வா – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வாகை 1
வாங்குவித்தான் 2
வாசிகையின் 1
வாட 1
வாடி 1
வாடும் 1
வாடை 5
வாடையே 1
வாண்மையும் 1
வாணாளை 1
வாணி 1
வாணியை 1
வாதை 1
வாதையுற்று 1
வாய் 8
வாய்ச்சியர் 1
வாயற்றீர் 1
வாயில் 1
வாயை 1
வார் 11
வார்த்தை 1
வாழ்கின்றதொர் 1
வாழ்வது 1
வாழாரின் 1
வாழி 6
வாழும் 1
வாள் 4
வாளா 1
வாளி 2
வாளை 1
வான் 6
வானகம் 1
வானோர்க்கு 1

வாகை (1)

மடலேறிட வாகை புனைந்த பிரான் வடவேங்கடநாடு உடை மன்னர் பிரான் – நந்திக்-:2 55/2

மேல்

வாங்குவித்தான் (2)

துயக்குவித்தான் துயில் வாங்குவித்தான் துயில்வித்து இவளை – நந்திக்-:2 63/1
முயக்குவித்தான் துகில் வாங்குவித்தான் முனம் நின்று இவளை – நந்திக்-:2 63/3

மேல்

வாசிகையின் (1)

வாசிகையின் ஊடே வெண்மதி கொழுந்தை சொருகினையே – நந்திக்-:2 1/18

மேல்

வாட (1)

செம் கோல் வளை கை இவளும் துவண்டு செறி மாமை வாட எழில் ஆர் – நந்திக்-:2 42/1

மேல்

வாடி (1)

மயில் கண்டால் மயிலுக்கே வருந்தி ஆங்கே மான் கண்டால் மானுக்கே வாடி மாதர் – நந்திக்-:2 25/1

மேல்

வாடும் (1)

வருவர் வருவர் என்று வழி பார்க்கும் காலம் வல்வினையேன் தனி இருந்து வாடும் ஒரு காலம் – நந்திக்-:2 114/2

மேல்

வாடை (5)

குருகு உதிர் முன்பனிக்கு ஒதுங்கி கூசும் கங்குல் குளிர் திவலை தோய்ந்து எழுந்த நறும் தண் வாடை
அருகு பனி சிதற வர அஞ்சுவாளை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தால் அழிவு அது உண்டோ – நந்திக்-:2 4/1,2
வாடை நோக வீசுமால் அம் மாரன் வாளி தூவுமால் – நந்திக்-:2 9/1
வனை வார் குழல் வேணியும் வாடை கண் நீர் – நந்திக்-:2 13/1
இரவாத பரிசு எல்லாம் இரந்து ஏற்றும் பாவைமீர் எல் ஈர் வாடை
வர வாதையுற்று இருந்து வருந்துவார் பலர் என்றும் வாழி வாழி – நந்திக்-:2 19/2,3
நீண்டதாம் கங்குல் எங்கும் நிறைந்ததாம் வாடை பொங்கி – நந்திக்-:2 80/1

மேல்

வாடையே (1)

பயம்கொள புகுந்தது பருவ வாடையே – நந்திக்-:2 8/4

மேல்

வாண்மையும் (1)

நகையும் வாண்மையும் பாடி நன்று ஆடும் மதங்கிக்கு – நந்திக்-:2 70/2

மேல்

வாணாளை (1)

வாணாளை சுளி களி யானை படை வய வேல் அடையலர் குல காலா – நந்திக்-:2 41/3

மேல்

வாணி (1)

தரு வாணி ஆண்மை இறை சாரும் உரு ஆணி – நந்திக்-:1 4/2

மேல்

வாணியை (1)

திரு வாணியை குருவை தென்முனியை போற்ற – நந்திக்-:1 4/1

மேல்

வாதை (1)

பர வாதை நந்தி செங்கோல் இதுவாகில் அது பார்க்கும் பரிசு நன்றே – நந்திக்-:2 19/4

மேல்

வாதையுற்று (1)

