ஒ – முதல் சொற்கள் – திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - நூல் முழுமையும் இங்கே சொடுக்கவும் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஒக்க 2
ஒக்கும் 3
ஒட்டகம் 1
ஒட்டினால் 1
ஒட்டு 1
ஒடிக்க 1
ஒடித்து 1
ஒடுங்க 1
ஒடுங்கி 1
ஒத்த 4
ஒத்திருக்கும் 1
ஒதுக்கி 1
ஒதுக்கிடம் 1
ஒதுங்கி 1
ஒய்யாரமாக 1
ஒய்யாரி 2
ஒர் 1
ஒரு 65
ஒருக்கால் 2
ஒருக்காலே 1
ஒருகால் 1
ஒருத்தி 1
ஒருநாளுக்கொருநாளில் 1
ஒருபுறம் 2
ஒருமிப்பாய் 1
ஒருவர் 2
ஒருவருக்கும் 1
ஒருவன் 2
ஒல்லார் 1
ஒல்லி 1
ஒல்லும் 1
ஒலி 1
ஒழிக்கப்பண்ணுவேன் 1
ஒழித்த 1
ஒழித்து 1
ஒழுகு 1
ஒழுகும் 1
ஒழுங்கு 1
ஒள்ளிய 1
ஒளி 1
ஒளிபோட்டு 1
ஒளிவில் 1
ஒளிவு 1
ஒன்பது 1
ஒன்றில் 2
ஒன்று 1
ஒன்றுபோடாமல் 1

ஒக்க (2)

வாகனத்தின் மால் விடைக்கு லோகம் ஒக்க ஓரடி காண் மானே – குற்-குறவஞ்சி:2 79/2
ஒக்க படுக்க ஒதுக்கிடம் பார்க்கவோ சிங்கி பரும் – குற்-குறவஞ்சி:2 391/1

மேல்

ஒக்கும் (3)

பெண்ணரசே பெண் என்றால் திரியும் ஒக்கும் ஒரு – குற்-குறவஞ்சி:2 243/1
பெண்ணுடன் சேர என்றால் கூடவும் ஒக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 243/2
திண்ணமாக வல்லவனும் நாதனும் ஒக்கும் பேதை – குற்-குறவஞ்சி:2 244/1

மேல்

ஒட்டகம் (1)

கொட்டகை தூண் போல் கால் இலங்க ஒட்டகம் போலே மேல் இலங்க – குற்-குறவஞ்சி:2 262/1

மேல்

ஒட்டினால் (1)

ஆசார ஈன துலுக்கன் குதிரை அடி ஒட்டு பாறை அடி ஒட்டினால் போலும் – குற்-குறவஞ்சி:2 301/3

மேல்

ஒட்டு (1)

ஆசார ஈன துலுக்கன் குதிரை அடி ஒட்டு பாறை அடி ஒட்டினால் போலும் – குற்-குறவஞ்சி:2 301/3

மேல்

ஒடிக்க (1)

பாலாறு நெய்யாறு பாய்கின்ற ஓட்டத்தில் பல் ஒடிக்க சிறு கல் அகப்பட்டால் போல – குற்-குறவஞ்சி:2 302/4

மேல்

ஒடித்து (1)

கிம்புரியின் கொம்பு ஒடித்து வெம்பு தினை இடிப்போம் – குற்-குறவஞ்சி:2 134/2

மேல்

ஒடுங்க (1)

ஓட காண்பது பூம் புனல் வெள்ளம் ஒடுங்க காண்பது யோகியர் உள்ளம் – குற்-குறவஞ்சி:2 162/1

மேல்

ஒடுங்கி (1)

காயம் ஒடுங்கி கிடந்தது கண்டு நான் கண்ணி கழற்றி நிலத்திலே வைத்த பின் – குற்-குறவஞ்சி:2 314/3

மேல்

ஒத்த (4)

ஒத்த திருச்செவி இருவர் பாடல்கள் உலக மேழையும் உருக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 14/2
வீமப்பாகம் பெற்ற காம பாலுக்கு ஒத்த சீனியாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 38/2
தட்டு ஒத்த கும்ப தட முலை காட்டும் சகோரமே சற்று தண்ணென்றும் வெச்சென்றும் காட்டிவிட்டால் உபகாரமே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/3
சிங்கம் எலாம் ஒத்த துடி சிங்கா உன் சிங்கி-தனக்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 332/3

மேல்

ஒத்திருக்கும் (1)

காத்திருக்கும் கயிலாயம் ஒத்திருக்கும் அம்மே – குற்-குறவஞ்சி:2 170/2

மேல்

ஒதுக்கி (1)

