வி – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விசயமும் 1
விசயனுக்கு 1
விசும்பில் 1
விசும்புக்கு 1
விசும்பும் 1
விஞ்சைகளும் 1
விட்ட 1
விட்டு 4
விடலை 1
விடியவே 1
விடியாத 1
விடிவளவும் 1
விடிவிளக்கும் 1
விடு-மின் 2
விடுகின் 1
விடுகு 1
விடுகே 1
விடுத்தார் 1
விடுதிர்-கொல்லோ 1
விடும் 1
விடுவேன் 1
விடேல் 3
விடை 2
விடைப்பாகன் 1
விடையுடன் 1
விடையோன் 1
விண் 3
விண்ட 1
விண்ணப்பமே 1
விண்ணாட்டிடை 1
வித்து 1
விதியின் 1
விபரிதம் 1
விம்ம 1
விம்மில் 1
விம்மு 2
வியன் 2
விரல் 1
விரவாத 1
விரவுமாகிலே 1
விராய் 1
விரிய 1
விரை 2
வில் 2
வில்லோன் 1
விலக்க 1
விலங்கல் 1
விழியாள் 1
விழியும் 1
விளக்கும் 5
விளங்கு 1
விளங்கும் 1
விளவு 1
விளைந்தது 1
விளையாடு 2
விளைவித்தது 1
விளைவு 1
விறல் 6
வினை 3
வினைத்து 1
வினையின் 1
வினையேற்கே 1

விசயமும் (1)

விடையுடன் மங்கல விசயமும் நடப்ப – நந்திக்-:2 1/42

மேல்

விசயனுக்கு (1)

வேர் ஊரும் மேனி வியன் தளிர் ஊரும் விசயனுக்கு
தேர் ஊரும் மால் நந்தி தேசபண்டாரி தெள்ளாறை வெற்பில் – நந்திக்-:2 110/2,3

மேல்

விசும்பில் (1)

பகரம் கொள் நெடும் திவலை பனி விசும்பில் பறித்து எறிய பண்டு முந்நீர் – நந்திக்-:2 38/1

மேல்

விசும்புக்கு (1)

எயில் கொண்டான் மல்லை அம் கோன் நந்தி வேந்தன் இகல்கொண்டார் இரும் கடம்பூர் விசும்புக்கு ஏற்றி – நந்திக்-:2 25/3

மேல்

விசும்பும் (1)

குல கிரியும் அரு மறையும் குளிர் விசும்பும் வறிதாக – நந்திக்-:2 1/10

மேல்

விஞ்சைகளும் (1)

வரம் பெற்றவும் மற்று உள விஞ்சைகளும்
உரம் பெற்றன ஆவன உண்மை அன்னான் – நந்திக்-:2 112/2,3

மேல்

விட்ட (1)

விட்ட கூந்தலும் விழியும் நல் முறுவலும் நுதல் மிசை இடு கோலம் – நந்திக்-:2 75/3

மேல்

விட்டு (4)

இன்று என் உயிர் அன்னவள் கொங்கையை விட்டு எங்ஙன் துயில்கின்றன ஏழையனே – நந்திக்-:2 20/4
ஆவி அனந்தம் உண்டோ உயிர் தான் விட்டு அகலும் முன்னே – நந்திக்-:2 77/3
வரு நந்தி யானத்து மானாரை விட்டு
பொரு நந்தி போந்த பொழுது – நந்திக்-:2 94/3,4
இருவரையும் இ நிலம் விட்டு அழிக்கின்ற காலம் இராச மன்னன் நந்தி தோள் சேராத காலம் – நந்திக்-:2 114/4

மேல்

விடலை (1)

வீறுபாய கொடுக்கின்ற விடலை யார் கோ என்கின்றீர் – நந்திக்-:2 87/2

மேல்

விடியவே (1)

வெண் சங்கு உறங்கும் வியன் மாதர் முற்றத்து விடியவே வான் – நந்திக்-:2 72/1

மேல்

விடியாத (1)

