சு – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


சுடர் (2)

தோன்றல் வந்திடில் சொல்லு-மின் ஒண் சுடர்
போன்ற மன்னவன் நந்தி-தன் பூதரத்து – நந்திக்-:2 36/2,3
துடக்கு உடையாரை அல்லால் சுடுமோ இ சுடர் பிறையே – நந்திக்-:2 65/4

மேல்

சுடராய் (1)

ஒண் சுடராய் ஒளி என்னும் ஓர் உருவம் மூன்று உருவு – நந்திக்-:2 1/2

மேல்

சுடுமோ (4)

துடக்கு உடையாரை அல்லால் சுடுமோ இ சுடர் பிறையே – நந்திக்-:2 65/4
ஊரை சுடுமோ உலகம்-தனை சுடுமோ – நந்திக்-:2 111/1
ஊரை சுடுமோ உலகம்-தனை சுடுமோ
யாரை சுடுமோ அறிகிலேன் நேரே – நந்திக்-:2 111/1,2
யாரை சுடுமோ அறிகிலேன் நேரே – நந்திக்-:2 111/2

மேல்

சுரம் (2)

குயில் கண்டால் குயிலுக்கே குழைதி ஆகின் கொடும் சுரம் போக்கு ஒழி நெஞ்சே கூடா மன்னர் – நந்திக்-:2 25/2
காட்டை மிதிக்கும் கயல்_கண்ணியோ சுரம் கால்வைப்பதே – நந்திக்-:2 103/4

மேல்

சுரிகை (1)

சுரிகை வினை பகைஞர் உடல் துண்டம் ஆக துயில் உணர்ந்த வல் ஆண்மை தொண்டை வேந்தே – நந்திக்-:2 4/4

மேல்

சுருள் (2)

தோட்டை மிதித்து அந்த தோட்டு ஊடு பாய்ந்து சுருள் அளக – நந்திக்-:2 103/3
நண்ணும் பனை ஓலை சுருள் அரசன் திருமுகமோ நண்ணா வரு தூதா உனை விண்ணாட்டிடை விடுவேன் – நந்திக்-:2 113/2

மேல்

சுவட்டின் (1)

சூழி வன் மத யானையின் பிடர்படு சுவடு இவை சுவட்டின் கீழ் – நந்திக்-:2 37/1

மேல்

சுவடு (2)

சூழி வன் மத யானையின் பிடர்படு சுவடு இவை சுவட்டின் கீழ் – நந்திக்-:2 37/1
பாட்டாதே மல்லையர் கோன் பரி யானை பரு சுவடு
காட்டாதே கைதை பொழில் உலவும் காவிரி நீர் – நந்திக்-:2 46/2,3

மேல்

சுழியில் (1)

குவளை மலரின் மது ஆரும் வண்டுகாள் குமிழி சுழியில் விளையாடு தும்பியே – நந்திக்-:2 97/2

மேல்

சுளி (1)

வாணாளை சுளி களி யானை படை வய வேல் அடையலர் குல காலா – நந்திக்-:2 41/3

மேல்

சுற்றி (1)

நெருநல் துணி அரை சுற்றி
பரடு திறப்ப தன்னால் பல் கடை – நந்திக்-:2 23/5,6

மேல்