தார் ஆடும் குன்றி வடத்தை ஒதுக்கி தட மார்பு இறுக தழுவ வந்தால் அவள் – குற்-குறவஞ்சி:2 331/1

மேல்

ஒதுக்கிடம் (1)

ஒக்க படுக்க ஒதுக்கிடம் பார்க்கவோ சிங்கி பரும் – குற்-குறவஞ்சி:2 391/1

மேல்

ஒதுங்கி (1)

அ தலையில் கடந்தவர்கள் நந்தி பிரம்படிக்கு ஒதுங்கி
ஆட்கொண்டார் குறட்டில் நிற்பார் சிலபேர் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 99/1,2

மேல்

ஒய்யாரமாக (1)

ஒய்யாரமாக நடந்து வசந்தவல்லி ஓவியம் போலவே வந்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 31/2

மேல்

ஒய்யாரி (2)

ஆடக வல்லி வசந்த ஒய்யாரி அடர்ந்து பந்து ஆடினளே – குற்-குறவஞ்சி:2 42/4
பைந்தொடி நாரி வசந்த ஒய்யாரி பொன் பந்துகொண்டு ஆடினளே – குற்-குறவஞ்சி:2 43/4

மேல்

ஒர் (1)

அஞ்சுதலைக்கு ஒர் ஆறுதலை வையார் – குற்-குறவஞ்சி:2 84/2

மேல்

ஒரு (65)

