ப – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பகர் 1
பகர்வாய் 1
பகர்வாயே 1
பகரம் 1
பகரா 1
பகை 2
பகைஞர் 1
பகையாக்கும் 1
பங்கய 1
பங்கில் 1
பட்ட 1
பட்டவோ 1
பட்டு 2
பட 1
படர் 2
படர்ந்த 1
படி 2
படிவம் 1
படுதிர்-கொல்லோ 1
படும் 1
படை 11
படைத்த 1
படையின் 1
படைவீட்டுக்கு 1
பண்டு 3
பண்டை 1
பண்ணின் 1
பண்ணும் 1
பணி 1
பணிகிலர் 1
பணிலமும் 1
பணை 1
பதம் 2
பதர் 1
பதி 3
பதி-தொறு 1
பதியின் 1
பதியே 2
பது 1
பந்தி 1
பந்தும் 1
பயந்த 1
பயம்கொள 1
பயில் 2
பயின்று 1
பர 2
பரடு 1
பரவுதும் 1
பரி 3
பரிசு 2
பரிந்து 1
பரியும் 1
பரிவும் 1
பரு 4
பருவ 2
பருவம் 1
பல் 4
பல்லவ 2
பல்லவர் 8
பல்லவர்க்கு 1
பல்லவன் 2
பல்லவனே 1
பல 1
பலர் 2
பலர்க்கு 1
பவம் 1
பவள 2
பழம் 1
பழிகாரர் 1
பழுதாக 1
பழுது 2
பழுப்பித்து 1
பழையாறு 1
பற்றாமல் 1
பற்றிய 3
பறித்து 1
பன் 1
பனி 4
பனை 1

பகர் (1)

தார் வட்ட கிளி மருவும் சொல் பகர் தளர் இடை தையல் வஞ்சிக்கு இன்று – நந்திக்-:2 54/1

மேல்

பகர்வாய் (1)

பழுது கண்டாய் இதை போய் பகர்வாய் சிறை பைங்குருகே – நந்திக்-:2 3/4

மேல்

பகர்வாயே (1)

பாழி மன் நெடும் தோள் வடு கண்டிலம் பல்லவ பகர்வாயே – நந்திக்-:2 37/4

மேல்

பகரம் (1)

பகரம் கொள் நெடும் திவலை பனி விசும்பில் பறித்து எறிய பண்டு முந்நீர் – நந்திக்-:2 38/1

மேல்

பகரா (1)

பதி-தொறு புயல் பொழி தரு மணி பணை தரு பரு மணி பகரா நெல் – நந்திக்-:2 17/1

மேல்

பகை (2)

உருவுடை இவள் தாயர்க்கு உலகொடு பகை உண்டோ – நந்திக்-:2 69/4
பகை இன்றி பார் காக்கும் பல்லவர் கோன் செங்கோலின் – நந்திக்-:2 70/1

மேல்

பகைஞர் (1)

சுரிகை வினை பகைஞர் உடல் துண்டம் ஆக துயில் உணர்ந்த வல் ஆண்மை தொண்டை வேந்தே – நந்திக்-:2 4/4

மேல்

பகையாக்கும் (1)

பருவ முகில் எழுந்து மழை பொழியும் காலம் பண்டு உறவாக்கிய தெய்வம் பகையாக்கும் காலம் – நந்திக்-:2 114/1

மேல்

பங்கய (1)

பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை – நந்திக்-:2 96/3

மேல்

பங்கில் (1)

பங்கில் வைப்பார்க்கு இல்லை பவம் – நந்திக்-:1 4/4

மேல்

பட்ட (1)

பட்ட வேந்தர்-தம் பூணொடும் பாவைமார் நாண் நெடும் தெள்ளாற்றில் – நந்திக்-:2 75/1

மேல்

பட்டவோ (1)

பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை – நந்திக்-:2 96/3

மேல்

பட்டு (2)

ஓடு அரி கண் மட நல்லீர் ஆடாமோ ஊசல் உத்தரிய பட்டு ஆட ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/1
முலைகள் தாம் பட்டு அசையா முன் – நந்திக்-:2 98/4

மேல்

பட (1)

பட குடை ஏந்திய பல்லவன் தன்னொடும் பார் அறிய – நந்திக்-:2 65/3

மேல்

படர் (2)

செஞ்சாலி வயல் படர் காவிரி சூழ் திரு நாடு உடை நந்தி சின கலியின் – நந்திக்-:2 11/3
குருகோடு வயல் படர் காவிரியில் குலவும் புயல் கண்டு புகார் மணலில் – நந்திக்-:2 44/2

