடலிங்கர் குறவஞ்சி நாடகத்தை நிகழ்த்த வேண்டி – குற்-குறவஞ்சி:1 6/1
பல வளம் சேர் குறவஞ்சி நாடகத்தை படிப்பவர்க்கும் கேட்பவர்க்கும் பலன் உண்டாமே – குற்-குறவஞ்சி:1 8/4
மாடம் மறுகு ஊடு திரிகூடமலை குறவஞ்சி வருகின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 114/4
மை குறி விழி குறவஞ்சி வந்தனளே – குற்-குறவஞ்சி:2 115/41
மலை-தனில் பொன் வஞ்சி குறவஞ்சி அபரஞ்சி கொஞ்சி வருகின்றாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 116/4
வஞ்சி வந்தனளே மலை குறவஞ்சி வந்தனளே – குற்-குறவஞ்சி:2 117/1
வஞ்சி வந்தாள் மலை குறவஞ்சி வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 123/1
வார்த்தை விசேடங்கள் கற்ற மலை குறவஞ்சி கொடியே வருக்கை வாசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 180/3
கூர் வளம் பாடி ஆடும் குறவஞ்சி கொடியே கேளாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 193/2
குலவித்தை குறியே ஆனால் குறவஞ்சி குறைவைப்பாயோ – குற்-குறவஞ்சி:2 198/2
வீழி கொண்ட செம் கனி வாய் மிக்க குறவஞ்சி பழம் – குற்-குறவஞ்சி:2 217/3
மெய் குறவஞ்சி தெய்வம் வியப்புற வணங்குவாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 222/4
நன்று நன்று குறவஞ்சி நாடகக்காரி இந்த – குற்-குறவஞ்சி:2 229/1
காமி என்றாய் குறவஞ்சி வாய் மதியாமல் – குற்-குறவஞ்சி:2 237/2
கான மலை குறவஞ்சி கள்ளி மயிலி – குற்-குறவஞ்சி:2 242/2
நா மாலை குறவஞ்சி நல் நகர் பட்டணம் முழுதும் நடக்கும் நாளில் – குற்-குறவஞ்சி:2 249/3

மேல்

குறவஞ்சி-தன்னை (2)

வந்த குறவஞ்சி-தன்னை வசந்தவல்லி கண்டு மனம் மகிழ்ச்சி கொண்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 128/2
என்னும் ஒரு குறவஞ்சி-தன்னை அழைத்தே அவட்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 248/1

மேல்

குறவஞ்சிக்கு (1)

கொடிதனை திருக்குற்றால குறவஞ்சிக்கு இயம்புவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 7/4

மேல்

குறவர் (1)

உறவு பிடித்தாலும் விடோம் குறவர் குலம் நாங்கள் – குற்-குறவஞ்சி:2 149/2

மேல்

குறவன் (2)

தொக்கான நடை நடந்து திரிகூடமலை குறவன் தோன்றினானே – குற்-குறவஞ்சி:2 251/4
மீறும் இலஞ்சி குறத்தியை கொண்ட செவ்வேள் குறவன் முதல் வேட்டைக்கு போன நாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 291/1

மேல்

குறவனும் (1)

பாதகர் தோலால் பல தவில் அடித்து பறவைகள் படுக்கும் குறவனும் நானே – குற்-குறவஞ்சி:2 255/2

மேல்

குறளி (1)

இடிக்குது குறளி அம்மே இனி குறிசொல்ல கேளே – குற்-குறவஞ்சி:2 224/4

மேல்

குறளிவித்தை (1)

காடுகட்டு அக்கினிக்கட்டு குறளிவித்தை கண்கட்டுவித்தைகளும் காட்டி தருவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 339/3

மேல்

குறி (21)

