மா – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மா 11 மாக்கள் 1 மாசு 4 மாடம் 2 மாண் 4 மாண்டு 2 மாதிரம் 1 மாந்தி 1 மார்ப 1 மார்பின் 3 மார்பினன் 1 மார்பொடு 1 மால் 2 மாலை 5 மாவின் 1 மாற்று 1 மாற்றோர் 1 மாறுவன 1 மான் 1 மானின் 1 மா (11) கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – திரு 7 மா முதல் தடிந்த மறு இல் கொற்றத்து – திரு 60 மா இருள் ஞாலம் மறு இன்றி விளங்க – திரு 91 சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203 மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு…

Read More

ம – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மகர 1 மகர_பகு_வாய் 1 மகள் 4 மகளிர் 6 மகளிர்க்கு 1 மகளிரொடு 2 மகனே 1 மகிழ் 1 மகிழ்ந்து 1 மங்கையர் 1 மஞ்ஞை 2 மஞ்ஞையன் 1 மட 3 மடந்தையொடு 1 மடல் 1 மடவரல் 2 மடி 1 மடை 1 மண் 1 மண்_உறுத்து 1 மண்டி 1 மண்டிலத்து 1 மண்டிலம் 1 மண்டு 1 மண்ணி 1 மணம் 1 மணல் 2 மணி 8 மத 1 மதலை 1 மதவலி 1 மதன் 1 மதி 1 மந்தி 1 மந்தியும் 1 மந்திர 1 மயங்கி 1 மயிர் 4 மயில் 2 மரத்து 1 மரபின் 2 மரபுளி 1 மரன்…

Read More

போ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் போது 2 போதே 1 போந்து 1 போர் 5 போல் 3 போல 1 போழ் 1 போது (2) போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83 முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து – நெடு 130 மேல் போதே (1) கூதிர் நின்றன்றால் போதே மாதிரம் – நெடு 72 மேல் போந்து (1) ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 172,173 மேல் போர் (5) பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் – திரு 69 வெற்றி வெல் போர் கொற்றவை சிறுவ – திரு 258 போர் மிகு பொருந குருசில்…

Read More

பொ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் பொங்கல் 1 பொதி 1 பொதியிலும் 1 பொதுளிய 1 பொய்யா 1 பொரி 1 பொரு 3 பொருத்தி 2 பொருத 1 பொருது 1 பொருந 1 பொருநர் 1 பொருள்களை 1 பொலம் 4 பொலிந்த 1 பொலிய 2 பொழிந்து 1 பொழிய 1 பொழுது 2 பொற்ப 1 பொறி 5 பொறித்து 1 பொன் 4 பொங்கல் (1) பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை – நெடு 19 மேல் பொதி (1) அம் பொதி புட்டில் விரைஇ குளவியொடு – திரு 191 மேல் பொதியிலும் (1) மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் – திரு 226 மேல் பொதுளிய (1) இருள் பட பொதுளிய…

Read More

பை – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் பைம் 5 பைம் (5) பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி – திரு 22 பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 190 நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை – திரு 253 பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி – நெடு 15 செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து – நெடு 40

Read More

பே – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் பேணார் 1 பேய் 1 பேய்_மகள் 1 பேர் 3 பேராள 1 பேழ் 1 பேணார் (1) துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 34 மேல் பேய் (1) உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51 மேல் பேய்_மகள் (1) உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் – திரு 51,52 மேல் பேர் (3) இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை – திரு 57 இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை – திரு 57 பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில் – நெடு 123 மேல் பேராள (1) நசையுநர்க்கு…

Read More

பெ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் பெடை 1 பெடையொடு 1 பெய்த 1 பெய்ம்-மார் 1 பெயர் 5 பெயரா 1 பெயரிய 3 பெயல் 5 பெரிது 2 பெரியோர் 1 பெரு 1 பெருந்தகை 1 பெரும் 17 பெரும 1 பெற 2 பெறல் 2 பெறீஇயர் 1 பெறு 4 பெறுதி 1 பெடை (1) கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு – திரு 311 மேல் பெடையொடு (1) இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது – நெடு 46 மேல் பெய்த (1) மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து – நெடு 39,40 மேல் பெய்ம்-மார் (1) பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்-மார் தண் நறும்…

Read More

பூ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் பூ 16 பூட்கை 1 பூண் 2 பூத்த 1 பூத்து 1 பூ (16) உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11 கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில் – திரு 15 உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 28 நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை – திரு 33 சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 43 முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 201,202 சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225 உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர –…

Read More

பு – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் புக்கு 1 புக 2 புகர் 1 புகழ் 6 புகழ்ந்த 1 புகழ்ந்து 1 புகன்று 1 புகை 2 புகைப்ப 1 புட்டில் 1 புடை 3 புடைக்கும் 1 புடையூஉ 1 புணர் 1 புணர்-மார் 1 புணர்ப்பின் 1 புதல் 2 புதல்_புதல் 1 புதல்வ 1 புது 3 புதுவது 1 புதைய 1 புரவி 1 புரள 1 புரளும் 1 புரி 3 புரை 1 புரையுநர் 1 புரையும் 2 புல் 1 புல 1 புலம் 3 புலம்ப 2 புலம்பு 1 புலம்பொடு 2 புலமையோய் 1 புலர 1 புலரா 1 புலவ 1 புலவர் 2 புலி 1 புள் 1 புற…

Read More

பீ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் பீடு 1 பீரமொடு 1 பீலி 1 பீடு (1) பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது – நெடு 106 மேல் பீரமொடு (1) பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14 மேல் பீலி (1) ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் – நெடு 98 மேல்

Read More