மேல்

படர்ந்த (1)

நடந்த வழிகள்-தொறும் நாறும் படர்ந்த
மலை கடாம்பட்டு அனைய மால் யானை நந்தி – நந்திக்-:2 98/2,3

மேல்

படி (2)

காலை பொழுதின் எழு கன்னியர்-தம் கண்ணின் படி காட்டிடு கச்சியின் வாய் – நந்திக்-:2 81/2
படி விளக்கும் நந்தி எம் கோன் பெரும் படைவீட்டுக்கு எல்லாம் – நந்திக்-:2 93/3

மேல்

படிவம் (1)

பாய் புலியின் உரி அசைத்த பல புள்ளி படிவம் எலாம் – நந்திக்-:2 1/19

மேல்

படுதிர்-கொல்லோ (1)

படுதிர்-கொல்லோ படை மன்னீர் என்னாம் உங்கள் பாவனையே – நந்திக்-:2 12/4

மேல்

படும் (1)

சென்று அஞ்சப்பட்டது எல்லாம் படும் மாற்றலர் திண் பதியே – நந்திக்-:2 16/4

மேல்

படை (11)

அலை கதிர் வேல் படை நந்தி அவனி நாராயணன் இவ் – நந்திக்-:2 1/11
கொடு வார் புனைந்து நகு வாள் படை கண் மடவார் இடைக்குள் மனமே – நந்திக்-:2 6/3
காது நெடு வேல் படை நந்திகண்டன் கச்சி வள நாட்டு – நந்திக்-:2 10/3
படுதிர்-கொல்லோ படை மன்னீர் என்னாம் உங்கள் பாவனையே – நந்திக்-:2 12/4
ஆள் குலாம் கடல் படை அவனி நாரணன் – நந்திக்-:2 18/1
வேல் கடல் படை வேந்தர்-தம் வீரமே – நந்திக்-:2 26/4
கூடலர்க்கு தெள்ளாற்றில் விண் அருளி செய்த கோ முற்ற படை நந்தி குவலய மார்த்தாண்டன் – நந்திக்-:2 29/3
படை ஆறு சாய பழையாறு வென்றான் – நந்திக்-:2 31/3
வாணாளை சுளி களி யானை படை வய வேல் அடையலர் குல காலா – நந்திக்-:2 41/3
பார்வட்ட தனி மத யானை படை உடையாய் பல்லவர் அடல் ஏறே – நந்திக்-:2 54/4
மாறுபாய படை மன்னர் மாவும் தேரும் தெள்ளாற்றில் – நந்திக்-:2 87/3

மேல்

படைத்த (1)

பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே – நந்திக்-:2 35/4

மேல்

படையின் (1)

குல மரபும் ஒவ்வாது பயின்று வந்த குடி தொழிலும் கொள் படையின் குறையும் கொற்ற – நந்திக்-:2 49/1

மேல்

படைவீட்டுக்கு (1)

படி விளக்கும் நந்தி எம் கோன் பெரும் படைவீட்டுக்கு எல்லாம் – நந்திக்-:2 93/3

மேல்

பண்டு (3)

இடுதிர்-கொல்லோ பண்டு இறுக்கும் திறை எரி கானத்து உம்மை – நந்திக்-:2 12/2
பகரம் கொள் நெடும் திவலை பனி விசும்பில் பறித்து எறிய பண்டு முந்நீர் – நந்திக்-:2 38/1
பருவ முகில் எழுந்து மழை பொழியும் காலம் பண்டு உறவாக்கிய தெய்வம் பகையாக்கும் காலம் – நந்திக்-:2 114/1

மேல்

பண்டை (1)

பண்டை மராமரம் எய்த பல்லவனே – நந்திக்-:2 84/3

மேல்

பண்ணின் (1)

மா மத யானை பண்ணின்
உதிரம் மன்னும் நின் எதிர் மலைந்தோர்க்கே – நந்திக்-:2 61/14,15

மேல்

பண்ணும் (1)

பண்ணும் புகழ் எட்டு திசை ஏகம்பலவாணா பாப திறலோ நந்தி-தன் மறவோர்களிடத்தே – நந்திக்-:2 113/3

மேல்

பணி (1)

நகர் அங்கைப்படுத்த பிரான் நந்தி நரபதி பணி கோன் நங்கள் கோவே – நந்திக்-:2 38/4

மேல்

பணிகிலர் (1)