விளையும் ஒரு குறும் பலவின் முளைத்து எழுந்த சிவக்கொழுந்தை வேண்டுவோமே – குற்-குறவஞ்சி:1 3/4
அவிழும் நறை பூம் கடப்பம் தாமரையும் ஈன்று ஒரு கோட்டு ஆம்பல் ஈன்று – குற்-குறவஞ்சி:1 4/3
தடுப்பது ஒரு கரம் கொடுப்பது ஒரு கரம் தரித்த சுடர் மழு விரித்தது ஒரு கரம் – குற்-குறவஞ்சி:2 8/1
தடுப்பது ஒரு கரம் கொடுப்பது ஒரு கரம் தரித்த சுடர் மழு விரித்தது ஒரு கரம் – குற்-குறவஞ்சி:2 8/1
தடுப்பது ஒரு கரம் கொடுப்பது ஒரு கரம் தரித்த சுடர் மழு விரித்தது ஒரு கரம் – குற்-குறவஞ்சி:2 8/1
எழுத்த சிறு மறி பிடித்தது ஒரு கரம் இலங்க பணி அணி துலங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 8/2
அடுத்த ஒரு புலி கொடுத்த சோமனும் ஆனை கொடுத்த விதான சேலையும் – குற்-குறவஞ்சி:2 8/3
தொடரும் ஒரு பெருச்சாளி ஏறிய தோன்றல் செய படை தாங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 9/1
ஒரு மானை பிடித்துவந்த பெருமானை தொடர்ந்துவரும் – குற்-குறவஞ்சி:2 16/1
ஒரு கோடி மான்கள் போல் வரு கோடி மடவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 16/2
ஒரு கை வளை பூண்ட பெண்கள் ஒரு கை வளை பூண மறந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 20/1
ஒரு கை வளை பூண்ட பெண்கள் ஒரு கை வளை பூண மறந்து – குற்-குறவஞ்சி:2 20/1
கரு மனம் புறம் போக ஒரு கண்ணுக்கு மை எடுத்த – குற்-குறவஞ்சி:2 22/1
கையுமா ஒரு கண் இட்ட மையுமாய் வருவார் – குற்-குறவஞ்சி:2 22/2
நில்லானோ ஒரு வசனம் சொல்லானோ என்பார் – குற்-குறவஞ்சி:2 23/2
கை ஆர சூடகம் இட்டு மின்னாரை வெல்ல கண்ணில் ஒரு நாடகம் இட்டு – குற்-குறவஞ்சி:2 31/1
அறிவை மயக்கும் ஒரு கருவம் இருக்கும் மங்கை பருவத்தாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 34/2
பல்லின் அழகை எட்டிப்பார்க்கும் மூக்கில் ஒரு முத்தினாள் மதி – குற்-குறவஞ்சி:2 35/1
துடிக்குள் அடங்கி ஒரு பிடிக்குள் அடங்கும் சின்ன இடையினாள் காம – குற்-குறவஞ்சி:2 37/1
அன்ன நடையில் ஒரு சின்ன நடை பயிலும் நடையினாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 37/4
வெடித்த கடல் அமுதை எடுத்து வடிவு செய்த மேனியாள் ஒரு
வீமப்பாகம் பெற்ற காம பாலுக்கு ஒத்த சீனியாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 38/1,2
பாடகமும் சிறு பாதமும் அங்கு ஒரு பாவனை கொண்டாட நய – குற்-குறவஞ்சி:2 42/2
ஒரு பந்து கைகொண்டு ஆட ஒரு செப்பில் ஐந்து பந்தும் – குற்-குறவஞ்சி:2 48/3
ஒரு பந்து கைகொண்டு ஆட ஒரு செப்பில் ஐந்து பந்தும் – குற்-குறவஞ்சி:2 48/3
பாகம்-தனில் ஒரு பெண் பச்சைக்கிளி போல் வைத்து – குற்-குறவஞ்சி:2 50/3
மோகம் பெற ஒரு பெண் முடியில் வைத்தார் – குற்-குறவஞ்சி:2 50/4
வாகனை கண்டு உருகுதையோ ஒரு மயக்கமதாய் வருகுதையோ – குற்-குறவஞ்சி:2 55/1
அல்லாமல் தாய் ஒரு பொல்லாத நீலி காண் மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 69/4
நித்திரை-தான் ஒரு சத்துரு ஆச்சுதே மன்மதா – குற்-குறவஞ்சி:2 70/2
பிடியே எமது குடிக்கு ஒரு பெண்பிள்ளாய் கருத்து விள்ளாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 72/4
தென்னிலங்கை வாழும் ஒரு கன்னிகை மண்டோதரியாள் மானே அவர் – குற்-குறவஞ்சி:2 80/3
பேரிலே பிரமைகொண்ட பெண்களிலே நானும் ஒரு பெண் கண்டாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 81/4
காற்றுக்கு வந்தது ஒரு கோட்டி விரகநோய்க்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 90/3
வரும் நாளில் ஒரு மூன்று திருநாளும் வசந்தனும் – குற்-குறவஞ்சி:2 95/1
மொழிக்கு ஒரு பசப்பும் முலைக்கு ஒரு குலுக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/23
மொழிக்கு ஒரு பசப்பும் முலைக்கு ஒரு குலுக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 115/23
விழிக்கு ஒரு சிமிட்டும் வெளிக்கு ஒரு பகட்டுமாக – குற்-குறவஞ்சி:2 115/24
விழிக்கு ஒரு சிமிட்டும் வெளிக்கு ஒரு பகட்டுமாக – குற்-குறவஞ்சி:2 115/24
வல்லி என ஒரு கொல்லிமலை-தனில் வல்லி அவளினும் மெல்லி இவள் என – குற்-குறவஞ்சி:2 119/2
ஆடும் இரு குழை தோடும் ஒரு குழல் காடும் இணை விழி சாடவே – குற்-குறவஞ்சி:2 121/1
ஒரு குலத்தில் பெண்கள் கொடோம் ஒரு குலத்தில் கொள்ளோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 149/1
ஒரு குலத்தில் பெண்கள் கொடோம் ஒரு குலத்தில் கொள்ளோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 149/1
அருள் இலஞ்சி வேலர்-தமக்கு ஒரு பெண்ணை கொடுத்தோம் – குற்-குறவஞ்சி:2 151/1
வாழை சாய்ந்து ஒரு தாழையில் தாக்க வரு விருந்துக்கு உபசரிப்பார் போல் – குற்-குறவஞ்சி:2 156/3
கரிகூட பிடி திரியும் சாரலிலே ஒரு வேடன் கை வில் ஏந்தி – குற்-குறவஞ்சி:2 163/3
மேவும் ஒரு சிவலிங்கம் தேவ ரகசியமாய் – குற்-குறவஞ்சி:2 165/2
அன்பாய் வடகுண பாலில் கொல்லத்து ஆண்டு ஒரு நானூற்றிருபத்துநாலில் – குற்-குறவஞ்சி:2 197/1
இலவுக்கும் சிவந்த வாயால் எனக்கு ஒரு குறிசொல்வாயே – குற்-குறவஞ்சி:2 198/4
பெண்ணரசே பெண் என்றால் திரியும் ஒக்கும் ஒரு
பெண்ணுடன் சேர என்றால் கூடவும் ஒக்கும் – குற்-குறவஞ்சி:2 243/1,2
என்னும் ஒரு குறவஞ்சி-தன்னை அழைத்தே அவட்கு – குற்-குறவஞ்சி:2 248/1
ஒரு குழை சங்கம் ஒரு குழை தங்கம் உரிய விநோதர் திரிகூடநாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 257/1
ஒரு குழை சங்கம் ஒரு குழை தங்கம் உரிய விநோதர் திரிகூடநாதர் – குற்-குறவஞ்சி:2 257/1
ஐயர் குற்றாலத்து நம்பியார் திருத்தும் அப்பால் ஒரு தாதன் குற்றாலப்பேரி – குற்-குறவஞ்சி:2 274/1
வன்ன பருந்து ஒரு கள்வன் கொடுபோனான் வக்காவும் நாரையும் கொக்கும் படுக்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 290/4
ஆறு நாள் கூடி ஒரு கொக்கு பட்டது அகப்பட்ட கொக்கை அவித்து ஒரு சட்டியில் – குற்-குறவஞ்சி:2 291/2
ஆறு நாள் கூடி ஒரு கொக்கு பட்டது அகப்பட்ட கொக்கை அவித்து ஒரு சட்டியில் – குற்-குறவஞ்சி:2 291/2
கிள்ளைமொழி கேட்க ஒரு கிள்ளை ஆனேனிலையே – குற்-குறவஞ்சி:2 297/4
கூறாகிலும் ஒரு கொக்காகிலும் நரிக்கொம்பாகிலும் தாரேன் வம்புகள் பேசியே – குற்-குறவஞ்சி:2 300/4
ஏதோ ஒரு பறவை தொடர்ந்து வந்து என்னை கடிக்குது ஐயோ – குற்-குறவஞ்சி:2 307/4
எட்டு குரலில் ஒரு குரல் கூவும் புறாவே எனது ஏகாந்த சிங்கியை கூவாதது என்ன குலாவே – குற்-குறவஞ்சி:2 309/1
மேடையினின்று ஒரு பஞ்சவர்ணக்கிளி மின்னார் கைதப்பி என் முன்னாக வந்தது – குற்-குறவஞ்சி:2 313/1
பேடை என்றே அதை சேவல் தொடர்ந்தது பின் ஒரு சேவலும் கூட தொடர்ந்தது – குற்-குறவஞ்சி:2 313/2
தொகையாய் சொன்னேன் இனி சொல்லக்கூடாது ஒரு வகையாய் வருகுது என்னை மயக்குது ஐயே – குற்-குறவஞ்சி:2 336/2
தந்தி முகத்து ஒரு கோனை தமிழ் இலஞ்சி முருகோனை – குற்-குறவஞ்சி:2 400/1
தீ முகத்தில் பறிகொடுத்த திருமுடிக்கா ஒரு முடியை – குற்-குறவஞ்சி:2 401/1

