கி – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கிடக்க 1
கிடக்கமாட்டாள் 1
கிடக்கினும் 1
கிடக்குதடா 2
கிடக்கும் 1
கிடக்குமோ 1
கிடத்துவார் 1
கிடந்தது 1
கிடந்திலனே 1
கிடந்து 2
கிடப்பது 1
கிடப்பானேன் 4
கிடுகிடென 1
கிடைத்த 1
கிண்கிணி 1
கிம்புரியின் 1
கிரி 2
கிருஷ்ணன் 1
கிருபை 1
கிழக்கு 1
கிழங்கு 1
கிழமை 1
கிள்ளி 1
கிள்ளித்தா 1
கிள்ளை 2
கிள்ளைகளும் 1
கிள்ளைமொழி 1
கிள்ளையும் 1
கிளத்துவாயே 1
கிளுவையில் 2
கிளை 3
கிளைகள் 1
கிளைகளாய் 1
கிளைத்த 1
கிறுகிறுப்படி 1
கிறுகிறுப்பும் 1
கிறுகிறுப்பை 1
கின்னரம் 2

கிடக்க (1)

கட்டி கிடக்க முலை கச்சாய் கிடந்திலனே – குற்-குறவஞ்சி:2 286/4

மேல்

கிடக்கமாட்டாள் (1)

தோளாசைக்காரி சிங்கி சும்மா கிடக்கமாட்டாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 344/4

மேல்

கிடக்கினும் (1)

கச்சு கிடக்கினும் தித்திச்சுக்கிடக்கும் இரு கொங்கையாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 36/2

மேல்

கிடக்குதடா (2)

சிலம்பு கிடக்குதடா சிங்கா சிலம்பு கிடக்குதடா – குற்-குறவஞ்சி:2 360/2
சிலம்பு கிடக்குதடா சிங்கா சிலம்பு கிடக்குதடா – குற்-குறவஞ்சி:2 360/2

மேல்

கிடக்கும் (1)

பை வளைத்து கிடக்கும் இவன் மெய் வளையும் பாம்புகட்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 25/1

மேல்

கிடக்குமோ (1)

கொடிக்கு சுரைக்காய் கனத்து கிடக்குமோ சிங்கா – குற்-குறவஞ்சி:2 383/2

மேல்

கிடத்துவார் (1)

அருகில் இருந்து கதைகள் நடத்துவார் எடுத்து மாதர் அணைத்து வாழைக்குருத்தில் கிடத்துவார்
பெருகு நல் நகர் குறும்பலாவினார் வசந்த மோகினி பெரு நிலாவினொடு கலாவினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 61/1,2

மேல்

கிடந்தது (1)

காயம் ஒடுங்கி கிடந்தது கண்டு நான் கண்ணி கழற்றி நிலத்திலே வைத்த பின் – குற்-குறவஞ்சி:2 314/3

மேல்

கிடந்திலனே (1)

கட்டி கிடக்க முலை கச்சாய் கிடந்திலனே – குற்-குறவஞ்சி:2 286/4

மேல்

கிடந்து (2)

முட்டி கிடந்து கொஞ்சி முத்தாடி கூடி நன்றாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 286/3
ஆ என்று ஒருக்கால் இரு கால் உதைப்பள் அதுக்கு கிடந்து கொதிக்குது என் பேய் மனம் – குற்-குறவஞ்சி:2 330/4

மேல்

கிடப்பது (1)

மா இரும் காகங்கள் ஆயிரம் பட்டு மறைத்து விறைத்து கிடப்பது போலவே – குற்-குறவஞ்சி:2 314/2

மேல்

கிடப்பானேன் (4)

கடித்து கிடப்பானேன் சிங்கி கடித்து கிடப்பானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 359/2
கடித்து கிடப்பானேன் சிங்கி கடித்து கிடப்பானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 359/2
சுருண்டு கிடப்பானேன் சிங்கி சுருண்டு கிடப்பானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 367/2
சுருண்டு கிடப்பானேன் சிங்கி சுருண்டு கிடப்பானேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 367/2

மேல்

கிடுகிடென (1)

மிக்கான புலி கரடி கிடுகிடென நடுநடுங்க வெறித்து நோக்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 251/2

மேல்

கிடைத்த (1)

கலையிலே கிடைத்த பொருள் ஆற்றில் போட்டு கன குளத்தில் எடுத்தானும் காப்பதாமே – குற்-குறவஞ்சி:1 5/4

மேல்

கிண்கிணி (1)

போட காண்பது பூமியில் வித்து புலம்ப காண்பது கிண்கிணி கொத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 162/3

மேல்

கிம்புரியின் (1)

கிம்புரியின் கொம்பு ஒடித்து வெம்பு தினை இடிப்போம் – குற்-குறவஞ்சி:2 134/2

மேல்

கிரி (2)

முன்னம் கிரி வளைந்த முக்கணர் குற்றால வெற்பில் – குற்-குறவஞ்சி:2 122/1
சென்னியிலே புனல் கன்னியை வைத்த திரிகூடநாதர் கிரி மாது வேட்கையில் – குற்-குறவஞ்சி:2 266/1