மெல்கு தொண்டையும் தந்து அருள்கிலன் விடை மணியொடும் விடியாத
அல்லினோடும் வெண் திங்களினொடும் உளன் உய்வகை அறியேனே – நந்திக்-:2 59/3,4

மேல்

விடிவளவும் (1)

வீட்டு இருந்து பாட விடிவளவும் காட்டில் அழும் – நந்திக்-:2 102/2

மேல்

விடிவிளக்கும் (1)

விடிவிளக்கும் இதுவே நாங்கள் பூண்பதும் வெண் முத்தமே – நந்திக்-:2 93/4

மேல்

விடு-மின் (2)

திறை இடு-மின் அன்றி மதில் விடு-மின் நுங்கள் செரு ஒழிய வெம் கண் முரசம் – நந்திக்-:2 68/1
அறை விடு-மின் இந்த அவனி-தனில் எங்கும் அவனுடைய தொண்டை அரசே – நந்திக்-:2 68/2

மேல்

விடுகின் (1)

வினை வார் கழல் நந்தி விடேல் விடுகின்
கனை ஆர் முரசு ஒத்தது கார் அதிர்வே – நந்திக்-:2 13/3,4

மேல்

விடுகு (1)

விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் – நந்திக்-:2 74/3

மேல்

விடுகே (1)

வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே – நந்திக்-:2 11/4

மேல்

விடுத்தார் (1)

வம்பு ஒன்று குழலாளை மணம்பேசி வர விடுத்தார் மன்னர் தூதா – நந்திக்-:2 78/2

மேல்

விடுதிர்-கொல்லோ (1)

விடுதிர்-கொல்லோ வள நாடு உடை வீர அரசற்கு முன் நின்று – நந்திக்-:2 12/1

மேல்

விடும் (1)

சரம் பற்றிய சாபம் விடும் தனையே – நந்திக்-:2 112/4

மேல்

விடுவேன் (1)

நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன்
பண்ணும் புகழ் எட்டு திசை ஏகம்பலவாணா பாப திறலோ நந்தி-தன் மறவோர்களிடத்தே – நந்திக்-:2 113/2,3

மேல்

விடேல் (3)

வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே – நந்திக்-:2 11/4
வினை வார் கழல் நந்தி விடேல் விடுகின் – நந்திக்-:2 13/3
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் – நந்திக்-:2 74/3

மேல்

விடை (2)

வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே – நந்திக்-:2 11/4
மெல்கு தொண்டையும் தந்து அருள்கிலன் விடை மணியொடும் விடியாத – நந்திக்-:2 59/3

மேல்

விடைப்பாகன் (1)

மும்மை புவனம் முழுது ஈன்ற முதல்வி ஓடும் விடைப்பாகன்
அம்மை தருக முத்தம் என அழைப்ப ஆங்கே சிறிது அகன்று – நந்திக்-:1 1/1,2

மேல்

விடையுடன் (1)

விடையுடன் மங்கல விசயமும் நடப்ப – நந்திக்-:2 1/42

மேல்

விடையோன் (1)

புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் – நந்திக்-:2 112/1

மேல்

விண் (3)

விரவாத மன்னர் எலாம் விண் ஏற வெள்ளாற்று வெகுண்டோன் தொண்டைக்கு – நந்திக்-:2 19/1
கூடலர்க்கு தெள்ளாற்றில் விண் அருளி செய்த கோ முற்ற படை நந்தி குவலய மார்த்தாண்டன் – நந்திக்-:2 29/3
விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் – நந்திக்-:2 74/3

மேல்

விண்ட (1)

விண்ட வேந்தர் தம் நாடும் வீர திருவும் எம் கோனை – நந்திக்-:2 5/3

மேல்

விண்ணப்பமே (1)

தேவு இயல் நந்திக்கு அங்கு ஆர் ஓடி செய்குவர் விண்ணப்பமே – நந்திக்-:2 77/4

மேல்

விண்ணாட்டிடை (1)

நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் – நந்திக்-:2 113/2

மேல்

வித்து (1)

வட்டு அன்றே நீர் இதனை மிகவும் காண்-மின் மற்றை கை கொட்டினேன் மாவின் வித்து ஒன்று – நந்திக்-:2 64/1

மேல்

விதியின் (1)

விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே – நந்திக்-:2 45/4

மேல்

விபரிதம் (1)

எங்கள் கோல் வளைகள் நில்லா விபரிதம் இருந்தவாறே – நந்திக்-:2 39/4

மேல்

விம்ம (1)

கடுவாய் இரட்ட வளை விம்ம மன்னர் கழல் சூட அங்கண் மறுகே – நந்திக்-:2 6/1

மேல்

விம்மில் (1)

கோதை சோரில் சோர் கொங்கை விம்மில் விம்மு குறுமுறுவல் – நந்திக்-:2 10/1

மேல்

விம்மு (2)

கூடினால் அலர் வராது கொங்கு விம்மு கோதையே – நந்திக்-:2 9/4
கோதை சோரில் சோர் கொங்கை விம்மில் விம்மு குறுமுறுவல் – நந்திக்-:2 10/1

மேல்

வியன் (2)

வெண் சங்கு உறங்கும் வியன் மாதர் முற்றத்து விடியவே வான் – நந்திக்-:2 72/1
வேர் ஊரும் மேனி வியன் தளிர் ஊரும் விசயனுக்கு – நந்திக்-:2 110/2

மேல்

விரல் (1)

ஒரு பது முடி இற ஒரு விரல் நிறுவினை – நந்திக்-:2 1/16

மேல்

விரவாத (1)

விரவாத மன்னர் எலாம் விண் ஏற வெள்ளாற்று வெகுண்டோன் தொண்டைக்கு – நந்திக்-:2 19/1

மேல்

விரவுமாகிலே (1)

மீட்கலாம் மடல் கையில் விரவுமாகிலே – நந்திக்-:2 18/4

மேல்

விராய் (1)

வீ சிகையில் கொன்றையும் வெள்ளெருக்கும் விராய் தொடுத்த – நந்திக்-:2 1/17

மேல்

விரிய (1)

நெஞ்சு ஆகுலமுற்று இங்ஙனே மெலிய நிலவின் கதிர் நீள் எரியாய் விரிய
துஞ்சா நயனத்தொடு சோரும் இவட்கு அருளாது ஒழிகின்றது தொண்டை-கொலோ – நந்திக்-:2 11/1,2

மேல்

விரை (2)

விறல் அரசர்கள் மனம் நெகிழ்வன விரை மலர் களி முலை பொருவன – நந்திக்-:2 7/2
மேல் வருடும் தொண்டை விரை நாறும் இன்னமும் என் – நந்திக்-:2 90/3

மேல்

வில் (2)

வில் கொள் நல் நுதல் மடந்தைமார் மிக முயங்கு தோள் அவனி நாரணன் – நந்திக்-:2 22/2
அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ – நந்திக்-:2 78/1

மேல்

வில்லோன் (1)

போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன்
பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே – நந்திக்-:2 35/3,4

மேல்

விலக்க (1)

மிகை ஒடுங்கா முன் இ கூத்தினை விலக்க வேண்டாவோ – நந்திக்-:2 70/4

மேல்

விலங்கல் (1)

விலங்கல் வைத்த மின் நோக்கின் மேலும் உண்டோ வினையேற்கே – நந்திக்-:2 32/4

மேல்

விழியாள் (1)

விழியாள் என்றும் மேனி வெளுத்து உற மெலிவாளே – நந்திக்-:2 43/2

மேல்

விழியும் (1)

விட்ட கூந்தலும் விழியும் நல் முறுவலும் நுதல் மிசை இடு கோலம் – நந்திக்-:2 75/3

மேல்

விளக்கும் (5)

