மீ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மீட்கலாம் 1
மீண்டான் 1
மீறு 1

மீட்கலாம் (1)

மீட்கலாம் மடல் கையில் விரவுமாகிலே – நந்திக்-:2 18/4

மேல்

மீண்டான் (1)

மீண்டான் நந்திக்கு என் மகள் தோற்கும் வெண் சங்கே – நந்திக்-:2 71/4

மேல்

மீறு (1)

தினையும் விளைந்தது வாழி தன் மீறு தெள்ளாற்று நள்ளார் – நந்திக்-:2 33/2

மேல்