மதியிலி அரசர் நின் மலர் அடி பணிகிலர் வானகம் ஆள்வாரே – நந்திக்-:2 17/4

மேல்

பணிலமும் (1)

வலம் வரு திகிரியும் இடம் வரு பணிலமும்
மழை தவழ் கொடி போல – நந்திக்-:2 83/1,2

மேல்

பணை (1)

பதி-தொறு புயல் பொழி தரு மணி பணை தரு பரு மணி பகரா நெல் – நந்திக்-:2 17/1

மேல்

பதம் (2)

அரியின் மலர் பதம்
உருகி நினைபவர் – நந்திக்-:1 3/2,3
செம்பொன் செய் மணி மாட தெள்ளாற்றில் நந்தி பதம் சேரார் ஆனை – நந்திக்-:2 78/3

மேல்

பதர் (1)

பதர் ஆக்கி என்னையும் பற்றாமல் ஆக்கிய பாலகனே – நந்திக்-:2 105/4

மேல்

பதி (3)

செருநர் சேரும் பதி சிவக்கும்மே – நந்திக்-:2 61/6
ஈகின்றது புனமும் தினை யாமும் பதி புகும் நாள் – நந்திக்-:2 67/1
துறைவிடு-மின் அன்றி உறை பதி அகன்று தொழு-மின் அலது உய்தல் அரிதே – நந்திக்-:2 68/4

மேல்

பதி-தொறு (1)

பதி-தொறு புயல் பொழி தரு மணி பணை தரு பரு மணி பகரா நெல் – நந்திக்-:2 17/1

மேல்

பதியின் (1)

பதியின் வளர்ந்த நறும் தொண்டையர் கோன் நந்தி பல்லவர்க்கு நேராத பாவையர்-தம் பாவை – நந்திக்-:2 45/3

மேல்

பதியே (2)

சென்று அஞ்சப்பட்டது எல்லாம் படும் மாற்றலர் திண் பதியே – நந்திக்-:2 16/4
தேரும் உடைத்து என்பரே தெவ்வர் வாழும் செழும் பதியே – நந்திக்-:2 95/4

மேல்

பது (1)

ஒரு பது முடி இற ஒரு விரல் நிறுவினை – நந்திக்-:2 1/16

மேல்

பந்தி (1)

அடி விளக்கும் துகில் ஆடை விளக்கும் அரசர் பந்தி
பிடி விளக்கும் எங்கள் ஊரார் விளக்கும் பெரும் புகழால் – நந்திக்-:2 93/1,2

மேல்

பந்தும் (1)

பூவையும் பந்தும் தந்து புல்லினாள் என்னை என்னே – நந்திக்-:2 79/3

மேல்

பயந்த (1)

தனக்கு உரிய என் கொங்கை தான் பயந்த மழ களிற்றுக்கு ஆக்கி தன்-பால் – நந்திக்-:2 53/1

மேல்

பயம்கொள (1)

பயம்கொள புகுந்தது பருவ வாடையே – நந்திக்-:2 8/4

மேல்

பயில் (2)

காலவினைவாணர் பயில் காவிரி நல் நாடா – நந்திக்-:2 57/1
அரி பயில் நெடு நாட்டத்து அஞ்சனம் முழுது ஊட்டி – நந்திக்-:2 69/1

மேல்

பயின்று (1)

குல மரபும் ஒவ்வாது பயின்று வந்த குடி தொழிலும் கொள் படையின் குறையும் கொற்ற – நந்திக்-:2 49/1

மேல்

பர (2)

நறு மலர் அணி அணி முடியன நய பர நின திரு புயமதே – நந்திக்-:2 7/4
பர வாதை நந்தி செங்கோல் இதுவாகில் அது பார்க்கும் பரிசு நன்றே – நந்திக்-:2 19/4

மேல்

பரடு (1)

பரடு திறப்ப தன்னால் பல் கடை – நந்திக்-:2 23/6

மேல்

பரவுதும் (1)

ஒரு பெரும் கடவுள் நின் பரவுதும் எம் கோன் – நந்திக்-:2 1/38

மேல்

பரி (3)

வீர மா மத கரி இவை பரி இவை இரவலர் கவர்வாரே – நந்திக்-:2 27/4
பாட்டாதே மல்லையர் கோன் பரி யானை பரு சுவடு – நந்திக்-:2 46/2
பரி தேரும் பாகும் அங்கு என் பட்டவோ என்று பங்கய கை – நந்திக்-:2 96/3

