கட்டுருபன்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -தொறு 1 -தொறும் 3 -தோறு 1 -மதி 2 -மார் 4 -தொறு (1) குன்று-தொறு ஆடலும் நின்ற தன் பண்பே அதாஅன்று – திரு 217 மேல் -தொறும் (3) அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 144,145 பல் வேறு பள்ளி-தொறும் பாய் இருள் நீங்க – நெடு 105 வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 173 மேல் -தோறு (1) அறு_அறு_காலை-தோறு அமைவர பண்ணி – நெடு 104 மேல் -மதி (2) அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291 பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் – திரு 295…

Read More

வை – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 1 வை_நுதி 1 வைகறை 1 வைத்த 1 வைத்து 1 வைப்பும் 1 வையகம் 1 வை (1) வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 78 மேல் வை_நுதி (1) வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 78 மேல் வைகறை (1) முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட – திரு 73,74 மேல் வைத்த (1) செவி நேர்பு வைத்த செய்வு_உறு திவவின் – திரு 140 மேல் வைத்து (1) தெய்வ_உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – திரு 23,24 மேல் வைப்பும் (1) யாறும்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேஎள் 1 வேங்கை 1 வேட்டம் 1 வேட்டன்றே 1 வேண்டி 1 வேண்டு 1 வேண்டுநர் 1 வேந்தன் 1 வேம்பு 1 வேர் 1 வேரல் 1 வேல் 3 வேலன் 2 வேழம் 2 வேள்வி 2 வேறு 9 வேறுபடு 1 வேனில் 1 வேஎள் (1) பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் – திரு 273,274 மேல் வேங்கை (1) வேங்கை நுண் தாது அப்பி காண்வர – திரு 36 மேல் வேட்டம் (1) வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 129 மேல் வேட்டன்றே (1) கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் –…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெட்சி 1 வெண் 4 வெண்குடை 1 வெண்கூதாளம் 1 வெம்மையில் 1 வெரீஇ 1 வெருவர 2 வெல் 2 வெள் 3 வெள்ளி 2 வெள்ளில் 1 வெளிற்றின் 1 வெற்பில் 1 வெற்றி 1 வெறி 1 வெறுக்கை 1 வென்று 5 வெட்சி (1) செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21 மேல் வெண் (4) செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி – திரு 231 இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் – நெடு 16 பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை – நெடு 19 நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து – நெடு 95 மேல்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்கி 1 வீங்கு 3 வீசி 2 வீழ் 6 வீழ 1 வீற்றிருந்த 1 வீறு 1 வீங்கி (1) நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு – நெடு 25 மேல் வீங்கு (3) வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் – நெடு 36 தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப – நெடு 120 விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து – நெடு 161 மேல் வீசி (2) இரும் பிடி குளிர்ப்ப வீசி பெரும் களிற்று – திரு 304 கன்று கோள் ஒழிய கடிய வீசி குன்று குளிர்ப்பு அன்ன கூதிர் பானாள் – நெடு 11,12 மேல் வீழ் (6) கீழ் வீழ்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசித்து 1 விசும்பில் 2 விசும்பின் 1 விசும்பு 1 விடர் 1 விடு 1 விடுபு 1 விடை 1 விண் 4 விதியின் 1 விதிர்ப்ப 1 வியல் 3 வியன் 2 விரல் 4 விரவு 1 விராவு 1 விராவு_உற்ற 1 விரி 2 விரித்த 1 விரிந்த 1 விரிந்தன்று 1 விரிந்து 1 விரை 3 விரைஇ 3 விரைஇய 1 வில் 3 விழவினும் 1 விழி 1 விழு 3 விழுப்புண் 1 விழுமிய 2 விளக்கத்து 1 விளக்கில் 1 விளக்கின் 1 விளக்கும்மே 1 விளங்க 3 விளங்கிய 1 விளங்கு 4 விளங்கும் 2 விளிவு 1 விளைந்த 1 விறந்து 1 விறல்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாங்கிய 2 வாங்கு 2 வாடா 1 வாய் 12 வாய்ப்ப 1 வாய்வைத்து 1 வாயள் 1 வாயில் 2 வாயும் 1 வாயுறை 1 வார் 2 வாரண 1 வால் 5 வாழ்த்தி 2 வாழிய 1 வாழை 1 வாள் 6 வாள்_நுதல் 1 வாளை 1 வான் 6 வானம் 1 வானோர் 1 வாங்கிய (2) கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் – திரு 14 செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 105 மேல் வாங்கு (2) வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106 வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் – நெடு…

Read More

வ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுத்து 1 வகை 2 வகையின் 1 வசிந்து 1 வட்டம் 2 வட்டமொடு 1 வடந்தை 1 வடவர் 1 வடு 1 வண் 4 வண்டின் 1 வண்டு 2 வணக்கு 1 வணக்கு_உறுத்து 1 வணங்க 1 வணங்கி 1 வணங்கு 1 வதியும் 1 வதுவை 1 வந்தனென் 1 வந்து 2 வந்தோன் 1 வம்பு 1 வய 2 வய_மான் 1 வயல் 2 வயிர் 2 வயின் 7 வரம் 1 வரம்பு 1 வரவு 1 வரி 5 வரு 2 வருகுவர் 1 வருட 1 வரை 6 வரைப்பின் 2 வல் 1 வல்லோன் 1 வல 1 வலந்தன 1 வலம் 2 வலம்புரி…

Read More

யூ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யூகமொடு 1 யூகமொடு (1) நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 302,303

Read More

யா – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாக்கை 3 யாக்கையர் 2 யாண்டு 1 யாத்த 3 யாத்து 2 யாமத்தும் 1 யாவதும் 2 யாவரும் 1 யாழ் 1 யாறும் 1 யான் 1 யானை 2 யாக்கை (3) இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 57,58 குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 313 முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள் – நெடு 32 மேல் யாக்கையர் (2) என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல் – திரு 130 நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின் – திரு 143 மேல் யாண்டு (1) அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு…

Read More