கு – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

குங்கும 1
குஞ்சர 1
குஞ்சரங்கள் 1
குட்டு 1
குடக்கு 1
குடங்கை 2
குடம் 1
குடமும் 1
குடி 1
குடிக்கின்றேன் 1
குடிக்கின்றேனே 1
குடிலில் 1
குடை 5
குடையான் 1
குடையின் 1
குணக்கினொடு 1
கும்ப 1
குமரி 1
குமிழி 1
குமுதமே 1
குயில் 1
குயில்கள் 1
குயிலுக்கே 1
குரல 1
குரவு 1
குரு 1
குருக்கோட்டை 3
குருக்கோட்டையின் 1
குருகினம் 1
குருகு 1
குருகோடு 1
குருதி 1
குருவை 1
குரை 2
குல 7
குலமே 1
குலவும் 1
குலாம் 3
குவலய 1
குவளை 3
குழல் 5
குழலாளை 1
குழலிக்கு 2
குழற்கு 1
குழைதி 1
குழைய 1
குளித்த 1
குளிர் 4
குளிர்காலம் 1
குறி 1
குறுகா 1
குறுகும் 1
குறும் 2
குறும்பில் 1
குறுமுறுவல் 1
குறை 1
குறையும் 1
குன்றம் 1
குன்று 2
குனிக்க 1
குனிக்கும் 1
குனிந்து 1

குங்கும (1)

ஏறுபாய விளைவித்தது எல்லாம் வார் குங்கும கொங்கை – நந்திக்-:2 87/1

மேல்

குஞ்சர (1)

வெய்ய வெப்பு அவியாத குஞ்சர நந்தி வீரவன் இவன் ஐ போய் – நந்திக்-:2 47/3

மேல்

குஞ்சரங்கள் (1)

குஞ்சரங்கள் சாய குருக்கோட்டை அத்தனையும் – நந்திக்-:2 85/3

மேல்

குட்டு (1)

குட்டு அன்றே மழை நீரை குடங்கை கொண்டு குரை கடலை குடிக்கின்றேன் குடிக்கின்றேனே – நந்திக்-:2 64/4

மேல்

குடக்கு (1)

குடக்கு உடை வேந்தன் தென்னாடு உடை மன்னன் குணக்கினொடு – நந்திக்-:2 65/1

மேல்

குடங்கை (2)

அளவு கண்டால் குடங்கை துணை போலும் அரசர் புகும் – நந்திக்-:2 48/1
குட்டு அன்றே மழை நீரை குடங்கை கொண்டு குரை கடலை குடிக்கின்றேன் குடிக்கின்றேனே – நந்திக்-:2 64/4

மேல்

குடம் (1)

கை குடம் இரண்டும் கனக கும்ப குடமும் – நந்திக்-:2 91/1

மேல்

குடமும் (1)

கை குடம் இரண்டும் கனக கும்ப குடமும்
முக்குடமும் கொண்டால் முறியாதே மிக்க புகழ் – நந்திக்-:2 91/1,2

மேல்

குடி (1)

குல மரபும் ஒவ்வாது பயின்று வந்த குடி தொழிலும் கொள் படையின் குறையும் கொற்ற – நந்திக்-:2 49/1

மேல்

குடிக்கின்றேன் (1)

குட்டு அன்றே மழை நீரை குடங்கை கொண்டு குரை கடலை குடிக்கின்றேன் குடிக்கின்றேனே – நந்திக்-:2 64/4

மேல்

குடிக்கின்றேனே (1)

குட்டு அன்றே மழை நீரை குடங்கை கொண்டு குரை கடலை குடிக்கின்றேன் குடிக்கின்றேனே – நந்திக்-:2 64/4

மேல்

குடிலில் (1)

கொம்பு அன்றோ நம் குடிலில் குறும் காலும் நெடு வளையும் குனிந்து பாரே – நந்திக்-:2 78/4

மேல்

குடை (5)

ஒரு பெரும் தனி குடை நீழல் – நந்திக்-:2 1/43
ஏர் வட்ட தனி மதி வெள்ளி குடை கொடிது என்றால் அது பழுது அன்றோ – நந்திக்-:2 54/2
பட குடை ஏந்திய பல்லவன் தன்னொடும் பார் அறிய – நந்திக்-:2 65/3
தண் செங்கோல் நந்தி தனி குடை கீழ் வாழாரின் – நந்திக்-:2 72/3
மால தெள்ளாறு எறிந்த மானோதயன் குடை கீழ் – நந்திக்-:2 81/3

