மே – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மேகங்காள் 1
மேல் 15
மேலும் 1
மேவலர் 2
மேவி 1
மேனி 5
மேனியும் 1

மேகங்காள் (1)

ஓடுகின்ற மேகங்காள் ஓடாத தேரில் வெறும் – நந்திக்-:2 106/1

மேல்

மேல் (15)

சென்று அஞ்சி மேல் செம் கண் வேழம் சிவப்ப சிலர் திகைப்ப – நந்திக்-:2 16/1
குன்றம் செய் தோள் நந்தி நாட்டம் குறி குருக்கோட்டையின் மேல்
சென்று அஞ்சப்பட்டது எல்லாம் படும் மாற்றலர் திண் பதியே – நந்திக்-:2 16/3,4
நல் கொள் வார் மதில் கச்சி நந்தி நலம் கொள் அன்னவன் அலங்கல் மேல்
ஒற்கம் என் மகள் உரைசெய்தோ உலகு அளிப்பன் இ திறன் உரைத்திடே – நந்திக்-:2 22/3,4
புனத்து நின்ற வேங்கை மேல் புகைந்து எழுந்த ஆனையின் – நந்திக்-:2 34/1
தம் கோல் வளைத்த திகழ் சேரர் சோழர் தமிழ் மன்னர் நின்ற நிலம் மேல்
வெம் கோல் நிமிர்த்து அவரையும் சிவந்த விறல் நந்தி மேல் மொழிவையே – நந்திக்-:2 42/3,4
வெம் கோல் நிமிர்த்து அவரையும் சிவந்த விறல் நந்தி மேல் மொழிவையே – நந்திக்-:2 42/4
பெருக ஓடு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேர் அணி நீள் முடி மேல்
தரு கோதை நினைந்து அயர்வேன் மெலிய தழல் வீசுவதோ குளிர் மா மதியே – நந்திக்-:2 44/3,4
பெடை ஏறு நெடும் கழி சூழ் மயிலை பெருமானது பேரருள் நீள் முடி மேல்
மிடல் ஏறிய கோதை நினைந்து அயர்வாள் மெலிய தழல் வீசும் இ மா மதியே – நந்திக்-:2 55/3,4
மல்கு வெண்குடை பல்லவர் கோளரி மல்லல் அம் திண் தோள் மேல்
மெல்கு தொண்டையும் தந்து அருள்கிலன் விடை மணியொடும் விடியாத – நந்திக்-:2 59/2,3
ஓராதே என் மகளை சொன்னீரே தொண்டை மேல்
பேராசை வைக்கும் பிராயமோ நேராதார் – நந்திக்-:2 62/1,2
செம்பியர் தென்னர் சேரர் எதிர்வந்து மாய செரு வென்ற பாரி முடி மேல்
வம்பு உயர் தொண்டை காணும் மட மாதர் தம் கை வளை கொண்டது என்ன வலமே – நந்திக்-:2 82/3,4
தெருளா மேல் நல்கு நந்தி தெள்ளாற்றில் பொருத போர்-தன்னில் அந்நாள் – நந்திக்-:2 86/2
பாயல் மேல் வரல் பார்த்து நின்றாளுக்கே – நந்திக்-:2 88/4
மேல் வருடும் தொண்டை விரை நாறும் இன்னமும் என் – நந்திக்-:2 90/3
தடம் கை பூபாலன் மேல் தண் கோவை பாடி – நந்திக்-:2 92/3

மேல்

மேலும் (1)

விலங்கல் வைத்த மின் நோக்கின் மேலும் உண்டோ வினையேற்கே – நந்திக்-:2 32/4

மேல்

மேவலர் (2)

மா வெள்ளாற்று மேவலர் கடந்த – நந்திக்-:2 23/3
மேவலர் கடந்த அண்ணால் நந்தி நின் – நந்திக்-:2 61/4

மேல்

மேவி (1)

மேவி அனந்த வனம் புகுந்தான் இனி வேட்டம் செய்வான் – நந்திக்-:2 77/2

மேல்

மேனி (5)

விழியாள் என்றும் மேனி வெளுத்து உற மெலிவாளே – நந்திக்-:2 43/2
ஆகிடுக மாமை அணி கெடுக மேனி அலரிடுக ஆரும் அயலோர் – நந்திக்-:2 51/1
விளவு கண்டால் அன்ன மேனி கண்டாய் விறல் மாரன் செய்த – நந்திக்-:2 89/3
தேன் உறை மலராள் அரியிடம் புகுந்தாள் செம் தழல் புக்கது உன் மேனி
யானும் என் கலியும் எவ்விடம் புகுவோம் நந்தியே எந்தை பிரானே – நந்திக்-:2 109/7,8
வேர் ஊரும் மேனி வியன் தளிர் ஊரும் விசயனுக்கு – நந்திக்-:2 110/2

மேல்

மேனியும் (1)

நாறாது இவள் திரு மேனியும் நாம் என்-கொல் நாணுவதே – நந்திக்-:2 40/4

மேல்