தேடல் வளைக்கும் குறி போல் கூடல் வளைத்திருந்து வல்லி தியங்கும் போதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 114/2
கொட்டிய உடுக்கு கோடாங்கி குறி முதல் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/29
காலம் முன் போம் குறி கைப்பலனாம் குறி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/37
காலம் முன் போம் குறி கைப்பலனாம் குறி
மேல் இனி வரும் குறி வேண்டுவார் மனக்குறி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/37,38
மேல் இனி வரும் குறி வேண்டுவார் மனக்குறி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/38
மெய் குறி கை குறி விழி குறி மொழி குறி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/39
மெய் குறி கை குறி விழி குறி மொழி குறி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/39
மெய் குறி கை குறி விழி குறி மொழி குறி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/39
மெய் குறி கை குறி விழி குறி மொழி குறி
எக்குறி ஆயினும் இமைப்பினில் உரைக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/39,40
மை குறி விழி குறவஞ்சி வந்தனளே – குற்-குறவஞ்சி:2 115/41
அஞ்சு சடை முடி விஞ்சை அமலனை நெஞ்சில் நினைவோடு மிஞ்சு குறி சொல – குற்-குறவஞ்சி:2 118/2
வித்தாரம் என் குறி அம்மே மணி – குற்-குறவஞ்சி:2 194/1
வித்தாரம் என் குறி அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 194/3
தென்காசி ஆலயம் ஓங்க குறி செண்பகமாறற்கு சொன்ன பேர் நாங்கள் – குற்-குறவஞ்சி:2 197/2
இன் பா மதுரை மீனாட்சி குறி எங்களை கேட்டதும் சங்கத்தார் சாட்சி – குற்-குறவஞ்சி:2 197/4
நிறை நாழி அளந்துவைப்பாய் இறையோனை கரம்குவிப்பாய் அம்மே குறி
நிலவரத்தை தேர்ந்துகொள்வாய் குலதெய்வத்தை நேர்ந்துகொள்வாய் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 210/1,2
இ குறி பொய்யாது என்றே இறையவர் திரிகூடத்தில் – குற்-குறவஞ்சி:2 222/3
இத்தனை குறிகளில் இவள் குறி இது என – குற்-குறவஞ்சி:2 223/31
எந்த வகை என்று குறி கண்டு சொல்லடி – குற்-குறவஞ்சி:2 232/2
சன்னையாக சொன்ன குறி சாதிப்பாயானால் அவன் – குற்-குறவஞ்சி:2 238/1
திக்கில் அடங்காது குறி இக்கில் அடங்காது மொழி – குற்-குறவஞ்சி:2 345/3

மேல்

குறிக்கா (1)

மிக்கதோர் குறிக்கா வேண்டினேன் உங்களை – குற்-குறவஞ்சி:2 223/16

மேல்

குறிக்காக (1)

பாண்டியனார் மகள் வேண்டும் குறிக்காக
பாடகம் இட்டதடா சிங்கா பாடகம் இட்டதடா – குற்-குறவஞ்சி:2 364/1,2

மேல்

குறிகள் (2)

செம்மையா குறிகள் சொல்ல அம்மே அம்மே என்று செல்ல – குற்-குறவஞ்சி:2 125/2
சாற்றும் முன் மருந்து போல சகலர்க்கும் குறிகள் சொல்லி – குற்-குறவஞ்சி:2 341/3

மேல்

குறிகளில் (1)

இத்தனை குறிகளில் இவள் குறி இது என – குற்-குறவஞ்சி:2 223/31

மேல்

குறிகளும் (1)

மட்டிலா குறிகளும் கட்டினால் அடக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 115/30

மேல்

குறிசொல்ல (5)

இடிக்குது குறளி அம்மே இனி குறிசொல்ல கேளே – குற்-குறவஞ்சி:2 224/4
சொல்ல கேளாய் குறிசொல்ல கேளாய் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 225/1
தோகையர்க்கு அரசே குறிசொல்ல கேளாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 225/2
குறிசொல்ல போனனடா சிங்கா குறிசொல்ல போனனடா – குற்-குறவஞ்சி:2 356/2
குறிசொல்ல போனனடா சிங்கா குறிசொல்ல போனனடா – குற்-குறவஞ்சி:2 356/2

மேல்

குறிசொல்லவா (4)

குறிசொல்லவா குறிசொல்லவா பிறை_நுதலே குறிசொல்லவா அம்மே ஐயர் – குற்-குறவஞ்சி:2 211/1
குறிசொல்லவா குறிசொல்லவா பிறை_நுதலே குறிசொல்லவா அம்மே ஐயர் – குற்-குறவஞ்சி:2 211/1
குறிசொல்லவா குறிசொல்லவா பிறை_நுதலே குறிசொல்லவா அம்மே ஐயர் – குற்-குறவஞ்சி:2 211/1
குறும்பலவர் திருவுளத்தால் பெரும் பலனாம் குறிசொல்லவா அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 211/2

மேல்

குறிசொல்லி (4)

