பை – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பைங்குருகே 1
பைந்தமிழை 1
பைம் 2

பைங்குருகே (1)

பழுது கண்டாய் இதை போய் பகர்வாய் சிறை பைங்குருகே – நந்திக்-:2 3/4

மேல்

பைந்தமிழை (1)

சந்தனம் என்று ஆரோ தடவினார் பைந்தமிழை
ஆய்கின்ற கோன் நந்தி ஆகம் தழுவாமல் – நந்திக்-:2 104/2,3

மேல்

பைம் (2)

பல்லவர் தோன்றல் பைம் தார் நந்தி – நந்திக்-:2 1/40
பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே – நந்திக்-:2 35/4

மேல்