வர வாதையுற்று இருந்து வருந்துவார் பலர் என்றும் வாழி வாழி – நந்திக்-:2 19/3

மேல்

வாய் (8)

ஆயிர வாய் கரும் கச்சை அழல் உமிழ அசைத்தனையே – நந்திக்-:2 1/20
செய்ய வாய் மிக கரிய கண் வன முலை செறிந்து இறு மருங்குல் கொம்பு – நந்திக்-:2 47/1
மறிந்து உளதே பவள வாய் மருங்கில் ஆடும் வல்லி இடை மணி முறுவல் முத்து சால – நந்திக்-:2 60/2
வாழ்கின்றதொர் புகழ் நந்தி-தன் வடவேங்கடமலை வாய்
தேய்கின்றதொர் உருவத்தொடு திரிவாரது திறமே – நந்திக்-:2 67/3,4
காலை பொழுதின் எழு கன்னியர்-தம் கண்ணின் படி காட்டிடு கச்சியின் வாய்
மால தெள்ளாறு எறிந்த மானோதயன் குடை கீழ் – நந்திக்-:2 81/2,3
ஆயர் வாய் குழற்கு ஆற்றுறுகின்றிலள் – நந்திக்-:2 88/1
புன்னைகளும் பிச்சிகளும் தங்களின் மகிழ்ந்து பொன் பவள வாய் திறந்து பூ சொரியும் காலம் – நந்திக்-:2 101/2
கண் என்பதும் இலையே மொழி வாய் என்பதும் இலையே காது என்பதும் இலையே இது காலம்-தனின் அடைவோ – நந்திக்-:2 113/1

மேல்

வாய்ச்சியர் (1)

தோள் குலாம் மது மலர் தொண்டை வாய்ச்சியர்
வாள் குலாம் கண்ணினால் வளைத்த மம்மர் நோய் – நந்திக்-:2 18/2,3

மேல்

வாயற்றீர் (1)

வாளா பெறலாமே வாயற்றீர் கேளாதார் – நந்திக்-:2 85/2

மேல்

வாயில் (1)

கொண்ட வேந்தர் கோன் நந்தி கொற்ற வாயில் முற்றத்தே – நந்திக்-:2 5/2

மேல்

வாயை (1)

பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே – நந்திக்-:2 113/4

மேல்

வார் (11)

மண் தலமாய் அம்பரமாய் மாருதமாய் வார் புனலாய் – நந்திக்-:2 1/1
சோர் மதத்த வார் குருதி சோனை நீர் என துளிப்ப – நந்திக்-:2 1/21
அடு வார் மருப்பின் அயிராவதத்தின் அடு போர் செய் நந்தி வருமே – நந்திக்-:2 6/2
கொடு வார் புனைந்து நகு வாள் படை கண் மடவார் இடைக்குள் மனமே – நந்திக்-:2 6/3
வனை வார் குழல் வேணியும் வாடை கண் நீர் – நந்திக்-:2 13/1
நனை வார் துகிலும் இவை நாளும் இரா – நந்திக்-:2 13/2
வினை வார் கழல் நந்தி விடேல் விடுகின் – நந்திக்-:2 13/3
நல் கொள் வார் மதில் கச்சி நந்தி நலம் கொள் அன்னவன் அலங்கல் மேல் – நந்திக்-:2 22/3
வனையும் வடவேங்கடத்தார் தண் சாரலின் வார் புனமே – நந்திக்-:2 33/4
ஏறுபாய விளைவித்தது எல்லாம் வார் குங்கும கொங்கை – நந்திக்-:2 87/1
வார் ஊரும் மென் முலை வார்த்தை கண்டு ஊரும் மதி முகத்தில் – நந்திக்-:2 110/1

மேல்

வார்த்தை (1)

வார் ஊரும் மென் முலை வார்த்தை கண்டு ஊரும் மதி முகத்தில் – நந்திக்-:2 110/1

மேல்

வாழ்கின்றதொர் (1)

வாழ்கின்றதொர் புகழ் நந்தி-தன் வடவேங்கடமலை வாய் – நந்திக்-:2 67/3

மேல்

வாழ்வது (1)