ஒல்லி வட கன டில்லி வரை புகழ் புல்லி வரு குறிசொல்லி மதுரித – குற்-குறவஞ்சி:2 119/3
மிஞ்சு குறிசொல்லி பேராய் திசை வென்று நான் பெற்ற விருதுகள் பாராய் – குற்-குறவஞ்சி:2 195/4
முன் நாளிலே குறிசொல்லி பெற்ற மோகனமாலை பார் மோகனவல்லி – குற்-குறவஞ்சி:2 196/4
சேலத்து நாட்டில் குறிசொல்லி பெற்ற – குற்-குறவஞ்சி:2 360/1

மேல்

குறிசொல்லிவந்தாய் (1)

ஒன்றுபோடாமல் குறிசொல்லிவந்தாய் பின்னை – குற்-குறவஞ்சி:2 230/1

மேல்

குறிசொல்வாயே (1)

இலவுக்கும் சிவந்த வாயால் எனக்கு ஒரு குறிசொல்வாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 198/4

மேல்

குறிஞ்சி (2)

கோட்டு வளம் முலை காட்டும் கொடியின் வளம் இடை காட்டும் குறிஞ்சி பூத்த – குற்-குறவஞ்சி:2 153/1
எந்தையார் வாசலில் பிள்ளையார் செய்வித்து இரண்டு குறிஞ்சி படித்துறையும் செய்த – குற்-குறவஞ்சி:2 282/2

மேல்

குறித்தே (1)

வேங்கையாய் வெயில் மறைத்த பாங்குதனை குறித்தே – குற்-குறவஞ்சி:2 150/2

மேல்

குறிமுகமோ (1)

ஊரும் பேரும் சொல்லுவதும் குறிமுகமோ – குற்-குறவஞ்சி:2 239/2

மேல்

குறியாகிலும் (1)

என்ன குறியாகிலும் நான் சொல்லுவேன் அம்மே சதுர் – குற்-குறவஞ்சி:2 199/1

மேல்

குறியிடம் (1)

கொக்கு படுக்க குறியிடம் பாரடா சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 391/2

மேல்

குறியின் (1)

சீர் வளர் குறியின் மார்க்கம் தெரியவே செப்புவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 193/4

மேல்

குறியே (1)

குலவித்தை குறியே ஆனால் குறவஞ்சி குறைவைப்பாயோ – குற்-குறவஞ்சி:2 198/2

மேல்

குறியை (3)

கூழை உண்ட வாயால் குறியை விண்டு சொல்வாளே – குற்-குறவஞ்சி:2 217/4
வைத்ததோர் குறியை வகுத்தருள்வீரே – குற்-குறவஞ்சி:2 223/32
உளப்பிப்போட்டாய் குறியை குழப்பிப்போட்டாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 230/2

மேல்

குறியோ (2)

கன்னி-தான் ஒருவர் மேல் காமித்த குறியோ
சேலையும் வளையும் சிந்தின தியக்கமோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/28,29
மாலையும் மணமும் வரப்பெறும் குறியோ
இத்தனை குறிகளில் இவள் குறி இது என – குற்-குறவஞ்சி:2 223/30,31

மேல்

குறுக்கிட்டால் (1)

காதல் எனும் கடல் பெருகி தரிகொள்ளாமல் கைகலக்கும் போது கரை குறுக்கிட்டால் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 348/2

மேல்

குறுக்கிடவே (1)

வீதி வந்து குறுக்கிடவே நாணம் பூண்ட விண்ணாண சிங்கி-தனை கண்டு சிங்கன் – குற்-குறவஞ்சி:2 348/3

மேல்

குறுகிய (1)

நீண்டு குறுகிய நாங்கூழு போல – குற்-குறவஞ்சி:2 363/1

மேல்

குறுங்கை (1)

சொல் அரிய குறுங்கை களாக்காடு தேடி தொன் மருதூர் அத்தாளநல்லூர் தேடி – குற்-குறவஞ்சி:2 321/3

மேல்

குறும் (2)

விளையும் ஒரு குறும் பலவின் முளைத்து எழுந்த சிவக்கொழுந்தை வேண்டுவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 3/4
சந்திர சூடர் குறும் பலவு ஈசுரர் சங்கு அணி வீதியிலே மணி – குற்-குறவஞ்சி:2 43/3

மேல்

குறும்பலவர் (1)

குறும்பலவர் திருவுளத்தால் பெரும் பலனாம் குறிசொல்லவா அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 211/2

மேல்

குறும்பலவில் (1)

வழங்கு கொடை மகராசர் குறும்பலவில் ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 136/1

மேல்

குறும்பலா (4)

