நன்னூல் தொடரடைவு

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு அடிகள் கிடைக்கும்.

கட்டுருபன்கள்


முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.
1. பாயிரம் (0 – 55)
2. எழுத்ததிகாரம் (56 – 257)
3. சொல்லதிகாரம் (258 – 462)

நன்னூலில் உள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்