கொடியன் ஆக இவை இயையும் வஞ்சி இனி உலகில் வாழ்வது உளதோ – நந்திக்-:2 51/4

மேல்

வாழாரின் (1)

தண் செங்கோல் நந்தி தனி குடை கீழ் வாழாரின்
கண் சிம்புளியா நோய் யாமோ கடவோமே – நந்திக்-:2 72/3,4

மேல்

வாழி (6)

மாதர் இவரோடு உறுகின்றாய் வாழி மற்று என் மட நெஞ்சே – நந்திக்-:2 10/4
வர வாதையுற்று இருந்து வருந்துவார் பலர் என்றும் வாழி வாழி – நந்திக்-:2 19/3
வர வாதையுற்று இருந்து வருந்துவார் பலர் என்றும் வாழி வாழி
பர வாதை நந்தி செங்கோல் இதுவாகில் அது பார்க்கும் பரிசு நன்றே – நந்திக்-:2 19/3,4
வாழி நந்தி தண் – நந்திக்-:2 21/2
தினையும் விளைந்தது வாழி தன் மீறு தெள்ளாற்று நள்ளார் – நந்திக்-:2 33/2
வாழி இ நில மன்னவர் வந்து அனுதினம் இறைஞ்சிய வடு கண்டோம் – நந்திக்-:2 37/2

மேல்

வாழும் (1)

தேரும் உடைத்து என்பரே தெவ்வர் வாழும் செழும் பதியே – நந்திக்-:2 95/4

மேல்

வாள் (4)

கொடு வார் புனைந்து நகு வாள் படை கண் மடவார் இடைக்குள் மனமே – நந்திக்-:2 6/3
வாள் குலாம் கண்ணினால் வளைத்த மம்மர் நோய் – நந்திக்-:2 18/3
வர மயில் போற்று சாயல் வாள் நுதல் சேடி காணும் – நந்திக்-:2 58/2
மை இல் வாள் உறை கழிக்குமாகின் – நந்திக்-:2 61/9

மேல்

வாளா (1)

வாளா பெறலாமே வாயற்றீர் கேளாதார் – நந்திக்-:2 85/2

மேல்

வாளி (2)

வாடை நோக வீசுமால் அம் மாரன் வாளி தூவுமால் – நந்திக்-:2 9/1
போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன் – நந்திக்-:2 35/3

மேல்

வாளை (1)

ஒரு கோமகன் நந்தி உறந்தையர் கோன் உயர் நீள் வலயத்து உயர் வாளை வளை – நந்திக்-:2 44/1

மேல்

வான் (6)

அன்ன நடையாளை அல்குல் பெரியாளை அம் கை அகல் வான்
மின்னை மெலிவாளை நூலின் இடையாளை நேர்வ மயிலே – நந்திக்-:2 24/3,4
மாட்டாதே இத்தனை நாள் மால் நந்தி வான் வரை தோள் – நந்திக்-:2 46/1
வெண் சங்கு உறங்கும் வியன் மாதர் முற்றத்து விடியவே வான்
வண் சங்கு ஒலிப்ப மடவார்கள் விளையாடு மல்லை வேந்தன் – நந்திக்-:2 72/1,2
மருளாமே நல் கடம்பூர் வான் ஏற வளைந்து வென்ற மன்னர் ஏறே – நந்திக்-:2 86/4
வான் உறு மதியை அடைந்தது உன் வதனம் மறி கடல் புகுந்தது உன் கீர்த்தி – நந்திக்-:2 109/1
வான் உறை மதியில் புக்கது உன் தட்பம் மறி கடல் புக்கது உன் பெருமை – நந்திக்-:2 109/5

மேல்

வானகம் (1)

மதியிலி அரசர் நின் மலர் அடி பணிகிலர் வானகம் ஆள்வாரே – நந்திக்-:2 17/4

மேல்

வானோர்க்கு (1)

வானோர்க்கு தாதையும் நீ – நந்திக்-:2 1/29

மேல்