மேல்

குடையான் (1)

வெம் சாயல் மறைத்த தனி குடையான் விடை மண் பொறி ஓலை விடேல் விடுகே – நந்திக்-:2 11/4

மேல்

குடையின் (1)

திங்கள் போல் குடையின் நீழல் செய்ய கோல் செலுத்தும் என்பர் – நந்திக்-:2 39/3

மேல்

குணக்கினொடு (1)

குடக்கு உடை வேந்தன் தென்னாடு உடை மன்னன் குணக்கினொடு
வடக்கு உடையான் நந்தி மானோதயன் இந்த வையம் எல்லாம் – நந்திக்-:2 65/1,2

மேல்

கும்ப (1)

கை குடம் இரண்டும் கனக கும்ப குடமும் – நந்திக்-:2 91/1

மேல்

குமரி (1)

குமரி கொண்கன் கங்கை மணாளன் குரை கழல் விறல் நந்தி – நந்திக்-:2 28/2

மேல்

குமிழி (1)

குவளை மலரின் மது ஆரும் வண்டுகாள் குமிழி சுழியில் விளையாடு தும்பியே – நந்திக்-:2 97/2

மேல்

குமுதமே (1)

அந்த குமுதமே அல்லவோ நந்தி – நந்திக்-:2 92/2

மேல்

குயில் (1)

குயில் கண்டால் குயிலுக்கே குழைதி ஆகின் கொடும் சுரம் போக்கு ஒழி நெஞ்சே கூடா மன்னர் – நந்திக்-:2 25/2

மேல்

குயில்கள் (1)

மலர் சூழல் அமர்ந்து இனிய வண்டு ஆர்க்கும் காலம் வரி குயில்கள் மாவில் இளம் தளிர் கோதும் காலம் – நந்திக்-:2 56/1

மேல்

குயிலுக்கே (1)

குயில் கண்டால் குயிலுக்கே குழைதி ஆகின் கொடும் சுரம் போக்கு ஒழி நெஞ்சே கூடா மன்னர் – நந்திக்-:2 25/2

மேல்

குரல (1)

அதிர் குரல மணி நெடும் தேர் அவனி நாரணன் களிற்றின் – நந்திக்-:2 14/1

மேல்

குரவு (1)

குரவு அலர் பொழிலில் கோல கோட்டு இடை இல்லையாகில் – நந்திக்-:2 58/3

மேல்

குரு (1)

குரு மணி சேர் அணி முறுவல் குல கங்கை நதி பாய – நந்திக்-:2 1/7

மேல்

குருக்கோட்டை (3)

கோ மறுகில் சீறி குருக்கோட்டை வென்று ஆடும் – நந்திக்-:2 2/3
கூர்க்கின்ற இளமதியம் கூர்க்கும் ஆறும் காணலாம் குருக்கோட்டை குறுகா மன்னர் – நந்திக்-:2 35/2
குஞ்சரங்கள் சாய குருக்கோட்டை அத்தனையும் – நந்திக்-:2 85/3

மேல்

குருக்கோட்டையின் (1)

குன்றம் செய் தோள் நந்தி நாட்டம் குறி குருக்கோட்டையின் மேல் – நந்திக்-:2 16/3

மேல்

குருகினம் (1)

செந்நெல் வயல் குருகினம் சூழ் கச்சி வள நாடன் தியாகி எனும் நந்தி தடம் தோள் சேரா காலம் – நந்திக்-:2 101/3

மேல்

குருகு (1)

குருகு உதிர் முன்பனிக்கு ஒதுங்கி கூசும் கங்குல் குளிர் திவலை தோய்ந்து எழுந்த நறும் தண் வாடை – நந்திக்-:2 4/1

மேல்

குருகோடு (1)

குருகோடு வயல் படர் காவிரியில் குலவும் புயல் கண்டு புகார் மணலில் – நந்திக்-:2 44/2

மேல்

குருதி (1)

சோர் மதத்த வார் குருதி சோனை நீர் என துளிப்ப – நந்திக்-:2 1/21

மேல்

குருவை (1)

திரு வாணியை குருவை தென்முனியை போற்ற – நந்திக்-:1 4/1

மேல்

குரை (2)

