மொ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மொய்த்த 1
மொழி 2
மொழிவையே 1

மொய்த்த (1)

கடல் கூதிர் மொய்த்த கழி பெண்ணை நாரை – நந்திக்-:2 73/1

மேல்

மொழி (2)

மொழி ஆர் தொண்டை பல் மலர் முற்றும் தெரு வந்து – நந்திக்-:2 43/1
கண் என்பதும் இலையே மொழி வாய் என்பதும் இலையே காது என்பதும் இலையே இது காலம்-தனின் அடைவோ – நந்திக்-:2 113/1

மேல்

மொழிவையே (1)

வெம் கோல் நிமிர்த்து அவரையும் சிவந்த விறல் நந்தி மேல் மொழிவையே – நந்திக்-:2 42/4

மேல்