கி – முதல் சொற்கள்- நந்திக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்


கிடையாது (1)

பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே – நந்திக்-:2 113/4

மேல்

கிடையாதே (1)

பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே – நந்திக்-:2 113/4

மேல்

கிரி (1)

விண் தொடு திண் கிரி அளவும் வீரம் செல்லும் விடேல் விடுகு நீ கடவும் வீதி-தோறும் – நந்திக்-:2 74/3

மேல்

கிரியில் (1)

வேய் காற்றினால் விளங்கும் வீர நந்தி மா கிரியில்
ஈ காற்றுக்கு ஆற்றா இடை – நந்திக்-:2 91/3,4

மேல்

கிரியும் (1)

குல கிரியும் அரு மறையும் குளிர் விசும்பும் வறிதாக – நந்திக்-:2 1/10

மேல்

கிழவன் (1)

அம்பு ஒன்று வில் ஒடிதல் நாண் அறுதல் நான் கிழவன் அசைந்தேன் என்றோ – நந்திக்-:2 78/1

மேல்

கிழி (1)

பெண் என்பவன் வாயை கிழி தூதன் செவி அறடா பெண்ணும் கிடையாது இங்கு ஒரு மண்ணும் கிடையாதே – நந்திக்-:2 113/4

மேல்

கிளர் (2)

இள முலைகள் எவ்வாறு இருக்கும் கிளர் ஒளிய – நந்திக்-:2 52/2
நிறம் கிளர் புருவம் துடிக்கின் நின் கழல் – நந்திக்-:2 61/7

மேல்

கிளி (1)

தார் வட்ட கிளி மருவும் சொல் பகர் தளர் இடை தையல் வஞ்சிக்கு இன்று – நந்திக்-:2 54/1

மேல்