குமரி கொண்கன் கங்கை மணாளன் குரை கழல் விறல் நந்தி – நந்திக்-:2 28/2
குட்டு அன்றே மழை நீரை குடங்கை கொண்டு குரை கடலை குடிக்கின்றேன் குடிக்கின்றேனே – நந்திக்-:2 64/4

மேல்

குல (7)

குரு மணி சேர் அணி முறுவல் குல கங்கை நதி பாய – நந்திக்-:2 1/7
குல கிரியும் அரு மறையும் குளிர் விசும்பும் வறிதாக – நந்திக்-:2 1/10
தங்கள் கோன் அங்கநாடன் சந்திர குல பிரகாசன் – நந்திக்-:2 39/2
வாணாளை சுளி களி யானை படை வய வேல் அடையலர் குல காலா – நந்திக்-:2 41/3
குல மரபும் ஒவ்வாது பயின்று வந்த குடி தொழிலும் கொள் படையின் குறையும் கொற்ற – நந்திக்-:2 49/1
கொம்பு உயர்வாம் மை நாகம் எதிர்வந்த நந்தி குல வீரர் ஆகம் அழிய – நந்திக்-:2 82/1
குல மயில் பாவையும் எறி கடல் வடிவமும் – நந்திக்-:2 83/3

மேல்

குலமே (1)

களவுகண்டார் முகத்து கண்களாய கயல் குலமே – நந்திக்-:2 48/4

மேல்

குலவும் (1)

குருகோடு வயல் படர் காவிரியில் குலவும் புயல் கண்டு புகார் மணலில் – நந்திக்-:2 44/2

மேல்

குலாம் (3)

ஆள் குலாம் கடல் படை அவனி நாரணன் – நந்திக்-:2 18/1
தோள் குலாம் மது மலர் தொண்டை வாய்ச்சியர் – நந்திக்-:2 18/2
வாள் குலாம் கண்ணினால் வளைத்த மம்மர் நோய் – நந்திக்-:2 18/3

மேல்

குவலய (1)

கூடலர்க்கு தெள்ளாற்றில் விண் அருளி செய்த கோ முற்ற படை நந்தி குவலய மார்த்தாண்டன் – நந்திக்-:2 29/3

மேல்

குவளை (3)

நெறிந்து உளதே கரும் குழல் அம் குவளை கண்கள் நெடிய வேய் தொடிய தோள் நேர்ந்து வெம்மை – நந்திக்-:2 60/3
கோல கொடி அன்னவர் நீள் செறுவில் குறும் தேன் வழிகொண்டு அலரும் குவளை
காலை பொழுதின் எழு கன்னியர்-தம் கண்ணின் படி காட்டிடு கச்சியின் வாய் – நந்திக்-:2 81/1,2
குவளை மலரின் மது ஆரும் வண்டுகாள் குமிழி சுழியில் விளையாடு தும்பியே – நந்திக்-:2 97/2

மேல்

குழல் (5)

வனை வார் குழல் வேணியும் வாடை கண் நீர் – நந்திக்-:2 13/1
ஆடக பூண் மின் ஆட ஆடாமோ ஊசல் அம் மென் மலர் குழல் சரிய ஆடாமோ ஊசல் – நந்திக்-:2 29/2
ஐய சாலவும் அவிர் இழை அல்குல் அம் மது மலர் குழல் என்றால் – நந்திக்-:2 47/2
நெறிந்து உளதே கரும் குழல் அம் குவளை கண்கள் நெடிய வேய் தொடிய தோள் நேர்ந்து வெம்மை – நந்திக்-:2 60/3
புரி குழல் மட மானை போதரவிட்டாரால் – நந்திக்-:2 69/2

மேல்

குழலாளை (1)

வம்பு ஒன்று குழலாளை மணம்பேசி வர விடுத்தார் மன்னர் தூதா – நந்திக்-:2 78/2

மேல்

குழலிக்கு (2)

மரு தேர் குழலிக்கு கார் முந்துமாகின் மகுட ரத்ன – நந்திக்-:2 96/2
கார் ஊர் குழலிக்கு காதளவு ஊரும் கடைக்கண்களே – நந்திக்-:2 110/4

மேல்

குழற்கு (1)

ஆயர் வாய் குழற்கு ஆற்றுறுகின்றிலள் – நந்திக்-:2 88/1

மேல்

குழைதி (1)

குயில் கண்டால் குயிலுக்கே குழைதி ஆகின் கொடும் சுரம் போக்கு ஒழி நெஞ்சே கூடா மன்னர் – நந்திக்-:2 25/2

