ஞா – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞாலத்தோடு 1
ஞாலம் 2
ஞான்ற 1
ஞான்றே 1

ஞாலத்தோடு (1)

ஞாலத்தோடு ஒத்ததே நான் பெற்ற நறும் கொம்பே – நந்திக்-:2 81/4

மேல்

ஞாலம் (2)

ஞாலம் ஒரு கோலின் நடாவு புகழ் நந்தி – நந்திக்-:2 57/2
ஆள் வலியால் கொண்ட அகன் ஞாலம் அத்தனையும் – நந்திக்-:2 62/3

மேல்

ஞான்ற (1)

ஞான்ற வெள் அருவி இருவி எங்கள் பொன் – நந்திக்-:2 36/1

மேல்

ஞான்றே (1)

பார்க்கு ஒன்று செம் தனி கோல் பைம் தார் நந்தி பல்லவர் கோன் தண் அருள் யாம் படைத்த ஞான்றே – நந்திக்-:2 35/4

மேல்