மூ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மூ 1
மூண்டதாம் 1
மூண்டார் 1
மூழ்க 1
மூன்று 1
மூன்றும் 1

மூ (1)

இலகு ஒளிய மூ இலை வேல் இறைவா நின் இயல் கயிலை – நந்திக்-:2 1/9

மேல்

மூண்டதாம் (1)

மூண்டதாம் மதியினோடே முயங்கு தார் வழங்கும் தெள்ளாற்று – நந்திக்-:2 80/2

மேல்

மூண்டார் (1)

மூண்டார் தெள்ளாற்றுள்ளே மூழ்க முனிவு ஆறி – நந்திக்-:2 71/3

மேல்

மூழ்க (1)

மூண்டார் தெள்ளாற்றுள்ளே மூழ்க முனிவு ஆறி – நந்திக்-:2 71/3

மேல்

மூன்று (1)

ஒண் சுடராய் ஒளி என்னும் ஓர் உருவம் மூன்று உருவு – நந்திக்-:2 1/2

மேல்

மூன்றும் (1)

பொரு மதில்கள் அவை மூன்றும் பொன்றுவித்த புனிதற்கும் – நந்திக்-:2 1/6

மேல்