வீ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


வீ (1)

வீ சிகையில் கொன்றையும் வெள்ளெருக்கும் விராய் தொடுத்த – நந்திக்-:2 1/17

மேல்

வீசல் (1)

வீசல் மறந்தாலும் மெல்லியல் என் பேதை – நந்திக்-:2 30/2

மேல்

வீசும் (2)

மிடல் ஏறிய கோதை நினைந்து அயர்வாள் மெலிய தழல் வீசும் இ மா மதியே – நந்திக்-:2 55/4
சிலர்க்கு எல்லாம் செழும் தென்றல் அமுது அளிக்கும் காலம் தீவினையேற்கு அ தென்றல் தீ வீசும் காலம் – நந்திக்-:2 56/2

மேல்

வீசுமால் (1)

வாடை நோக வீசுமால் அம் மாரன் வாளி தூவுமால் – நந்திக்-:2 9/1

மேல்

வீசுவதோ (1)

தரு கோதை நினைந்து அயர்வேன் மெலிய தழல் வீசுவதோ குளிர் மா மதியே – நந்திக்-:2 44/4

மேல்

வீட்டு (1)

வீட்டு இருந்து பாட விடிவளவும் காட்டில் அழும் – நந்திக்-:2 102/2

மேல்

வீதி-தோறும் (1)

விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும்
திண் தறுகண் மா தொழுத பாவைமார்க்கு செங்கோலன் அல்லையோ நீ செப்பட்டே – நந்திக்-:2 74/3,4

மேல்

வீர (6)

விண்ட வேந்தர் தம் நாடும் வீர திருவும் எம் கோனை – நந்திக்-:2 5/3
விடுதிர்-கொல்லோ வள நாடு உடை வீர அரசற்கு முன் நின்று – நந்திக்-:2 12/1
வீர தீரன் நல் விறல் அவிர் கஞ்சுகன் வெறியலூர் செரு வென்றோன் – நந்திக்-:2 27/1
வீர மா மத கரி இவை பரி இவை இரவலர் கவர்வாரே – நந்திக்-:2 27/4
தம்பியர் எண்ணம் எல்லாம் பழுதாக வென்ற தலை மான வீர துவசன் – நந்திக்-:2 82/2
வேய் காற்றினால் விளங்கும் வீர நந்தி மா கிரியில் – நந்திக்-:2 91/3

மேல்

வீரம் (2)

விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் – நந்திக்-:2 74/3
கான் உறு புலியை அடைந்தது உன் வீரம் கற்பகம் அடைந்தது உன் கரங்கள் – நந்திக்-:2 109/2

மேல்

வீரமே (1)

வேல் கடல் படை வேந்தர்-தம் வீரமே – நந்திக்-:2 26/4

மேல்

வீரர் (2)

சினத்தை அன்று ஒழித்த கை சிலை கை வீரர் தீரமோ – நந்திக்-:2 34/2
கொம்பு உயர்வாம் மை நாகம் எதிர்வந்த நந்தி குல வீரர் ஆகம் அழிய – நந்திக்-:2 82/1

மேல்

வீரவன் (1)

வெய்ய வெப்பு அவியாத குஞ்சர நந்தி வீரவன் இவன் ஐ போய் – நந்திக்-:2 47/3

மேல்

வீற்றிருக்க (1)

அரசு வீற்றிருக்க அருளுக எனவே – நந்திக்-:2 1/44

மேல்

வீறுபாய (1)

வீறுபாய கொடுக்கின்ற விடலை யார் கோ என்கின்றீர் – நந்திக்-:2 87/2

மேல்