மேல்

கிருஷ்ணன் (1)

வீறு சேர் பால்வண்ணச்சங்கு-தன் கட்டளை மிக்கான ஓமலூர் கிருஷ்ணன் வணிகேசன் – குற்-குறவஞ்சி:2 284/3

மேல்

கிருபை (1)

கிருபை புறவில் பறவை படுக்கையில் – குற்-குறவஞ்சி:2 299/2

மேல்

கிழக்கு (1)

மேக்கு எழுந்த மதி சூடி கிழக்கு எழுந்த ஞாயிறு போல் மேவினாரே – குற்-குறவஞ்சி:2 4/4

மேல்

கிழங்கு (1)

கிழங்கு கிள்ளி தேன் எடுத்து வளம் பாடி நடப்போம் – குற்-குறவஞ்சி:2 134/1

மேல்

கிழமை (1)

வளமை பெறும் சதுரயுகம் கிழமை போல் வழங்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 176/2

மேல்

கிள்ளி (1)

கிழங்கு கிள்ளி தேன் எடுத்து வளம் பாடி நடப்போம் – குற்-குறவஞ்சி:2 134/1

மேல்

கிள்ளித்தா (1)

சீன சரக்கு துக்கிணி கிள்ளித்தா அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 202/2

மேல்

கிள்ளை (2)

பார மா மதி வெண்குடை மிஞ்ச பறக்கும் கிள்ளை பரிகள் முன் கொஞ்ச – குற்-குறவஞ்சி:2 154/3
கிள்ளைமொழி கேட்க ஒரு கிள்ளை ஆனேனிலையே – குற்-குறவஞ்சி:2 297/4

மேல்

கிள்ளைகளும் (1)

மை கரும் கண் மாதர் விட்ட வண்டுகளும் கிள்ளைகளும்
வாசல்-தொறும் காத்திருக்கும் கண்டாய் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 100/1,2

மேல்

கிள்ளைமொழி (1)

கிள்ளைமொழி கேட்க ஒரு கிள்ளை ஆனேனிலையே – குற்-குறவஞ்சி:2 297/4

மேல்

கிள்ளையும் (1)

கிள்ளையும் பஞ்சவர்ணக்கிளி கூட்டமும் கேகயப்பட்சியும் நாகணவாய்ச்சியும் – குற்-குறவஞ்சி:2 268/2

மேல்

கிளத்துவாயே (1)

கீர்த்தி விசேடம் பெரிய கிளை விசேடத்தை இனி கிளத்துவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 180/4

மேல்

கிளுவையில் (2)

சீலன் கிளுவையில் சின்னணைஞ்சேந்த்ரன் சிறுகால சந்தி திருத்து புறவு எல்லாம் – குற்-குறவஞ்சி:2 278/4
மன்னன் கிளுவையில் சின்னணைஞ்சேந்த்ரன் வடகரை வீட்டுக்கு மந்திரியாகவும் – குற்-குறவஞ்சி:2 280/1

மேல்

கிளை (3)

கீர்த்தி விசேடம் பெரிய கிளை விசேடத்தை இனி கிளத்துவாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 180/4
குற்றாலர் கிளை வளத்தை கூற கேள் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 181/1
நல் நகரில் குற்றாலநாதர் கிளை வளத்தை – குற்-குறவஞ்சி:2 192/1

மேல்

கிளைகள் (1)

கிளைகளாய் கிளைத்த பல கொப்பு எலாம் சதுர்வேதம் கிளைகள் ஈன்ற – குற்-குறவஞ்சி:1 3/1

மேல்

கிளைகளாய் (1)

கிளைகளாய் கிளைத்த பல கொப்பு எலாம் சதுர்வேதம் கிளைகள் ஈன்ற – குற்-குறவஞ்சி:1 3/1

மேல்

கிளைத்த (1)

கிளைகளாய் கிளைத்த பல கொப்பு எலாம் சதுர்வேதம் கிளைகள் ஈன்ற – குற்-குறவஞ்சி:1 3/1

மேல்

கிறுகிறுப்படி (1)

மோக கிறுகிறுப்படி மோகன கள்ளி – குற்-குறவஞ்சி:2 236/2

மேல்

கிறுகிறுப்பும் (1)

மையலும் கிறுகிறுப்பும் தையலர்க்கு உண்டோ – குற்-குறவஞ்சி:2 231/2

மேல்

கிறுகிறுப்பை (1)

மோகினியே உன்னுடைய கிறுகிறுப்பை எல்லாம் அவன் – குற்-குறவஞ்சி:2 236/1

மேல்

கின்னரம் (2)

கனக தம்புரு கின்னரம் களி ஆசை வீணை மிழற்றவே – குற்-குறவஞ்சி:2 11/1
காதல் அஞ்செழுத்தார் போத நீறு அணியார் கைந்நரம்பு எடுத்து கின்னரம் தொடுத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 255/1

மேல்