மேல்

ஒருக்கால் (2)

ஆ என்று ஒருக்கால் இரு கால் உதைப்பள் அதுக்கு கிடந்து கொதிக்குது என் பேய் மனம் – குற்-குறவஞ்சி:2 330/4
ஒருக்கால் ஊடிக்கொள்ள இருக்கால் கூடிக்கொள்ள – குற்-குறவஞ்சி:2 353/3

மேல்

ஒருக்காலே (1)

இருக்குது இவர் செய் மாயம் ஒருக்காலே – குற்-குறவஞ்சி:2 52/4

மேல்

ஒருகால் (1)

குற்றாலம் என்று ஒருகால் கூறினால் வற்றா – குற்-குறவஞ்சி:2 397/2

மேல்

ஒருத்தி (1)

ஒருத்தி காம நெருப்பை அவிக்கிலார் – குற்-குறவஞ்சி:2 83/2

மேல்

ஒருநாளுக்கொருநாளில் (1)

ஒருநாளுக்கொருநாளில் வியனாக குழல்மொழிப்பெண் – குற்-குறவஞ்சி:2 96/1

மேல்

ஒருபுறம் (2)

வடிசெய் தமிழ் திருமுறைகள் ஒருபுறம் மறைகள் ஒருபுறம் வழங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 10/4
வடிசெய் தமிழ் திருமுறைகள் ஒருபுறம் மறைகள் ஒருபுறம் வழங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 10/4

மேல்

ஒருமிப்பாய் (1)

ஆயிரம் கொக்குக்கு கண்ணியை வைத்து நான் அப்பாலே போய் ஒருமிப்பாய் இருக்கையில் – குற்-குறவஞ்சி:2 314/1

மேல்

ஒருவர் (2)

பெரிதான அபிஷேகம் ஏழு காலமும் ஒருவர்
பேசுதற்கு சமயமல்ல கண்டாய் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 94/1,2
கன்னி-தான் ஒருவர் மேல் காமித்த குறியோ – குற்-குறவஞ்சி:2 223/28

மேல்

ஒருவருக்கும் (1)