மேல்

பரிசு (2)

இரவாத பரிசு எல்லாம் இரந்து ஏற்றும் பாவைமீர் எல் ஈர் வாடை – நந்திக்-:2 19/2
பர வாதை நந்தி செங்கோல் இதுவாகில் அது பார்க்கும் பரிசு நன்றே – நந்திக்-:2 19/4

மேல்

பரிந்து (1)

பாவையர் பரிந்து தாங்கும் பனி மலர் செறிந்த செந்தில் – நந்திக்-:2 79/1

மேல்

பரியும் (1)

ஈண்டினார் பரியும் தேரும் இரு கை வென்று ஒரு கை வேழம் – நந்திக்-:2 80/3

மேல்

பரிவும் (1)

வினையின் சிலம்பன் பரிவும் இவள்-தன் மெலிவும் மென் பூம் – நந்திக்-:2 33/1

மேல்

பரு (4)

பரு புரசை மத யானை பல்லவர் கோன் நந்திக்கு – நந்திக்-:1 2/3
பதி-தொறு புயல் பொழி தரு மணி பணை தரு பரு மணி பகரா நெல் – நந்திக்-:2 17/1
பாட்டாதே மல்லையர் கோன் பரி யானை பரு சுவடு – நந்திக்-:2 46/2
பலர்க்கு எல்லாம் கோன் நந்தி பன் மாட கச்சி பனி கண்ணார் பரு முத்தம் பார்த்து ஆடும் காலம் – நந்திக்-:2 56/3

மேல்

பருவ (2)

பயம்கொள புகுந்தது பருவ வாடையே – நந்திக்-:2 8/4
பருவ முகில் எழுந்து மழை பொழியும் காலம் பண்டு உறவாக்கிய தெய்வம் பகையாக்கும் காலம் – நந்திக்-:2 114/1

மேல்

பருவம் (1)

ஆகின்றது பருவம் இனி ஆகும் வகை அறியேன் – நந்திக்-:2 67/2

மேல்

பல் (4)

பாவு அடி கீழ் பல் யானை பல்லவர் கோன் நந்தி-தன் – நந்திக்-:2 15/3
பரடு திறப்ப தன்னால் பல் கடை – நந்திக்-:2 23/6
பாடிய நாவலரோ வேந்தரோ பல் புரவி – நந்திக்-:2 31/1
மொழி ஆர் தொண்டை பல் மலர் முற்றும் தெரு வந்து – நந்திக்-:2 43/1

மேல்

பல்லவ (2)

பாழி மன் நெடும் தோள் வடு கண்டிலம் பல்லவ பகர்வாயே – நந்திக்-:2 37/4
பொது இன்றி ஆண்ட பொலம் பூண் பல்லவ
தோள் துணை ஆக மா வெள்ளாற்று – நந்திக்-:2 61/2,3

மேல்

பல்லவர் (8)

பரு புரசை மத யானை பல்லவர் கோன் நந்திக்கு – நந்திக்-:1 2/3
பல்லவர் தோன்றல் பைம் தார் நந்தி – நந்திக்-:2 1/40
பாவு அடி கீழ் பல் யானை பல்லவர் கோன் நந்தி-தன் – நந்திக்-:2 15/3
பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே – நந்திக்-:2 35/4
பாறு ஆர் களிற்று உயர் பல்லவர் கோன் நந்தி மல்லை அன்றி – நந்திக்-:2 40/2
பார்வட்ட தனி மத யானை படை உடையாய் பல்லவர் அடல் ஏறே – நந்திக்-:2 54/4
மல்கு வெண்குடை பல்லவர் கோளரி மல்லல் அம் திண் தோள் மேல் – நந்திக்-:2 59/2
பகை இன்றி பார் காக்கும் பல்லவர் கோன் செங்கோலின் – நந்திக்-:2 70/1

மேல்

பல்லவர்க்கு (1)

பதியின் வளர்ந்த நறும் தொண்டையர் கோன் நந்தி பல்லவர்க்கு நேராத பாவையர்-தம் பாவை – நந்திக்-:2 45/3

மேல்

பல்லவன் (2)

உரை வரம்பு இகந்த உயர் புகழ் பல்லவன்
அரசர் கோமான் அடு போர் நந்தி – நந்திக்-:2 23/1,2
பட குடை ஏந்திய பல்லவன் தன்னொடும் பார் அறிய – நந்திக்-:2 65/3

மேல்

பல்லவனே (1)

