ய – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யவனர் 1 யவனர் (1) யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – நெடு 101

Read More

மோ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மோட்டு 1 மோட்டு (1) பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 50,51

Read More

மொ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மொய்ம்பின் 3 மொழி 3 மொழியவும் 1 மொழியா 1 மொய்ம்பின் (3) கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின் கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு – திரு 81,82 செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 105 சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி – திரு 275 மேல் மொழி (3) மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர – திரு 142 பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே – திரு 268 அன்பு உடை நன் மொழி அளைஇ விளிவு இன்று – திரு 292 மேல் மொழியவும் (1) உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிக கலுழ்ந்து – நெடு 156 மேல் மொழியா (1)…

Read More

மை – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மைந்தர் 1 மைந்தர் (1) மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 264

Read More

மே – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மேம்பட 2 மேயல் 1 மேல் 1 மேவர 1 மேவரு 1 மேவலர் 1 மேற்கொண்டு 1 மேனி 2 மேனியர் 1 மேம்பட (2) மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி – நெடு 131,132 இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு – நெடு 133 மேல் மேயல் (1) மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர – நெடு 9 மேல் மேல் (1) வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின் – நெடு 60 மேல் மேவர (1) யாவதும் அறியா இயல்பினர் மேவர துனி இல் காட்சி முனிவர் முன் புக – திரு 136,137 மேல் மேவரு (1) ஆர்வலர்…

Read More

மெ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மெத்தென் 1 மெய் 1 மெல் 3 மெல்லிதின் 1 மெழுகு 1 மென் 5 மெத்தென் (1) மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல் – நெடு 37 மேல் மெய் (1) மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன் – நெடு 7 மேல் மெல் (3) ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் – நெடு 98 நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி – நெடு 138 மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட – நெடு 151 மேல் மெல்லிதின் (1) மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட – நெடு 131 மேல் மெழுகு (1) புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை –…

Read More

மூ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மூசா 1 மூசு 1 மூதூர் 1 மூவரும் 1 மூவரொடு 1 மூவிரு 1 மூவெயில் 1 மூன்று 3 மூசா (1) சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 43 மேல் மூசு (1) வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33 மேல் மூதூர் (1) மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர் ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நெடு 29,30 மேல் மூவரும் (1) பலர் புகழ் மூவரும் தலைவர் ஆக – திரு 162 மேல் மூவரொடு (1) நால் வேறு இயற்கை பதினொரு மூவரொடு ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெறீஇயர் – திரு 167,168 மேல் மூவிரு (1) ஆங்கு…

Read More

மு – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மு 1 முக 2 முகந்த 1 முகந்து 1 முகம் 6 முகன் 2 முகனும் 1 முகனே 1 முகிழ் 2 முகை 1 முச்சி 1 முசு 1 முசுண்டை 1 முடலை 1 முடி-மார் 1 முடிக 1 முடித்த 2 முடியினர் 1 முடியொடு 1 முடுக்கலின் 1 முடை 1 முத்தீ 1 முத்து 3 முதல் 6 முதிர் 2 முது 2 முந்து 1 முந்நீர் 1 முரசமொடு 1 முரண் 4 முரணிய 1 முரணினர் 1 முருக்கி 1 முருக்கிய 1 முருக 1 முருகு 2 முல்லை 1 முலை 7 முழவு 1 முழு 4 முழு_முதல் 3 முள் 1 முளரி…

Read More

மீ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மீக்கூறும் 1 மீமிசை 2 மீன் 2 மீனின் 1 மீக்கூறும் (1) இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 116 மேல் மீமிசை (2) கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை – திரு 114 ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு – திரு 301,302 மேல் மீன் (2) மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு – திரு 169 மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு – திரு 169 மேல் மீனின் (1) அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப – திரு 88 மேல்

Read More

மி – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மிக 1 மிகு 4 மிசை 4 மிலைந்த 1 மின் 2 மிக (1) உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிக கலுழ்ந்து – நெடு 156 மேல் மிகு (4) முடியொடு விளங்கிய முரண் மிகு திரு மணி – திரு 84 மூவெயில் முருக்கிய முரண் மிகு செல்வனும் – திரு 154 போர் மிகு பொருந குருசில் என பல – திரு 276 முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 162 மேல் மிசை (4) நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109 புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக – நெடு…

Read More