மேல்

குழைய (1)

அரு வரையின் அகம் குழைய அனல் அம்பு தெரிந்து அவுணர் – நந்திக்-:2 1/5

மேல்

குளித்த (1)

போர்க்கின்ற புகர் முகத்து குளித்த வாளி பூதலத்து வடிம்பு அலம்ப பூண்ட வில்லோன் – நந்திக்-:2 35/3

மேல்

குளிர் (4)

குல கிரியும் அரு மறையும் குளிர் விசும்பும் வறிதாக – நந்திக்-:2 1/10
குருகு உதிர் முன்பனிக்கு ஒதுங்கி கூசும் கங்குல் குளிர் திவலை தோய்ந்து எழுந்த நறும் தண் வாடை – நந்திக்-:2 4/1
தரு கோதை நினைந்து அயர்வேன் மெலிய தழல் வீசுவதோ குளிர் மா மதியே – நந்திக்-:2 44/4
கோவை ஏய் நந்தி காக்கும் குளிர் பொழில் கச்சி_அன்னாள் – நந்திக்-:2 79/2

மேல்

குளிர்காலம் (1)

அவனி மழை பெய் குளிர்காலம் வந்ததே அவரும் அவதி சொன நாளும் வந்ததே – நந்திக்-:2 97/3

மேல்

குறி (1)

குன்றம் செய் தோள் நந்தி நாட்டம் குறி குருக்கோட்டையின் மேல் – நந்திக்-:2 16/3

மேல்

குறுகா (1)

கூர்க்கின்ற இளமதியம் கூர்க்கும் ஆறும் காணலாம் குருக்கோட்டை குறுகா மன்னர் – நந்திக்-:2 35/2

மேல்

குறுகும் (1)

கோவே மாலை மாலை அது கொண்டார் குறுகும் ஆறு அறியேன் – நந்திக்-:2 50/2

மேல்

குறும் (2)

கொம்பு அன்றோ நம் குடிலில் குறும் காலும் நெடு வளையும் குனிந்து பாரே – நந்திக்-:2 78/4
கோல கொடி அன்னவர் நீள் செறுவில் குறும் தேன் வழிகொண்டு அலரும் குவளை – நந்திக்-:2 81/1

மேல்

குறும்பில் (1)

திருகு சின கட களிற்று செங்கோல் நந்தி தென்னவர்கோன்-தன் குறும்பில் சென்று சூழ்ந்த – நந்திக்-:2 4/3

மேல்

குறுமுறுவல் (1)

கோதை சோரில் சோர் கொங்கை விம்மில் விம்மு குறுமுறுவல்
சோதி வெளுக்கில் வெளு மருங்குல் துவளின் நீயும் துவள் கண்டாய் – நந்திக்-:2 10/1,2

மேல்

குறை (1)

கோணாமைக்கு ஒரு குறை உண்டோ உரை கொங்கா நின்னது செங்கோலே – நந்திக்-:2 41/4

மேல்

குறையும் (1)

குல மரபும் ஒவ்வாது பயின்று வந்த குடி தொழிலும் கொள் படையின் குறையும் கொற்ற – நந்திக்-:2 49/1

மேல்

குன்றம் (1)

குன்றம் செய் தோள் நந்தி நாட்டம் குறி குருக்கோட்டையின் மேல் – நந்திக்-:2 16/3

மேல்

குன்று (2)

கோட்டை இடித்து அகழ் குன்று ஆக்கி குன்று அகழ் ஆக்கி தெவ்வர் – நந்திக்-:2 103/1
கோட்டை இடித்து அகழ் குன்று ஆக்கி குன்று அகழ் ஆக்கி தெவ்வர் – நந்திக்-:2 103/1

மேல்

குனிக்க (1)

மங்கையர் கண் புனல் பொழிய மழை பொழியும் காலம் மாரவேள் சிலை குனிக்க மயில் குனிக்கும் காலம் – நந்திக்-:2 100/1

மேல்

குனிக்கும் (1)

மங்கையர் கண் புனல் பொழிய மழை பொழியும் காலம் மாரவேள் சிலை குனிக்க மயில் குனிக்கும் காலம் – நந்திக்-:2 100/1

மேல்

குனிந்து (1)

கொம்பு அன்றோ நம் குடிலில் குறும் காலும் நெடு வளையும் குனிந்து பாரே – நந்திக்-:2 78/4

மேல்