நூ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நூல் 2
நூலின் 1
நூற்றேன் 1

நூல் (2)

தொழுதுகொண்டேன் என்று சொல்லு கண்டாய் தொல்லை நூல் வரம்பு – நந்திக்-:2 3/2
நூல் கடல் புலவன் நுரை வெண் திரை – நந்திக்-:2 26/1

மேல்

நூலின் (1)

மின்னை மெலிவாளை நூலின் இடையாளை நேர்வ மயிலே – நந்திக்-:2 24/4

மேல்

நூற்றேன் (1)

அயில் கொண்டான் காவிரிநாட்டு அன்ன பேடை அதிசயிக்கும் நடையாரை அகலன் நூற்றேன் – நந்திக்-:2 25/4

மேல்