அடி விளக்கும் துகில் ஆடை விளக்கும் அரசர் பந்தி – நந்திக்-:2 93/1
அடி விளக்கும் துகில் ஆடை விளக்கும் அரசர் பந்தி – நந்திக்-:2 93/1
பிடி விளக்கும் எங்கள் ஊரார் விளக்கும் பெரும் புகழால் – நந்திக்-:2 93/2
பிடி விளக்கும் எங்கள் ஊரார் விளக்கும் பெரும் புகழால் – நந்திக்-:2 93/2
படி விளக்கும் நந்தி எம் கோன் பெரும் படைவீட்டுக்கு எல்லாம் – நந்திக்-:2 93/3

மேல்

விளங்கு (1)

விளங்கு ஒளி ஆனனன் இப்போது – நந்திக்-:2 23/10

மேல்

விளங்கும் (1)

வேய் காற்றினால் விளங்கும் வீர நந்தி மா கிரியில் – நந்திக்-:2 91/3

மேல்

விளவு (1)

விளவு கண்டால் அன்ன மேனி கண்டாய் விறல் மாரன் செய்த – நந்திக்-:2 89/3

மேல்

விளைந்தது (1)

தினையும் விளைந்தது வாழி தன் மீறு தெள்ளாற்று நள்ளார் – நந்திக்-:2 33/2

மேல்

விளையாடு (2)

வண் சங்கு ஒலிப்ப மடவார்கள் விளையாடு மல்லை வேந்தன் – நந்திக்-:2 72/2
குவளை மலரின் மது ஆரும் வண்டுகாள் குமிழி சுழியில் விளையாடு தும்பியே – நந்திக்-:2 97/2

மேல்

விளைவித்தது (1)

ஏறுபாய விளைவித்தது எல்லாம் வார் குங்கும கொங்கை – நந்திக்-:2 87/1

மேல்

விளைவு (1)

விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே – நந்திக்-:2 45/4

மேல்

விறல் (6)

விறல் அரசர்கள் மனம் நெகிழ்வன விரை மலர் களி முலை பொருவன – நந்திக்-:2 7/2
வீர தீரன் நல் விறல் அவிர் கஞ்சுகன் வெறியலூர் செரு வென்றோன் – நந்திக்-:2 27/1
குமரி கொண்கன் கங்கை மணாளன் குரை கழல் விறல் நந்தி – நந்திக்-:2 28/2
ஆறா விறல் அடு போர் வன்மையால் அமர் ஆடி அப்பால் – நந்திக்-:2 40/1
வெம் கோல் நிமிர்த்து அவரையும் சிவந்த விறல் நந்தி மேல் மொழிவையே – நந்திக்-:2 42/4
விளவு கண்டால் அன்ன மேனி கண்டாய் விறல் மாரன் செய்த – நந்திக்-:2 89/3

மேல்

வினை (3)

சுரிகை வினை பகைஞர் உடல் துண்டம் ஆக துயில் உணர்ந்த வல் ஆண்மை தொண்டை வேந்தே – நந்திக்-:2 4/4
வினை வார் கழல் நந்தி விடேல் விடுகின் – நந்திக்-:2 13/3
விதியின் விளைவு கண்டு யாம் இருப்பது அல்லால் வினை மற்றும் உண்டோ நம் மெல்_ஓதி மாட்டே – நந்திக்-:2 45/4

மேல்

வினைத்து (1)

ஆகாது போகம் அயில் வினைத்து அகன்று அலவன் கை – நந்திக்-:2 76/1

மேல்

வினையின் (1)

வினையின் சிலம்பன் பரிவும் இவள்-தன் மெலிவும் மென் பூம் – நந்திக்-:2 33/1

மேல்

வினையேற்கே (1)

விலங்கல் வைத்த மின் நோக்கின் மேலும் உண்டோ வினையேற்கே – நந்திக்-:2 32/4

மேல்