ர – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரத்ன 1

ரத்ன (1)

மரு தேர் குழலிக்கு கார் முந்துமாகின் மகுட ரத்ன
பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை – நந்திக்-:2 96/2,3

மேல்