பண்டை மராமரம் எய்த பல்லவனே
தொண்டை ஒற்றுவள் இவள் தோள் வளையே – நந்திக்-:2 84/3,4

மேல்

பல (1)

பாய் புலியின் உரி அசைத்த பல புள்ளி படிவம் எலாம் – நந்திக்-:2 1/19

மேல்

பலர் (2)

வர வாதையுற்று இருந்து வருந்துவார் பலர் என்றும் வாழி வாழி – நந்திக்-:2 19/3
தொடர்ந்து பலர் இரந்த தொண்டை அம் தார் நாங்கள் – நந்திக்-:2 98/1

மேல்

பலர்க்கு (1)

பலர்க்கு எல்லாம் கோன் நந்தி பன் மாட கச்சி பனி கண்ணார் பரு முத்தம் பார்த்து ஆடும் காலம் – நந்திக்-:2 56/3

மேல்

பவம் (1)

பங்கில் வைப்பார்க்கு இல்லை பவம் – நந்திக்-:1 4/4

மேல்

பவள (2)

மறிந்து உளதே பவள வாய் மருங்கில் ஆடும் வல்லி இடை மணி முறுவல் முத்து சால – நந்திக்-:2 60/2
புன்னைகளும் பிச்சிகளும் தங்களின் மகிழ்ந்து பொன் பவள வாய் திறந்து பூ சொரியும் காலம் – நந்திக்-:2 101/2

மேல்

பழம் (1)

இட்டு அன்றே பழம் பழுப்பித்து உண்ண காண்-மின் இவை அல்ல சம்பிரதம் இகலில் தெள்ளாற்று – நந்திக்-:2 64/2

மேல்

பழிகாரர் (1)

கவலை பெரிது பழிகாரர் வந்திலார் கணவர் உறவு கதையாய் முடிந்ததே – நந்திக்-:2 97/4

மேல்

பழுதாக (1)

தம்பியர் எண்ணம் எல்லாம் பழுதாக வென்ற தலை மான வீர துவசன் – நந்திக்-:2 82/2

மேல்

பழுது (2)

பழுது கண்டாய் இதை போய் பகர்வாய் சிறை பைங்குருகே – நந்திக்-:2 3/4
ஏர் வட்ட தனி மதி வெள்ளி குடை கொடிது என்றால் அது பழுது அன்றோ – நந்திக்-:2 54/2

மேல்

பழுப்பித்து (1)

இட்டு அன்றே பழம் பழுப்பித்து உண்ண காண்-மின் இவை அல்ல சம்பிரதம் இகலில் தெள்ளாற்று – நந்திக்-:2 64/2

மேல்

பழையாறு (1)

படை ஆறு சாய பழையாறு வென்றான் – நந்திக்-:2 31/3

மேல்

பற்றாமல் (1)

பதர் ஆக்கி என்னையும் பற்றாமல் ஆக்கிய பாலகனே – நந்திக்-:2 105/4

மேல்

பற்றிய (3)

போர்வட்ட சிலை உடைவாள் பற்றிய பொரு கடல் மல்லை புரவலனே – நந்திக்-:2 54/3
புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் – நந்திக்-:2 112/1
சரம் பற்றிய சாபம் விடும் தனையே – நந்திக்-:2 112/4

மேல்

பறித்து (1)

பகரம் கொள் நெடும் திவலை பனி விசும்பில் பறித்து எறிய பண்டு முந்நீர் – நந்திக்-:2 38/1

மேல்

பன் (1)

பலர்க்கு எல்லாம் கோன் நந்தி பன் மாட கச்சி பனி கண்ணார் பரு முத்தம் பார்த்து ஆடும் காலம் – நந்திக்-:2 56/3

மேல்

பனி (4)

அருகு பனி சிதற வர அஞ்சுவாளை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று உரைத்தால் அழிவு அது உண்டோ – நந்திக்-:2 4/2
பகரம் கொள் நெடும் திவலை பனி விசும்பில் பறித்து எறிய பண்டு முந்நீர் – நந்திக்-:2 38/1
பலர்க்கு எல்லாம் கோன் நந்தி பன் மாட கச்சி பனி கண்ணார் பரு முத்தம் பார்த்து ஆடும் காலம் – நந்திக்-:2 56/3
பாவையர் பரிந்து தாங்கும் பனி மலர் செறிந்த செந்தில் – நந்திக்-:2 79/1

மேல்

பனை (1)

நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் – நந்திக்-:2 113/2

மேல்