அவனி போற்றிய குறும்பலா உறை மவுனநாயகர் எவனநாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 6/1
கொங்கு அலர் செண்பகச்சோலை குறும்பலா ஈசர் – குற்-குறவஞ்சி:2 175/1
குழல்மொழி_இடத்தார் குறும்பலா_உடையார் – குற்-குறவஞ்சி:2 223/1
கொற்ற மதி சடையானை குறும்பலா உடையானை – குற்-குறவஞ்சி:2 398/1

மேல்

குறும்பலா_உடையார் (1)

குழல்மொழி_இடத்தார் குறும்பலா_உடையார்
அழகு சந்நிதி வாழ் அம்பல விநாயகா – குற்-குறவஞ்சி:2 223/1,2

மேல்

குறும்பலாவிலே (1)

நீரிலே பெருகு குறும்பலாவிலே கொலுவிருக்கும் நிமலமூர்த்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 81/3

மேல்

குறும்பலாவினார் (1)

பெருகு நல் நகர் குறும்பலாவினார் வசந்த மோகினி பெரு நிலாவினொடு கலாவினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 61/2

மேல்

குறும்பலாவினில் (2)

குறும்பலாவினில் கூடுவராம் எனில் கூடலே நீ கூடாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 111/2
குறும்பலாவினில் கூடுவராம் எனில் கூடலே நீ கூடாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 113/2

மேல்

குறும்பால் (2)

முறுவலின் குறும்பால் முனிவரும் அடங்க – குற்-குறவஞ்சி:2 115/26
பின்னான தம்பியார் ஆடு மயிலையும் பிள்ளை குறும்பால் பிடித்துக்கொண்டு ஏகினார் – குற்-குறவஞ்சி:2 290/2

மேல்

குறும்பும் (1)

ஆர் மேல் வருகின்ற துன்பமும் நீக்கி அடங்கார் குறும்பும் அடக்கியே தென்காசி – குற்-குறவஞ்சி:2 283/1

மேல்

குறுமுனி (1)

குஞ்சரம் முதல் பூசித்த நாயகர் குறுமுனி தமிழ் நேசித்த நாயகர் – குற்-குறவஞ்சி:2 113/1

மேல்

குறுமுனிக்கா (1)

வாக்கு எழுந்த குறுமுனிக்கா மறி எழுந்த கரம் காட்டும் வள்ளலார் சீர் – குற்-குறவஞ்சி:2 4/2

மேல்

குறுமுனிவன் (1)

தார் வாழி திரிகூடத்தார் வாழி குறுமுனிவன் தலைநாள் சொன்ன – குற்-குறவஞ்சி:2 410/2

மேல்

குறைந்தாய் (1)

ஆட்கடியன் போல் குறைந்தாய் வெண்ணிலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 65/2

மேல்

குறைவைப்பாயோ (1)

குலவித்தை குறியே ஆனால் குறவஞ்சி குறைவைப்பாயோ
பலவுக்குள் கனியாய் நின்ற பரமர் குற்றாலர் நாட்டில் – குற்-குறவஞ்சி:2 198/2,3

மேல்

குன்ற (1)

குன்ற சிலையாளர் குற்றாலநாதர் முன் போனேன் மதன் – குற்-குறவஞ்சி:2 75/3

மேல்

குன்றக்குடி (1)

துய்ய குன்றக்குடி வாழவல்லான்குடி சுரண்டையூர் முதல் உட்கிடை சுற்றியே – குற்-குறவஞ்சி:2 274/3

மேல்

குன்றத்தை (1)

குன்றத்தை பார்த்தால் கொடி இடை தாங்குமோ சிங்கி தன் – குற்-குறவஞ்சி:2 383/1

மேல்

குன்றமாய் (1)

வென்றிபெறும் தேவர்களும் குன்றமாய் மரமாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 179/1

மேல்

குன்றி (2)

குன்றில் இடு மழை மின்கள் என நிரை குன்றி வடம் முலை தங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/1
தார் ஆடும் குன்றி வடத்தை ஒதுக்கி தட மார்பு இறுக தழுவ வந்தால் அவள் – குற்-குறவஞ்சி:2 331/1

மேல்

குன்றிமணி (1)

முலை முகத்தில் குன்றிமணி வடம் பூண்டு திரிகூடமுதல்வர் சாரல் – குற்-குறவஞ்சி:2 116/3

மேல்

குன்றியும் (1)

குல மணி பாசியும் குன்றியும் புனைந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 115/20

மேல்

குன்றில் (1)

குன்றில் இடு மழை மின்கள் என நிரை குன்றி வடம் முலை தங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/1

மேல்