கட்டுருபன்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதன் 2 -அதனால் 2 -அதனிடை 1 -அதனில் 4 -அதனின் 1 -அதனினூடு 1 -அதனொடும் 1 -அதால் 2 -அதில் 1 -அதினிடை 1 -அது 12 -அம் 1 -அம்மா 1 -அரோ 154 -அலது 1 -அலிர் 1 -அல்லால் 1 -அவர் 1 -அவனும் 2 -அவை 2 -அளவுமே 1 -அனைய 9 -அனையான் 1 -அன்னதில் 1 -அன்னான் 1 -ஆகில் 1 -ஆகின் 6 -ஆங்கு 1 -ஆயின் 25 -ஆயினும் 5 -இடை 5 -இதன் 1 -இருந்து 1 -இழாய் 1 -இழை 1 -உடன் 4 -உடை 1 -உடை_பறவை 1 -உண்_பறவை 1 -உரை 1 -உலகத்து 1 -உலகு 1 -உழி…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 3 வௌவல் 3 வௌவலின் 5 வௌவி 11 வௌவிக்கொண்டு 1 வௌவிய 5 வௌவியோளே 2 வௌவினர் 1 வௌவினன் 2 வௌவினை 1 வௌவினோன் 1 வௌவுநர் 1 வௌவுபு 1 வௌவும் 9 வௌவும்-காலை 1 வௌவ (3) தெண் திரை பாவை வௌவ உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/2,3 துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு – கம்.ஆரண்:11 6/3 மாண் கலந்து அளந்த மாயன் வடிவு என முழுதும் வௌவ ஏண் கலந்து அமைந்த வாளி ஏவினான் இடைவிடாமல் – கம்.யுத்3:28 41/3,4 மேல் வௌவல் (3) ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் பருவத்து பல் மாண் நீ…

Read More

வை – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 57 வை-மின் 1 வை_நுதி 1 வைஇய 1 வைக்கல்-பால 1 வைக்கலாமோ 1 வைக்கிலென் 1 வைக்கின் 1 வைக்கும் 5 வைக்கும்-தொறும் 1 வைக்குவெனால் 1 வைக 12 வைகம் 1 வைகல் 38 வைகல்-தொறும் 1 வைகல்-தோறு 1 வைகல்-தோறும் 5 வைகல்-வாய் 1 வைகல்_வைகல் 1 வைகலான் 1 வைகலானும் 1 வைகலிர் 1 வைகலில் 1 வைகலின் 2 வைகலும் 28 வைகலுள் 1 வைகலெம் 1 வைகலொடு 2 வைகவும் 4 வைகவே 1 வைகறை 28 வைகறையானே 1 வைகி 21 வைகிட 3 வைகிய 15 வைகியதா 1 வைகின் 2 வைகின்றார் 1 வைகின 2 வைகினர் 6 வைகினன் 3 வைகினார் 7 வைகினான்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வே 1 வேஎள் 1 வேக 27 வேகடம் 4 வேகத்த 3 வேகத்தால் 6 வேகத்தான் 2 வேகத்தினால் 1 வேகத்தினீர் 1 வேகத்து 2 வேகத்தை 1 வேகத்தொடு 1 வேகம் 15 வேகமா 1 வேகமாக 1 வேகமாய் 1 வேகமுடன் 1 வேகமும் 3 வேகமோடு 1 வேகரத்து 1 வேகின்ற 4 வேகின்றன 1 வேங்கட 5 வேங்கடத்தில் 1 வேங்கடத்து 4 வேங்கடம் 6 வேங்கை 134 வேங்கைக்கு 1 வேங்கைமார்பன் 1 வேங்கைய 3 வேங்கையில் 1 வேங்கையின் 7 வேங்கையும் 6 வேங்கையை 2 வேங்கையொடு 2 வேசரி 2 வேசனை 1 வேசியர் 1 வேசை 1 வேசையர் 2 வேட்கிற்பாய் 1 வேட்கின்ற 1 வேட்கும்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெ 4 வெஃகல் 1 வெஃகலா 1 வெஃகற்கு 1 வெஃகா 1 வெஃகாது 1 வெஃகார் 1 வெஃகி 9 வெஃகிய 2 வெஃகினேன் 1 வெஃகினை 1 வெஃகும் 1 வெக்கை 1 வெகுண்ட 2 வெகுண்டது 1 வெகுண்டன 2 வெகுண்டனர் 2 வெகுண்டனள் 1 வெகுண்டனன் 1 வெகுண்டார் 1 வெகுண்டான் 14 வெகுண்டு 25 வெகுள்வர் 1 வெகுள்வாய் 1 வெகுள்வு 1 வெகுள்வோள் 1 வெகுளி 27 வெகுளியன் 2 வெகுளியால் 2 வெகுளியாள் 1 வெகுளியான் 5 வெகுளியின் 3 வெகுளியும் 4 வெகுளியை 1 வெகுளியோடு 1 வெகுளியோடும் 1 வெகுளும் 1 வெங்கண் 1 வெங்கணாய் 1 வெஞ்சின 1 வெட்சி 7 வெட்சியும் 1 வெட்ட…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 150 வீ-வயின் 1 வீக்கம் 7 வீக்கமே 1 வீக்கி 9 வீக்கிய 10 வீக்கியும் 1 வீக்கியே 1 வீக்கின் 1 வீக்கினன் 2 வீக்கினான் 3 வீக்கினை 1 வீக்கு 3 வீக 1 வீகலாது 1 வீகலேன் 1 வீகிலதால் 1 வீகிலேன் 1 வீகுதலும் 1 வீங்க 16 வீங்கலும் 1 வீங்கவே 1 வீங்கா 2 வீங்கி 17 வீங்கிய 18 வீங்கிற்று 1 வீங்கிற்றே 1 வீங்கின 11 வீங்கினள் 3 வீங்கினன் 2 வீங்கினார் 4 வீங்கினார்கள் 1 வீங்கினாள் 3 வீங்கினான் 6 வீங்கு 96 வீங்குகின்ற 1 வீங்குபு 4 வீங்கும் 12 வீங்குவ 2 வீங்குவனள் 1 வீச்சு 1 வீச 54 வீசல்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கல் 1 விக்கலும் 1 விக்காது 1 விக்காநின்றார் 1 விக்கினான் 1 விகடம் 1 விகற்ப 2 விகற்பம் 1 விகார 1 விகுதியால் 1 விகுதியின் 1 விச்சிக்கோவே 1 விச்சியர் 1 விச்சை-கண் 1 விச்சையின் 2 விசய 9 விசயத்து 1 விசயம் 7 விசாகத்தை 1 விசி 20 விசி-உறு 4 விசிக 2 விசிகம் 9 விசிட்டனும் 1 விசித்த 7 விசித்தது 1 விசித்தனர் 1 விசித்தார் 1 விசித்தான் 1 விசித்து 8 விசிப்ப 1 விசிப்பு-உறுத்து 1 விசியின் 1 விசிற 1 விசிறும் 1 விசும்பதோ 1 விசும்பவும் 1 விசும்பாரும் 1 விசும்பிடை 32 விசும்பில் 37 விசும்பிற்கு 1 விசும்பின் 71 விசும்பின்-நின்று…

