தா – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


தா (1)

ஊரும் அரவமும் தா மரை காடும் உயர் வனமும் – நந்திக்-:2 95/3

மேல்

தாங்கும் (1)

பாவையர் பரிந்து தாங்கும் பனி மலர் செறிந்த செந்தில் – நந்திக்-:2 79/1

மேல்

தாதி (1)

அளவு கண்டாய் வந்த தாதி கண்டாய் அடல் வேழம் உண்ட – நந்திக்-:2 89/2

மேல்

தாதையும் (1)

வானோர்க்கு தாதையும் நீ – நந்திக்-:2 1/29

மேல்

தாம் (3)

அடல் ஏறு வலத்து உயர் வைத்த பிரான் அடல் உக்ரம கோபன் அடங்கலர் தாம்
மடலேறிட வாகை புனைந்த பிரான் வடவேங்கடநாடு உடை மன்னர் பிரான் – நந்திக்-:2 55/1,2
முலைகள் தாம் பட்டு அசையா முன் – நந்திக்-:2 98/4
தம் ஆவி தாம் உடையர் அல்லரே சாகாமே – நந்திக்-:2 99/4

மேல்

தாம (1)

தாம முடிக்கு அணிந்த தாளிப்புல் கோ மறுகில் – நந்திக்-:2 15/2

மேல்

தாமரை (1)

ஊரும் அரவமும் தாமரை காடும் உயர் வனமும் – நந்திக்-:2 95/1

மேல்

தாயர்க்கு (1)

உருவுடை இவள் தாயர்க்கு உலகொடு பகை உண்டோ – நந்திக்-:2 69/4

மேல்

தார் (6)

பல்லவர் தோன்றல் பைம் தார் நந்தி – நந்திக்-:2 1/40
திரிந்த பாணன் நறும் தார் பெற்று – நந்திக்-:2 23/7
பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே – நந்திக்-:2 35/4
தார் வட்ட கிளி மருவும் சொல் பகர் தளர் இடை தையல் வஞ்சிக்கு இன்று – நந்திக்-:2 54/1
மூண்டதாம் மதியினோடே முயங்கு தார் வழங்கும் தெள்ளாற்று – நந்திக்-:2 80/2
தொடர்ந்து பலர் இரந்த தொண்டை அம் தார் நாங்கள் – நந்திக்-:2 98/1

மேல்

தாவி (1)

தண்டலையில் பூம் கமுகம் பாளை தாவி தமிழ் தென்றல் புகுந்து உலவும் தண் சோணாடா – நந்திக்-:2 74/2

மேல்

தாள் (1)

செம்மை முளரி மலர் தாள் எம் சென்னி மிசையில் புனைவாமே – நந்திக்-:1 1/4

மேல்

தாளிப்புல் (1)

தாம முடிக்கு அணிந்த தாளிப்புல் கோ மறுகில் – நந்திக்-:2 15/2

மேல்

தான் (3)

தனக்கு உரிய என் கொங்கை தான் பயந்த மழ களிற்றுக்கு ஆக்கி தன்-பால் – நந்திக்-:2 53/1
ஆவி அனந்தம் உண்டோ உயிர் தான் விட்டு அகலும் முன்னே – நந்திக்-:2 77/3
சந்திச்சீர் ஆமாகில் தான் – நந்திக்-:2 106/4

மேல்