திலத வசீகரம் செய்வேன் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் போகவர சித்தும் அறிவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/3

மேல்

ஒருவன் (2)

தன் இரு தாள் தரும் ஒருவன் குற்றால குறவஞ்சி தமிழ் தந்தானே – குற்-குறவஞ்சி:1 2/4
மன்னன் ஒருவன் வரிசையிட்டான் கங்கை மங்கைக்கு நானே வரிசைசெய்வேன் என – குற்-குறவஞ்சி:2 266/2

மேல்

ஒல்லார் (1)

நாறும் பூ குற்றாலச்சங்கு-தன் கட்டளை நங்கள் ஒல்லார் அரி நரபாலன் கட்டளை – குற்-குறவஞ்சி:2 284/2

மேல்

ஒல்லி (1)

ஒல்லி வட கன டில்லி வரை புகழ் புல்லி வரு குறிசொல்லி மதுரித – குற்-குறவஞ்சி:2 119/3

மேல்

ஒல்லும் (1)

ஒல்லும் கருத்தர் மன கல்லும் சுழிக்கும் எழில் உந்தியாள் மீதில் – குற்-குறவஞ்சி:2 36/3

மேல்

ஒலி (1)

நங்கைமார் குரவை ஒலி பொங்குமாகடலே – குற்-குறவஞ்சி:2 171/2

மேல்

ஒழிக்கப்பண்ணுவேன் (1)

முலையை ஒழிக்கப்பண்ணுவேன் ஒழித்த பேர்க்கு மோகினி மந்திரம் சொல்லி வரப்பண்ணுவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/2

மேல்

ஒழித்த (1)

முலையை ஒழிக்கப்பண்ணுவேன் ஒழித்த பேர்க்கு மோகினி மந்திரம் சொல்லி வரப்பண்ணுவேன் – குற்-குறவஞ்சி:2 340/2

மேல்

ஒழித்து (1)

பொன்னின் முடி ஆறு ஏந்தி அஞ்சுதலை எனக்கு ஒழித்து புயம் நால் மூன்றாய் – குற்-குறவஞ்சி:1 2/3

மேல்

ஒழுகு (1)

கொடியே மதுரம் பழுத்து ஒழுகு கொம்பே வம்பு பொருத முலை – குற்-குறவஞ்சி:2 72/3

மேல்

ஒழுகும் (1)

தேனருவி திரை எழும்பி வானின் வழி ஒழுகும்
செங்கதிரோன் பரி காலும் தேர் காலும் வழுகும் – குற்-குறவஞ்சி:2 131/1,2

மேல்

ஒழுங்கு (1)

ஒழுங்கு கொண்டு உளத்தை விழுங்கு சிறிய ரோம பந்தியாள் – குற்-குறவஞ்சி:2 36/4

மேல்

ஒள்ளிய (1)

ஒள்ளிய ஊணும் உறக்கமும் அற்றுவிட்டேனே – குற்-குறவஞ்சி:2 77/4

மேல்

ஒளி (1)

படலை மார்பினில் கொன்றை மாலிகை பதக்கம் மணி ஒளி தேங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 9/3

மேல்

ஒளிபோட்டு (1)

ஞாளி போல் சுவடெடுத்து பூனை போல் ஒளிபோட்டு நரி போல் பம்மி – குற்-குறவஞ்சி:2 253/3

மேல்

ஒளிவில் (1)

பொன்னின் ஒளிவில் வந்து தாவிய மின்னின் ஒளிவு போலவே – குற்-குறவஞ்சி:2 47/1

மேல்

ஒளிவு (1)

பொன்னின் ஒளிவில் வந்து தாவிய மின்னின் ஒளிவு போலவே – குற்-குறவஞ்சி:2 47/1

மேல்

ஒன்பது (1)

தினமும் ஒன்பது காலம் கொலுவில் சகியே – குற்-குறவஞ்சி:2 93/2

மேல்

ஒன்றில் (2)

ஒன்றில் இரதியும் ஒன்றில் மதனனும் ஊசலிடு குழை பொங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/3
ஒன்றில் இரதியும் ஒன்றில் மதனனும் ஊசலிடு குழை பொங்கவே – குற்-குறவஞ்சி:2 120/3

மேல்

ஒன்று (1)

வாரை சேர்ந்த முலைக்கு இணையாகும் மலையை சேர்ந்து சிலை ஒன்று வாங்கி – குற்-குறவஞ்சி:2 155/2

மேல்

ஒன்றுபோடாமல் (1)

ஒன்றுபோடாமல் குறிசொல்லிவந்தாய் பின்னை – குற்-குறவஞ்சி:2 230/1

மேல்