Read More

வா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 31 வாஅ 1 வாஅய 1 வாஅல் 2 வாஅள் 1 வாஅன் 1 வாக்க 1 வாக்கல் 1 வாக்கி 2 வாக்கிய 5 வாக்கில் 1 வாக்கிற்கு 1 வாக்கின் 2 வாக்கினால் 11 வாக்கினாளுடன் 1 வாக்கினின் 1 வாக்கு 4 வாக்குநர் 1 வாக்குபு 2 வாக்கும் 1 வாக 1 வாகுவலயம் 1 வாகை 31 வாகையாய் 2 வாகையினான் 1 வாகையினீர் 1 வாகையும் 1 வாகையே 1 வாங்க 22 வாங்க_வாங்க 1 வாங்க_அரிய 1 வாங்க_அரும் 1 வாங்கல் 2 வாங்கலம் 1 வாங்கலின் 1 வாங்கா 2 வாங்கா-வகை 1 வாங்கி 151 வாங்கிட 1 வாங்கிடின் 2 வாங்கிய 33 வாங்கியும் 1 வாங்கின…

Read More

வ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்கிலா 1 வகிர் 9 வகிர்களாக 1 வகிர்ந்த 3 வகிர்ந்தது 1 வகிர்ந்தான் 1 வகிர்ந்து 1 வகிர்பட்டு 1 வகிர்வுற்றார் 1 வகிரின் 1 வகுக்கல் 1 வகுக்கலாமோ 1 வகுக்கின்றாரை 1 வகுக்கும் 3 வகுக்குமாறு 1 வகுக்குறும் 1 வகுத்த 23 வகுத்ததன் 1 வகுத்தது 5 வகுத்தவாறும் 1 வகுத்தன 4 வகுத்தனர் 1 வகுத்தனவும் 1 வகுத்தால் 2 வகுத்தாள் 1 வகுத்தான் 4 வகுத்தி 1 வகுத்திட்ட 1 வகுத்திரால் 1 வகுத்து 22 வகுத்தோர் 1 வகுதியின் 1 வகுந்தில் 1 வகுந்தின் 1 வகுந்து 2 வகுப்ப 1 வகுப்பு 1 வகுப்பு-உற்ற 1 வகுளம் 2 வகை 136 வகை_வகை 2 வகைக்கு 1 வகைகள்…

Read More

லோ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லோகத்தினுள்ள 1 லோகத்தினுள்ள (1) உவய லோகத்தினுள்ள சிறப்பும் கேட்டு உவந்தேன் உள்ளம் – கம்.யுத்2:16 126/2

Read More