சீ – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சீத 1
சீராமனுடை 1
சீற்றம் 1
சீறாத 1
சீறி 1
சீறிய 1

சீத (1)

செம் தழலின் சாற்றை பிழிந்து செழும் சீத
சந்தனம் என்று ஆரோ தடவினார் பைந்தமிழை – நந்திக்-:2 104/1,2

மேல்

சீராமனுடை (1)

நந்தி சீராமனுடை நல் நகரில் நல்_நுதலை – நந்திக்-:2 106/3

மேல்

சீற்றம் (1)

கான் உறை புலியில் புக்கது உன் சீற்றம் கற்பகம் புக்கது உன் கொடைகள் – நந்திக்-:2 109/6

மேல்

சீறாத (1)

தேரும் உடைத்து என்பர் சீறாத நாள் நந்தி சீறிய பின்பு – நந்திக்-:2 95/2

மேல்

சீறி (1)

கோ மறுகில் சீறி குருக்கோட்டை வென்று ஆடும் – நந்திக்-:2 2/3

மேல்

சீறிய (1)

தேரும் உடைத்து என்பர் சீறாத நாள் நந்தி சீறிய பின்பு – நந்திக்-:2 95/2

மேல்